Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2012/01/23 09:55:45
Potencjał badawczy Polski

Dzięki szerokiemu strumieniowi dofinansowania z Funduszy Europejskich, powstają w naszym kraju m.in. nowe, świetnie wyposażone laboratoria naukowe, które mogą świadczyć usługi badawcze dla firm. W różnych zakątkach Polski otwierane są kolejne budynki, które mają wreszcie sprawić, że stan infrastruktury polskiej nauki zbliży się do zachodnioeuropejskich standardów. Ta sytuacja rzecz jasna cieszy, ale pojawiają się równocześnie pytania o przyszłość.

Dziś, na styku nauki i biznesu potrzeba przede wszystkim pomysłów na ciekawe projekty naukowe, na innowacyjne technologie, na współpracę z najlepszymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami w Europie i na świecie. Tego niestety nie da się kupić w pakiecie z nowymi murami i sprzętem. Jeśli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na infrastrukturze, to niechybnie staniemy za chwilę przed problemem, jak ją właściwie, w pełni wykorzystać i utrzymać. Co zrobić, żeby nie stała się celem samym w sobie, a jedynie środkiem do osiągnięcia czegoś o wiele ważniejszego – sprawienia, że Polska stanie się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań naukowych na co najmniej europejskim poziomie.

Droga do tego prowadzi poprzez zatrzymanie w kraju wybitnych naukowców, ale także przez przyciągnięcie zarówno tych, którzy już wyjechali, jak i zupełnie nowych, pochodzących z zagranicy. I to jest prawdziwym wyzwaniem – nie przekona ich wspaniałe laboratorium, jeśli nie będą w nim prowadzone przełomowe badania. Jak zatem sprawić, żeby polskie instytucje współpracowały z najlepszymi z innych krajów Unii Europejskiej i nie tylko? Jak sprawić, żeby miejscem akcji najciekawszych prac naukowych była również Polska? Projekty – te w skali międzynarodowej, finansowane przez różne instytucje są odpowiedzią na dążenie do doskonałości w badaniach. Dobry uniwersytet czy instytut naukowy powinien wykorzystywać wszelkie możliwości zdobycia dofinansowania, ale na czele listy powinno być aplikowanie do programów ramowych badań i innowacji UE. To one pozwalają na zdobycie milionów euro na najbardziej innowacyjne pomysły, które można wcielać w życie w konsorcjach złożonych z przedstawicieli sektorów publicznego i prywatnego reprezentujących różne kraje. Sukcesy odnoszą w nich tylko najlepsi, więc być może zanim przyjdzie czas na duże projekty badawcze warto spróbować swoich szans w akcji przygotowującej do wejścia na arenę międzynarodową.

Idealny start

W 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE  (7.PR) jest możliwość zdobycia grantu na wzmocnienie potencjału badawczego ośrodka naukowego położonego w jednym z regionów konwergencji, czyli takim, który korzysta ze, wspomnianych wyżej, funduszy strukturalnych. Nieprzypadkowo te dwa źródła finansowania są ze sobą zestawione – mają być względem siebie komplementarne. Środki dostępne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czy też Europejskiego Funduszu Społecznego mają zapewnić tzw. bazę, a program ramowy umożliwić odpowiednie jej wykorzystanie. W efekcie w nowoczesnych budynkach będzie można prowadzić innowacyjne badania. Ten to REGPOT (Research Potential)  – rozwój potencjału badawczego. Nie umożliwia on finansowania badań, ale wspiera to, co jest z nimi nierozerwalnie powiązane – rozbudowanie kontaktów międzynarodowych, dokupienie brakującego sprzętu, organizację szkoleń i konferencji, ochronę własności intelektualnej i pomoc ekspertów zewnętrznych. I to wszystko dla jednej jednostki – trudno o bardziej „egoistyczny” projekt w 7.PR i tym razem konotacja jest jak najbardziej pozytywna!

Zasady konkursowe

Konkurencja jest bardzo duża i to pomimo ograniczenia dostępu do tej akcji tylko do jednostek wywodzących się z regionów konwergencji. Projekt musi być zatem dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Tym bardziej, że aktualny konkurs jest ostatnim tego typu w 7. Programie Ramowym, a zamyka się już 3 stycznia 2012r. Pocieszeniem może być jedynie fakt, że tym razem Komisja Europejska dysponuje zwiększonym budżetem. W związku z połączeniem edycji z lat 2012 i 2013, do dyspozycji jest dodatkowa kwota, czyli do ponad 66 mln euro dojdą kolejne prawie 73 mln, pozwalając tym samym na dofinansowanie większej ilości centrów. 

Wnioskodawcą musi być jedna instytucja, która ma szansę na uzyskanie do 5 mln euro na maksymalnie 36 miesięcy realizacji projektu. W szczególnych przypadkach jest możliwość wydłużenia projektu o pół roku (więcej na ten temat w dalszej części artykułu). Nie ma potrzeby tworzenia formalnego międzynarodowego – to nie jest projekt finansujący badania, ale to nie oznacza, że partnerzy w ogóle nie są potrzebni. Należy zaplanować ścisłą współpracę z co najmniej trzema jednostkami naukowymi pochodzącymi z trzech innych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7.PR. Ponadto mile widziane są również kontakty z przemysłem, w tym z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zarówno z regionu, kraju, jak i całej Europy. Wszystko po to, aby wzmocnić jedną instytucję.

Od czego zacząć?

Od analizy SWOT. Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron danej jednostki, a zarazem szans i zagrożeń, jakie przed nią stoją, pozwoli na dopasowanie dostępnych środków do bieżących potrzeb. Na rozwój wydziału czy instytutu należy spojrzeć kompleksowo – uwzględnić wszystkie okoliczności i możliwości, nie tylko te, z których można skorzystać dzięki dofinansowaniu z akcji REGPOT. Dogłębne analizie powinny zostać poddane potencjalne źródła owych słabych i mocny stron, tj. kwalifikacje zatrudnionego personelu, w tym zarówno osób odpowiedzialnych za zarządzanie, jak i pracowników stricte naukowych; dostępny budżet na prowadzenie badań; technologie; struktura organizacji i zarządzania, a także współpraca międzynarodowa i krajowa, w tym również z władzami w regionie. Nie bez znaczenia są też dotychczasowe projekty realizowane dla firm lub też z ich udziałem. Zestawienie powyższych plusów i minusów powinno w sposób niemalże naturalny pokazywać dalszą ścieżkę rozwoju. To jednak nie koniec analizowania. Przemyślenia i zapisania wymagają też szanse i zagrożenia płynące z otoczenia, w którym funkcjonuje dane centrum. Trzeba wziąć pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, społeczne, kulturowe, technologiczne, polityczne, prawne, a także demograficzne. Dzięki temu powstanie obraz sytuacji, w której znajduje się centrum i która powinna stać się postawą do opracowania strategii rozwoju. To właśnie z niej, jako nadrzędnego dokumentu, powinna wynikać potrzeba zainwestowania w konkretny zespół badawczy. Dopiero mając wizję i jasno określone cele na kilka najbliższych lat można przejść do faktycznego budowania koncepcji całego projektu i do pisania wniosku do Komisji Europejskiej.

Powstaje zatem pytanie, jak udowodnić ekspertom Komisji Europejskiej, którzy będą oceniali nadesłane do Brukseli wnioski, że warto zainwestować właśnie w jedno z polskich centrów? Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć i prezentacja planów na przyszłość opartych o, wspomnianą wyżej, długoterminową strategię rozwoju jednostki. REGPOT jest adresowany do najlepszych bądź też najbardziej obiecujących instytucji naukowych o znaczącej wielkości – stąd też wśród wnioskujących z sukcesem znajdziemy głównie wydziały uczelni i instytuty Polskiej Akademii Nauk. Obowiązkowo należy wykazać, iż w jednostce na stałe pracuje przynajmniej 10 doświadczonych naukowców i że centrum prowadzi badania w jednym z kluczowych obszarów tematycznych Programu Współpraca w 7.PR. Mimo, iż akcja ma sprzyjać wyrównaniu poziomu zaawansowania jednostek z biedniejszych części UE z tymi z jej bogatszych regionów, to nie można zakładać, że REGPOT da szansę na rozwój kompletnie nowego centrum. Wymóg posiadania owych 10 stałych pracowników naukowych ma uzasadnić potrzebę zainwestowania w istniejący już zespół, mogący pochwalić się znaczącymi osiągnięciami lub ewentualnie w nową, istniejącą maksymalnie 3 lata, jednostkę, ale z znakomitymi perspektywami rozwoju.

Elementy wniosku

Przejdźmy teraz do struktury wniosku. Pierwsze strony, podobnie jak pierwsze wrażenie są niezwykle ważne. Nierzadko to właśnie one stanowią o ‘być albo nie być’ projektu. W sumie do wypełnienia treścią są trzy główne punkty: jakość naukowo-technologiczna i zgodność z tematyką konkursu; wdrożenie, czyli zarządzanie projektem i jego wpływ – oddziaływanie. Struktura wniosku jest zatem standardowa dla 7.PR. Jako że REGPOT ma formę akcji wspierającej – pod taką nazwą funkcjonuje w programie ramowym – opracowując koncepcję należy trzymać się charakteru tego typu projektu. Nie wolno zapominać, że to nie jest projekt badawczy i głównym celem nie może być opisywanie planowanych badań i ich rezultatów. Punkt ciężkości należy położyć na wnioski wypływające z analizy SWOT przekładające się na zestaw konkretnych działań, które mają zostać wdrożone dzięki uzyskaniu dofinansowania. Biorąc pod uwagę tytuł samego konkursu wysiłek włożony w realizację projektu powinien doprowadzić do integracji centrum badawczego z innymi jednostkami działającymi w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) i wzmocnić jego potencjał do tworzenia innowacji.

Jakość naukowo-technologiczna

Mimo iż nagłówek pierwszego punktu wniosku pozornie wskazuje na badawczy charakter opisu to pamiętajmy cały czas, że w projekcie chodzi przede wszystkim o podniesienie jakości prowadzonych badań, a nie o faktyczne prace naukowe. Innymi słowy ten punkt to opis koncepcji rozwoju centrum i uzasadnienie dlaczego eksperci Komisji Europejskiej powinni postawić właśnie na ten pomysł. Zacząć należy od przedstawienia celu głównego, którym winno być wprowadzenie centrum do Europejskiej Przestrzeni Badawczej i jego pełna integracja z najlepszymi jednostkami w Europie. Zaraz za nim powinny się pojawić cele szczegółowe wskazujące na konkretne plany rozwoju i kadry, i infrastruktury, i współpracy międzynarodowej, i wreszcie zdolności do prowadzenia innowacyjnych badań. Uwiarygodnieniem tych ambitnych planów musi być dokładny opis aplikującej jednostki. Eksperci po lekturze tej część wniosku winni wiedzieć wszystko na temat struktury centrum, jego umiejscowienia w instytucji, w ramach której działa, sposobie zarządzania i organizacji prac naukowych. Nierozłącznym elementem tego opisu jest prezentacja obszarów badawczych, w których centrum jest aktywne. Nacisk należy położyć na te pola działalności, które mają być szczególnie wzmocnione dzięki REGPOTowi. Powinny to być takie dziedziny, które są ze sobą powiązane i jednocześnie spójne z tematyką badawczą 7.PR, a inwestowanie w nie stanowi ważny krok na drodze do urzeczywistnienia celów strategii Europa 2020 i jednej z jej inicjatyw flagowych – Unii Innowacji. Do tych dwóch ów należy się koniecznie odnieść, bo wszystkie działania Komisji Europejskiej od ponad roku są na nich oparte.  Niezwykle istotna jest kadra centrum – wymagane są krótkie życiorysy kluczowych naukowców – chodzi o tych, co najmniej dziesięciu, stałych, doświadczonych pracowników. Oni też powinni być chociaż częściowo zaangażowani w projekt. Ponadto prezentacji wymagają laboratoria funkcjonujące w centrum, z uwzględnieniem ów przez nie zdobytych i posiadanej aparatury. Wszelkie doświadczenia ze współpracy zagranicznej, a także znaczące osiągnięcia, typu patenty czy publikacje też wymagają omówienia. Istotne są również relacje z partnerami z sektora prywatnego i szeroko rozumiana współpraca zewnętrzna np. w formie konsorcjów naukowych czy innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Z charakterystyki powyższych elementów powinien wyłaniać się obraz dojrzałej jednostki naukowej, która doskonale zna swoje atuty, ale ma też świadomość pewnych braków – i te braki chce uzupełnić poprzez realizację tego projektu. Żeby przekonać ekspertów trzeba mieć jasną wizję celów i właśnie po to potrzebna jest wspomniana strategia rozwoju. Tylko projekty z dobrze uargumentowaną myślą przewodnią są w stanie zainteresować oceniających je ekspertów. Oni nie mogą mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że warto przyznać dofinansowanie i jakie wymierne efekty może ono przynieść – zarówno dla samego centrum, jak i dla otoczenia, w którym ono funkcjonuje.

Plan działań

Kolejną ważną częścią wniosku jest przedstawienie planu pracy w projekcie. Nie sposób opisać go bez odniesienia się do przeprowadzonej uprzednio analizy SWOT. Ona musi znaleźć się we wniosku w formie klasycznej tabeli i uzasadniać potrzebę dofinansowania centrum ze środków europejskich. Wszelkie planowane przedsięwzięcia muszą z niej jasno wynikać – każdej zidentyfikowanej słabości należy przyporządkować konkretne działanie, które ma ją zlikwidować, każdemu zagrożeniu przeciwstawić sposób na jego zniwelowanie. Charakterystyczną cechą akcji REGPOT jest odgórne założenie Komisji Europejskiej tyczące się działań, które mogą być finansowane. Trzeba zatem tak zapisać analizę SWOT, aby można było  z niej wywnioskować, że rozwój potencjału centrum jest możliwy właśnie przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Jakie działania są w projekcie dopuszczalne?

Po pierwsze – wymiana „know-how” i doświadczeń pomiędzy aplikującą jednostką a organizacjami partnerskimi z innych krajów europejskich. Wymóg minimum to trzy takie instytucje, ale najczęściej w zaakceptowanych projektach jest ich około dziesięciu. Nie tworzy się z nimi , ale nie zaszkodzi poprosić ich o listy intencyjne o współpracy. Ma ona polegać na wzajemnym wysyłaniu stałych pracowników na krótsze bądź dłuższe pobyty naukowe celem zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo można także organizować różne szkolenia i warsztaty mające służyć promocji centrum i większej rozpoznawalności na arenie krajowej i międzynarodowej. Jeśli jest to właściwe dla specyfiki danej jednostki i jej obszaru aktywności badawczej, wskazane jest również zaangażowanie partnerów lokalnych i krajowych, takich jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy, szpitale czy urzędy.

Drugim obowiązkowym działaniem jest rekrutacja doświadczonych naukowców. Szczególnie mile widziane jest zatrudnienie osób pochodzących z kraju, w którym funkcjonuje centrum, ale od lat pracujących za granicą. REGPOT ma ich zachęcić do powrotu. Możliwe jest też zatrudnienie wykwalifikowanych inżynierów czy techników, umiejących obsługiwać nowoczesny sprzęt, który zostanie zakupiony w ramach projektu.

Trzecie działanie to właśnie zakup owego sprzętu. Ze względu na wyjątkowy charakter tej akcji Komisja Europejska zezwala na rozliczenie całkowitego kosztu aparatury (jednak bez podatku VAT), a nie jedynie jej amortyzacji, tak jak to jest przyjęte w innych projektach 7.PR.  Zakup sprzętu może stanowić maksymalnie 30% wartości budżetu projektu, a w ściśle uzasadnionych wypadkach nawet 45% , przy czym ten ostatni pułap tyczy się głównie jednostek z regionów tych państw, które nie są członkami UE i nie mają dostępu do funduszy strukturalnych.

Nowością, w porównaniu z poprzednimi edycjami akcji REGPOT, jest wprowadzenie czwartego działania związanego z podniesieniem innowacyjności centrum. Należy opracować strategiczny plan rozwoju własności intelektualnej celem sprawnego zarządzania i ochrony wiedzy powstałej w danej jednostce.  Środki wzmocnienia potencjału innowacyjnego powinny zapewnić szkolenia, ekspertyzę, i ustalenie zasad prawa własności intelektualnej, jak również wymianę doświadczeń w tym zakresie z instytucjami partnerskimi. Wszystko po to, aby zwiększyć możliwość tworzenia innowacji. Wskazane jest ponadto zatrudnienie managerów ds. własności intelektualnej i innowacji, aby maksymalnie wykorzystać potencjał jednostki i przyspieszyć proces komercjalizacji wyników prowadzonych w niej prac badawczych i technologicznych.

Co do zasady, wszystkie cztery typy działań powinny zostać w projekcie obowiązkowo zaplanowane. Jeśli, z jakiegoś powodu, któreś z nich okazałoby się zbędne, należy rezygnację z niego odpowiednio uzasadnić.

Istnieje możliwość dołączenia do tego zestawu piątego działania. Otóż można wnioskować o tzw. ocenę ex-post dokonywaną przez zewnętrznych międzynarodowych ekspertów dobieranych przez Komisję Europejską. Następuje ona na końcowym etapie realizacji grantu, czyli po 3 latach. Wówczas projekt wydłuża się o kolejne 6 miesięcy i do jednostki przyjeżdża wyznaczony ekspert. Jego zadaniem będzie ocena, na ile rzeczywiście rozwinął się potencjał danego centrum. Jej rezultaty mają zostać przedstawione ministrowi właściwemu ds. nauki i władzom regionalnym, tak aby można było zaproponować najbardziej właściwe sposoby utrzymania doskonałości zdobytej przez tę jednostkę i w pełni wykorzystać jej wkład w zrównoważony rozwój regionu i Europy. Innymi słowy wskazać możliwości aplikowania o kolejne granty, tym razem już stricte badawcze. Na to działanie można przeznaczyć do 100.000 euro. Warto z niego skorzystać, mimo iż nie jest to koniecznością. Taki dodatkowy dobry PR z pewnością przyda się każdej polskiej uczelni czy instytutowi.

Można także założyć przeprowadzenie innych działań, które wynikają z analizy SWOT i mają swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju centrum, a które będą finansowane z innych źródeł (np. z funduszy strukturalnych). Dzięki kompleksowemu podejściu cała koncepcja rozwoju zyska na wiarygodności w oczach oceniających ekspertów.

Pakiety pracy

Wszystkie zaplanowane działania muszą zostać podzielone na pakiety pracy, pokazujące szczegółowe plany wykonania zadań. Niezbędny są: dokładny kalendarz wyjazdów precyzujący kto, kiedy i dokąd pojedzie; lista warsztatów i konferencji oraz innych planów promocyjnych; pomysł na wymagania dotyczące rekrutacji nowych pracowników; zapotrzebowanie na konkretny sprzęt; wstępne założenia do strategii związanej z własnością intelektualną i ewentualnie zadania dla zewnętrznego eksperta. Ponadto należy oszacować stopień zaangażowania własnych pracowników w wykonywane zadania i rozłożyć je w czasie przy pomocy wykresu Gantta (najlepiej w rozbiciu na miesiące). Ważnym elementem planu pracy jest także lista namacalnych rezultatów projektu (m.in. raporty z wyjazdów, materiały konferencyjne, ogłoszenia o pracę, ulotki itp.) i kamieni milowych (np. ocena pracy nowo zatrudnionych naukowców, zakładana liczba uczestników warsztatów). Wymagane jest również rozrysowanie całej koncepcji z pakietami pracy na diagramie PERT, aby eksperci mogli sobie łatwiej wyobrazić powiązania pomiędzy działaniami.

Zarządzanie projektem

REGPOT nie jest projektem specjalnie skomplikowanym w administrowaniu. Nie ma formalnego z partnerami z różnych krajów, którym trzeba przekazywać płatności z Komisji Europejskiej i zbierać od nich raporty merytoryczne i finansowe. To zdecydowanie ułatwia prace koordynatora i jego pomocników. Pewne zasady należy jednak ustalić i zapisać je już we wniosku. Dotyczą one przede wszystkim struktury organizacyjnej zespołu zarządzającego. Trzeba opisać kompetencje i zadania koordynatora, managera projektu, komitetu sterującego i ewentualnie rady doradczej. Podać krótkie życiorysy osób odpowiedzialnych za zarządzanie, pokazujące ich predyspozycje do tej pracy. Uwagi wymaga też zaplanowanie sposobu podejmowania decyzji w projekcie i wewnętrznej komunikacji. W komitecie sterującym powinni zasiadać również przedstawiciele organizacji partnerskich, mimo iż nie są oni związani umową z Komisją Europejską. Ich wkład w dyskusje nad kluczowymi kwestiami może być niezwykle cenny dla rozwoju centrum. Do tego grona warto zaprosić także przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz regionalnych oraz firm aktywnie współpracujących z centrum. Tym samym komitet będzie mógł bardziej obiektywnie przyglądać się postępom prac w projekcie i zaproponować wizję strategii badawczej na przyszłość.

Ta część wniosku zawiera też opis dotychczasowych osiągnięć głównego wnioskodawcy i instytucji partnerskich, ze wskazaniem wiedzy, jaką mają od nich zdobyć pracownicy centrum. Powinien się z niego wyłaniać obraz grupy instytucji, które się idealnie uzupełniają, stanowiąc jednocześnie doskonałą szansę na skuteczne przekazanie dobrych praktyk i doświadczeń aplikującej jednostce.

Budżet – to on najczęściej spędza sen z powiek autorom wniosków w ostatnich dniach przez zamknięciem konkursu. Sztuką jest racjonalnie zaplanować wydatki sięgające aż 5 mln euro. Przede wszystkim należy spojrzeć na nie realnie i jeśli z szacunkowych obliczeń wynika, że potrzebne są 3 mln, to poprosić Komisję Europejską dokładnie o tyle. Sztuczne powiększanie budżetu, ale też celowe zaniżanie kosztów, zostanie bardzo szybko zauważone przez ekspertów, którzy przy ocenie z pewnością odejmą za to cenne punkty. Istotne jest przejrzyste przyporządkowanie planowanych wydatków do poszczególnych pakietów i wyróżnienie kluczowych pozycji w kosztorysie, tj. personel, podróże, spotkań, sprzęt, materiały promocyjne, wynagrodzenia ekspertów itd.). Niewątpliwym plusem akcji REGPOT jest poziom dofinansowania Komisji Europejskiej wynoszący do 100% całości kosztów bezpośrednich (rzecz jasna z wyłączeniem podatku VAT). Natomiast narzut na pośrednie wynosi zawsze 20% kosztów bezpośrednich, przy czym Komisja dofinansowuje jedynie 7%. Takie są zasady akcji wspierających i nie ma od nich wyjątków.

Wpływ projektu

Ostatni punkt wniosku jest poświęcony oddziaływaniu, jakie REGPOT powinien mieć na jednostkę, która go realizuje i na jej otoczenie. ustanawiający zasady tej akcji, a mianowicie aktualny program pracy wyraźnie wskazuje 5 efektów, których spodziewa się Komisja Europejska. Należy się do nich wszystkich odnieść, pokazując, w jaki sposób zostaną osiągnięte. 

Pierwszy z nich to w zasadzie główny cel całej akcji – lepsza integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą, dowodem na którą ma być nawiązanie długotrwałej współpracy z organizacjami badawczymi z różnych krajów UE. Z pewnością przyda się znajomość założeń ERA – warto więc zajrzeć do planów z nią związanych, zapisanych m.in. we wspomnianej wyżej Unii Innowacji.

Kolejny aspekt to faktyczne wzmocnienie potencjału jednostki poprzez zatrudnienie nowych naukowców, przeszkolenie stałych pracowników, nabycie nowej aparatury i jednoczesne podniesienie jakości prowadzonych badań.

Trzecim rezultatem mają być zwiększone możliwości efektywnego oddziaływania w regionie. Centrum powinno wnieść swój wkład w jego rozwój gospodarczy i społeczny – dlatego tak ważne jest zaangażowanie przedstawicieli regionu już w sam proces realizacji projektu.

Następny efekt to podniesienie poziomu uczestnictwa w przeróżnych programach europejskich i rzecz jasna konkretne plany udziału w następcy 7.PR – programie ramowym badań i innowacji, noszącym nazwę Horyzont 2020, ale już przede wszystkim w projektach typowo badawczych.

Piąta korzyść dla samego centrum i jego otoczenia dotyczy wzmocnienia potencjału do tworzenia innowacji. Temu ma służyć opisane wyżej działanie związane ze strategią ochrony własności intelektualnej i zalecane nawiązanie ścisłej współpracy z firmami i użytkownikami końcowymi z danej dziedziny czy branży.

Ostatnim elementem wniosku jest przedstawienie planów rozpowszechniania i promocji centrum. Warto postawić na niestandardowe metody, wykorzystać portale społecznościowe, otworzyć się na szerokiego odbiorcę i zaplanować działania skierowane także do wszystkich obywateli.

Gdzie szukać pomocy?

Wiele polskich zespołów pilnie pracuje nad swoimi projektami. Konkurs zamyka się już za chwilę. Wszystkim piszącym polecam kontakt z ekspertami i konsultantami z sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.  Zarówno w Warszawie, jak i w głównych miastach w całym kraju można znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania. Warto skonsultować każdą część wniosku, gdyż gwarancją sukcesu jest zdobycie maksymalnej ilości punktów od oceniających ekspertów. Miejmy nadzieję, że w momencie ogłoszenia wyników, w co najmniej kilku polskich instytucjach będą powody do radości!

Ewa Kocińska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fot. Smartlink

Autor:Ewa Kocińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości