Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Bieżąca oferta PARP
Bieżąca oferta PARP

Bieżąca oferta PARP dla klastrów dotyczy działań o charakterze systemowym oraz instrumentów bezpośredniego wsparcia finansowego dla klastrów i ich członków, dostępnych w całej perspektywie 2014-2020 w formie cyklicznie organizowanych naborów do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Koordynatorów klastrów zachęcamy do zainteresowania się szczególnie następującymi instrumentami:

  • Poddziałanie 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) (POIR) – skierowane do koordynatorów KKK. Poddziałanie koncentrować się będzie na wspieraniu ekspansji międzynarodowej Krajowego Klastra Kluczowego w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy wewnętrznej.
  • Działanie 2.2Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (POWER) - skierowane do organizacji partnerów społecznych: organizacji związkowych i pracodawców, które będą realizować projekty doradcze na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące opracowania analizy potrzeb rozwojowych i planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
  • Podziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP (POPW) - skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców wchodzących w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Wspierane będą projekty przewidujące przygotowanie produktu do wdrożenia, zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące inwestycje: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.
  • Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP (POPW)– skierowane do konsorcjów MSP, na wsparcie sieciowych, innowacyjnych produktów o ponadregionalnym oddziaływaniu, mających charakter gotowych do sprzedaży spakietyzowanych ofert, opierających się na rozproszonej strukturze podmiotów, atrakcji miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik – markę - produktu.

UWAGA! Szczegółowe wymagania poszczególnych instrumentów i aktualny harmonogram naboru projektów należy śledzić na stronie PARP www.parp.gov.pl

Aktualne działania PARP o charakterze systemowym koncentrują się na identyfikacji i merytorycznym wsparciu rozwoju potencjalnych klastrów kluczowych i dotyczą:

  • badań i analiz potencjału klastrów, także w ujęciu regionalnym. W 2016 roku planujemy przygotowanie katalogu prezentującego klastry w Polsce na tle profili gospodarczych poszczególnych województw. Materiał będzie udostępniony w języku polskim i angielskim.
  • upowszechniania standardów zarządzania klastrem. W bieżącym roku planujemy cykl warsztatów zgłębiających wiedzę o profesjonalnym zarządzaniu klastrem, w oparciu o najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Chcemy aktywnie włączyć koordynatorów klastrów w proces wypracowania najlepszych rozwiązań w odniesieniu do standardów, które sprawiają klastrom najwięcej trudności, a tym samym zwiększyć populację potencjalnych Krajowych Klastrów Kluczowych.
  • rozwoju systemu monitorowania klastrów w Polsce w oparciu o rozwiązania informatyczne.

O przebiegu realizacji przedsięwzięć i planowanych wydarzeniach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem Portalu Innowacji.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości