Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Teksty promujące instytucje
2010/10/01 14:06:38
Innowacje otwarte na Bałtyk

Triple helix, czyli złoty trójką współpracy nauki, biznesu i samorządu przyczynia się do rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Już niedługo, bo na początku 2011 r. innowacyjne firmy Pomorzą zyskają dostęp do nowych budynków Parku. Tym samym nowy impuls do rozwoju zyskają branże kluczowe dla województwa pomorskiego: , biomedycyna i teleinformatyka.

Kilkanaście lat temu okolice ulicy Trzy Lipy był mało ciekawym miejscem. W okolicznym krajobrazie dominowało wielkie, ponure betonowe gmaszysko, w którym mieściła się drukarnia, która powoli przegrywała z nieubłaganymi prawami rynku. Dziś ledwie tylko można odnaleźć ślady historii tego miejsca w wyremontowanym kompleksie, który mieści obecnie Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Na jego terenie działają innowacyjne firmy z obszaru biotechnologii, teleinformatyki czy IT. Niedaleko od wjazdu na teren Parku trwają zaś intensywne prace budowlane (III etap rozbudowy) – powstaje tu bowiem kompleks budynków biurowo-produkcyjno-technologicznych. Na ę infrastrukturę, finansowaną z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czeka z niecierpliwością całe środowisko naukowe Pomorza – Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Powstanie tu m.in. Instytut Technologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także tworzone przez wspomnianych trzech uczelni Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej.  Międzyuczelniany ośrodek badawczy umożliwi prowadzenie badań – jak zaznaczają władze Parku – na światowym poziomie z zakresu biotechnologii i diagnostyki innowacyjnej. Z efektów jego pracy będą mogły korzystać innowacyjne firmy z całej Polski. Zakończenie inwestycji przewidywane jest już wkrótce, bo już na przełomie 2010 i 2011 r.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja skupiająca innowacyjne firmy i organizacje. Nowe powierzchnie laboratoryjne oraz instytuty biotechnologii i inne jednostki o charakterze badawczo naukowym znacząco podniosą konkurencyjność Pomorza w zakresie implementacji nowoczesnych światowych rozwiązań do regionu– wyjaśnia Marcin Żukowski, dyrektor GPNT. –Dzięki temu będziemy mogli przyciągnąć do nas kolejnych inwestorów zainteresowanych wdrażaniem swoich pomysłów. W parku wykorzystany zostanie potencjał wykształconej kadry pomorskich uczelni zapewniając inwestorom specjalistów z branży elekomunikacyjnej IT, biotechnologii oraz biomedycyny. Nowopowstałe miejsca pracy przyczynią się do powstania efektu synergii, zapewniając rozbudowaną sieć powiązań pomiędzy innowacyjnymi firmami a ich otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Dyrektor Żukowski zaznacza, że celem dalszego funkcjonowania Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego jest stworzenie doskonałego miejsca do inwestowania, w oparciu o najnowocześniejsze technologie, wypracowane zarówno przez naukowców polskich, jak i zagranicznych. Ważnym zadaniem Parku jest też oferowaniewszelkich usług okołobiznesowych, które uczynią z GPN- miejsce przyjazne, tj. świadczące usługi gastronomiczne, posiadające klub fitness, Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży, a także przyzakładowe przedszkole i plac zabaw. Krótko mówiąc, młode pokolenia gdańszczan będą mogły wychowywać się w bezpośrednim towarzystwie innowacji.

Dla kogo Park?

Najważniejszym kryterium doboru firm, chcących działać na terenie parku, jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Preferowane branże to technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, technologie inżynierii materiałowej i nanotechnologie, biotechnologie, chemia żywności i leków oraz technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. Warto w tym miejscu podkreślić, że właśnie te branże mają nadać nowe oblicze pomorskiej gospodarce, która dotychczas często kojarzyła się z przeżywającym trudności przemysłem stoczniowym (sprawa stoczni pojawi się jeszcze w dalszym fragmencie tego tekstu). – Kompleksowy charakter usług oferowanych przez park przedsiębiorcom jest wyjątkowy w skali regionu i kreuje bardzo silny potencjał oddziaływania przedsięwzięcia na lokalną gospodarkę– wyjaśnia Marcin Żukowski. Dyrektor GPN- dodaje jednocześnie, żestatutowym działaniem GPN- jest wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii i promocja ciekawych pomysłów. Mile widziani są wszyscy, którzy posiadają innowacyjny pomysł i zapał, by go wdrożyć.  Ze szczególnych sentymentem władze Parku patrzą na branżę biotechnologiczną, z uwagi swojego patrona, prof. Hilarego Koprowskiego. Ten urodzony w 1916 r. naukowiec jako pierwszy na świecie przygotował skuteczną szczepionkę przeciw chorobie Heinego-Medina czy doustną szczepionkę przeciw wściekliźnie.

Innym ważnym kryterium doboru lokatorów Parku jest zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia reprezentantów środowiska naukowego Pomorza oraz potencjał firmy do pozyskiwania praw patentowych i licencji. Mile widziana jest ścisła kooperacja z innymi firmami regionu, a także uczestnictwo w projektach badawczych na skalę kraju i Unii Europejskiej.

Dwa lata temu raport „Benchmarking parków technologicznych w Polsce” podkreślał, że GPNT, określany jako park we wstępnej fazie rozwoju, nie ma jeszcze dokładnie sprecyzowanego profilu sektorowego: „można jednak z dużym prawdopodobieństwem zakładać, iż będą to usługi informatyczne (ICT), oraz inżynieria materiałowa. Park ma ambicje stać się ośrodkiem wspierania innowacji w obszarach zaawansowanych technologii”. Dziś, ponad dwa lata po przeprowadzeniu tej analizy widać, że właśnie taki kierunek coraz wyraźniej widać w działaniach parku. Jak przy okazji zauważa Marcin Żukowski, GPN- i jego lokatorzy relatywnie dobrze znieśli ostatnie dwa lata zawirowań w gospodarce.  – Branża wysokich technologii oraz wdrożeń to bardzo wrażliwe na zawirowania rynku gałęzie gospodarki – mówi dyrektor GPN-. –  Można powiedzieć, iż GPN- w niewielkim stopniu odczuł skutki kryzysu. Obserwowaliśmy zmniejszone zainteresowanie potencjalnych inwestorów komercjalizacją badań naszych uczelnianych partnerów. Natomiast czas kryzysu, to w szczególności trudny okres dla małych innowacyjnych firm. Wykorzystując dostępne narzędzia staraliśmy się wspomagać naszych parkowych podopiecznych. Firmy funkcjonujące w ramach GPN- przetrwały najtrudniejsze chwile i wchodzą ponownie w fazę rozwoju.

 

 

Co oferuje GPN-?

Rolą każdego parku naukowo-technologicznego, także tego działającego w Gdańsku jest oferowanie specjalistycznychusługna etapie preinkubacji, inkubacji, rozwoju i dojrzałości przedsiębiorstwa, jak również w okresie ekspansji. GPN- ma w tym zakresie ciekawą ofertę. Warto tu wymienić tak innowacyjne projekty, jak projekt Laboratorium Biopaliw i Mikroenergetyki, który otrzymał dofinansowanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt „Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes”. Ten drugi projekt ma służyć komercjalizacji osiągnięć naukowych wypracowanych na pomorskich uczelniach, promować postawy proinnowacyjne w środowisku naukowym, a także podnosić poziom wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Ciekawym projektem, w którym uczestniczy Gdański Park Naukowo-Technologiczny (liderem jest gmina miasto Elbąg) jest DISKE– Development of Innovative Systems through Exchange. Punktem wyjścia dla DISKE jest triple helix, czyli współpraca lokalnych władz, środowiska akademickiego i przedsiębiorstw, zaś celem – intensyfikacja transgranicznych związków firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie potencjału parków naukowo-technologicznych i inkubatorów. DISKE ma zaowocować lepszymi kontaktami między przedsiębiorcami w obszarze Morza Bałtyckiego, skuteczniejszym transferem informacji, zacieśnieniem współpracy między parkami, a także stworzeniem benchmarkingu przedsiębiorstw ulokowanych w parkach. Oprócz wspomnianych podmiotów, w projekcie uczestniczą także Technology Center of  Western Pomerania (Niemcy), Videum Science Park (Szwecja), Business Centre Bornholm (Dania) oraz drugi trójmiejski park, czyli Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

Pisząc o rozwoju GPN-, nie sposób nie wspomnieć o roli funduszy europejskich w jego funkcjonowaniu. Oprócz początkowej adaptacji pomieszczeń na potrzeby Parku ze środków SPO WKP 2004-2006 i wspomnianej na początku tekstu rozbudowy z pieniędzy dostępnych w ramach PO IG, parkowe inicjatywy mogą liczyć na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz z PO KL. Z poddziałania 1.5.1 RPO (Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych) Park otrzymał wsparcie na realizację projektu „Wyposażenie Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego w nowoczesną infrastrukturą techniczną", który pozwolił wyposażyć ę instytucję w sprzę niezbędny do funkcjonowania (m.in. sprzę komputerowy, wyposażenie centrum edukacji oraz zaplecze wirtualnego sekretariatu).

Innym ważnym projektem, dofinansowanym z poddziałania 1.5.2 RPO, jest „Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”. Zakłada on wykorzystanie potencjału naukowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) i utworzenie sieci transferu wiedzy i informacji między naukowcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Bogaty program działań przewiduje organizację konferencji, szkoleń i warsztatów, które mają dotyczyć kwestii związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków na działalność, a także komercjalizacją wyników badań naukowych oraz właściwym stosowaniem prawa autorskiego i patentowego. W projekcie przewidziano utworzenie punktu konsultacyjnego ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym na terenie Uniwersytetu (tzw. business point) oraz analogicznych punktów na terenie parków w Gdańsku i Gdyni (tzw. science point). Punkt w GPN- ma za zadanie promować osiągnięcia naukowe GUMed wśród przedsiębiorców, udzielać informacji o możliwości sfinansowania komercjalizacji z pomocą wykorzystania środków unijnych oraz animować współpracę naukowców z przedsiębiorcami. Więcej informacji o szczegółach funkcjonowania projektu można znaleźć na stronie internetowej http://www.naukaibiznes.gumed.edu.pl/. Najbliższym wydarzeniem, związanym z projektem, jest zaplanowana na 18 października 2010 r.  konferencja „Jak opatentować wyniki badań i zabezpieczyć własne prawa wyłączne”. W jej trakcie zostaną poruszone takie zagadnienia, jak definicje przedmiotów własności (wynalazki, wzory, znaki towarowe, utwory), kwestie związane z udzielanem praw wyłącznych czy z pozyskiwaniem wiedzy ze źródeł informacji patentowej.

We wcześniejszym miejscu tekstu wspominaliśmy o stopniowym ograniczaniu roli przemysłu stoczniowego w gospodarce Pomorza. Gdański Park Naukowo-Technologiczny ma swój udział w płynnej transformacji regionalnej gospodarki poprzez projekt realizowany w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym”). Jego celem jest zmniejszenie negatywnych skutków zmniejszania poziomu zatrudnienia w trójmiejskich stoczniach poprzez aktywizację zawodową byłych stoczniowców, przede wszystkim w formie zachę do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku Krakowskiego Parku Technologicznego, teren parku w Gdańsku jest jednocześnie specjalną strefą ekonomiczną (GPN- jest zarządzany przez Pomorską SSE). Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc publiczną w formie częściowego zwolnienia z podatku dochodowego.Strefa, wliczając w to tereny poza Parkiem, obejmuje powierzchnię przekraczającą 1 tys. ha m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Grudziądzu, Kwidzynie, Tczewie i Żarnowcu. W PSSE działają tacy inwestorzy jak Sharp, Polpharma, Mondi Packaging czy Flextronics.

Kluczową rolę w Parku pełni inkubator technologiczny, który oferuje przestrzeń dla mikro i małych firm. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się w nim prowadzić działalność, mogą przez trzy lata liczyć na opiekę doświadczonych ekspertów Parku. Wynajmą tu także lokal na preferencyjnych warunkach, otrzymają pomoc w nawiązywaniu kluczowych kontaktów gospodarczych, dostęp do sal spotkań oraz możliwość promocji swoich osiągnięć w trakcie wydarzeń zorganizowanych przez Park.

Jedną z firm, która rozwinęła skrzydła w gdańskim parku jest RoboCAMP. założona przez studentów Politechniki Gdańskiej prowadzi dziś projekty komercyjne i finansowane z funduszy unijnych niemal w całej Polsce, poczynając od Pucka na północy kraju, aż po Leżajsk na południu. Można właściwie powiedzieć, że przygotowuje przyszłe kadry innowacyjnej gospodarki.  RoboCAMP specjalizuje się w edukacji dzieci i młodzieży z zakresu robotyki, informatyki i programowania. Organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym, podczas których w atmosferze zabawy młodzi inżynierowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji. W trakcie warsztatów wykorzystywane są specjalistyczne zestawy klocków Lego Mindsotrms, które umożliwiają zaprojektowanie i zbudowanie własnego robota. Mózgiem każdego zestawu jest specjalna kostka zawierającą mikroprocesor, wyświetlacz LCD, przyciski sterowania oraz specjalne porty czujników i silników. W połączeniu z klockami pochodzącymi z popularnej serii Technics umożliwia to młodym innowatorom zbudowanie własnego robota, którego zachowanie można programować za pośrednictwem komputera (komunikacja z robotem odbywa się przez kabel USB lub przez łącze Bluetooth). Możliwości takiego zestawu są bardzo szerokie. Możemy zbudować na przykład robota sortującego klocki lub poruszającego się w labiryncie.

Prezesem tej innowacyjnej firmy jest Wojciech Syrocki, entuzjasta popularyzacji nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. I chyba najlepszą rekomendacją skuteczności kierowanej przez niego firmy jest to, że w tym roku studia na politechnice rozpoczyna pierwszy uczestnik inauguracyjnych warsztatów, które odbyły się zaledwie kilka lat temu. Firmę prezentowaliśmy także w reportażu wideo, który znajduje się w dziale Portalu Innowacji.

Park wspiera też edukację najmłodszych poprzez EDUPARK, który pokazuje, że nauka nie musi być nudna. „Naszą misją jest pobudzanie w młodych ludziach pasji odkrywania i uzmysłowienie im przyjemności jaka płynie ze zdobywania wiedzy. EDUPARK zaprojektowany jest specjalnie dla grup szkolnych oraz dzieci z rodzicami. U nas, pod nadzorem opiekunów, młody badacz w atrakcyjny sposób poznaje prawa rządzące w przyrodzie. Tu liczy się przede wszystkim aktywne działanie i dobry humor” – czytamy na stronie internetowej EDUPARK-u.

Jak na przystało, GPN- oferuje dostęp do wysokiej jakości infrastruktury teleinformatycznej, dostarczanej zresztą przez jednego z lokatorów Parku – spółkę Datera. Przedsiębiorcy mają dostęp do szybkich łączy internetowych, bezpiecznych sieci, czy możliwość tworzenia VPN. Innowacyjne usługi telekomunikacyjne zapewnia kolejny lokator parku – spółka Freeconet. Park oferuje też do wynajęcia przestrzeń Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, które może przyjąć audytorium liczące do 350 osób.

Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z PSSE posiada wszechstronną i kompleksową ofertę biznesową. Mniejsze, innowacyjne firmy znajdują tu komfortowe warunki do rozwoju i prowadzenia badań, duże firmy korzystają z zalet funkcjonowania w SSE, zaś pomorskie uczelnie mają idealne miejsce do komercjalizacji swoich osiągnięć naukowych czy nawiązywania kontaktów z innowacyjnymi przedsiębiorcami. Atrakcyjnym cenom prowadzenia działalności w Parku towarzyszy szeroki pakiet usług dodatkowych. W GPN- można uzyskać wsparcie w zakresie doradztwa prawnego (m.in. ochrona własności intelektualnej, pomoc w debiucie na NewConnect, fuzje i przejęcia spółek itd.), budowy sieci kontaktów biznesowych czy wreszcie dostęp do przestrzeni konferencyjnych. Bliskość Morza Bałtyckiego zachęca do podjęcia współpracy z firmami ze Szwecji, która nie na darmo uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych gospodarek Unii Europejskiej.

 

Dane kontaktowe:

http://www.gpnt.pl

Gdański Park Naukowo–Technologiczny

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

tel. (058) 739-61-17

fax. (058) 739-61-18

office@gpnt.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi tekstami promującymi instytucje: 

Dobre efekty połączenia parku i SSE

Więcej chętnych, niż miejsc

Kraków miastem biotechnologii

Autor:Krzysztof Garski 

Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości