Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Kredyt technologiczny
Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to sposób na zdobycie dodatkowych funduszy dla firm, które chcą inwestować w nowe technologie. Podstawowe warunki uzyskania kredytu są dwa – przedsiębiorstwo powinno być małe lub średnie, a technologia – innowacyjna. Od innych form wsparcia dla MŚP, takich jak najpopularniejsze dotacje, kredyt technologiczny różni się nieco bardziej skomplikowaną konstrukcją. Przedsiębiorca, który chce wprowadzić nową, innowacyjną technologię musi najpierw po złożeniu wniosku wziąć  kredyt na jej sfinansowanie. Następnie, po jej wdrożeniu, może ubiegać się o tzw. premię technologiczną, która przeznaczana jest na  spłatę zaciągniętego kredytu.

Autorem nowelizacji ustawy jest Ministerstwo Gospodarki. Do wprowadzenia szeregu zmian w warunkach udzielania kredytu technologicznego skłoniło je niewielkie dotychczasowe zainteresowanie firm tą formą wsparcia dla inwestycji w zaawansowane technologie. Pojawiło się ryzyko, że pieniądze te nie zostaną wykorzystane. Chociaż bowiem grupa firm które z tego instrumentu skorzystała stale rośnie, to w zbyt wolnym tempie, biorąc pod uwagę to ile pieniędzy wciąż jeszcze jest w kasie.

Do 15 lutego br. do BGK złożono 176 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanych premii technologicznych wyniosła ok. 287,5 mln zł.Pozytywnie zweryfikowanych zostało 56 projektów, którym udzielono promesy premii technologicznejna łączną kwotę 98,6 mln zł. Podpisano 44 umowy na dofinansowanie, na łączną kwotę 80,9 mln zł. Kolejnych 56 wniosków znajduje się w trakcie oceny, bądź oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej PO IG. Dotychczas 64 wnioski nie spełniły kryteriów i zostały odrzucone. Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące z BGK przekracza 181 mln zł. W ramach bieżącego konkursu, rozpoczętego 1 października 2010 r., na który przeznaczono kwotę ponad 222 mln zł, do wykorzystania pozostaje ponad 165 mln zł (stan na 8 lutego 2011 r.). Ogółem w działaniu 4.3 Kredyt technologiczny PO IGdo wykorzystania pozostaje jeszcze ponad 1 200 mln zł.

 Co do tej pory nie działało tak jak powinno? Punktem wyjścia dla Ministerstwa Gospodarki była analiza, które zapisy zniechęcają przedsiębiorstwa do ubiegania sie o kredyt technologiczny i w efekcie powodują, że korzysta z niego mniej firm niż mogłoby to robić. Zdaniem MG wśród najważniejszych barier obniżających atrakcyjność kredytu technologicznego jest po pierwsze to, żepodstawą wyliczenia kwoty wsparcia jest kwota kosztów kwalifikowanych, ale tylko tych, które będą sfinansowane kredytem technologicznym, nie zaś całość kosztów kwalifikowanych (tak jak to ma miejsce w innych instrumentach dla MŚP finansowanych ze środków UE). Po drugie odstraszał wymóg, że wdrażana nowa technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Tymczasem proces patentowania jest długotrwały i częstokroć po jego zakończeniu nowa technologia traci już swój walor nowości. Trzecim takim elementem utrudniającym sprawne skorzystanie z tego instrumentu było to, że o wypłatę premii przedsiębiorca mógł się ubiegać dopiero wówczas, gdy osiągnie odpowiedni poziom sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych przy użyciu nowej technologii, nie zaś bezpośrednio po zakończeniu inwestycji technologicznej.

Projekt nowelizacji przyjęty zostałprzez Radę Ministrów na posiedzeniu 23 listopada. Co w nim się znalazło? Najważniejsze ze zmian to po pierwsze to, że wsparcia można będzie udzielić także na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Przedsiębiorcy łatwiej będzie spełnić wymogi formalne stawiane wdrażanej technologii, a zatem znacznie powinien wzrosnąć odsetek wniosków ocenionych pozytywnie (obecnie jest to 44% składanych wniosków, autorzy ustawy liczą, że odsetek ten powinien podnieść się do poziomu  75% po nowelizacji). Drugim ważnym elementem jest zmiana sposobu wyliczania premii technologicznej – nie jak do tej pory tylko od wydatków sfinansowanych kredytem technologicznym, lecz  od całości wydatków kwalifikowalnych. Dzięki temu powinna zwiększyć się intensywność wsparcia oraz średnia wartość wypłacanej premii technologicznej. Temu samemu celowi służy kolejna zmiana – polegająca na tym, że do kosztów kwalifikujących się do wsparcia zaliczony zostanie  również zakupgruntu (do 10% całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych), budowę budynków i budowli oraz koszty usług doradczych. Dzięki temu rozwiązaniu wsparcie będzie mogło zostać udzielone również projektom, w których nowa technologia musi być ulokowania w nowych obiektach.

Możliwość wcześniejszego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego da przedsiębiorcom zmiana polegająca na tym, że inwestycję technologiczną można będzie rozpocząć już po złożeniu wniosku o dofinansowanie  do BGK, a nie - tak jak obecnie - po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Przyspieszeniu procesu wypłaty premii służyć ma z kolei zmiana polegająca na tym, że  wypłata premii następować będzie bezpośrednio po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji technologicznej, bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług, wyprodukowanych z udziałem nowej technologii.

Firmy, które już skorzystały z kredytu technologicznego wskazywały na szereg warunków, które sięgnięcia po te środki im nie ułatwiały. – Uzyskanie kredytu technologicznego wymaga zaangażowania firmy na poziomie finansowym i  precyzyjnego przygotowania projektu. Najlepiej, jeżeli firma ma na swoim koncie dorobek naukowo-technologiczny i patentowy – mówi Dariusz Lis dyrektor Poland Solution Center łódzkiego oddziału firmy Transition Technologies S.A. z Warszawy, dostawcy rozwiązań informatycznych dla rynku energii i gazu, jednej z firm, które uzyskały kredyt technologiczny według starych zasad. Firma ta uzyskała dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy to „ITIL Link – udoskonalenie usług serwisowych i zarządzania procesów informatycznych w standardzie ITIL v3, wartość dofinansowania to 105 tys. zł. Drugi projekt  to „Wdrożenie immunologicznego optymalizatora procesów przemysłowych SILO II”, dofinansowanie 166,4 tys. zł. – Dzięki kredytowi technologicznemu łódzki oddział będzie wykorzystywał systemy do podniesienia jakości i powtarzalności swoich usług – mówi Dariusz Lis. Kierowany przez niego Poland Solution Center  prowadzi projekty tworzenia, modyfikacji i utrzymania dużych systemów zarządzania cyklem życia produktów, wykorzystywane przez największe firmy przemysłowe na świecie, takie jak Airbus, VW, Ferrari, Tetrapak, Adidas czy  Nokia. – Dzięki zastosowaniu modułu SILO możliwe jest zoptymalizowanie procesu produkcji, np. poprawienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na blokach energetycznych, przy równoczesnym minimalizowaniu emisji szkodliwych substancji NOx, CO i SO2. System SILO pozwala również na optymalizację samego procesu spalania, poprawę regulacyjności obiektu oraz jednostkowego zużycia ciepła bloku – mówi Dariusz Lis. To bardzo zaawansowany technologicznie projekt. Jedną z jego zalet jest możliwość ciągłego uczenia się i automatycznej adaptacji do zmieniających się warunków.

Innym przykładem beneficjenta kredytu technologicznego jest MGGP Aero, wykonująca usługi geodezyjne z powietrza. Projekt, na który spółka pozyskała unijne fundusze to Lotnicza Platforma Teledetekcyjna, czyli odpowiednio przebudowany samolot z zamontowanymi sensorami. W ramach projektu zakupiony został m.in. lotniczy skaner laserowy (LiDAR) czyli wysokowydajny dalmierz, który wysyła impulsy i precyzyjnie mierzy teren (umożliwia pomiar do kilkudziesięciu punktów na jeden metr kwadratowy). Gama zastosowań tej technologii jest bardzo szeroka - jest ona np. alternatywą dla tradycyjnej geodezji – pomiarów robionych z ziemi. Zakupione w 2009 roku urządzenia zostały już wykorzystane np. w czasie zeszłorocznej powodzi, zdjęcia lotnicze wykonane przez MGGP Aero można też obejrzeć korzystając z Google Earth.

Wartość inwestycji jakiej dokonało MGGP Aero w ramach kredytu technologicznego to około 5 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,8 mln zł. Zgodnie z zasadami udzielania kredytu technologicznego firma środki na wdrożenie technologii musiała pozyskać z kredytu bankowego. Dopiero w momencie, kiedy już ją wykorzystywała uzyskała prawo ubiegania się o zwrot określonej w umowie kwoty – premii technologicznej(w wysokości równej dodatkowym przychodom uzyskanym dzięki nowej technologii). W jej przypadku to akurat nie stanowiło problemu – nowa technologia błyskawicznie zaczęła przynosić firmie dochody - od momentu zakupu sprzętu (jesień 2009) w ciągu niespełna roku został on wykorzystany już w kilkunastu projektach, a przychody jakie dzięki temu uzyskała spółka wyniosły tyle, że była gotowa do złożenia wniosków o wypłatę premii technologicznej w pełnej wysokości, mimo, że teoretycznie czas, jaki na to miała to 3 lata. Problem, jaki miała MGGP Aero, dotyczył samego pozyskania kredytu – firma starała się o niego dwukrotnie i za pierwszym razem jej wniosek został odrzucony.

Na co powinny zwrócić uwagę inne firmy chcące skorzystać z tego instrumentu? Zdaniem prezesa MGGP Aero Jacka Siedlika najważniejsze jest to, żeby się dobrze zastanowić, czy dany projekt jest firmie potrzebny, czy będzie ona faktycznie wykorzystywała nową technologię i w jakim zakresie. Zdecydowanie nie warto składać wniosku o kredyt technologiczny, bazując na przekonaniu, że skoro ktoś daje pieniądze to trzeba je brać. Dobrze jest mieć też już doświadczenie w implementowaniu nowoczesnych technologii oraz kompetentny zespół specjalistów przygotowany do wdrożenia najnowszych technologii.

Inne projekty, które otrzymały dofinansowanie to również m.in.:

  • Ekotech Sp. z o.o. – zakup i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki, dofinansowanie 594 tys. zł,
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz – wdrożenie innowacji procesowej w produkcji betonu towarowego, dofinansowanie 2 462 tys. zł,
  • Internet Media Services SA ­– wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach, dofinansowanie 1379 tys. zł.
  •  
  • Te przykłady pokazują na jak różne dziedziny mogą zostać przeznaczone pieniądze. Według Krzysztofa Hoffmanaz Wydziału Kredytu Technologicznego, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji w Banku Gospodarstwa Krajowego, trudno wskazać rodzaj firm, czy branże, które najchętniej korzystały z kredytu technologicznego. –  Kredyt  przeznaczony jest dla firm z sektora MŚP, różnice w ilości wniosków pomiędzy poszczególnymi sektorami nie są zbyt duże. Podobnie w przypadku wnioskodawców z konkretnych branż. Żaden sektor działalności gospodarczej nie ma przewagi nad innymi, a tematy wniosków są bardzo zróżnicowane - od branż związanych z budownictwem, przez firmy teleinformatyczne, aż po sektor spożywczy – mówi Krzysztof Hoffman.

Do skorzystania z tego instrumentu przedstawiciele BGK namawiają więc przedsiębiorców ze wszystkich branż. Chociaż trzeba zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku innych instrumentów finansowanych z funduszy unijnych z takiej pomocy nie mogą korzystać podmioty z sektorów hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa. Kiedy można spodziewać się, że wnioski  o dofinansowanie w postaci premii technologicznej rozpatrywane będą wg nowych zasad?Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i wprowadzeniu koniecznych zmian w dokumentacji konkursowej, BGK uruchomi kolejny konkurs. Przewidujemy, że nastąpi to w II kwartale 2011 r.– deklarują przedstawiciele BGK.

O czym należy pamiętać, aby uzyskać dofinansowanie? Dotychczaswdrożenie nowej technologii musiało mieć postać prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Nie można było rozpocząć inwestycji przed przyznaniem promesy premii technologicznej. W tych kwestiach przedsiębiorcom niedługo będzie łatwiej. Warto też wiedzieć, że aby ubiegać się o kredyt technologiczny nie trzeba jechać do Warszawy. BGK współpracuje w tej dziedzinie z bankami komercyjnymi. Aktualna ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.bgk.com.pl.  Żeby złożyć wniosek, należy udać się zatem do najbliższego oddziału banku współpracującego z BGK.

Autor: Krzysztof Orłowski


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości