Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Konferencja podsumowujaca
Konferencja podsumowujaca

W dniu 14 października 2010 roku odbyła się w Warszawie konferencja poświęcona benchmarkingowi jako instrumentowi poprawy jakości zarządzania. Przedstawiono na niej wyniki dwóch inicjatyw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.3.

W ramach konferencji przewidziano część wspólną odnoszącą się do prezentacji benchmarkingu jako narzędzia wspomagającego zarządzanie oraz dwa równoległe panele tematyczne:

1) „Benchmarking parków technologicznych w Polsce”;

2) „Benchmarking klastrów w Polsce”.

Część wspólną konferencji rozpoczęła Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pani Aneta Wilmańska. Przedstawiła ona kontekst badań benchmarkingowych z punktu widzenia zadań PARP oraz dalsze plany dotyczące wspierania parków technologicznych, klastrów oraz ogólnie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.

Następnie przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, pan Arkadiusz Kowalski przedstawił znaczenie benchmarkingu jako instrumentu poprawy jakości zarządzania. W swojej prezentacji zwrócił szczególną uwagę na:

1. strategię innowacyjności i efektywności gospodarki,

2. odpowiedź na wyzwania europejskie i światowe w kwestii kształtowania rozwoju klastrów w Polsce,

3. zagadnienia dotyczące identyfikacji inicjatyw klastrowych w Polsce,

4. znaczenie i korzyści jakie dają klajstry,

 

Trzecia prezentacja dotyczyła benchmarkingu, jako drogi do najlepszych praktyk. Przestawił ją pan Michał Gluska, który powiedział o kontekście historycznym benchmarkingu, jago założeniach ogólnych obiektach i obszarach zastosowania.

Wystąpienie  pana Michała Gluski zakończyło część wspólną, po której goście udali się na osobne panele dotyczące benchmarkingu parków technologicznych i klastrów.

Panel omawiający wyniki inicjatywy PARP pn. „Benchmarking parków technologicznych w Polsce” rozpoczął pan Robert Gadowski, który omówił metodologię benchmarkingu parków, jako narzędzia planowania rozwoju parków technologicznych.

Głównymi punktami prezentacji były:

1. założenia ogólne i standardy ewaluacji,

2. cele badania benchmarkingowego,

3. budowa metodologii,

4. obszary badania bencharkingowego

 • Perspektywa finansowa;
 • Perspektywa interesariuszy;
 • Perspektywa procesów wewnętrznych;
 • Perspektywa uczenia się i rozwoju.

5. proces realizacji badania.

Następnie dr Bronisława Kowalak przedstawiła raport ogólny z realizacji badania. Omówiła ona między innymi sytuację parków technologicznych w Polsce w kontekście analizy cyklu życia. Przedstawiła również wyniki oceny dokonanej przez lokatorów parków, oceny portali internetowych prowadzonych przez parki technologiczne oraz ocenę i znaczenie ich lokalizacji. Ponad to odnosząc się do perspektyw i obszarów badania benchmarkingowego przestawiła najlepsze wyniki w poszczególnych obszarach, to jest:

1. Obszar 1. Źródła finansowania parku technologicznego – opis źródeł finansowania inwestycji i działalności parków technologicznych, zwłaszcza pomocy ze środków publicznych, z UE oraz  grantów z organizacji międzynarodowych.

2. Obszar 2. Działalność operacyjna – kluczowe wskaźniki finansowe, określające skuteczność prowadzonych działań operacyjnych.

3. Obszar 3. Wartość dla lokatorów parku – określenie w jakim stopniu park technologiczny realizuje oczekiwania lokatorów oraz czy strategia parku jest prawidłowa.

4. Obszar 4. Powiązania zewnętrzne oraz wpływ na region –  ocena relację pomiędzy podmiotami gospodarczymi, takimi jak: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, niezależni eksperci i firmy doradcze, instytucje finansowe typu venture capital, współpracującymi z parkiem.

5. Obszar 5. Projektowanie i tworzenie parku technologicznego – zbadanie i określenie roli takich czynników jak udziałowcy parku, lokalizacja i atrakcyjność regionu, forma prawna, struktura organizacyjna, planowany obszar działalności (sektor gospodarki) oraz uwarunkowania prawne. Obszar 6. Efektywność działania –ocena skuteczności działań prowadzonych przez kierownictwo parku technologicznego.

6. Obszar 7. Kreacja i transfer wiedzy –  ocena innowacyjność parków oraz określenie czy i w jakim stopniu realizowany jest proces transferu i komercjalizacji technologii. 

7. Obszar 8. Kompetencje i doświadczenie –ocena posiadanego przez park technologiczny kapitału intelektualny oraz zaplecza zarządczego (kadry menedżerskiej).

 

Dr Bronisława Kowalak dokonała również przedstawienia:

1. analizy wybranych grup strategicznych,

2. najlepszych schematów działania.

 

Na koniec zaprezentowała najlepsze praktyki w obszarach badawczych oraz wnioski i rekomendacje, dla badanych parków technologicznych.

Kolejnej prezentacji dokonał prof. Jan Brzóska. Dotyczyła ona wykorzystania pogłębionych badań (benchamrkingu) do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi. Prelegent przedstawił:

1. cele badania benchmarkingowego, w kontekście wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych w nowoczesnym procesie zarządzania strategicznego i operacyjnego,

2. wybrane cechy rozwoju organizacji parków technologicznych,

3. wyróżnione w trakcie badania modele strategiczne parków technologicznych,

4. wynikające z badania, właściwe dla wyróżnionych modeli dobre praktyki biznesowe i ich elementy,

5. wnioski ogólne dotyczące wykorzystania przeprowadzonych pogłębionych badań benchmarkingowych przez parki technologiczne  obszarze zarządzania strategicznego jak i operacyjnego.

Kolejną prezentację przedstawiła dr Joanna Iwan-Hołub, która omówiła modele biznesowe parków technologicznych w Polsce w kontekście badań benchmarkingowych, odnosząc się do w szczególności do:

1. konieczności analizy wyników poszczególnych parków przez pryzmat czynników określających specyfikę parków, w obszarze czynników:

 • prawnych,
 • ekonomicznych,
 • zarządczych,

2. indywidualnego odniesienia wyodrębnionych modeli biznesowych do poszczególnych parków, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • specyfiki właścicieli i podmiotów zarządzających parkami w warunkach polskich,
 • formy organizacyjnej podmiotu,
 • faza cyklu życia parku, czyli etap rozwoju na jakim znajduje sie park.
 • zasobów parku.

Na koniec opierając się na wynikach benchmarkeingowych dr Joanna Iwan-Hołub wskazała przykładowe elementy konstytuujące modele biznesu działalności parków w Polsce.

W dalszej części konferencji prezentacji dokonali zaproszeni goście:

Prezentacjadr inż. Ewa Rybińskia z Toruńskiej  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (zarządzającej Toruńskim Parkiem Technologicznym), dotyczyła strategia rozwoju parków

- dostosowanie do zmian, ze szczególnym uwzględnieniem Benchmarkingu jako instrumentu poprawy jakości zarządzania. Podczas prezentacji omówiono:

1. charakterystykę i historię parków technologicznych w Polsce,

2. doświadczenia zagranicznych parków technologicznych na przykładzie parku technologicznego regionu Asturia,  Technopolis Oulu oraz Manchester Science Park,

3. uwarunkowania regionalne dotyczące działalności Toruńskiego Parku Technologicznego,

4. historię, strategię rozwoju, specjalizację, a przede wszystkim współpracę z nauką Toruńskiego Parku Technologicznego.

Dr inż. Ewa Rybińska przedstawiła również powiązania parku technologicznego z nauką i jednostkami B+R, przykłady projektów wspierających transfer technologii

 

Pan Dr Ir Michel Morant, z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu w Liege, omówił na podstawie doświadczeń parków technologicznych w Belgii, a w szczególności Parku Technologicznego w Liege zagadnienia dotyczące zastosowania badań benchmarkingowych dla zmiany strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu. Prelekcja dotyczyła:

1. znaczenia polityki krajowej i regionalnej, przemysłu i centrów transferu technologii dla parków technologicznych,

2. możliwości wykorzystania benchmarkingu przez parki technologiczne, administrację publiczną i wyższe uczelnie w procesie transferu technologii,

3. otwartego modelu innowacji

4. ogólnej sytuacji gospodarczej Belgii (zwłaszcza regionu Liege).

Dr Ir Michel Morant przedstawił także system transferu innowacji w Walonii oraz szczegółowo transfer Technologii na uniwersytecie w Liege, podkreślając proces powstawania firm typu spin off oraz techno starterów.

 

Jako ostatni wystąpił pan Jacek Kotra z Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Spółka z o.o. Omówił on współpracę parku-naukowo technologicznego w Gliwicach z wyższymi uczelniami, w kontekście przeprowadzonego badania benchmarkingowego, w następujących punktach:

1. charakterystyka parku w Gliwicach,

2. obszary formalnej współpracy parku z nauką,

3. formy współpracy parku ze środowiskiem akademickim,

4. współpraca lokatorów parku z wyższą uczelnią (głównie Politechnika Śląska),

5. wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – kreator innowacyjności,

6. współpraca z wyższą uczelnią (głównie Politechnika Śląska), w ramach posiadanego przez park sprzętu technicznego.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości