Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Sfera badawczo-rozwojowa
Sfera badawczo-rozwojowa

Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych jest w polskiej gospodarce wciąż niskie. Dlatego tak ważne jest zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań. W ostatnich latach Polska przeżywa pod tym względem intensywny rozwój – dzięki środkom z UE, z budżetu państwa oraz z innych źródeł modernizują się laboratoria badawcze, poprawia się infrastruktura IT nauki, a transfer technologii z uczelni do biznesu staje się bardziej dostępny. Portal Innowacji przedstawia najciekawsze rozwiązania wspierające finansowanie sektora badawczo – rozwojowego.

Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działań koordynowanych przez Ośrodek Przetwarzania Innowacji. Żeby skutecznie budować gospodarkę opartą na wiedzy, trzeba najpierw zidentyfikować kluczowe kierunki rozwoju badań naukowych oraz prac rozwojowych, z uwzględnieniem ich znaczenia dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności Polski na rynkach międzynarodowym. Narzędziem, które idealnie nadaje się do tego typu celów jest metoda foresight. Projekty dofinansowane w ramach tego poddziałania mają szansę przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa. Czytaj więcej o tym poddziałaniu na stronach Portalu Innowacji

Zbliżeniu nauki z biznesem służy szereg programów i projektów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundację Nauki Polskiej.

Wsparcie B+R uwzględnione jest również w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Warto tu wymienić Program Europy Środkowej, priorytet 1 i w jego ramach obszary interwencji „Poprawa ramowych warunków dla innowacji”, „Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji” oraz „Wspieranie rozwoju wiedzy”. Do grupy docelowej w pierwszym rzędzie zaliczają się decydenci (lokalni, regionalni, krajowi) oraz instytucje specjalizujące się w edukacji, badaniach i rozwoju, transferze wiedzy, technologii, rozwoju regionalnym, czyli np. uniwersytety, agencje rozwoju regionalnego, instytuty badawcze, stowarzyszenia, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje pracodawców i związki zawodowe. Czytaj więcej na stronach Portalu Innowacji.

Blisko 54 mld euro na naukę zapewnia 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR). Program oferuje bogate możliwości dla naukowców.Warto w tym miejscu wymienić m.in. program szczegółowy PEOPLE (Ludzie), który wspiera rozwój kadr sfery B+R. Dokumenty programu podkreślają konieczność wzmacniania potencjału ludzkiego w obszarze B+R w Unii Europejskiej, podnoszenia atrakcyjności Europy jako miejsca pracy dla najlepszych naukowców z innych części świata, zatrzymania w UE najlepszych badaczy, a także zachęcenia większej liczby młodych ludzi do rozpoczęcia kariery naukowej. Program PEOPLE zawiera 10 typów projektów badawczo-szkoleniowych, które nazywane są akcjami Marie Curie. Oferta dla naukowców daje możliwości m.in.: realizacji przez doświadczonych naukowców indywidualnych projektów szkoleniowo-badawczych w instytucjach zlokalizowanych w innych krajach członkowskich oraz stowarzyszonych; poprawy perspektyw zawodowych młodych naukowców przez włączenie ich do europejskich zespołów badawczych; stypendiów przyjazdowych oraz wyjazdowych; tworzenia programów stypendialnych regionalnych, krajowych i międzynarodowych; nagród dla wybijających się badaczy; organizacji akcji popularyzujących naukę. Więcej informacji o programie PEOPLE można znaleźć na stronach Portalu Innowacji, w serwisie Cordis Komisji Europejskiej oraz bezpośrednio na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego.

Uzyskanie finansowania w bardzo wczesnej fazie rozwoju, kiedy uzyskanie kredytu jest utrudnione oraz uzyskanie gwarancji jest możliwe dzięki Programowi Ramowemu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP 2007-2013).Program zawiera działania wspierające innowacyjność, poprawiające dostęp firm do finansowania oraz poprawiające jakość usług okołobiznesowych w regionach. Rolą programu jest zapewnić spójność działań podejmowanych przez Unię w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorczości, sektora MŚP, innowacyjności, rozwoju i zastosowania technologii komunikacyjnych, konkurencyjności przemysłu, a także rozwoju i promowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (inteligentnej energii). Budżet programu to przeszło 3,6 mld euro. O programie czytaj więcej na stronie Portalu Innowacji oraz na stronie programu. Szczegółowych informacji o ofercie programu udzielają Krajowe Punkty Kontaktowe, których dane adresowe znajdują się na tej stronie. O programie czytaj też więcej na stronie Portalu Innowacji oraz na stronie programu.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości