Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Fundusze Poręczeniowe
Fundusze Poręczeniowe

Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek. Fundusze poręczają zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy mają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane są do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na: rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, tworzenie nowych miejsc pracy, itp.

O poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:

 • złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej, z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisana umowę o współpracy,
 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące,
 • posiada zdolność kredytową,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka lub kredyt i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • nie działa w sektorze rolniczym, zbrojeniowym oraz nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania poręczeń:

 • poręczane są jedynie zobowiązania wobec instytucji, z którymi fundusz ma podpisaną umowę o współpracy,
 • poręczeń nie udziela się do uruchomionych już kredytów lub pożyczek,
 • poręczenia udzielane są w złotych polskich,
 • okres poręczenia wynosi jest nie dłuższy niż 60 miesięcy w przypadku poręczeń indywidualnych i 36 miesięcy w przypadku poręczenia portfela transakcji wystandaryzowanych (z możliwością wydłużenia o kolejne 6 miesięcy),
 • opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności poręczenia,
 • zabezpieczeniem na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe,
 • wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki.

Standard usług funduszy poręczeniowych

Świadczenie usług finansowych przez fundusze poręczeniowe opiera się na następujących zasadach:

 • usługi świadczone są w oparciu o regulamin dotyczący zasad i trybu udzielania poręczeń ustanowiony przez organ zarządzający funduszem,
 • regulamin dotyczący zasad i trybu udzielania poręczeń udostępniany jest na każde życzenie usługobiorcy,
 • fundusz udziela pomocy w prawidłowym sporządzeniu wniosku o poręczenie,
 • niezależnie od analizy przeprowadzonej przez instytucję kredytującą, fundusz  przeprowadza analizę formalno-prawną wniosku oraz dokumentów o poręczenie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania dokumentów,
 • analiza ryzyka poręczeniowego oraz decyzja w sprawie udzielenia poręczenia podejmowana jest przez fundusz w ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów,
 • fundusz wykonuje zobowiązania wynikające z poręczenia w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnej dokumentacji wezwania do zapłaty z tytułu udzielonego poręczenia,
 • fundusz przestrzega określonych wymagań zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością,
 • fundusz poprzedza realizację usługi wstępną analizą potrzeb, wymagań i oczekiwań usługobiorcy oraz oceną możliwości realizacji usługi,
 • w przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania usługi, fundusz informuje usługobiorcę o możliwości jej wykonania przez inne ośrodki KSU oraz, za zgodą usługobiorcy, pośredniczy w nawiązaniu kontaktu między usługobiorcą a innym ośrodkiem KSU,
 • wartość usługi wyceniana jest według jednoznacznych zasad, znanych potencjalnemu usługobiorcy,
 • zapewniony jest wewnętrzny nadzór nad realizacją usługi a właściwie dokumentowany,
 • realizacja usługi odbywa się w oparciu o pisemną umowę z usługobiorcą, określającą m.in.: zakres i sposób realizacji usługi, zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi, sposób przekazywania usługobiorcy wyników realizacji usługi, wynagrodzenie za usługę oraz warunki płatności, termin wykonania usługi,
 • dokumenty związane z realizowanymi usługami i zawartymi umowami, a także informacje o usługobiorcach skierowanych do innych ośrodków KSU przechowywane są przez okres 5 lat od daty realizacji usługi, zawarcia umowy lub skierowania usługobiorcy do innego ośrodka KSU,
 • usługobiorca jest informowany o zakresie rejestracji funduszu w KSU oraz o zasadach funkcjonowania KSU,
 • w funduszu przestrzegane są zasady etyki zawodowej w prowadzonej działalności.

Więcej informacji:

 

Autor tekstów: Krzysztof Garski oraz Redakcja Portalu Innowacji,


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości