Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Usługi doradcze i szkoleniowe
Usługi doradcze i szkoleniowe

Gospodarka oparta na wiedzy to termin, który słyszymy coraz częściej. Jej ważną częścią jest regularne podnoszenie kwalifikacji przez pracowników i pracodawców. Jeszcze do niedawna oferta rynku szkoleniowego nie była dopasowana do potrzeb przedstawicieli sektora małych i średnich firm. Na szczęście sytuacja zmienia się na lepsze, głównie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie pozwalają finansować różnego rodzaju projekty szkoleniowe, a także zacieśnianie współpracy między sferą nauki i przedsiębiorcami.

Europejski Fundusz Społeczny daje niezwykle szerokie możliwości zarówno tym firmom, które planują wykorzystanie szytych na miarę projektów szkoleniowych, skierowanych tylko do pracowników swojego przedsiębiorstwa, jak i tym, którym wystarczą szkolenia i kursy dostępne na rynku. Od kilka lat przybywa szkoleń i studiów podyplomowych, dofinansowanych z EFS. Do tego dochodzi bogata oferta dotowanych szkoleń o zasięgu regionalnym. Szeroki wybór dofinansowanych szkoleń można znaleźć m.in. na prowadzonym przez PARP portalu Inwestycja w kadry

Szkolenia to jeden z najprostszych sposobów na podniesienie kompetencji pracowników małych i średnich firm. Dzięki nim firma jest na bieżąco z sytuacją w swojej branży, lepiej orientuje się w zmianach zachodzących w przepisach, a także wie gdzie i jak szukać dofinansowania na rozwój działalności.

 

Bogata oferta różnorodnych, bezpłatnych lub częściowo płatnych szkoleń jest dostępna dla przedsiębiorców i pracownikom dzięki dotacjom z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grę wchodzą rozwiązania „szyte na miarę”, czyli programy szkoleń dopasowane bezpośrednio do potrzeb konkretnej firmy (tzw. szkolenia zamknięte), albo udział w większych projektach szkoleniowych, w których spotykają się pracownicy różnych przedsiębiorstw (tzw. szkolenia otwarte).

W pierwszym przypadku trzeba złożyć wniosek o dotację. To opcja dla tych większych firm, posiadających rozbudowane struktury, bowiem warunkiem starania się o dotację jest, by przedsiębiorstwo posiadało struktury organizacyjne (np. przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonywali pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej dwóch województwach. Przykłady tego typu szkoleń zamkniętych to na przykład „Innowacyjny pracownik - konkurencyjna firma” (wydawnictwo PWN), „Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej Exatel na nowoczesnym rynku telekomunikacyjnym” czy „Rachunkowość zarządcza w PKP Energetyka jako realizacja celu strategicznego Spółki”. W drugim przypadku – szkoleń otwartych – wystarczy, że firma wybierze szkolenie z dostępnej ofertyprzygotowanej przez firmy szkoleniowe. Przykłady tego typu szkoleń to „Politechnika Krakowska dla MSP - szkolenia podnoszące kompetencje kadr nowoczesnej gospodarki w sektorach inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa”, „Matematyka skarbcem bankiera”, oferowana przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji czy „Rozwój zawodowy poprzez rozwój umiejętności technicznych”. Oprócz szkoleń, z Funduszy Europejskich można sfinansować także studia podyplomowe.

Kto może skorzystać ze szkoleń z dotacją? Praktycznie wszystkie firmy. Ograniczenia są nieliczne – wykluczone są firmy z problemami finansowymi, np. pozostające pod zarządem komisarycznym lub znajdujące się w likwidacji. O dotację na szkolenie nie mogą się też starać przedsiębiorstwa sektora górniczego.

W przeprowadzanych przez PARP konkursach wybierane są ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz programy studiów podyplomowych. O wsparcie mogą ubiegać się bezpośrednio przedsiębiorcy lub wyspecjalizowane instytucje szkoleniowe i szkoły wyższe (możliwy jest także udział w konkursach na zasadzie partnerstwa między wymienionymi podmiotami). Dofinansowanie odbywa się w ramach poddziałania 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, o którym można przeczytać więcej na stronach Portalu Innowacji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to największy instrument finansowania szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych.

Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, z organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych – to zakres tematyczny szkoleń, na które przedsiębiorca może uzyskać dotację w swoim Urzędzie Marszałkowskim.

O wsparcie mogą ubiegać  się także się m.in. instytucje szkoleniowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. To wyjątkowo elastyczne narzędzia podnoszenia kwalifikacji kapitału ludzkiego. Ramy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie wyznaczono maksymalnie szeroko. W grę wchodzą następujące projekty:

 • ogólne oraz specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, technologii produkcyjnych przyjaznych dla środowiska oraz wykorzystania ICT.
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przede wszystkim w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)
 • szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów), skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji lub poprawą tych już posiadanych.

Tego typu przedsięwzięcia są dofinansowywane w ramach „Wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (PO KL 8.1.1). Czytaj więcej o poddziałaniu 8.1.1 PO KL na stronach Portalu Innowacji.

Szkolenia z zarządzania zmianą, lepszej organizacji pracy, różnorodnych form świadczenia pracy (np. – telepracy), promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowej i CSR to obszary szczególnie przyczyniające się do podniesienia innowacyjności firmy w zakresie kapitału ludzkiego. W tych też obszarach specjalne programy szkoleń organizują wybrane organizacje społeczne (organizacje pracodawców, związki zawodowe itp.).

Tego typu szkolenia pozwalają na zwiększenie potencjału przedsiębiorstw, a także na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy i stabilizacji poziomu zatrudnienia w firmach. Z pieniędzy EFS są na przykład finansowane projekty dotyczące nowych form kształcenia pracowników (np. e-learning), standardów działania wykorzystywanych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, standardów zarządzania wiekiem pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, budowy i realizacji strategii innowacyjnych w przedsiębiorstwach czy rozwoju nowych form zatrudnienia. Pełną listę propozycji dla przedsiębiorców i pracowników można znaleźć na tej stronie – wystarczy wybrać interesujący nas projekt, a następnie – zwrócić się bezpośrednio do danej instytucji. Wśród realizowanych projektów warto wymienić kilka szczególnie blisko związanych z funkcjonowaniem sektora MSP:

 • Innowacje – to proste – zakładają szkolenia mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także przedstawicieli izb rzemieślniczych, Związku Rzemiosła Polskiego oraz innych organizacji partnerów społecznych, poprzedzone badaniami innowacyjności firm m.in. rzemieślniczych i produkcyjnych.
 • Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR – projekt dostarcza narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako element niezbędny do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu jest opracowanie narzędzi do samodzielnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są już dostępne na rynku, jednak ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.
 • Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 – projekt zakłada pozyskanie danych o MŚP oraz ocenę ich perspektyw rozwojowych i barier, które potencjał rozwojowy mogą blokować.
 • Branżowi Liderzy Zmian – to ponadregionalna kampania informacyjno - promocyjna z elementami badawczymi w obszarze zarządzania zmianą gospodarczą w obrębie pięciu wybranych przez beneficjenta branż: budowlanej, chemicznej, spożywczej, meblarskiej i transportowej.

Tego typu działania wspierane są w ramach Partnerstwa dla zwiększania adaptacyjności (2.1.2 PO KL). O poddziałaniu 2.1.2 PO KL czytaj na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronach Portalu Innowacji.

Dofinansowanie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (do 40 tys. zł), zmiana zawodu, wsparcie pracowników przewidzianych do zwolnienia, staże i praktyki zawodowe, szkolenia dla firm chcących zmienić profil działalności – to kolejny obszar silnie wspierany przez Europejski Fundusz Społeczny. O dotację na tego typu cele mogą się ubiegać w Urzędzie Marszałkowskim przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy czy organizacje pozarządowe.

Zakres projektów może być naprawdę szeroki. Z tych już realizowanych w regionach można wymienić na przykład „Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa”, „Nowa praca, lepsze życie! – wsparcie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne z województwa śląskiego”, „Rozwój kompetencji menedżerskich, służących efektywnej realizacji celów biznesowych w średnich przedsiębiorstwach woj. pomorskiego” czy „Kuźnia profesjonalistów - rozwój zawodowy kadr 8 Banków Spółdzielczych województwa pomorskiego”. Szczegółowe informacje o możliwości uzyskania dotacji są dostępne w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich. Dofinansowanie udzielane jest w ramach „Wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” (8.1.2 PO KL). Czytaj więcejna stronach Portalu Innowacji.

Naukowiec w firmie czy pracownik na uczelni? Z pewnością warto uczyć się od siebie nawzajem. Naukowcy po odbyciu stażu w firmie mają szansę na lepsze poznanie od środka zasad funkcjonowania innowacyjnej firmy. Z kolei pracownik, który spędzi trochę czasu na uczelni, ma szansę zapoznać się z najnowszymi odkryciami naukowymi, o których informacji próżno szukać w ogólnodostępnych źródłach, takich jak Internet czy prasa.

Tym samym, firma zyskuje szansę na znaczne podniesienie swojej konkurencyjności. Co ważne, naukowcy i pracownicy firm chcą się uczyć od siebie nawzajem, o czym przekonuje sukcesu projektu „Wiedza i praktyka - klucz do sukcesu w biznesie”, prowadzonego przez przedstawicieli Krakowskiego Centrum Innowacji, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Centrum Transferu Technologii AGH oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny. Do udziału w stażach w przedsiębiorstwach zgłosiło się blisko 300 naukowców, co trzykrotnie przekroczyło ilość miejsc dostępnych w ramach finansowania zapewnionego w projekcie.

Ścisła współpraca naukowców oraz przedsiębiorców jest warunkiem zbudowania w Polsce nowoczesnej gospodarki, dlatego warto sięgnąć po jedną z propozycji dofinansowywanych przez Fundusze Europejskie:

 • czasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu,
 • szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni oraz dla doktorantów, studentów i absolwentów,
 • wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • stypendia naukowe.

Zainteresowani naukowcy czy pracownicy firm nie starają się o dotację bezpośrednio, ale biorą udział w naborze organizowanym przez instytucje wybrane przez samorządy województw. Listy dofinansowanych inicjatyw najłatwiej znaleźć na stronach urzędów marszałkowskich, w działach poświęconych poddziałaniu 8.2.1 PO KL „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Czytaj więcej na stronach Portalu Innowacji.

 

Oferta atrakcyjnego wsparcia finansowego dla naukowców to nie tylko wyżej przedstawiona propozycja. Przebogata jest propozycja, jaką dla świata nauki ma 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR).

Daje on możliwość m.in.: poprawy perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez dołączenie przez nich do europejskich zespołów badawczych; realizacji przez doświadczonego naukowca indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym; tworzenia regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów stypendialnych; stypendiów przyjazdowych i wyjazdowych; nagród dla najlepszych badaczy; organizacji akcji popularyzujących naukę.  

Zachęty dla badaczy do pozostania w Europie, zwiększenie zainteresowania karierą naukową czy tzw. akcje Marie Curie – to tylko część imponującego rozmachem 7. PR, największej inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz sfery B+R. Budżet programu to prawie 54 mld euro, z czego część środków – w ramach programu szczegółowego PEOPLE (Ludzie) jest przeznaczona właśnie na szeroko rozumiany rozwój zasobów ludzkich. Wśród celów programu można wymienić wzmocnienie potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie, czemu służyć ma podniesienie atrakcyjności Europy dla naukowców z innych części świata, przyciąganie ich do europejskich placówek oraz zachęcanie europejskich badaczy do pozostania w Europie, a także zwiększenie zainteresowania młodych osób karierą naukową. W programie PEOPLE znajdziemy 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, które nazywane są Akcjami Marie Curie. Są one skierowane przede wszystkim do instytucji zainteresowanych rozwijaniem swoich zasobów ludzkich. Więcej o programie PEOPLE można przeczytać na stronach Portalu Innowacji, w serwisie Cordis Komisji Europejskiej oraz na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego.

Jak najlepsze wykorzystanie już istniejącego w Europie potencjału w zakresie badań i rozwojuoraz  innowacji ma zapewnić kolejny program szczegółowy Capacities(Możliwości). Program ten skupia się na takich obszarach, jak optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych; wzmocnienie potencjału innowacyjnego małych i średnich Przedsiębiorstw, a także ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych. Dzięki środkom zgromadzonym w programie, małe i średnie firmy mogą uzyskać rozwiązanie stojących przed nimi problemów technologicznych w ramach konsorcjów składających się z min. trzech MŚP z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE oraz dwóch niezależnych wykonawców badań. Możliwe jest też rozwiązywanie problemów typowych dla większej grupy przedstawicieli sektora MSP. W tym wypadku o wsparcie wnioskują izby gospodarcze lub stowarzyszenia firm. Również wtedy istnieje wymóg prowadzenia działań w ramach konsorcjów z uczestnikami z różnych krajów. Środki z programu finansują np. badania oraz działania związane z rozwojem technologii (RTD), których celem jest uzyskanie nowej wiedzy, metod, opracowanie nowych technik lub technologii. MŚP testują następnie wyniki badań, a także zajmują się etapem przygotowawczym do wdrożenia. Inny przykład projektu to działania demonstracyjne, które pozwalają sprawdzić w praktyce zastosowanie nowej technologii i zademonstrować jej funkcjonalność w celu łatwiejszego wdrożenia. Czytaj więcej o programie Capacities na stronach Portalu Innowacji, w serwisie Cordis Komisji Europejskiej oraz na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego.

Przedstawione wyżej działania to możliwość sfinansowania działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenia potencjału wynikającego ze współpracy sektora MSP ze sferą nauki. Warto w tym miejscu podkreślić, że w ramach zastosowania tzw. zasady cross-financingu (elastyczne finansowanie działań objętych zakresem pomocy z innego funduszu niż ten, z którego współfinansowany jest projekt) można w niemal każdym projekcie inwestycyjnym zaplanować komponent szkoleniowo-doradczy. W niektórych programach (na przykład RPO, PO IG czy 7. Program Ramowy) zaprojektowano działania specjalnie wspierające korzystanie z usług szkoleniowo-doradczych.

Intensyfikacja transferu wiedzy i doświadczeń między regionami UE to obszar wspierany przezProgram Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC, który swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię. Oferuje on interesujące możliwości w obszarze działalności szkoleniowo-doradczej.

Celem priorytetu 1. programu jest wsparcie władz regionalnych i lokalnych, a także innych partnerów na poziomie regionalnym w usprawnianiu polityk, metod oraz zwiększeniu potencjału w zakresie innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy. Te cele można osiągnąć m.in. właśnie przez skuteczniejszy transfer wiedzy w Unii oraz przez opracowanie nowych polityk i metod w regionach na terenie całej Unii Europejskiej. Wśród beneficjentów znajdziemy oczywiście władze regionalne i lokalne, agencje rozwoju regionalnego, uczelnie wyższe i instytuty naukowo – badawcze, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości czy centra innowacyjności. Dzięki środkom z programu mogą one realizować projekty mające na celu podniesienie potencjału regionalnego w zakresie badań, technologii oraz innowacyjności, wsparcie przedsiębiorczości i nowych inicjatyw biznesowych, zrównoważony, innowacyjny rozwój, transfer usług, popularyzację stosowania nowoczesnych technologii (w tym również na obszarach wiejskich), a także podnoszenie kwalifikacji pracowników. Budżet programu to 321 mln euro, więcej można przeczytać o nim na stronach Portalu Innowacji.

Regionalne Programy Operacyjne. Usługi szkoleniowo - doradcze dofinansowywane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych różnią się zakresem oraz grupami docelowymi w zależności od województwa. Szczegółowe dane dostępne są na stronach Portalu Innowacji poświęconym działaniom RPO w poszczególnych regionach.

 Autor tekstu: Krzysztof Garski


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości