Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
baza wiedzy
baza wiedzy

 "Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów"

Publikacja wydana przez PARP, poświęcona jest roli i specyfice funkcjonowania klastrów w branżach takich jak reklamowa, poligraficzna, wydawnicza czy medialna. Przeznaczona jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych koordynatorów inicjatyw klastrowych ale poruszona tematyka może zainteresować i zainspirować wszystkich przedstawicieli sektora kreatywnego.


"Pilotażowe badania rozpoczynające proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych"

Raport z pilotażowych badań rozpoczynających proces monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, w tym identyfikacji jego potrzeb oraz możliwości zachodniopomorskich uczelni wyższych podaży wykwalifikowanych pracowników dla przemysłów kreatywnych. Badania przeprowadzone zostały na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.


„Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych – perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce”

Raport opracowany przez Fundację Rozwoju Kina bardzo precyzyjnie diagnozuje sytuację przemysłów kreatywnych, a w szczególności rynku audiowizualnego. Ocenia ją definiując szanse, bariery i zagrożenia, dając wytyczne do stworzenia i poprawy warunków rozwoju rynku w regionie.


"Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych"

Opracowanie przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odnosi się do kondycji i statusu przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w województwie małopolskim.


"Łódź - miasto kreatywne. Badanie potencjału kreatywnego Łodzi na tle wybranych miast Polski"

Materiał zawiera analizę potencjału i struktury sektora kreatywnego Łodzi na tle innych 5 miast Polski. Badanie zrealizowane zostało przez Patrycję Pożycką z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.


"Łódzki sektor kreatywny – ocena atrakcyjności miasta i potencjał sektora w świetle badań ankietowych środowiska kreatywnego"

Celem badania była identyfikacja warunków funkcjonowania podmiotów działających w branżach zaliczanych do sektora kreatywnego w Łodzi. Badanie realizowane zostało przy współpracy władz miasta, a jego wyniki wykorzystywane będą podczas prac nad Strategią Marki Łodzi i polityką wspierania sektora kreatywnego miasta.


"Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie pomorskim"

Opracowanie przedstawia rekomendacje działań i kierunków wsparcia mających na celu rozwój sektora kreatywnego w województwie pomorskim. Materiał wypracowany został we współpracy z różnymi grupami interesariuszy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


„Rekomendacje działań i kierunków wsparcia rozwoju sektora kreatywnego w województwie kujawsko-pomorskim”

Dokument jest efektem współpracy z grupą interesariuszy, którą stanowili przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, instytucji kultury, przedsiębiorcy kreatywni, studenci, absolwenci oraz free-lancerzy. Zdiagnozowano bariery rozwoju sektora kreatywnego i zaproponowano konkretne działania na rzecz wsparcia sektora kreatywnego w regionie.


"Sektor kreatywny w wojewdztwach pomorskim i kujawsko-pomorskim"

Celem badania było określenie wielkości i struktury sektora kreatywnego w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, identyfikacja jego potencjału rozwojowego i uwarunkowań rozwoju oraz określenie potrzeb szkoleniowych przedstawicieli firm prowadzących działalność o charakterze kreatywnym. Opracowanie przygotowane zostało na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


"Diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie lubelskim"

Badanie zrealizowane na zlecenie Samorządu Województwa Lubelskiego miało na celu uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obecnego stanu sektora przemysłów kreatywnych w województwie lubelskim oraz nakreślenie kierunków i instrumentów wsparcia w perspektywie do roku 2020.


"Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej"

Opracowanie jest elementem międzynarodowego projektu pt. "Rozwój i Wspieranie Potencjału Przemysłu Kreatywnego w Miastach Europy Centralnej" (Creative Cities) realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk.


"Sektor kreatywny w Warszawie - potencjał i warunki rozwoju"

Opracowanie przedstawia kondycję i uwarunkowania rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie. Raport zrealizowany został w ramach projektu Creative Metropoles przez Miasto Stołeczne Warszawa.


"Kreatywni. Twórcze życie w Warszawie. Przewodnik po warszawskim sektorze kreatywnym"

Publikacja to prezentacja różnych modeli działania, które są odzwierciedleniem przemian dokonujących się w naszym kraju: popytu na nowe usługi, który jest efektem przede wszystkim zmiany w mentalności społeczeństwa. Jest to także cykl wywiadów z „warszawskimi kreatywnymi”.


"Creative Metropoles. Situation analysis of 11 cities"

Creative Metropoles to sieć 11 miast europejskich, które postawiły zbadać strategie rozwoju sektora kreatywnego w swoich krajach, sposoby ich wdrażania, instrumenty wsparcia finansowego i niefinansowego, dobre praktyki itd. Raport prezentuje "analizę sytuacji" w miastach biorących udział w projekcie.


"Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej"

Treść wystapienia prof. Andrzeja Klasika z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podczas Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010.


"Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce"

Opracowanie przygotowane na potrzeby Strategii Rozowju Miasta Poznania oparte na wynikach międzynarodowego projektu badawczego pt. Accommodating Creative Knowledge. Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (Wykorzystanie kreatywnej wiedzy. Konkurencyjność europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii, akronim ACRE), realizowanego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.


„Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego”

Publikacja wydana przez Wydział Zarządzania UW przynosi analizę modelu stworzonego przez Richarda Floridę w odniesieniu do polskich realiów. Sprawdza się on całkiem dobrze, pokazując, które regiony opierają swój wzrost o potencjał klasy kreatywnej, a którym nie do końca się to udaje.


„Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”

Ri­chard Flo­ri­da jako pierw­szy zwró­cił uwagę na ist­nie­nie klasy kre­atyw­nej. We­dług jego sza­cun­ków w 2002 r. na­le­ża­ło do niej około 30 % Ame­ry­ka­nów. Dru­gim waż­nym wąt­kiem roz­wa­żań Flo­ri­dy jest rola miej­sca (lo­ka­li­za­cji geo­gra­ficz­nej) w roz­wo­ju prze­my­słów kre­atyw­nych. Prze­ko­nu­je, że ist­nie­ją kre­atyw­ne cen­tra, któ­rych szcze­gól­na „at­mos­fe­ra” wpły­wa ko­rzyst­nie na roz­wój prze­my­słów kre­atyw­nych, nie­za­leż­nie od ta­kich czyn­ni­ków jak za­so­by na­tu­ral­ne, spo­sób pro­wa­dze­nia po­li­ty­ki przez lokal­ne wła­dze, czy lo­ka­li­za­cja w po­bli­żu szla­ków trans­por­to­wych.


Projekt rozporządzenia ws. ustanowienia programu Kreatywna Europa na lata 2014-2020

W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet projektów dotyczących utworzenia na lata 2014-2020 programu Kreatywna Europa, mającego zapewniać kompleksowe wsparcie dla sektorów kultury i kreatywnych, w tym sektora audiowizualnego.


"Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej"

Głównym celem wydania Zielonej Księgi w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, sporządzonej na zlecenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), jest rozpoczęcie dyskusji na temat warunków koniecznych dla powstania środowiska stymulującego rozwój europejskiego sektora kreatywnego.


"Znaczenie gospodarcze sektora kultury"

Raport opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych prezentuje rezultaty badania, którego głównym celem była analiza gospodarczego znaczenia sektora kultury w Polsce. Dokonano oszacowania gospodarczego znaczenia branż składających się na sektor kultury i przemysły kreatywne na poziomie kraju oraz wkładu poszczególnych województw do wielkości tego sektora w Polsce.


"Mapowanie sektorów kreatywnych: Narzędzia"

Opracowanie jest praktycznym przewodnikiem w zakresie "mapowania" - metody pozwalajacej krajom, regionom i miastom szacować wartość sektorów kreatywnych.  Jego celem jest pomoc badaczom, twórcom prawa i pracownikom kreatywnym w lepszym zrozumieniu przemysłów kreatywnych poprzez opracowanie nowych sposobów zbierania danych na ich temat. Material przedstawia 7 kroków, które nalezy podjąć, aby proces mapowania zakończył się sukcesem. Publikacja z serii British Council poświęconej Kreatywnej Gospodarce i Przemysłom Kultury.


„Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących”

Opracownie omawiające podstawowe zagadnienia dot. sektorów kreatywnych, tło prawne, polityczne i biznesowe dla budowania kreatywnej gospodarki a także doświadczenia Wielkiej Brytanii w tym zakresie. Publikacja z serii British Council poświęconej Kreatywnej Gospodarce i Przemysłom Kultury.


"Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych"

Ekspertyza zrealizowana przez Ecorys Polska na zlecenie Ministerstwa Gospodarki mająca na celu zdiagnozowanie oraz analizę potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych (creative industries) w Polsce. Dokument zawiera zarówno diagnozę aktualnej sytuacji, propozycję wskaźników pomiaru rozwoju przemysłów kreatywnych pod kątem innowacyjności, przykłady dobrych praktyk, jak i instrumenty wsparcia innowacyjności w obszarze creative industries w Polsce.


"Creative Economy Report 2010"

Raport Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju pokazuje jak kreatywność, wiedza, kultura i technologia może być motorem tworzenia nowych miejsc pracy, innowacji i integracji społecznej. Analizuje rosnący udział sektorów kreatywnych w gospodarce, czynniki odpowiadające za ten wzrost i potencjał do dalszego rozwoju sektora.


"Managing Creative Enterprises"

Przedsiębiorstwa, które są profesjonalnie zaangażowane w proces tworzenia, produkcji i dystrybucji towarów i usług kreatywnych często korzystają z różnych form własności intelektualnej. Celem publikacji wydanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) jest dostarczenie przedsiębiorcom sektora kreatywnego wiedzy w zakresie zarządzania taką firmą.


"Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries"

Raport prezentuje zregionalizowane dane i trendy dot. zatrudnienia w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych w 30 krajach europejskich. Raport opracowany został przez European Cluster Observatory.


"The economy of culture in Europe"

Pierwsze opracowanie na temat ekonomii kultury w Europie - nigdy wcześniej nie podejmowano próby oceny ekonomicznej i społecznej wartości sektora kultury i sektorów kreatywnych. Raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury).  


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości