Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Dotychczasowe działania PARP

Wsparcie pośrednie

Wychodząc z przeświadczenia, iż warunkiem prawidłowego rozwoju klastrów w Polsce są nie tylko programy wsparcia, ale również - a może przede wszystkim - pośrednie działania rozwijające wiedzę o i dla klastrów, PARP od wielu lat realizuje działania o charakterze promocyjnym, edukacyjnych, upowszechniającym i badawczym, których odbiorcami są koordynatorzy i członkowie klastrów, administracja publiczna, jednostki naukowe oraz szereg innych instytucji, działających na rzecz klastrów (łączna wartość zrealizowanych działań szacowana jest na ponad 11 mln zł).   

Przykładowe projekty:

 • Program szkoleń promujących clustering (2005-2007),
 • Promocja klastrów i klasteringu(2006-2008),
 • Klastry i polityka klastrowa – projekt systemowy PO KL  (2009-2012),
 • Opracowanie systemu KKK i standardów zarządzania klastrem (2014),
 • Cykliczne badania benchmarkingowe klastrów (2010, 2012, 2014)
 • Inwentaryzacja klastrów w Polsce (2015).

Bardzo ważną strefą działań PARP są również przedsięwzięcia na rzecz internacjonalizacji klastrów. Organizujemy oraz wspieramy udział klastrów w zagranicznych:

 • wizytach studyjnych, misjach gospodarczych;
 • konferencjach, warsztatach;
 • spotkaniach biznesowych wraz z sesjami spotkań B2B.

Wsparcie bezpośrednie

W latach 2007- 2015 PARP udzieliła bezpośredniego wsparcia finansowego klastrom i powiązaniom kooperacyjnym o łącznej wartości ponad 491 mln zł:

 • Wsparcie na rozwój klastrów(2007 r.), – pierwszy w Polsce program pilotażowy dla klastrów dofinansowanie: ok. 1,64 mln zł, wsparto 5 projektów; 
 • Innovation Express (2009 r.) pierwsze w Polsce wsparcie internacjonalizacji klastrów, dofinansowanie: 1,8 mln zł, wsparto 7 projektów;
 • Działanie 5.1. PO IG (2007-2013) Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym- dofinansowanie ponad 436 mln zł, wsparto 53 projekty;
 • Działanie 1.4.3 PO RPW Promocja i współpraca(2007-2013) – dofinansowanie: 52,2 mln zł, wsparto 17 projektów.

Koordynatorzy działający na rzecz członków klastrów, w tym co najmniej 10 przedsiębiorstw (z czego 50% musiały stanowić MSP) mogli starać się o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym POIG. Koordynatorzy klastrów ubiegali się o środki na rozwój wspólnej infrastruktury (w tym B+R), szkolenia, doradztwo, wsparcie w zakresie współpracy międzynarodowej, badania przemysłowe i prace rozwojowe. Koordynatorzy, zgodnie z przyjętymi warunkami musieli zapewnić równy dostęp do powstającej infrastruktury i produktów projektów członkom klastrów, w tym MSP. Celem głównym wsparcia było opracowanie wspólnych produktów/usług o charakterze innowacyjnym. W działaniu 5.1 POIG były finansowane także projekty w ramach tzw. wczesnej fazy rozwoju, dedykowane koordynatorom klastrów będących na początkowym etapie, którzy dopiero opracowują strategię swojego działania.

Dofinansowanie było udzielane na:

 • wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu:

Ø  stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego,

Ø  opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu.

Dofinansowanie było przeznaczone na koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, usług o charakterze szkoleniowym i doradczym oraz koszty osobowe i administracyjne.

 • fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych w celu wspólnego przygotowania produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek.

Dofinansowane było przyznawane na koszty inwestycyjne, zakupu usług o charakterze szkoleniowym i doradczym, koszty badań przemysłowych lub prac rozwojowych, współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne.

Listy podpisanych umów dla działania 5.1 POIG (2008-2012)

Koordynatorzy klastrów działający na terenie Polski Wschodniej mieli możliwość ubiegania się o środki w ramach Działania 1.4.3 Promocja i współpraca PO RPW. Instrument ten był kierowany do koordynatorów klastrów na początkowym etapie rozwoju, którzy działali na rzecz animacji oraz konsolidacji ich wspólnych aktywności, w tym wypracowania wspólnej strategii działania. Celem działania było zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej. W ramach komponentu Współpraca realizowane były dwa bardzo ważne dla rozwoju nowoczesnej gospodarki działania, w tym jedno dedykowane tworzeniu i rozwojowi klastrów. Dofinansowanie było udzielane projektom zgłoszonym przez koordynatorów klastra, którego członkowie reprezentują minimum dwa województwa Polski Wschodniej.

Listy podpisanych umów dla działania 1.4.3 PORPW (2009 i 2011)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości