Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji
Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji

Informacje podstawowe

Program na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP EIP) stanowi jeden z trzech filarów Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP. Daje on możliwość finansowania międzynarodowych projektów o charakterze innowacyjnym skierowanych do sektora przedsiębiorczości. Program CIP EIP obejmuje szereg inicjatyw, takich jak projekty pilotażowe i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji, Europe INNOVA oraz PRO INNO Europe.

EKOINNOWACJE

Ekoinnowacje w ramach Programu Ramowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP EIP) to temat priorytetowy. W latach 2007-2013 na finansowanie projektów dotyczących ekoinnowacji przewidziano wsparcie w wysokości niemal 200 mln euro. Obejmuje ono trzy rodzaje działań:

 • Projekty pilotażowe i powielania rynkowego. Jest to to inicjatywa zarządzana przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (Executive Agency for Competitiveness and Innovation) we współpracy z Dyrekcją Generalną Środowisko.
 • Instrumenty finansowe,
 • Sieci współpracy.

Przeznaczenie

Projekty pilotażowe i powielania rynkowego zakładają pierwsze zastosowanie lub powielanie rynkowe ekoinnowacyjnych technik, produktów i praktyk, których celem jest komercjalizacja danego rozwiązania. Mogą to być zatem projekty o charakterze infrastrukturalnym, np. doposażenie parku maszynowego w celu komercjalizacji danego rozwiązania. Modelowy przykład projektu w zakresie ekoinnowacji może stanowić wdrożenie zintegrowanej instalacji do recyklingu tworzyw sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie. Przewagą instalacji w porównaniu z rozwiązaniami już istniejącymi jest znacząca redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne szkodliwych odpadów oraz możliwość wykorzystania instalacji jako wzorca do powielania. Replikacja stanowi drugą ważną cechę projektów pilotażowych i powielania rynkowego.

Obszary priorytetowe: 

 • Recykling materiałów: udoskonalenie procesu sortowania odpadów; wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem; opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie recyklingu oraz innowacyjnych produktów wykorzystujących materiały z recyklingu.
 • Sektor spożywczy: tworzenie czystszych procesów produkcji i pakowania; projektowanie bardziej wydajnych procesów zarządzania wodą oraz innowacje w dziedzinie ograniczania ilości odpadów, recyklingu i odzyskiwania surowców, a także metody poprawiania efektywności wykorzystania zasobów.
 • Budownictwo: innowacyjne produkty dla sektora budownictwa; produkcja materiałów i technik budowlanych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju; lepsze wykorzystanie materiałów z recyklingu i zasobów odnawialnych w budownictwie; nowe technologie uzdatniania i oszczędzania wody.
 • Zielony biznes: zapewnienie, że przedsiębiorstwa dokonujące zakupów będą się kierowały kryteriami środowiskowymi, efektywne wykorzystanie zasobów.

Beneficjenci

Za beneficjenta priorytetowego w konkursach z dziedziny ekoinnowacji uznano małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), aplikujące samodzielnie lub w konsorcjach z innymi podmiotami. Konsorcja mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy, a zatem skupiać podmioty z jednego lub kilku państw biorących udział w inicjatywie (Państwa UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia; Albania, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM), Izrael, Czarnogóra, Serbia oraz Turcja).Inicjatywa otwarta jest także dla innych podmiotów z wymienionych państw. Do aplikowania uprawnione są zatem m.in. duże przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej i samorządowej czy organizacje pozarządowe.

Finansowanie

Beneficjent konkursu otrzymuje grant pozwalający na sfinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Aby koszty te mogły zostać uznane przez Komisję Europejską za kwalifkowalne muszą zostać rzeczywiście poniesione przez beneficjenta w trakcie trwania projektu (nie mogą to być koszty szacunkowe czy domniemane). Ponadto powinny zostać obliczone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości i zarządzania oraz praktykami beneficjentai państwa, w którym beneficjent ma siedzibę.

Koszty kwalifikowane w projekcie:

 • koszty osobowe personelu zaangażowanego w realizację projektu,
 • podwykonawstwo w zakresie usług,
 • koszty podróży i diet,
 • infrastruktura amortyzacja specjalistycznych maszyny czy narzędzi
 • inne koszty związane z realizacją projektu to np.: patenty,
 • koszty pośrednie (do 7%).

Przydatne linki

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm

http://www.cip.gov.pl/eip-kpkippt

Pytania dotyczące inicjatywy: cip.eip@kpk.gov.pl

 

EUROPE INNOVA

Europe INNOVAto inicjatywa Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysł, mająca na celu rozwój, testowanie i promocje nowych narzędzi oraz instrumentów wspierających innowacje, szczególnie w kontekście innowacji w sektorze przedsiębiorstw. Inicjatywa wspiera wszelkie formy innowacji, będące odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki. Inicjatywa łączy starania podmiotów z sektora prywatnego i publicznego takich jak: agencje innowacyjne, centra transferu technologii, inkubatory, pośrednicy finansowi czy np. klastry. Cele inicjatywy realizowane są przez partnerstwa wskazanych podmiotów.

Obszary działania

Analizy dotyczące innowacyjności:

 • Sectoral Innovation Watch dostarcza informacji na temat innowacyjnych rynków, czynników wpływających na rozwój innowacyjności jak zmiany organizacyjne
  w przedsiębiorstwie, umiejętności, zmiany strukturalne i instytucjonalne;
 • European Custer Observatory zajmuje się mappingiem klastrów na poziomie regionalnym i krajowym, analizą polityk oraz programów na rzecz klastrów;
 • Eco-inovation Observatory oferuje statystyki oraz opracowania na temat najnowszych trednów w dziedzinie ekoinnowacji, których celem jest wsparcie sektora MŚP.

Innowacyjne zarządzanie:

 • IMP³rove oferuje wsparcie systemów zarządzania w sektorze MŚP oraz dostarcza propozycji usprawnień dzięki narzędziom oceny dostępnym on-line.

Promocja nowych narzędzi i usług:

 • Take It Up to inicjatywa, której celem jest stworzenie repozytorium najnowocześniejszych narzędzi i usług oferowanych przez podmioty świadczące usługi innowacyjne

Europejskie Platformy Innowacji:

Link

http://www.europe-innova.eu/web/guest/about

 

PRO INNO EUROPE

PRO INNO Europe to inicjatywa Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysł, której głównym celem jest stanie się czołowym punktem na rzecz analiz polityk w zakresie innowacyjności oraz współpracy w zakresie polityk w Europie poprzez wymianę najlepszych praktyk, a także tworzenie podwalin dla rozwoju polityki w zakresie innowacyjności. Inicjatywa składa się z 5 bloków dostarczających analiz, benchmarkingu oraz narzędzi rozwoju, aby wzmocnić i rozwijać polityki innowacyjności oraz wszelkie środki mające na celu nawiązanie współpracy między jednostkami publicznymi zajmującymi się tworzeniem polityki.

Analiza polityk:

 • INNO-Metrics: benchmarking działalności innowacyjnej
 • INNO-Policy Trendchart: analiza głównych trendów w zakresie innowacyjnoći
 • INNO-Grips: wsparcie dialogu między władzami publicznymi, biznesem oraz środowiskiem akademickim w zakresie polityki innowacyjności

Współpraca w zakresie polityk:

 • INNO-Nets: stymulowanie transnarodowej współpracy w zakresie polityk innowacyjności;
 • INNO-Actions: dostarczanie zachęt do wspólnych działań w zakresie innowacyjności;

Link

http://www.proinno-europe.eu/


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości