Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Znaki towarowe
Znaki towarowe

Jaką rolę spełnia znak towarowy?

Ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje znak towarowy jako każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Główną funkcją jaką spełniają znaki towarowe jest ułatwienie konsumentom (odbiorcom) zidentyfikowania oferenta towarów. Odgrywają one ważną rolę w marketingu każdego przedsiębiorstwa i strategii budowania jego wizerunku i renomy.

Jak można chronić swój znak towarowy?

Ze względu na swoje duże znaczenie marketingowe, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia „podrobionych” kopii towaru ze znakiem firmy mającej określoną renomę, dlatego bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy z wagi ochrony znaku towarowego. Skutecznym jej sposobem jest uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP. W zgłoszeniu skierowanym do Urzędu należy określić znak towarowy oraz wskazać towary dla których znak będzie przeznaczony. Jedno zgłoszenie może obejmować tylko jeden znak towarowy. Jeśli znak jest wyrażony w szczególnej formie graficznej do zgłoszenia należy dołączyć fotografie, a w przypadku gdy znak towarowy jest wyrażony sygnałem dźwiękowym analogicznie należy dołączyć nagranie dźwięku.

Nie każdy oznaczenie podlega ochronie jako znak towarowy, takiemu wyłączeniu podlegają oznaczenie które:

  • nie mają dostatecznych znamion odróżniających, np. weszły do języka potocznego, nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów dla których zostały zgłoszone,
  • zawierają nazwę lub skrót Rzeczpospolitej Polskiej bądź jej symbole, a także symbole i nazwy województw, miast, miejscowości oraz znaki sił zbrojnych i organizacji paramilitarnych,
  • zawierają skróty nazw bądź symbole obcych państw i organizacji międzynarodowych,
  • zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie mogącym wprowadzić nabywców w błąd co do tych oznaczeń,
  • są identyczne lub podobne do znaków już chronionych lub zgłoszonych do ochrony,
  • są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, chyba że zgłaszający jest uprawniony do używania tego oznaczenia,
  • zawierają elementy mogące naruszyć dobra osobiste innych osób np. uczucia religijne.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy wiąże się z nabyciem prawa wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia, z możliwością przedłużania na kolejne okresy dziesięcioletnie. Poprzez używanie znaku towarowego rozumiemy w szczególności umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub na ich opakowaniach, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub świadczeniem usług oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy. Uprawniony może wskazać, że jego znak towarowy jest chroniony poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie litery „R” wpisanej w okrąg.

Czym jest Wspólnotowy Znak Towarowy?

Wspólnotowy Znak Towarowy daje ochronę na terenie wszystkich lub wybranych krajów Unii Europejskiej. W celu uzyskania ochrony należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante; zgłoszenie powinno zawierać graficzne przedstawienie znaku. Urząd bada zdolność odróżniającą znaku od wszystkich państw Unii, a kopia zgłoszenia jest przesyłana do urzędów patentowych poszczególnych państw. Ochrona Wspólnotowego Znaku Towarowego trwa 10 lat z możliwością wielokrotnego przedłużania.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości