Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Interreg IV C, Priorytet 1
Interreg IV C, Priorytet 1

Informacje podstawowe

W nowym okresie programowania 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  realizowany jest tylko jeden Program Współpracy Międzyregionalnej - INTERREG IVC, który swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię. W ramach tego programu wspierane są działania zmierzające do poprawy efektywności polityki regionalnej przez promowanie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

 Cel priorytetu 1

Ogólnym celem tego priorytetu jest pomoc władzom regionalnym i lokalnym oraz innym uczestnikom projektu na szczeblu regionalnym w celu usprawnienia polityk, metod oraz zwiększeniu potencjału w zakresie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Sposobem na realizację tego celu jest wymiana oraz transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami UE oraz opracowanie nowych polityk i metod w regionach na terenie całej Unii Europejskiej.

 Przeznaczenie

 • wzmocnienie potencjału regionów w zakresie badań, technologii oraz innowacyjności,
 • wspieranie oraz ułatwianie przedsiębiorczości i rozwoju nowych inicjatyw biznesowych we wszystkich sektorach istotnych dla gospodarek regionalnych,
 • ułatwienie firmom bardziej zrównoważonego oraz innowacyjnego rozwoju i wzrostu za pośrednictwem transferu określonych usług oraz tworzenie wspólnych udogodnień,
 • pomoc w zakresie restrukturyzacji regionów najbardziej zależnych od przemysłu tradycyjnego, polegającej również na dostosowaniu stref przemysłowych do nowej formy działalności gospodarczej,
 • popularyzacja zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez firmy, służby publiczne oraz społeczeństwo, szczególnie na obszarach wiejskich,
 • usprawnienie regionalnych polityk zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji, szkolenia oraz edukacji,
 • stworzenie koniecznych warunków dla gospodarek regionalnych w celu przystosowania ich do głównych zmian społeczno-gospodarczych.

 Beneficjent

 • władze regionalne i lokalne,
 • instytucje publiczne i jednostki organizacyjne powołane w celu świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego, transportu publicznego,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • uczelnie wyższe,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • parki technologiczne,
 • inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacyjności,
 • organizacje turystyczne,
 • służby ratownicze,
 • inne instytucje.

Grupa docelowa

- publiczne władze regionalne i lokalne

- agencje rozwoju regionalnego

- uniwersytety, instytuty badawcze i naukowe, placówki edukacyjne (studia wyższe);

- jednostki nadzorujące parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacyjne;

- inne podmioty zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości oraz organizacje reprezentujące środowisko biznesowe, szczególnie związane z MŚP;

- inne organy publiczne lub podmioty prawa publicznego istotne dla procesu rozwoju innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy w regionie

 Alokcja finansowa

 Budżet UE przeznaczony na współpracę międzyregionalną w ramach programu INTERREG IVC wynosi  321 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Priorytet I ma 55% udział w budżecie.

 Najważniejsze dokumenty

Interreg IV C http://www.ewt.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/96/INTERREGIVC_dokument_operacyjny.pdf

Podręcznik programu http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Documents/Podrecznik_IVC_13_01_10.pdf

Pozostałe dokumenty http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Wspolpracamiedzyregionalna.aspx

Przydatne linki

Strona programu http://www.interreg4c.eu/


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości