Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/02/12 12:12:10
Pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z innowacyjnymi pomysłami będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów realizowanych na rzecz mieszkańców Łodzi. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), które we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ) powołują pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych.

UNDP – agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach i terytoriach na świecie, po udanych doświadczeniach z funkcjonowaniem Funduszy Lokalnych w Płocku i Ostrowie Świętokrzyskim zaproponowała podobny pomysł również Łodzi. We współpracy z Łódzką Federacją Organizacji Pozarządowych zwróciła się do Urzędu Miasta Łodzi z propozycją utworzenia dodatkowego funduszu wsparcia dla innowacyjnych inicjatyw obywatelskich, które przyczyniają się do rozwoju miasta i sprzyjają zaspokojeniu ważnych potrzeb społecznych.

Fundusz ma być programem wieloletnim. W jego ramach wspierane będą innowacyjne projekty z obszarów:

1. Rozwiązywanie problemów społecznych:

 • edukacja nieformalna na każdym poziomie nauczania oraz edukacja dorosłych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży do 25 roku życia, zwłaszcza poprzez rozwój niszowych dyscyplin sportowych i inną aktywność kulturalno-edukacyjną,
 • działania promujące równość płci na terenie Łodzi,
 • wsparcie inicjatyw ekonomii społecznej i innych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu;

2. Kultura, sztuka i nauka:

 • działania promujące dziedzictwo kulturowe i historyczne miasta, w tym wielokulturowe tradycje Łodzi,
 • projekty promujące twórczość młodych łódzkich artystów z różnych dziedzin,
 • inicjatywy promujące street art (tzw. sztukę ulicy), a także wszelkie formy sztuki i kultury niezależnej (muzyka, sztuki wizualne, teatr, literatura i inne),
 • wsparcie projektów badawczych łódzkich naukowców realizowanych na styku nauki oraz biznesu;

3. Partycypacja społeczna:

 • działania promujące włączanie się ludzi w życie miasta,
 • wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich promujących aktywność i partycypację społeczną,
 • wsparcie liderów społecznych, w tym liderów pozarządowych w realizacji ich działań autorskich,
 • wsparcie aktywności społecznej dzieci i młodzieży do 25 roku życia;

4. Rozwój zrównoważony:

 • ekologia i ochrona środowiska,
 • edukacja ekologiczna,
 • zrównoważone technologie i rozwiązania dla miast (w dziedzinie transportu, budownictwa, gospodarki odpadami, ochrony zieleni itp.),
 • tworzenie i ochrona obszarów zieleni miejskiej, w tym ogrodów miejskich.

W ramach Funduszu wspierane będą w szczególności inicjatywy i projekty, które wyróżniają się innowacyjnością proponowanych działań. w rozumieniu Funduszu to nowatorskie podejście do problemu społecznego, które jest  równocześnie skuteczniejsze, wydajniejsze i trwalsze od istniejących w danym miejscu i czasie, a którego oddziaływanie wykracza poza określoną grupę problemową i obejmuje także daną społeczność lokalną.

Ponieważ Fundusz stawia sobie za cel również wzmocnienie młodych i niedoświadczonych organizacji pozarządowych, będzie on wspierać przede wszystkim inicjatywy o budżecie nie większym niż 50 tys. zł.

Fundusz składać się będzie w 60% ze środków Miasta, a w 40% ze środków zagwarantowanych przez UNDP. Miasto przeznaczy na ten cel środki przewidziane na dotacje w ramach części konkursów dla organizacji pozarządowych. Budżet włożony przez UNDP będzie pochodził natomiast z darowizn od firm prywatnych, które będą pozyskiwane regularnie w trakcie realizacji programu. Wysokość środków jakie UNDP przewiduje pozyskiwać rocznie na rzecz funduszu szacuje się na ok. 200-300 tys. zł.

Pilotażowo w 2013 roku wsparciu podlegać będzie obszar przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży do 25 roku życia poprzez ich aktywizację społeczną. Stąd pierwszym konkursem miejskim zintegrowanym z Funduszem Innowacji Społecznych będzie konkurs ofert planowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi na początek marca br.

Szczegółowe informacje na temat terminów i warunków ubiegania się o środki znaleźć można na stronie:

http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=284&_CheckSum=-260452332

http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=13&_CatID=75&_NewsID=616&_CheckSum=1882079682

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce - agenda ONZ powołana w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy jakości życia. Działania UNDP w Polsce koncentrują się na realizacji programu Social Innovation in Europe and CIS, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach WNP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju. Co za tym idzie biuro realizuje projekty, które następnie opisuje w formie modeli i przekazuje partnerom w krajach rozwijających się. UNDP angażuje się także w inicjowanie współpracy na linii samorząd oraz organizacje pozarządowe, a także aktywizację obywateli do działań społecznych. UNDP koordynuje także działania Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact – największego na świecie forum biznesowego na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach tej działalności UNDP zachęca firmy działające w Polsce do większego zaangażowania się w działania na rzecz społeczności, w której działają. Ta idea przyświeca powołaniu funduszu lokalnego, który ma na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej firm działających w Łodzi.

Źródło:

www.undp.org.pl

www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości