Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Cooperation
Cooperation

7. PR - COOPERATION

INFORMACJE PODSTAWOWE

Program szczegółowy WSPÓŁPRACA (Cooperation) to jeden z czterech głównych obszarów  7. PR. Jest głównym mechanizmem finansowania badań prowadzonych przez różne podmioty badawcze w ramach współpracy ponadnarodowej oraz umożliwia zdobycie lub wzmocnienie wiodącej pozycji w kluczowych dziedzinach nauki i technologii. Budżet programu na lata 2007-2013 to ponad 32,4 mln euro.

CELE PROGRAMU

Program WSPÓŁPRACA ma na celu wspieranie projektów międzynarodowej współpracy naukowo -badawczej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Otrzymane wsparcie ma służyć interesowi publicznemu oraz wspomaganiu państw rozwijających się.  Badania mogą być prowadzone przez: instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), wszelkie prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną, indywidualnych badaczy oraz jednostki rządowe i samorządowe. Przewidywane jest finansowanie udziału w projektach instytucji z krajów trzecich.

OBSZARY TEMATYCZNE

Rozwój wiedzy i technologii promowany jest w ramach dziesięciu obszarów tematycznych, które określone zostały z odpowiednią elastycznością, po to, by sprostać pojawiającym się, potrzebom nauki i polityki. Doprecyzowanie tematów następuje corocznie, w ramach przygotowywanych, dla każdego obszaru tematycznego oddzielnie, Programów Pracy (Work Programme), w których znajdują się również informacje o konkursach.

Niniejsze dziesięć tematów odpowiada głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których należy wzmocnić jakość europejskich badań naukowych, tak aby sprostać przyszłym wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej, przemysłowej oraz w zakresie zdrowia publicznego i środowiska w Europie.

Określono dziesięć następujących tematów:

1.  Zdrowie
2.  Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia
3.  Technologie informacyjne i komunikacyjne
4.  Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne
5.  Energia
6.  Środowisko (w tym zmiany klimatu)
7.  Transport (w tym aeronautyka)
8.  Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne
9.  Przestrzeń kosmiczna
10.  Bezpieczeństwo

 SYSTEMY FINANSOWANIA

W ramach programu WSPÓŁPRACA wyróżniono różne typy projektów i formy dofinansowania, w zależności od rodzaju i skali prowadzonych prac.

COLLABORATIVE PROJECT - CP ( Projekty współpracy)

To projekty składane przez konsorcja, w których skład wchodzą minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Czas trwania: od 24 do 60 miesięcy.

  •  Large-scale integrating projects – LCP

duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów,  poświęcone badaniom, mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii (budżet projektu od 3 do 6 mln euro).

  •  Small or medium-scale focused research projects – SCP

wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu (budżet do 3 mln euro).

NETWORKS OF EXCELLENCE - NoE (Sieci doskonałości)

Sieć musi składać się z minimum 3 niezależnych od siebie instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Budżet od 3 do 6 mln euro. Czas trwania od 48 do 60 miesięcy.

Celem tego typu projektów jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach.

NoE tworzą i realizują Wspólny Program Badań - tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują badań.

COORDINATON AND SUPPORT ACTION  (akcje koordynujące i wspierające)

COORDINATION ACTION - CA (Działania koordynujące)

Celem działań w tych projektach jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych.

W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie, zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak:  organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich.

Projekty nie finansują samych badań (budżet: zwykle do 1 mln euro).

SUPPORT ACTION - SA (Działania wspierające)

Projekty te mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji, w celu wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej.

Przykładowo projekty mogą wspierać organizację konferencji, seminariów, studiów i analiz, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań.

Projekty nie finansują samych badań  (budżet: zwykle do 1 mln euro).

SPECIFIC INTERNATIONAL COOPERATION ACTIONS

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI TRZECIMI

Współpraca z krajami trzecimi przewidziana jest we wszystkich obszarach tematycznych i ma ona na celu zwiększyć udział naukowców i instytucji badawczych z krajów trzecich należących do grupy
państw partnerskich (ICPC – International Cooperation Partner Countries).  Działania ściśle związane z umowami o współpracy dwustronnej lub wielostronnym dialogiem pomiędzy UE a krajami lub grupami krajów, będą pełnić rolę uprzywilejowanego instrumentu dla współpracy między UE i tymi krajami.

Projekty w ramach współpracy z krajami trzecimi zazwyczaj zakładają konsorcjum składające się z minimum 4 uczestników z różnych krajów:  2 ICPC + 2 kraje członkowskie lub stowarzyszone z UE.

Jednostki z ICPC również otrzymają finansowanie.

INCO portal:  http://cordis.europa.eu/inco/home_en.html

International Scientific Cooperation Policy:  http://ec.europa.eu/research/iscp/index_en.html

Dokumenty konkursowe

  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

Work Programme (dla danego obszaru tematycznego)

Program Pracy (WP) - oficjalny dokument KE opracowany dla każdego z tematów i akcji 7.PR na każdy kolejny rok ich realizacji. Konkretyzuje on obszary badawcze oraz zawiera informacje o obowiązujących rodzajach projektów, kryteriach oceny i budżecie dla wszystkich konkursów przewidzianych w danym roku.

Guide for Applicants (dla danego rodzaju projektu)

Przewodnik dla wnioskodawców - dokument zawierający informacje potrzebne do przygotowania wniosku, np. procedury przygotowania i wysyłania projektu do KE, kryteria oceny, formularze aplikacyjne. Osobne przewodniki są przygotowane dla każdego rodzaju projektu i każdego konkursu.

Dokumenty prawne:

Decyzja Parlamentu Europejskiego o powołaniu 7. PR UE:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:400:SOM:EN:HTML

 Dokumenty prawne 7. Programu Ramowego, przewodniki (finansowe, negocjacji, praw własności intelektualnej, i in.): 

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Ważne strony internetowe:

7. Program Ramowy Badan, Rozowju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej:

http://cordis.europa.eu/fp7

Ogłoszenia o konkursach:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

CORDIS Partners– pomoc w znalezieniu partnerów do projektów badawczych, umożliwia publikację własnego profilu:

http://cordis.europa.eu/partners-service

Poszukiwanie partnerów do projektu:

http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

CORDIS MarketPlace– wyniki projektów badawczych - nowe możliwości i kontakty komercyjne dotyczące innowacyjnych technologii:

http://cordis.europa.eu/marketplace

CORDIS Projects - projekty z 6.PR i 7.PR w fazie realizacji lub zakończone:

http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html

Strona po polsku:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:

http://www.kpk.gov.pl


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości