Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Capacites
Capacites

7.PR CAPACITIES

INFORMACJE NA TEMAT FUNDUSZY POZWALAJĄCYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Możliwości to czwarty program szczegółowy 7.PR z budżetem 4,2 mln euro (2007-2013). Został stworzony po to by wzmacniać i optymalizować potencjał badawczy niezbędny w procesie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy.

CELE PROGRAMU

Program mający zapewnić najlepsze wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału w zakresie badań i innowacji. Płaszczyzny na jakich skupia się program to: optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych; wzmocnienie możliwości innowacyjnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a także ich zdolności do wykorzystywania wyników prac badawczych; wspieranie rozwoju regionalnych klastrów badawczych; uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE; zbliżenie nauki i społeczeństwa w celu harmonijnego zintegrowania nauki i technologii ze społeczeństwem europejskim; wsparcie dla spójnego kształtowania polityk badawczych; działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową.

OBSZARY TEMATYCZNE

 • Infrastruktury badawcze
 • Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Regiony wiedzy
 • Potencjał badawczy
 • Nauka w społeczeństwie
 • Spójny rozwój polityk badawczych
 • Specjalne działania we współpracy międzynarodowej

FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Systemy finansowania poszczególnych obszarów tematycznych uzależnione są od ogłoszeń o konkursach opublikowanych w Programach Pracy (Work Programme) - to oficjalne dokumenty określające  i konkretyzujące obszary badawcze, zawierają informacje o systemie finansowania projektu.

Możliwe systemy finansowania:

 • Projekty Współpracy (Collaborative Project - CP), badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej, mające na celu wygenerowanie nowej wiedzy, technologii, produktów czy wspólnych zasobów przeznaczonych na badania. Dzielą się na mniejsze (Small or medium-scale focused research projects) i większe (Large-scale integrating projects).
 • Akcje wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA)
  • Działania koordynujące (Coordination Actions - CA) promują współpracę oraz koordynację działań badawczych i innowacyjnych finansowanych na szczeblach krajowych. Nie finansują badań.
  • Działania wspierające (Support Actions - SA) mogą być prowadzone przez jedną instytucję, wspierają realizację Programu Ramowego. Nie finansują badań
  • Projekty współpracy międzynarodowej (Specific International Cooperation Actions - SICA), promujące współpracę pomiędzy organizacjami europejskimi a instytucjami z krajów trzecich.
 • Sieci doskonałości  (Network of Excellence - NoE) - tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. NoE tworzą i realizują Wspólny Program Badań.

Więcej informacji nt programu na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities

-----------------------------------------------------------------------------------

7.PR CAPACITIES

INFORMACJE NA TEMAT FUNDUSZY POZWALAJĄCYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw -MŚP (Research for the Benefit of SMEs) to projekty, na realizację których KE przeznaczyła 1336 mln euro (2007-2013). Program kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw i ich stowarzyszeń, które mogą zlecić wykonanie badań naukowych jednostkom zewnętrznym.

CELE PROGRAMU

Program jest kierowany do tych przedsiębiorstw, które widzą potrzeby dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Usługi mogą wykonywać na rzecz MŚP jednostki badawczo-naukowe i firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Badania na rzecz MŚP zakładają dwa typy działań:

 • Badania na rzecz MŚP- rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP. Projekty realizowane w konsorcjach: minimum 3 MŚP z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE i 2 niezależnych wykonawców badań.
 • Badania na rzecz izb gospodarczych i stowarzyszeń MŚP- opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze), w określonych sektorach przemysłu lub segmentach łańcucha wartości. Projekty realizowane w konsorcjach: minimum 3 stowarzyszenia MSP o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim; 2 niezależnych wykonawców badań.

OBSZARY TEMATYCZNE

Projekty „Badań na rzecz MŚP” nie mają z góry narzuconej tematyki i  mogą dotyczyć dowolnego tematu z zakresu nauki i techniki. Tematyka projektów definiowana jest przez wnioskodawców.

Możliwe do podejmowania działania w projekcie obejmują:.

Badania oraz działania związane z rozwojem technologii (RTD)– są zasadniczą częścią projektu przypisaną wykonawcom badań, których celem jest uzyskanie nowej wiedzy, metod, opracowanie nowych technik lub technologii. MŚP mają testować wyniki badań, a także zająć się etapem przygotowawczym do wdrożenia.

 Działania demonstracyjne (DEMO)– dają możliwość sprawdzenia w praktyce nowej technologii i zademonstrowania jej funkcjonalności, w celu łatwiejszego wdrożenia.

 Inne działania (OTHER)– ułatwiające przejęcie rezultatów badań MŚP poprzez szkolenia i rozpowszechnianie wyników projektu.

 Zarządzanie konsorcjum (MANAG)- działania dotyczące zarządzania projektem na poziomie konsorcjum.

FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

 • dofinansowanie 75% kosztów projektu;
 • firma wnosi do projektu wkład własny w formie robocizny, dostępu do materiałów, itp.
 • w razie niepowodzenia projektu, firmy biorące w nim udział, nie są pociągane do odpowiedzialności finansowej oraz nie muszą zwracać otrzymanego od KE dofinansowania;

 Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm
 

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE

Infrastruktury badawcze (Research Infrastuctures) – projekty, na które KE przeznaczyła 1,715 mln euro (2007-2013).  Celem działania jest optymalne wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie, a także pomoc w stworzeniu nowych we wszystkich obszarach nauki i techniki. Projekty poprzez łączenie infrastruktur w sieci oraz wspieranie powstawania nowych infrastruktur badawczych o znaczeniu ogólnoeuropejskim, mają zapewnić szeroki dostęp naukowców do m.in.:  laboratoriów, obserwatoriów, banków danych, archiwów, bibliotek, zbiorów, statków…

OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Projekty nie mają z góry narzuconej tematyki, możliwe są wszystkie obszary nauki i techniki.

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

Działania integracyjne

 • wzmacnianie sieci (networking).
 • ponadnarodowy dostęp (transnational access) do infrastruktur uczestniczących w projekcie
 • wspólne działania badawcze, zmierzające do poprawy jakości usług świadczonych naukowcom
 • możliwość przeprowadzenia - bezpłatnie - badań w najlepszych europejskich ośrodkach

Infrastruktura informatyczna (e-Infrastructure)
Trzy typy działań:

 • wzmacnianie sieci (networking),
 • rozszerzanie oferowanych usług,
 • wspólne działania badawcze,

Obejmujące zagadnienia:

 • Cyfrowe repozytoria naukowe
 • Rozszerzanie zasięgu e-infrastruktury na rozmaite obszary nauki i techniki
 • Sieci gridowe
 • GEANT
 • Infrastruktura danych naukowych i rozwój współpracy z innymi infrastrukturami.

Prace projektowe (Design studies)

 • wspieranie koncepcyjnych prac nad nowymi infrastrukturami, obejmujących naukową, techniczną i finansową wykonalność proponowanej inwestycji.

 Budowa nowych infrastruktur (Construction of new infrastructures)

 • pomoc w budowie nowych infrastruktur
 • kluczowa rola Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI)
 • wnioski na budowę nowych infrastruktur składać mogą wyłącznie konsorcja zaangażowane w inwestycje wymienione na liście ESFRI.

Wsparcie dla kształtowania polityki, wdrażania programu oraz nowych potrzeb

 • wsparcie prac ESFRI, koordynacji polityki względem infrastruktur badawczych na poziomie krajów i regionów (projekty ERA-NET, studia, konferencje, itp.).

FINANSOWANIE

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm
 

PRZYDATNE LINKI

Informacje o warunkach dostępu do infrastruktur  http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm
Projekty finansowane z 7.PR http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
ESFRI http://cordis.europa.eu/esfri/

Lista infrastruktur ESFRI niezbędnych dla rozwoju nauki w najbliższych 10-20 latach http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm
Internetowa baza europejskich infrastruktur badawczych http://www.riportal.eu/

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRAC BADAWCZO – ROZWOJOWYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE

Potencjał badawczy (Research Potential) – projekty, na które KE przeznaczyła 340 mln euro (2007-2013).  Akcja wspierająca działania pobudzające wykorzystanie pełnego potencjału badawczego Unii Europejskiej, poprzez otworzenie i rozwój istniejących Centrów Doskonałości w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE.

OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Projekty nie mają z góry narzuconej tematyki, możliwe są wszystkie opcje z 10 obszarów tematycznych w podprogramie Współpraca.

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

 • Wymiana wiedzy i doświadczenia pracowników z co najmniej trzema instytucjami partnerskimi z krajów członkowskich lub stowarzyszonych
 • Przyjmowanie doświadczonych naukowców z zagranicy i uczenie się od nich na miejscu
 • Zakup, rozbudowa lub unowocześnienie sprzętu badawczego (na to działanie można przeznaczyć do 30% całego budżetu, a w szczególnych przypadkach nawet do 45%)
 • Organizacja krajowych i międzynarodowych warsztatów i konferencji w celu wymiany wiedzy oraz  działania rozpowszechniające i promocyjne.
 • Mechanizmy oceniające – opcjonalnie możliwość wykonania ekspertyzy ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów, nominowanych przez KE.

FINANSOWANIE

 • System finansowania: Akcje wspierające (Coordination and Support Actions - CSA  )
 • dofinansowanie 100% kosztów projektu
 • refundacja kosztów pośrednich do 7% kosztów bezpośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

PRZYDATNE LINKI

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergence-regions_en.html

www.kpk.gov.pl

 -----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KOOPERACYJNEJ KLASTRÓW

INFORMACJE PODSTAWOWE

Regiony wiedzy (Regions of Knowledge) – projekty z budżetem na poziomie 126 mln euro (2007-2013).  Celem działań podejmowanych w projektach jest wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, dzięki wspieraniu i zachęcaniu do rozwoju regionalnych klastrów badawczych, skupiających instytucje publiczne i prywatne.

OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Brak priorytetów tematycznych

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

 • wspólna analiza planów badawczych klastrów regionalnych
 • wypracowanie zestawu instrumentów mających zastosowanie w konkretnych działaniach badawczych, m.in. poprzez spełnianie przez regiony rozwinięte roli "mentora" dla regionów o słabo rozwiniętym profilu badawczym i wspieranie kształtujących się regionów wiedzy.
 • obejmuje to prowadzenie, w ścisłym związku z polityką regionalną Wspólnoty (fundusze strukturalne), programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz programem edukacyjnym i szkoleniowym, działań mających na celu tworzenie sieci między uczestnikami badań i instytucjami w gospodarkach regionalnych.

FINANSOWANIE

 • System finansowania: Akcje wspierające (Coordination and Support Actions  - CSA)
 • dofinansowanie 100% kosztów projektu
 • refundacja kosztów pośrednich do 7% kosztów bezpośrednich

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

PRZYDATNE LINKI

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html

www.kpk.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DORADCZO-SZKOLENIOWE NA TEMAT ROZWOJU TECHNOLOGICZNO INNOWACYJNEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE

Nauka w społeczeństwie (Science in society) to projekty, na realizację których KE przeznaczyła 330 mln euro (2007-2013). Celem obszaru jest przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. Istotne jest promowanie nauki i technologii w społeczeństwie, wzmacnianie i poprawa europejskiego systemu nauki, edukacji i rozwoju karier.

OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Brak priorytetów tematycznych

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

 • umocnienie i udoskonalenie europejskiego systemu nauki poprzez:
 • prowadzenie badań związanych z tożsamością kulturową płci oraz promowanie roli kobiet w nauce.
 • debata dotycząca nauki i techniki oraz ich miejsca w społeczeństwie, uwzględniająca osiągnięcia takich dyscyplin naukowych jak historia, socjologia oraz filozofia nauki i techniki.
 • pobudzanie wśród młodzieży zainteresowania nauką
 • Lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie między światem nauki a społeczeństwem

 SYSTEMY FINANSOWANIA:

 •  Projekty Współpracy (Collaborative Project - CP),
 • Akcje wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CSA)
 • Projekty współpracy międzynarodowej (Specific International Cooperation Actions - SICA)

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

PRZYDATNE LINKI

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html

www.kpk.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DORADCZO-SZKOLENIOWE NA TEMAT ROZWOJU TECHNOLOGICZNO INNOWACYJNEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE

Spójny rozwój polityk badawczych(Support to the coherent development of research policies) to projekty, na realizację których KE przeznaczyła 70 mln euro (2007-2013).  Projekty mają wzmacniać spójność krajowych i wspólnotowych polityk badawczych, a także ich powiązań z innymi politykami. Celem projektów ma również być zwiększanie znaczenia badań publicznych i ich powiązań z przemysłem oraz wzmacnianie wsparcia publicznego.

 OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Brak priorytetów tematycznych

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

 • monitorowanie i analiza polityk publicznych ukierunkowanych na badania i strategie przemysłowe, a także opracowanie wskaźników pozwalających zdobycie danych pomagających w projektowaniu, wdrażaniu, ocenie i ponadnarodowej koordynacji polityk,
 • wzmacnianie koordynacji polityk badawczych poprzez działania wspierające otwartą metodę koordynacji (OMC), a także oddolne, ponadnarodowe inicjatywy na rzecz współpracy w sprawach stanowiących wspólny obszar zainteresowań podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym.

 SYSTEMY FINANSOWANIA

 •  Akcje wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CA)

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

PRZYDATNE LINKI

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-policies_en.html

www.kpk.gov.pl

-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DORADCZO – SZKOLENIOWE NA TEMAT ROZWOJU TECHNOLOGICZNO INNOWACYJNEGO

INFORMACJE PODSTAWOWE

Specjalne działania we współpracy międzynarodowej (International Cooperation) to projekty, z przyznanym przez KE budżetem w wysokości 180 mln euro (2007-2013).  Projekty wspierające europejską konkurencyjność poprzez partnerstwa z krajami trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej, a także ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich. Celem projektów jest również rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny.

OBSZARY W RAMACH PRIORYTETÓW

Realizacja działań w koordynacji z programami „Współpraca”, „Ludzie” oraz „Możliwości”. Obszary tematyczne poświęcone krajom trzeciego świata, w określonych dziedzinach wybranych na podstawie poziomu naukowego,  technologicznego oraz potrzeb.

TEMATY ORAZ ICH DZIAŁANIA 

 • Wzmocnienie potencjału badawczego krajów kandydujących oraz sąsiadujących,
 • Działania ukierunkowane na kraje rozwijające się oraz wschodzące gospodarki, skupiające się na potrzebach w różnych dziedzinach: zdrowi, rolnictwo, rybołówstwo, ochrona środowiska  

SYSTEMY FINANSOWANIA

 •  Akcje wspierające i koordynujące (Coordination and Support Actions - CA)

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania znajdują się w dokumentacji konkursowej opublikowanej w Programie Pracy. http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Program Pracy, Przewodnik dla wnioskodawców, Call Fiche

http://cordis.europa.eu/fp7  w zakładce find a call
 

DOKUMENTY PRAWNE

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 PRZYDATNE LINKI

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/international-cooperation_en.html

www.kpk.gov.pl


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości