Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wzory przemysłowe
Wzory przemysłowe

Jakie kryteria musi spełniać wzór przemysłowy poddany ochronie?

W ustawie prawo własności przemysłowej zdefiniowany jest wzór przemysłowy jako nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Urząd Patentowy RP może zarejestrować tylko wzór przemysłowy, który spełnia powyższe kryteria. Ochronie nie podlegają wzory przemysłowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, np. obrażające uczucia religijne, a także zawierające nazwy czy symbole zastrzeżone do powszechnego użytku, np. godło państwowe, herby miast, odznaczenia, stemple i znaki urzędowe, symbole religijne.

Jak można chronić wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy może być największym atutem decydującym o sprzedaży produktu, jest on bardzo ważnym elementem strategii marketingowej, dlatego poddanie go ochronie jest często niezbędne.

Wzór przemysłowy chroniony jest na mocy prawa z rejestracji. Na terytorium Polski wzór przemysłowy rejestruje Urząd Patentowy RP.  Prawa z rejestracji dają uprawnionemu prawo do zakazania osobom trzecim nieautoryzowanego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy z zarejestrowanego wzoru. Uprawniony może zakazać wytwarzania, oferowania, eksportu, importu, wprowadzania do obrotu lub używania produktu, w którym wzór jest zawarty bądź jest zastosowany, a także składowania takiego produktu. Uprawniony może udzielić licencji na wzór przemysłowy. Ponieważ ochrona udzielana jest na cechy związane z wyglądem wzoru, nie podlegają jej części składowe, które po zmontowaniu pozostają niewidoczne podczas normalnego użytkowania, z wyjątkiem ich naprawy i konserwacji – chyba że mogłyby one być przedmiotem samodzielnego obrotu. W Polsce prawo z rejestracji daje ochronę na maksymalnie 25 lat, pod warunkiem uiszczania opłaty okresowej (opłata wymagana jest co pięć lat).

Prawa z rejestracji są najkorzystniejszym sposobem ochrony wzoru przemysłowego, jednak mogą być także alternatywnie chronione na gruncie prawa autorskiego.

Jak dokonać rejestracji wzoru przemysłowego?

Aby zarejestrować wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie oraz dołączyć do niego opis wzoru wraz z ilustracjami (w trzech egzemplarzach). Dokonując zgłoszenie, tak jak w przypadku pozostałych rodzajów własności przemysłowej, należy wnieść opłatę za zgłoszenie. Można udzielić także pełnomocnictwa rzecznikowi patentowemu. Urząd dokonuje rejestracji wzoru przemysłowego po przeprowadzeniu badania formalnego i stwierdzeniu, czy zgłoszenie jest prawidłowo sporządzone. Udzielenie prawa z rejestracji potwierdza świadectwo rejestracji, a informacja o nim ukazuje się w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Jak uzyskać ochronę wzoru przemysłowego na terenie Unii Europejskiej?

W celu uzyskania ochrony wzoru przemysłowego na całym lub części terytorium Unii Europejskiej należy zarejestrować go w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, uzyskujemy wówczas status Wzoru Wspólnotowego. Oprócz tego w Unii Europejskiej można uzyskać ochronę na nierejestrowany wzór wspólnotowy na okres trzech lat od daty ujawnienia wzoru w UE. Ochrona nierejestrowanego wzoru daje możliwość przetestowania rynku, należy jednak pamiętać, że od chwili ujawnienia twórca ma 12 miesięcy na jego rejestrację.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości