Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
I Edycja benchmarkingu parków (rok 2008)
I Edycja benchmarkingu parków (rok 2008)

BENCHMARKING PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH, 2008 r.

1. Ogólne informacje:

Termin: grudzień 2007 r. - kwiecień 2008 r.

Mając na uwadze dążenie do stopniowego zwiększenia roli parków technologicznych w tworzeniu innowacyjnych firm i wysokiej jakości miejsc pracy oraz w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionów (m.in. poprzez zwiększanie skuteczności pomocy oferowanej parkom z funduszy strukturalnych i innych źródeł publicznych), cele badania zostały nakierowane na stworzenie podstawowej bazy informacji o parkach technologicznych w Polsce.

Badanie miało na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat tego, jaki model parku technologicznego jest przeważający, jaki udział parków rzeczywiście funkcjonuje i prowadzi działalność zgodną z funkcjami tego typu instytucji, jakie są perspektywy tych instytucji. Jednym z podstawowych zadań badania było dokonanie inwentaryzacji i ustalenie stanu wyjściowego. Kolejnym etapem pozwalającym na uporządkowanie zebranych danych i informacji było przeprowadzenie benchmarkingu parków technologicznych. Benchmarking i porównanie z innymi tego typu placówkami może w przyszłości służyć poprawie ich konkurencyjności, m.in. poprzez identyfikację obszarów, w których konieczne jest wsparcie słabszych czy nowo powstających parków. Celem badania było także wskazanie dobrych praktyk, które mogą zostać zastosowane przez parki w celu poprawy skuteczności ich działania. Badaniem objęte zostały 32 parki.

2. Metodologia:

Pionierski charakter badania, zróżnicowanie zakresu i stosunkowo mało informacji na temat działalności parków wymagały stworzenia bazy zawierającej zbliżony zestaw danych, stanowiącej podstawę do dalszej klasyfikacji parków i szerzej zakrojonych badań w kolejnych edycjach rankingu. Zastosowanie jednolitej metodologii dla wszystkich parków w pierwszej edycji było podyktowane chęcią zobrazowania ewolucji parków w kolejnych edycjach rankingu i zapewnienia porównywalności danych w kolejnych latach.

Badanie benchmarkingowe składało się z następujących etapów:

 1. Zebranie wszystkich dostępnych danych o parkach technologicznych w Polsce, badań terenowych i bezpośrednich wywiadów indywidualnych przeprowadzonych w instytucjach zarządzających parkiem.
 2. Badania firm zlokalizowanych w parkach.
 3. Analiza SWOT przeprowadzona dla każdego parku przez panel ekspertów.
 4. Opracowanie rankingu polskich parków technologicznych.
 5. Zidentyfikowanie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych.

Na wszystkich trzech etapach, badanie dotyczyło ośmiu obszarów funkcjonowania parków technologicznych:

 • organizacja i zarządzanie,
 • infrastruktura i zasoby,
 • lokatorzy parku,
 • oferta parku,
 • transfer i komercjalizacja technologii,
 • efektywność działania,
 • promocja i komunikacja,
 • otoczenie, oddziaływanie na region i współpraca z innymi podmiotami.

Ocenie zostały poddane również strony internetowe parków technologicznych objętych badaniem. Jako że nie wszystkie parki prowadzą własne strony internetowe, ocenie podlegały podstrony np. w ramach stron samorządowych, agencji rozwoju regionalnego, firm.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości