Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Topografia układów scalonych
Topografia układów scalonych

Jak można chronić topografie układów scalonych?

Ustawa Prawo własności przemysłowej przez topografię układu scalonego rozumie rozwiązanie polegające na przestrzennym rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Topografie układów scalonych są chronione poprzez prawo z rejestracji. Daje ono uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Narusza je osoba, która bez zgody produkuje, importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek sposób wprowadza do obrotu kopię chronionej topografii.

Szybki postęp techniczny powoduje, że topografie układów scalonych są coraz rzadziej zgłaszane do ochrony, gdyż czas oczekiwania na jej przyznanie jest często dłuższy niż „cykl życia” produktu jakim jest układ scalony.

Jak dokonać rejestracji topografii układów scalonych?

Prawo z rejestracji udzielane jest na topografię oryginalną, tzn. taką, która jest wynikiem pracy intelektualnej twórcy oraz nie jest powszechnie znana w chwili jej powstania. Praw z rejestracji nie udziela się jeżeli przed zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym topografia była wykorzystywana jawnie w celach handlowych w okresie dłuższym niż 2 lata, lub jeżeli od jej dokonania i utrwalenia w jakiejkolwiek formie minęło 15 lat i była wykorzystywana do celów handlowych. Zgłoszenie topografii musi zawierać:

  • podanie,
  • materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii,
  • oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia.

Zgłoszenie powinno obejmować tylko jedno rozwiązanie. Udzielenie prawa z rejestracji odbywa się poprzez wpisanie do rejestru topografii układów scalonych oraz wydanie świadectwa rejestracji topografii. Uprawniony może także wskazać, że jego topografia została zarejestrowana, poprzez umieszczenie na niej litery „T” wpisanej w okrąg. Ochrona poprzez prawo z rejestracji trwa 10 lat.

Kiedy nie narusza się prawa z rejestracji?

Prawo z rejestracji nie jest naruszone poprzez:

  • zastosowanie topografii układów scalonych w środkach komunikacji oraz ich urządzeniach i częściach, które znajdują się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czasowo,
  • kopiowanie bez zgody uprawnionego w celach osobistych wyłącznie dla potrzeb oceny, analizy lub nauczania,
  • korzystanie z topografii układów scalonych w niezbędnym wymiarze dla celów państwowych.

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości