Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
II Edycja benchmarkingu parków (rok 2010)
II Edycja benchmarkingu parków (rok 2010)

Informacje ogólne

Badanie służy usystematyzowanemu porównywaniu poszczególnych parków z podobnymi instytucjami z całego kraju, co ułatwi kreowanie rozwiązań biznesowych wykorzystując istniejące rozwiązania stosowane przez polskie parki technologiczne.

Wykorzystując analizę zmiennych decydujących o kondycji parków, benchmarking pozwoli na określenie mocnych i słabych stron tych instytucji w porównaniu z pozostałymi polskimi parkami oraz dostrzeżenie stwarzanych szans i zagrożeń. Działania mają na celu wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych oraz właścicieli podmiotów nadzorujących działanie parków, w nowoczesnym procesie zarządzania i planowania strategicznego. Metodologia benchmarkingu parków technologicznych w Polsce, według której będzie realizowane zamówienie „Organizacja i przeprowadzenie benchmarkingu parków technologicznych w Polsce”, została opracowana na zlecenie PARP przez dra Adama i Marka Jabłońskich będących ekspertami w dziedzinie benchmarkingu. Metodologia została również sprawdzona w trakcie pilotowego banchmarkingu parków technologicznych w pierwszej połowie 2009 roku.

Opracowana metodologia jest wynikiem adaptacji do warunków polskich parków technologicznych modelu Balanced Scorecard. Ze względu na szeroki zakres podmiotów zainteresowanych działaniem parków technologicznych perspektywa klienta została zastąpiona perspektywą interesariuszy. Dodatkowa każda z perspektyw Balanced Scorecard została podzielona na dwa obszary badawcze. W wyniku tego powstało osiem obszarów, które będą oceniane w toku badania benchmarkingowego:

 1. Źródła finansowania parku technologicznego
 2. Działalność operacyjna
 3. Projektowanie i tworzenie parku technologicznego
 4. Efektywność działania
 5. Wartość dla lokatorów parku
 6. Powiązania zewnętrzne oraz wpływ na region
 7. Kreacja i transfer wiedzy
 8. Kompetencje i doświadczenie

Zastosowanie w benchmarkingu zmodyfikowanego na potrzeby parków technologicznych modelu Balanced Scorecard gwarantuje, że zdefiniowane obszary uwzględniać będą wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji sieciowych, jakimi są parki technologiczne. Zbiór danych dostarczonych przez cały szereg wskaźników stosowanych w ośmiu obszarach (z podziałem na cztery kluczowe perspektywy biznesowe) pozwala na zdefiniowanie najlepszych praktyk biznesowych stosowanych przez liderów rynkowych i przełożenie ich na skuteczne zalecenia. Dane te tworzą podstawę dla dogłębnej analizy i opartego na rzetelnych informacjach procesu decyzyjnego.

Proces realizacji benchmarkingu zostanie podzielony na cztery etapy:

 1. W pierwszym etapie zostaną zidentyfikowane wszystkie inicjatywy parkowe w Polsce.
 2. W drugim etapie przeprowadzona będzie weryfikacja zidentyfikowanych inicjatyw parkowych pod kątem spełnienia wymagań stawianych przed parkami technologicznymi zgodnie z definicją parku technologicznego zawartą w ustawie z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji.
 3. W trzecim etapie oceniony zostanie cykl życia wszystkich parków technologicznych w Polsce i przyporządkowanie faz cyklu życia do stanu działalności parku technologicznego.
 4. W czwartym etapie przeprowadzone zostanie kompleksowe badanie benchmarkingowe, oparte o wskaźniki.

W wyniku przeprowadzenia benchmarkingu parków zostaną przebadane wszystkie parki technologiczne w Polsce. Zgromadzone informacje oraz ich analiza będą podstawą do opracowania i wydania dwóch typów raportów:

 • raport ogólny– będzie analizą zbiorczą, pokazującą stan rozwoju parków w Polsce. Raport działań w postaci nowo pozyskanych klientów parku ale również nowych lokatorów. Istotnym aspektem oceny zarządzania będziecie również informacja dotycząca liczby lokatorów, którzy zrezygnowali ze współpracy z parkiem w ostatnim czasie.
 • raporty dedykowane – będą podsumowaniem poświęconym poszczególnym parkom i będą zawierały analizy indywidualne wykonane dla każdego parku, zgodne z celami niniejszego badania, pokazujące pozycję badanego parku na tle wzorca oraz zawierające indywidualne zalecenia celem poprawienia jego pozycji na rynku. Raporty dedykowane, dostępne tylko dla danego parku oraz PARP, zostaną przekazane kierownictwu oraz kluczowym pracownikom parków technologicznych wraz z konsultacją ze strony autorów raportów dedykowanych.

W III kw. 2010 r. podczas konferencji prezentującej wyniki badania zostanie przedstawiony raport „Benchmarking parków technologicznych w Polsce”.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości