Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
PO KL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
PO KL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Tytuł:PO KL 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 Informacje podstawowe

Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i umiejętności przez pracowników, a także ich pracodawców zwiększa zapotrzebowanie na szkolenia, szczególnie wśród firm rozwijających się. Program Kapitał Ludzki wspiera realizację projektów szkoleniowych o zasięgu regionalnym dla przedsiębiorców i ich pracowników, dzięki czemu szkolenia są dostępne za niższą cenę. Poddziałanie 8.1.1 PO KL jest wdrażane regionalnie przez urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy oraz inne powołane instytucje.

Cel

Celem poddziałania jest wsparcie udziału w projektach szkoleń i doradztwa dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Szkolenia dostosowywane do potrzeb i możliwości zainteresowanych podmiotów, a także wspierają rozwój i konkurencyjność regionu.

Przeznaczenie

W ramach poddziałania 8.1.1 w każdym województwie możliwa jest realizacja trzech typów projektów:

  1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w obszarze m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

  2. Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), również dla osób samozatrudnionych, w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości.

  3. Szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących (w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach), które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem i podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

 Beneficjent

O dofinansowanie na realizację projektów mogą się ubiegać m.in.: instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Istnieje możliwość realizacji projektów partnerskich.

Grupa docelowa

W zależności od typu realizowanych projektów wsparcie kierowane jest do różnych grup. W projektach szkoleniowych i doradczych dla kadr zarządzających i pracowników projektów oraz w projektach doradczych dla sektora MŚP mogą brać udział przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych). Natomiast w wypadku szkoleń, kursów i doradztwa skierowanych do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje, uczestnikami mogą być pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Alokacja finansowa

Ogółem 902, 25 mln euro, w tym 766,92 mln euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze dokumenty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szczegółowy opis priorytetów PO KL

Pozostałe dokumenty programowe

Kalendarium konkursów

Harmonogram wniosków

Przydatne linki

Aktualności programu Kapitał Ludzki


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości