Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Rozwiązania podatkowe wprowadzone Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Rozwiązania podatkowe wprowadzone Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Informacje podstawowe

Celem ustawy jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na badania i rozwój oraz poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na B+R. W ramach osiągnięcia celów ustawa przewiduje udzielanie kredytów technologicznych przedsiębiorcomprzez bank kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT) w formie premii technologicznej. Zmiany do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) mają na celu zmniejszenie istniejących barier i stworzenie zachęt podatkowych do tego typu inwestycji. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych (w tym od przedsiębiorstw o statusie centrów badawczo-rozwojowych) w wysokości nie większej niż 50% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Istnieje możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe niezależnie od wyniku, jakim się zakończyły.

Regulacje prawne

Premią technologiczną mogą być objęte, pomniejszone o podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, udokumentowane zapłaconymi fakturami, sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego wydatki, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, poniesione po dacie przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy premii technologicznej.

Umorzeniem mogą być objęte, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, następujące wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji technologicznej, udokumentowane zapłaconymi fakturami:

 • na zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu,
 • na rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych,
 • na instalację i uruchomienie środków trwałych,
 • na prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne bezpośrednio i wyłącznie związane z wdrożeniem nowej technologii, w oparciu o którą jest realizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, oraz koszty produkcyjne niezbędne do legalizacji technologicznej produktu (wyrobu lub usługi) powstałego w wyniku tej inwestycji,
 • na zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, które w przypadku przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 70/2001 nie mogą przekroczyć 25% wydatków, o których mowa w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:
  • będą stanowić własność kredytobiorcy i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie w podregionie w rozumieniu przepisów o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), w którym została zrealizowana inwestycja technologiczna finansowana kredytem technologicznym, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji,
  • zostały nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
  • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi.

Kto może skorzystać

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową.

Zalety rozwiązań

Skrócono okres amortyzacji zakończonych prac rozwojowych z 36 do 12 miesięcy. Wprowadzono 22% stawkę podatku VAT na usługi naukowo-badawcze. Dotychczas usługi te były zwolnione z podatku VAT, co stanowiło barierę dla współpracy podmiotów sprzedających usługi badawczo-rozwojowe z innymi podmiotami gospodarczymi. Podmioty prowadzące badania ponosiły zwiększone koszty swojej działalności w związku z brakiem możliwości odliczenia podatku VAT płaconego przy zakupie materiałów i usług. Ustawa ukierunkowana jest na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. Rząd oczekuje, że skutecznie przyczynią się one do zmniejszenia dystansu jaki dzieli polską gospodarkę od gospodarek krajów wysokorozwiniętych i zapewnią polskim przedsiębiorstwom lepszą pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Przydatne linki

Dokument ustawy


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości