Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Stowarzyszenia klastrów w Polsce
Stowarzyszenia klastrów w Polsce

Celem tworzenia ponadregionalnych stowarzyszeń klastrów jest wzmocnienie ich działań ukierunkowanych na partnerów krajowych i zagranicznych, a także władz rządowe i samorządowe.

Konsolidacja sił i środków większej liczby klastrów pozwala realizować duże przedsięwzięcia branżowe w skali globalnej, co znacząco wpływa na rozwój współpracy podmiotów na różnych poziomach powiązań. Korzyści dla klastrów to głównie łatwa i szybka wymiana informacji, doświadczeń, zasobów ludzkich czy dobrych praktyk dostępnych na poziomie klastrów, w tym zagranicznych. To również podział odpowiedzialności i obniżenie kosztów przy realizacji wspólnych działań, często obarczonych dużym ryzykiem.

Obecnie w Polsce działają następujące stowarzyszenia klastrów:

1. Forum Klastrów Małopolski

Forum Klastrów Małopolski

Forum Klastrów Małopolski (FKM), jak sama nazwa wskazuje, zostało powołane przez klastry działające w Małopolsce Jest to grupa opiniotwórcza, współpracująca z władzami regionu oraz wzmacniająca kontakty między klastrami. FKM stwarza m.in. możliwość lobbingu na rzecz wsparcia interesów i rozwoju członków klastrów.

Główne cele działalności Forum, to zgodnie z zapisami na stronie internetowej Forum:

  1. rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów;
  2. współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności;
  3. podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking i promowanie dobrych praktyk;
  4. integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do inteligentnych specjalizacji regionu.

Forum tworzą klastry prężnie działających w regionie i poza nim. Przykład FKM stanowi dobrą praktykę dla koordynatorów klastrów działających w innych regionach kraju.

2. Związek Pracodawców Klastry Polskie

Klastry Polskie

Celem Związku jest utworzenie stałej platformy współpracy klastrów oraz ich otoczenia, ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców (w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych) wobec organów władzy publicznej, organizacji i instytucji społecznych i gospodarczych, a także związków zawodowych.

To również tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia nowych konkurencyjnych miejsc pracy.

Związek Klastry Polskie zrzesza animatorów klastrów praktycznie z całej Polski.

3. Wielkopolskie Centrum Klasteringu

Wielkopolskie Centrum Klasteringu

Celem działań Wielkopolskiego Centrum Klasteringu (WCK) jest wspieranie wielkopolskich inicjatyw klastrowych w dążeniu do kreowania przyjaznego środowiska społeczno-gospodarczego.

WCK tworzy bazy informacji dla uczestników i koordynatorów klastrów funkcjonujących w regionie oraz poza nim, organizuje przedsięwzięcia związane z podnoszeniem kompetencji członków klastrów, a także utrzymuje wspólną platformę służącą komunikacji i wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Do zadań WCK należy również opracowywanie analiz i wspólnych stanowisk oraz lobbowanie na rzecz interesów członków Centrum.

Centrum zrzesza klastry działające na terenie Wielkopolski.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości