Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Metodologia Benchmarkingu Parków Technologicznych
Metodologia Benchmarkingu Parków Technologicznych

Celem bezpośrednim badania benchmarkingowego parków technologicznych w Polsce jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i przekazanie tej wiedzy wszystkim uczestnikom badania, aby poprawić skuteczność ich działania. Najskuteczniejszym obecnie narzędziem pozwalającym na określenie pozycji biznesowej i strategicznej organizacji jest Balanced Scorecard, narzędzie strategicznego zarządzania, opracowane na początku lat dziewięćdziesiątych przez dr Roberta Kaplana (Harvard Business School) i dr Davida Nortona (Balanced Scorecard Collaborative). Balanced Scorecard jest systemem zarządzania, który umożliwia organizacjom precyzowanie ich wizji i strategii oraz przełożenie ich na działania. Zapewnia przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących zarówno wewnętrznych procesów gospodarczych, jak i zewnętrznych wyników w celu stałej poprawy działania i wyników w wymiarze strategicznym. Cztery kluczowe perspektywy Balanced Scorecard to:

 1. Perspektywa finansowa.
 2. Perspektywa klienta.
 3. Perspektywa procesów wewnętrznych.
 4. Perspektywa uczenia się i rozwoju.

Ze względu na specyficzny charakter parków technologicznych – parki wykazują cechy organizacji sieciowych - tradycyjny model Balanced Scorecard został zmodyfikowany na potrzeby badania benchmarkingowego parków. Perspektywa klienta została zastąpiona perspektywą interesariuszy ze wskazaniem na szeroki zakres podmiotów zainteresowanych działaniem parków technologicznych. Ponadto każda z perspektyw Balanced Scorecard została podzielona dodatkowo na dwa obszary badawcze. W wyniku tego powstało osiem obszarów, które będą oceniane w toku badania benchmarkingowego:

 1. Źródła finansowania parku technologicznego
 2. Działalność operacyjna
 3. Projektowanie i tworzenie parku technologicznego
 4. Efektywność działania
 5. Wartość dla lokatorów parku
 6. Powiązania sieciowe parku i lokatorów
 7. Kreacja i transfer wiedzy
 8. Kompetencje i doświadczenie

Zastosowanie w badaniu benchmarkingowy zmodyfikowanego na potrzeby parków technologicznych modelu Balanced Scorecard gwarantuje, że zdefiniowane obszary uwzględniać będą wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji sieciowych, jakimi są parki technologiczne. Zbiór danych dostarczonych przez cały szereg wskaźników stosowanych w ośmiu obszarach (z podziałem na cztery kluczowe perspektywy biznesowe) pozwala na zdefiniowanie najlepszych praktyk biznesowych stosowanych przez liderów rynkowych i przełożenie ich na skuteczne zalecenia. Dane te tworzą podstawę dla dogłębnej analizy i opartego na rzetelnych informacjach procesu decyzyjnego.

Skuteczny benchmarking opiera się na jednakowych kryteriach stosowanych wobec wszystkich badanych podmiotów. Zaproponowana metodologia uwzględnia również bardzo ważne kryterium badania benchmarkingowego, jakim jest anonimowość badania. Zamiast rankingu parków zaproponowano wykorzystanie rankingu najlepszych praktyk, bez wskazywania nazw parków.

Metodologia Benchmarkingu Parków technologicznych

Kwestionariusz - Benchmarking Parków

Kwestionariusz - Oceny lokatorów


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości