Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
JEREMIE
JEREMIE
Tytuł:JEREMIE dla firm

Inicjatywa JEREMIE to znaczące ułatwienie w dostępie do kapitału dla firm z sektora MMSP. O ile przez długi czas najmniejsze firmy nie były najbardziej pożądanym klientem instytucji finansowych, to obecnie sytuacja ta ma szansę się zmienić. Środki w ramach inicjatywy JEREMIE dostępne są dla pośredników finansowych (banki, fundusze pożyczkowe itp.), którzy mogą dzięki nim zabezpieczyć do 80 proc. wartości kredytów i pożyczek udzielanych firmom – także tym początkującym. Tym samym, JEREMIE przyczynia się do zmniejszenia ryzyka banków finansujących sektor MMSP i upraszcza firmom ubieganie się o kapitał zewnętrzny.

Zapotrzebowanie polskich firm na kapitał zewnętrzny jest wciąż spore. „Finansowanie rozwoju najmniejszych firm wciąż̇ pozostaje dużym wyzwaniem. Luka kapitałowa szczególnie boleśnie dotyka przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż dwa lata, które zazwyczaj nie mogą̨ liczyć na uzyskanie kredytu bankowego. Połowa negatywnych decyzji kredytowych w sektorze MSP dotyczy właśnie mikrofirm182. Także osoby prowadzące działalność gospodarczą niechętnie sięgają̨ po zewnętrzne finansowanie. Jak wykazał raport Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce „aż 2/3 podmiotów mikro nigdy nie występowało o kredyt bankowy, zaś́ pośród podmiotów małych nigdy nie czyniło tego sześć́ na dziesięć, a wśród średnich – cztery na dziesięć. Za główną przyczynę̨ niewystępowania o finansowanie bankowe respondenci uważają̨: 1) brak takiej potrzeby, 2) obawę̨ przed zaciąganiem długów oraz 3) lek przed zadłużaniem się̨ z jednoczesną świadomością̨ wyboru wolniejszego tempa rozwoju, niż byłby on teoretycznie możliwy przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego”. Małe firmy mają trudności z pozyskaniem kapitału zewnętrznego także na bardziej ryzykowne, innowacyjne projekty. Innowacje w małych firmach były w latach 2006-2008 finansowane aż̇ w 58% ze środków własnych, podczas gdy w okresie 2004-2006 wskaźnik ten wynosił 52%. Poprawa dostępu najmniejszych firm do kapitału oraz stworzenie stabilnej oferty doradczej w zakresie ich rozwoju to warunek sukcesu w budowaniu innowacyjnej gospodarki – czytamy w wydanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Raporcie o stanie sektora MSP”.

Jak wielka może być skala zapotrzebowania na kapitał, dobrze obrazują liczby charakteryzujące przedsiębiorczość w Polsce. Obecnie w naszym kraju zarejestrowanych jest ok. 3,5 mln firm, z czego aktywną działalność prowadzi 1,9 mln. Z tego aż 1,6 mln to mikrofirmy, 55 tys. – małe firmy, 15,5 tys. – średnie, a 3,5 tys. – duże. Mikrofirmy odpowiadają za generowanie ok. 40 proc. polskiego PKB, firmy małe – 10 proc., a średnie – 14 proc. (34 proc. PKB wytwarzają firmy duże). Mikrofirmy mają też niebagatelne znaczenie dla polskiego rynku pracy, dając pracę 3,8 mln osób (firmy małe - 1,2 mln, średnie – 1,7 mln, duże – 2,9 mln). Wyraźnie więc widać, że polska gospodarka w znacznym stopniu zależy od kondycji firm mikro, małych i średnich. Jak można im pomóc, ułatwiając dostęp do finansowania zewnętrznego?

Wśród działań zmierzających do zmniejszenia luki kapitałowej i poprawy dostępu sektora MSP do kapitału zewnętrznego warto wymienić inicjatywę JEREMIE, stworzoną przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Głównym celem JEREMIE jest wsparcie finansowe rozwoju firm z sektora MMSP znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności. Dzięki JEREMIE firmy mogą uzyskać dostęp do kapitału inwestycyjnego nawet jeśli nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń do otrzymania typowego kredytu w  banku.

Jak to działa?

Środki w ramach inicjatywy JEREMIE nie stanowią dodatkowej puli środków dla Polski z Unii Europejskiej, ale są wyodrębniane w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. Polska jako jedyny z tzw. nowych krajów członkowskich UE zdecydowała się wdrażać inicjatywę JEREMIE na poziomie regionalnym. Środki na tę inicjatywę przeznaczyło sześć województw: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz kujawsko - pomorskie. W pierwszych pięciu przypadkach funduszem powierniczym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś w przypadku województwa kujawsko – pomorskiego jest to Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. . Głównym zadaniem menedżera funduszu jest wybór w ramach odpowiednich konkursów pośredników finansowych, monitorowanie realizacji inicjatywy oraz raportowanie do Instytucji Zarządzającej oraz do Komisji Europejskiej. Pośrednik finansowy może liczyć na poręczenie sięgające 80 proc. wartości portfela kredytów udzielanych w ramach inicjatywy. To dla banku znaczące ułatwienie i uproszczenie formalności – tym samym, przedsiębiorca nie musi ubiegać się o poręczenie np. w funduszu poręczeniowym (przechodząc dwukrotnie ocenę zdolności kredytowej) i następnie w banku, bowiem wszelkie procedury załatwiane są bezpośrednio w banku.

- To znakomicie upraszcza całą procedurę. Klient zgłasza się do nas z biznes planem, analizujemy go i jeśli pomysł przejdzie weryfikację, mikrofirma uzyskuje kredyt zabezpieczony w 80 proc. przez środki JEREMIE. Zainteresowanie tym instrumentem jest spore, bo dzięki niemu możemy finansować start-upy, czyli firmy, które nie mają historii działalności gospodarczej lub firmy, które mają bardzo krótka historię prowadzenia działalności gospodarczej. Możemy udzielać kredytów na start, na rozpoczęcie działalności i możemy udzielać kredytów na wsparcie firm, które już mają krótką historię prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach kredytu można pozyskać do 150 tys. zł. – mówi Henryk Pietraszkiewicz, prezes FM Banku, jednego z banków zaangażowanych w realizację inicjatywy JEREMIE.

W Polsce funkcjonuje pięć funduszy powierniczych, zarządzanych przez BGK. Są to:

  • Dolnośląski Fundusz Powierniczy - budżet o wartości 405,73 mln PLN,
  • Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy - budżet o wartości 188,63 mln PLN,
  • Pomorski Regionalny Fundusz Powierniczy – budżet  o wartości 287,39 mln PLN,
  • Wielkopolski Regionalny Fundusz Powierniczy – budżet o wartości 501,30 mln PLN,
  • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Powierniczy – budżet o wartości 280,00 mln PLN.

Szóstym funduszem powierniczym zarządza Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Jego budżet wynosi 39,8 mln zł.

Firmy z sektora MMSP, zainteresowane skorzystaniem ze środków w ramach inicjatywy JEREMIE, nie zgłaszają się jednak bezpośrednio do regionalnych funduszy powierniczych. Korzystają z usług pośredników finansowych, czyli na przykład – banków, funduszy pożyczkowych czy funduszy VC.

Inicjatywa JEREMIE to swoista rewolucja w dostępie firm do finansowania ze środków UE, wprowadzając wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych w formie pożyczek, kredytów, poręczeń. Zamiast składać wniosek o dotacje i zmagać się ze związanymi z tym wymogami (takimi jak pisanie wniosku, rozliczanie zaliczek itp.), przedsiębiorca udaje się do banku, który współpracuje z BGK, by tam uzyskać preferencyjny kredyt.

Dla kogo?

Wsparcie ze środków JEREMIE dostępne jest dla przedsiębiorców, którzy należą do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. O wsparcie może wnioskować osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Przedsiębiorstwo nie może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej ani być zobowiązane do zwrotu pomocy decyzją KE. Wsparcie z inicjatywy JEREMIE nie jest dostępne dla przedsiębiorców podlegających ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Jeśli firma spełnia wspomniane powyżej kryteria, może ubiegać się o wsparcie. Na co można przeznaczyć kredyt uzyskany w ramach inicjatywy JEREMIE? Między innymi na

Wypełnienie jednego z kryteriów przedmiotowych jest wystarczające do ubiegania się o pożyczkę w ramach Inicjatywy JEREMIE. Uzyskane środki można przeznaczyć na:

  • sfinansowanie inwestycji takiej, jak na przykład budowa, modernizacja, nabycie obiektów służących do celów produkcyjnych czy handlowych
  • modernizacja parku maszynowego, zakup maszyn i urządzeń, w tym także środków transportu
  • wdrożenie nowych technologii (w tym – innowacyjnych)

 Konieczny będzie wkład własny przedsiębiorcy, czy to w postaci gotówki, czy to w postaci majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Kwota pożyczki może wahać się od 10 tys. zł do nawet 1 mln zł (w zależności od instytucji), a środki można pozyskać na okres do 5 lat (w tym – do 6 miesięcy karencji, w trakcie której firma spłaca jedynie odsetki od kredytu). Środków w ramach inicjatywy JEREMIE nie można pozyskać na pokrycie kosztów działalności bieżącej, na zakupy produktów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą czy na konsolidację wcześniejszego zadłużenia firmy.

Jedną z największych zalet inicjatywy JEREMIE jest jej elastyczność – na uzyskanie wsparcia finansowego mogą liczyć firmy początkujące, rozpoczynające działalność, nie posiadające znacznego majątku, a więc wszystkie te, które dotychczas były niechętnie widzianymi klientami banków. Ważną zaletą wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE jest też  wydłużony okres spłaty.

Kto pożyczy?

Do kogo zwrócić się o wsparcie? Jak wspomniano wcześniej, przedsiębiorca zwraca się o wsparcie do jednego z pośredników finansowych, współpracujących z BGK. Ich liczba w regionach objętych inicjatywą JEREMIE jest już znaczna i obejmuje banki, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe czy fundacje wspierające przedsiębiorczość. Poniżej prezentujemy linki do aktualnych list pośredników finansowych funkcjonujących w poszczególnych województwach:

 

Autor tekstów: Krzysztof Garski oraz Redakcja Portalu Innowacji,

 

Czytaj także na Portalu Innowacji:

Żeby zwiększyć dostęp segmentu mikrofirm do finansowania, niezbędne jest ograniczenie ryzyka kredytowego po stronie sektora bankowego. Może się to odbywać poprzez poręczenia tych kredytów, które banki oferują mikrofirmom – tym specyficznym klientom, którzy nie mają majątku, na przykład nieruchomości, ale za to mają często dobre biznes plany i pomysły na biznes. Nowym instrumentem finansowym, z którym wiążemy spore nadzieje, jest system portfelowych poręczeń kredytowych ze środków UE. Mowa tu o programie JEREMIE – JEREMIE – nowe możliwości dla MSP

Patrząc na dane statystyczne pokazujące liczbę i wielkość udzielanych poręczeń widać, że poręczeń przybywa – to cieszy. Z drugiej strony rozwój akcji kredytowej nie jest tak szybki, jak pozwalałby na to dopływ nowych pieniędzy. Rynek po prostu często nie jest w stanie nowych środków wchłonąć. W dużej mierze wynika to ze stopnia rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych regionach. Z rozmów z odpowiedzialnymi za inicjatywę JEREMIE przedstawicielami BGK (który pełni rolę menedżera funduszu w 5 spośród 6 województw objętych tą inicjatywą) wynika, że najlepiej „sprzedają się” poręczenia i pożyczki w województwie wielkopolskim. Tam po prostu przedsiębiorców jest więcej i są oni aktywniejsi niż gdzie indziej – „Poręczeniowe bariery

Województwo zachodniopomorskie budzi się z marazmu. Duży udział w tym mają regionalne firmy z sektora MŚP, naukowcy oraz ośrodki naukowe, które skutecznie wykorzystują dostępne możliwości. Warto podkreślić, że region zdecydował się na uruchomienie inicjatywy JEREMIE, finansującej na atrakcyjnych warunkach rozwój MŚP.  – „Zachodniopomorskie – droga do innowacji


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości