Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/03/04 11:59:27
Innowacje w Rosji

Potencjał innowacyjny Rosji jest wysoki – to duży kraj, który czerpie ogromne zyski z handlu ropą i innymi surowcami. Rozczarowuje jednak to, że dotychczasowe wykorzystanie bazy naukowej oraz systemu edukacji pod kątem innowacyjności było niewielkie. Obecnie jednak Rosja coraz śmielej stawia czoła wyzwaniom krajowej polityki gospodarczej w zakresie innowacji, jednocześnie stymulując większe zaangażowanie sektora prywatnego w badania i rozwój.

Popularny stereotyp każe myśleć o Rosji jako kraju bez zaawansowanych technologii. To nieuprawniony pogląd, tym bardziej, że kraj ten przez wiele lat był bastionem wiedzy naukowej, przez długi czas rywalizując jak równy z równym z amerykańską sferą badawczą. Szczególnie wyraźny regres w tym zakresie rozpoczął się wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, kiedy inwestycje w prace badawczo-rozwojowe gwałtownie zmniejszały się w ciągu 20 lat. Przed 1990 r., Rosja była powszechnie uważana za potęgę nauki i techniki. Dzięki takim dziedzinom, jak fizyka teoretyczna i technologie nuklearne, stała się światowym liderem przemysłu kosmicznego. Upadek radzieckiej gospodarki, w szczególności przemysłu sektora wojskowego, do którego kierowano większość rosyjskich naukowców i prac badawczych, odsłonił politykę zarządzania nauką, opierającą się w dużej mierze wyłącznie na prestiżu technologii i biurokratycznym planowaniu. Kryzysy finansowe, słabej jakości sprzęt badawczy, bezrobocie i wzrost płac w innych sektorach  zmusił wielu badaczy do odejścia od nauki, a  nawet do opuszczenia kraju. Na początku 1990 r. gwałtownie wzrosła emigracja rosyjskich naukowców i technologów do Niemiec, Izraela, USA i Kanady. Nastąpił swoisty "drenaż mózgów".

Przejście do gospodarki rynkowej wydaje się być pomijane w sektorze badawczo-rozwojowym, a instytucjonalna bezwładność i kurczące się zasoby pogarszają zniekształcone modele finansowania nauki odziedziczone po byłym Związku Radzieckim. Rząd rosyjski wciąż dotuje lwią część prac badawczo-rozwojowych, a tylko jedna trzecia źródeł finansowania pochodzi z przemysłu. Rosja, aby dogonić Zachód, podejmuje aktualnie starania zmierzające ku promocji innowacji technologicznych. W badaniu przeprowadzonym przez Thomson Reuters, w liczbie  zarejestrowanych patentów, Rosja pozostaje daleko w tyle za Chinami, Brazylią i Indiami. Obecnie 80% rosyjskiego eksportu stanowią zasoby naturalne (ropa naftowa, metale), których wahania cen są bardzo duże, co stanowi dla kraju istotny problem gospodarczy.

Federacja Rosyjska planuje zliberalizować politykę gospodarczą, aby uwolnić ją od ingerencji państwa, a także zwiększyć wydatki na badania typu . Konsekwencje historyczne i polityczne powodują zapóźnienie gospodarcze Rosji o 30 do 40 lat w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi technologicznie. Wg Edmunda S. Phelpsa Jr, profesora ekonomii na Uniwersytecie Columbia, który zdobył Nagrodę Nobla w 2006 r., finansowanie przez rząd nie jest najlepszą metodą na wzbudzenie kreatywności wśród przedsiębiorców i naukowców, chociaż może przynosić dobry efekt. Aktualnie w USA odnotowywany jest deficyt innowacji, co daje szansę dorównania pod względem innowacyjności Chinom, Indiom i Brazylii. Jednakże Rosja nie umie do końca wykorzystać tych sprzyjających okoliczności. W rezultacie prezydent Dmitrij Miedwiediew nawołuje do wsparcia rozwoju innowacji przez biznes. Wg niego innowacyjne firmy w Rosji nie mogą istnieć kosztem państwa i przedsiębiorcy powinni brać czynny udział w tworzeniu innowacji, a naukowcy nie powinni ponosić osobistej odpowiedzialności za niepowodzenia wdrożeń innowacyjnych badań. Miedwiediew ma także na uwadze poprawę warunków zatrudnienia i życia naukowców, by powstrzymać wciąż istniejący w Rosji drenaż mózgów, jak i skłonić emigrantów do powrotu do swego ojczystego kraju. Stąd też podejście Dmitrija Miedwiediewa koncentruje się na rozwoju innowacji w dziedzinie nanotechnologii.

Nanotechnologie są dla Rosji jedną z najbardziej rokujących gałęzi szybko rozwijających się innowacji gospodarczych. Środki finansowe dotychczas przeznaczone na nanotechnologie sięgają już 15 mld dolarów. W ciągu najbliższych 5-6 lat, jak twierdzą eksperci wartość tego sektora przemysłu wzrośnie o 2 biliony dolarów.

Rosja pragnie wykorzystać te prognozy,  jako jeden z topowych graczy w dziedzinie nanotechnologii. Do 2015 r. oczekuje się wzrostu produkcji o wartości 900 miliardów rubli produktów wytworzonych z zastosowaniem nanotechnologii, których produkcja dzisiaj w przybliżeniu nie przekracza 4-5 miliardów rubli. Zatem jest to olbrzymi wzrost. W związku z tym Rosja ma nadzieję na stworzenie nowego sektora państwowej, innowacyjnej gospodarki. Rząd rosyjski alokuje znaczne sumy w finansowanie badań i rozwoju przemysłu nanotechnologicznego. Sektor biznesowy Rosji zwraca też więcej uwagi niż dotychczas na potencjał nanotechnologii i nano-przemysłu. Stymulacja rodzimych potrzeb innowacyjnych produktów wspiera także uwolnienie olbrzymiego potencjału wewnętrznego rynku nanotechnologii w Rosji.

The Russian Corporation of Nanotechnologies (RUSNANO) jest jednym z ów realizujących narodowe cele Rosji w dziedzinie nanotechnologii. RUSNANO powstała w 2007 roku z mocy ustawy federalnej umożliwiając tym samym realizację polityki rządowej w dziedzinie nanotechnologii. Firmie rządowej szefuje Anatolij Czubajs, były pierwszy wicepremier, programu rosyjskiej prywatyzacji.

Aby zrealizować swe zadania RUSNANO inwestuje w projekty nanotechnologii przemysłowej, które mają wysoki potencjał handlowy lub realizują wiele korzyści społecznych. RUSNANO wybiera obiecujące obszary inwestycyjne w oparciu o długoterminowe prognozy tworzone przez najlepszych ekspertów Rosji i świata. RUSNANO dba także o rozwój współpracy partnerskiej z wiodącymi ośrodkami nanotechnologii na świecie i organizuje corocznie Międzynarodowe Forum Nanotechnologii w Rosji, gdzie dyskutowane są postępy i wyzwania w przemyśle nanotechnologicznym. RUSNANO uczestniczy w budowie infrastruktury nanotechnologii, w tym nanotechnologicznych centrów doskonałości. Partycypuje także w tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości i funduszy inwestycyjnych oraz wspiera popularyzację nanonauki i nanotechnologii.

Misja i cele RUSNANO

Głównym celem  RUSNANO jest zainicjowanie polityki rządowej i doprowadzenie Rosji do pozycji lidera na światowych rynkach produktów nanotechnologicznych. Priorytetem jest komercjalizacja projektów nanotechnologicznych z wysokim potencjałem ekonomicznym. RUSNANO jest otwarte na współpracę z każdą rosyjską, jak i zagraniczną firmą, rządową organizacją, funduszami inwestycyjnymi i prywatnymi inwestorami zmierzającymi do rozwoju przemysłu nanotechnologicznego. RUSNANO utrzymuje otwartą politykę informacyjną, bierze udział w innowacyjnych przedsięwzięciach i informuje opinię publiczną o założonych celach, aktualnych projektach, a także osiągniętych wynikach. RUSNANO tworzy bodźce i korzystne środowisko dla rozwoju nanotechnologii oraz zwiększenia atrakcyjności tematu dla prywatnych firm i innych źródeł inwestycji.

Projekty inwestycyjne jako główny priorytet działalności RUSNANO

Projekty inwestycyjne są jednym z kluczowych zadań funkcjonowania Korporacji. Istotne jest, by realizacja tychże projektów była maksymalnie efektywna, zapewniała wzrost konkurencyjności produkcji i rozwoju społecznego oraz rozwoju nanoprzemysłu Federacji Rosyjskiej jako jej podstawowych priorytetów.

RUSNANO realizuje projekty inwestycyjne w przemyśle o wysokim potencjale technologicznym takim jak lotnictwo, budownictwo, przemysł jądrowy, energetyka itp. W celu utrzymania przewagi  konkurencyjnej i korzyści z działalności inwestycyjnej RUSNANO koncentruje się na finansowaniu projektu na etapie początkowym, kiedy szanse na zaangażowanie się prywatnego kapitału są ograniczone ze względu na wysokie ryzyko.

Grupę docelową RUSNANO stanowią: producenci, prywatni inwestorzy oraz deweloperzy technologii. Producenci mają zapewnioną płynność finansową przy współpracy z RUSNANO na etapie wprowadzania nowego produktu lub zwiększania mocy produkcyjnych czy modernizacji. Oprócz wsparcia administracyjnego otrzymują również pomoc w rozszerzeniu rynków zbytu. Prywatnym inwestorom rosyjska RUSNANO zapewnia swobodę w zarządzaniu priorytetowymi elementami projektu oraz przeniesienie połowy ryzyka projektu na RUSNANO właśnie. Deweloperzy nanotechnologii uzyskują pomoc w komercjalizacji nono-produktu, w ochronie praw własności przemysłowej, a także w poszukiwaniu inwestorów i partnerów.

i certyfikacja

Udział RUSNANO w inwestycji zachodzi na wczesnym jej etapie, tym samym zmniejszając ryzyko inwestycyjne partnerów z sektora prywatnego. RUSNANO stosuje kilka głównych zasad w wyborze projektów. Projekt musi więc odgrywać kluczową rolę w zaspokojeniu potrzeb idei inwestycyjnych wobec komercjalizacji nanotechnologii oraz promować małe innowacyjne firmy z sektora nanotechnologii. Wskazane jest też, aby projekt jednocześnie promował rozwój najważniejszych nanotechnologii, pomagając w utrwaleniu wyników badań i rozwoju tej gałęzi przemysłu. RUSNANO oferuje ocenę projektu pod kątem naukowym, technicznym i opłacalności ekonomicznej, która jest ekspertyzą wiodących rosyjskich specjalistów i zagranicznych naukowców. Pozytywny wynik oceny ekspertów jest dodatkową gwarancją wykonalności i opłacalności projektu dla inwestorów prywatnych. Jako gwarant jakości produktów RUSNANO wprowadził system certyfikacji NANOCERTIFICA, dzięki któremu możliwe jest potwierdzenie, iż określony nanoprodukt  lub nanotechnologia spełniają wymagania pod kątem jakości i bezpieczeństwa.

Strategia biznesowa aż do 2020

Zadaniem stojącym przed Rosją, zmierzającą do rozwoju innowacji, jest zastosowanie nowego instrumentu polityki publicznej w dziedzinie nano-przemysłu, zgodnie ze "Strategią rozwoju nano-przemysłu" przedstawioną przez prezydenta Władimira Putina w 2007 r. Zgodnie z tą strategią wielkość produkcji w dziedzinie nanotechnologii powinna znacznie wzrosnąć i nasycić rynki już w najbliższych latach. Jednocześnie należy rozwijać nowe rodzaje produktów nanotechnologii, które mają się pojawić na rynku w najbliższym czasie. Krajowa sieć nanotechnologii, zapewni właściwe warunki do dużego przyrostu produktów nanotechnologicznych do roku 2015 r. Przystąpienie Rosji do liderów w dziedzinie nanotechnologii jest realizowane w celu osiągnięcia wiodącej pozycji na światowych rynkach. Kolejnym celem jest przyjęcie Rosji do międzynarodowej społeczności w obszarze dyskusji o problemach rozwoju nano-przemysłu i wniesienie znaczącego wkładu w postaci wiedzy do świata nauki.

Strategia biznesowa Korporacji opiera się na celach, zadaniach, priorytetach i wskazaniach zdefiniowanych przez:

• inicjatywę prezydenta W. Putina: "Strategii rozwoju nano-przemysłu" nr 688 z dnia 24 kwietnia 2007 r.;

• ustawę federalną "O Rosyjskiej Korporacji Nanotechnologii";

• klauzulę rządową Federacji Rosyjskiej z 04.05.2008 r. o realizacji programu rozwoju nano-przemysłu Federacji Rosyjskiej do roku 2015;

• projektu utworzenia koncepcji krajowych sieci nanotechnologii Federacji Rosyjskiej

Podstawowe zasady działalności Korporacji są przede wszystkim zgodne z interesem publicznym Federacji Rosyjskiej w dziedzinie nanotechnologii, jej rozwoju i komercjalizacji wyników badań. Rola i pozycja RUSNANO w strukturach rosyjskiej sieci nanotechnologii, systemu innowacji i rozwoju Federacji Rosyjskiej jest bardzo istotna. RUSNANO służy przede wszystkim jako podstawowa instytucja innowacji w zakresie rozwoju nano-przemysłu we współpracy z innymi instytucjami mającymi wpływ na dywersyfikację rosyjskiej gospodarki, takimi jak: Fundusz Inwestycyjny Federacji Rosyjskiej, Wnieszekonombank, Open Joint Stock "Special Economic Zones of Russia"  (OJSC "SEZ"- Specjalne Strefy Ekonomiczne), czy rosyjskie spółki venture etc.

RUSNANO uczestniczy w tworzeniu krajowej sieci nanotechnologii, w skład której wchodzą m.in. rosyjski ośrodek naukowy Instytut Kurczatowa, naukowa Federacji Rosyjskiej koordynująca badania w dziedzinie nanotechnologii, znaczące  marki i regionalne  centra naukowe, technologiczne i przemysłowe, ośrodki Rosyjskiej Akademii Nauk, wiodące rosyjskie uniwersyteckie ośrodki naukowe oraz rozwoju innowacji.

Instrumenty pozwalające RUSNANO realizować kluczowe zadania

Prognozowanie i plany: W swojej działalności RUSNANO w nauce i rozwoju technologicznym Rosji kieruje się prognozowaniem długoplanowym typu , które opracowuje rosyjski rząd. Poza tym RUSNANO uczestniczy w rozwoju średnio- i krótkoterminowych planów naukowych, technologicznych i rynkowych planów rozwoju nanoprzemysłu. Harmonogramy działań są wykorzystywane przez tę rządową firmę jako orientacji i wsparcie innych sieci innowacji uczestniczących w projektach RUSNANO.

Programy infrastrukturalne: W celu ustanowienia skutecznego systemu komercjalizacji nanotechnologii RUSNANO działa w kierunku rozwoju, utrzymania i koordynacji nowych i już istniejących elementów infrastruktury nanotechnologii. W szczególności RUSNANO  współfinansuje rozwój materialny i techniczny współpracujących ze sobą ośrodków naukowych, także rozwój instytucji niekomercyjnych takich jak parki przemysłowe, centra transferu technologii, specjalne strefy ekonomiczne oraz inkubatory przedsiębiorczości. RUSNANO rozwija również program "Laboratorium XXI wieku" w celu utworzenia nowego typu laboratorium, integrującego prace różnych specjalistów (wiodących naukowców, technologów, kierowników innowacji, itp.).

Badania i rozwój projektów: RUSNANO finansuje badania i projekty rozwojowe nanotechnologii, w granicach zabudżetowanych na dany rok.

Korzyści intelektualne: RUSNANO jest zaangażowana w ochronę praw własności intelektualnej w wyniku prowadzonej działalności i wdrożonych projektów.

Projekty edukacyjne: RUSNANO pomaga w nawiązywaniu kontaktów z kadrą branży nanoprzemysłowej oraz angażuje się w projekty edukacyjne  podnoszące kwalifikacje właściwych specjalistów. Przede wszystkim finansowane są projekty na szkolenia specjalistów pracujących przy realizowanych lub planowanych projektach. RUSNANO wspiera tworzenie edukacyjnych klastrów, gdzie możliwe byłoby interdyscyplinarne kształcenie, szkolenia i dokształcanie specjalistów potrzebnych do obsługi wszystkich etapów przeprowadzanych innowacji w nanoprzemyśle.

Wsparcie rynku: RUSNANO niweluje bariery i ograniczenia przy wejściu na rynek produktów nanotechnologicznych, zapewnia promocję tychże produktów nie tylko w Rosji, ale także na światowych rynkach nanoproduktów.

Certyfikacja i :RUSNANO wspiera w rozwoju i poprawie systemów normalizacji, certyfikacji produktów nanotechnologicznych. RUSNANO sporządziła także własny, dobrowolny system certyfikacji dla nanoproduktów.

Bezpieczeństwo nanoproduktów: RUSNANO gromadzi niezbędne informacje dla nanoprzemysłu o bezpieczeństwie nanoproduktów w ramach międzynarodowej, naukowej i technicznej współpracy.

Komunikacja: W zakresie popularyzacji i komunikacji publicznej programów RUSNANO  upowszechnia tematykę nanotechnologii zwiększa zaufanie konsumentów do krajowych nanoproduktów i promuje Rosji jako jeden z ośrodków nanoprzemysłowych na świecie.

Działalność informacyjna: RUSNANO realizuje wspólną politykę informacyjną krajowej sieci nanotechnologii.

Udział w tworzeniu przepisów prawnych: RUSNANObierze udział w poprawie rosyjskiego

prawodawstwa w celu ustanowienia korzystnych warunków prawnych dla aktywnych uczestników sieci innowacji.

Współpraca międzynarodowa: głównym celem współpracy międzynarodowej jest zwiększenie produkcji i wielkości eksportu rosyjskich nanoproduktów. Poza tym istotne jest wprowadzenie rosyjskiej firmy państwowej na światowe rynki przemysłu wysokich technologii i osiągnięcie wiodącej pozycji, jak również zacieśnienie wzajemnej współpracy z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), poprzez zaangażowanie naukowców i specjalistów nanotechnologii w realizowane projekty.

Międzynarodowe forum dyskusji na temat nanoprzemysłu: RUSNANO w ramach międzynarodowej współpracy organizuje sympozja, seminaria i wystawy o tematyce związanej z rozwojem nanoprzemysłu.

Jak aplikować o dotację?

RUSNANO działa przede wszystkim jako współinwestor w projektach nanotechnologii. Zasadniczym celem jest przejęcie części ryzyka finansowego, jak i udział w  projektach w roli partnera, co sprawia że pod kontrolą rządu są atrakcyjne prywatne inwestycje. Kwota finansowania jest określona indywidualnie na podstawie oceny projektów i powinna być wystarczająca, aby przyciągnąć innych inwestorów. Akcje RUSNANO w kapitale zakładowym spółki projektowej (udział kapitału własnego) nie mogą przekroczyć 50 procent minus jedna akcja (z wyjątkiem indywidualnych przypadków zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Korporacji). RUSNANO może zapewnić dodatkowe środki na finansowanie projektów w formie pożyczek, zakupu obligacji, gwarancji kredytów lub transakcji leasingowych, itp.

Udział w realizacji projektu inwestycyjnego jest ograniczony do 10 lat. Wsparcie finansowe Korporacji jest dostępne dla projektów mających na celu konkurencyjną produkcję produktów nanotechnologicznych. W celu opracowania projektów inwestycyjnych RUSNANO zapewnia finansowanie prac pomocniczych i wspomagających, takich jak: badania i rozwój, budowa infrastruktury, szkolenia i przekwalifikowanie. RUSNANO dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi finansowych, aby partycypować w projektach, począwszy od udziału w kapitale zakładowym, poprzez pożyczki, udzielanie poręczeń kredytowych, zakup obligacji zamiennych i zadłużenia, po angażowanie się w leasing transakcji czy udzielanie wsparcia poprzez dofinansowanie fundacji. Finansowanie projektów jest zapewnione od momentu jego zatwierdzenia. Zanim dofinansowanie zostanie przekazane, beneficjent musi udowodnić efektywność i wykonalność danego biznesowego pomysłu, a jego szanse realizacji oceni RUSNANO wraz z grupą ekspertów. Niemniej jednak to czy projekt jest kluczowy i kwalifikuje się dofinansowania zależy od kilku czynników. Przede wszystkim RUSNANO udziela niejako pierwszeństwa pomysłom biznesowym, które prognozują produkcję i zapewniają zwrot z inwestycji. Kolejnymi projektami, którym udzielane jest wsparcie są projekty posiadające już inwestorów głównych.

Proces finansowania podzielony jest na siedem kroków. Pierwszy krok, to złożenie aplikacji. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.rusnano.com i wypełnić brief naukowy oraz opis techniczny projektu. Pełny biznes plan można przesłać w terminie późniejszym. Drugi krok to rozpoczęcie ewaluacji projektu, która jest procedurą pozwalającą określić poziom gotowości do  wdrożenia oraz realizacji założonych celów RUSNANO. Krok trzeci postępowania o dofinansowanie to techniczna i naukowa ocena, stwierdzająca do jakiej sfery nanotechnologii projekt należy. Krok czwarty to przeprowadzenie naukowej analizy zasadności projektu, jak i  technicznych jego uwarunkowań. Krok piąty - ocena inwestycji, która składa się z oceny finansowej, prawnej, produkcyjnej, marketingowej, patentowej i certyfikacji. W kolejnym, szóstym kroku ma miejsce przegląd projektu przez radę naukową i techniczną, która  opiniuje czy spełnia on standardy  finansowania oraz wydaje decyzje o zatwierdzeniu projektu. Następnie projekt jest przedstawiony w zarządzie RUSNANO. Ostatni etap - siódmy - to finansowanie.

Przykładowe inwestycje RUSNANO

Rosyjska Dolina Krzemowa

W ostatnim czasie RUSNANO finalizuje inwestycje w Plastic Logic (z siedzibą Mountain View, Kalifornia) na kwotę 700 mln USD. Projekt inwestycyjny obejmuje budowę największej na świecie fabryki aparatury elektronicznej z tworzyw sztucznych w Zielenogradzie, rosyjskiej Dolinie Krzemowej, położonej w granicach administracyjnych Moskwy. Ponadto inwestycja zakłada komercjalizację produktów elektronicznych w Rosji. Zielenograd był naturalnym wyborem, jest on centrum elektroniki, mikroelektroniki i przemysłu komputerowego. Zielenograd zainwestował w rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej z doskonałą infrastrukturą przemysłu , i jest także siedzibą Moskiewskiego Instytutu Technologii Elektronicznych (MIET), co daje dostęp do wykształconych i wysoko wyszkolonych pracowników.

Plastic Logic otrzymał pakiet inwestycyjny 300 milionów dolarów. RUSNANO zapewnia początkowo inwestycję 150 mln USD w kapitał Plastic Logic. Główny inwestor Plastic Logic, Oak Investment Partners, zainwestuje dodatkowe 50 mln euro w część planu inwestycyjnego projektu. Oprócz inwestycji kapitałowych, RUSNANO zapewni częściowe gwarancje na finansowanie zadłużenia w wysokości 100 milionów dolarów. W ciągu najbliższych kilku lat dodatkowe akcje i zadłużenie zostaną pokryte na łączną kwotę ok. 400 milionów dolarów. Fabryka w Zielenogradzie, planuje uruchomić produkcję na przełomie 2013/2014. Będzie ona w stanie wyprodukować miesięcznie setki tysięcy wyświetlaczy elektronicznych nowej generacji z tworzyw sztucznych przy zatrudnieniu ok. 300 osób.

RUSNANO i rury

RUSNANO i jeden z czołowych, światowych producentów rur stalowych dla sektora naftowego i gazowego, TMK (Трубная Металлургическая Компания) rozpoczęły projekt rozszerzenia produkcji rur ze stali nierdzewnej i stopów. Rury będą produkowane w Sinarskiej Fabryce Rur należącej do TMK. Budżet projektu opiewa na 3,75 mld rubli, natomiast RUSNANO zainwestuje 1,3 miliardów rubli. W celu realizacji projektu powołano nową spółkę, TMK-INOX.

Projekt zakłada zastosowanie zaawansowanych technologicznie i skutecznych metod  wytwarzania rur. Będą miały lepsze właściwości, w szczególności odporność na ścieranie i na trudne warunki klimatyczne, poprzez zmianę struktury stali i stopów na poziom nano. Nowa umożliwi też zarządzanie parametrami odkształcenia i temperatury podczas przetwarzania stali w postaci krystalicznej metalu nanostruktur.

TMK-INOX wprowadzi w fabryce nowej generacji zimną walcownię, nowe metody deformacji oraz stosowanie nowego rodzaju smaru do metalu. Nada to stali trwałości, dzięki temu ultracienkie warstwy separacyjne poprawią swoje funkcjonowanie w warunkach, gdy prawdopodobieństwo odkształcenia jest wysokie. Jednocześnie zastosowanie ultra wodoru spowoduje zmniejszenie liczby etapów produkcyjnych. Nowe metody produkcyjne zapewnią większa trwałość, plastyczność i odporność na korozję rur, przy niższych kosztach produkcji. Wg założeń realizacja projektu spowoduje dwukrotny wzrost produkcji stalowych rur z dotychczasowego poziomu na 7000 ton rocznie do roku 2015. Wprowadzenie nowych rozwiązań sprawi, że produkty wytwarzane w ramach tego projektu będą mieć szerokie zastosowanie w dziedzinie energii jądrowej, budowie maszyn, lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Rury spełniają najwyższe normy krajowe i zagraniczne, i wg prognoz zastąpią znaczną część rosyjskiego importu i wejdą na światowe rynki.

Obróbka elektrochemiczna w Baszkirii

Ufa, stolica Rosyjskiej Republiki Baszkirii ma stać się miejscem wytwarzania wysoko precyzyjnych maszyn obróbki elektrochemicznej. Łączna wartość inwestycji w ramach projektu, jest ustalana na 285 milionów rubli. RUSNANO zainwestuje 120 mln rubli. Współinwestorzy w projekcie to inwestycyjna RVT Invest oraz grupa osób, które opracowały autorską technologię obróbki elektrochemicznej ECM. Ta autorska metoda przewyższa inne techniki usuwania metalu przez procesy elektrochemiczne, zwłaszcza pod kątem chropowatości produktu (do Ra 0,002 mikrometra) i precyzji obróbki (mniej niż jeden mikrometr). Eliminuje to szlifowanie i polerowanie, co ma miejsce w tradycyjnej obróbce. Automatyczny system kontroli i wbudowana umożliwia maszynie nadawanie różnych kształtów materiałom, bez dodatkowych testów. Tego rodzaju obróbka elektrochemiczna materiałów ma charakter dwubiegunowy, jednocześnie przewiduje dostosowanie proporcji składników stopowych do bardzo cienkiej, nanometrycznej warstwy powierzchni, i nadaje różnym produktom zróżnicowane właściwości. Naukowcy, autorzy nowatorskiej technologii, elektrochemią zajmują się od ponad 30 lat pracując dla branży technologii medycznych, dla przemysłu lotniczego, czy motoryzacyjnego.

Innowacyjne termoelektryczne mikrochłodnice

RUSNANO inwestuje 150 milionów rubli w zautomatyzowanie produkcji termoelektrycznej  mikrochłodnicy, układy chłodzenia i związane z nimi urządzenia. Projekt został zaproponowany przez rosyjską firmę RMT. Projekt przyciągnął również inwestora z sektora prywatnego funduszu kapitału podwyższonego ryzyka S-Invest Group Ventures. Rosyjska RMT jest jednym z dziesięciu największych na świecie producentów termoelektrycznych mikroproduktów chłodzenia. Obecnie posiada 2% udziałów w światowym rynku, sprzedając swoje produkty w Rosji, USA, Kanadzie, Europie, Azji Południowo-Wschodniej i Japonii. 

Moduły termoelektryczne, które działają na efekcie Peltiera, mają zastosowanie w wielu różnych urządzeniach: półprzewodnikowych laserach, diodach świetlnych, bardzo czułych fotoodbiornikach, układach scalonych, mikroprocesorach i instrumentach biomedycznych.

Fot. jhcordeiro, ansi (flickr)

:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości