Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/04/21 11:55:38
Opolskie: Potrzeba innowacji

Choć województwo opolskie nie jest może liderem polskiej innowacyjności, to z pewnością jest prymusem w korzystaniu z funduszy europejskich – niedawno otrzymało znaczącą premię z Krajowej Rezerwy Wykonania (54 mln euro). Czy wykorzysta te środki na wsparcie innowacji? Przydałoby się, bowiem w tym obszarze region ma wciąż wiele do zrobienia.

Województwo opolskie jest zróżnicowane w zakresie społecznym (region z silnymi mniejszościami narodowymi) oraz gospodarczym. Jednocześnie charakteryzuje się licznymi atutami, stwarzającymi dobre perspektywy rozwoju. Jednym z najważniejszych jest bardzo korzystne położenie geograficzne, gdzie na dynamikę gospodarczą wpływa sąsiedztwo z Republiką Czeskąoraz stosunkowo nieduża odległośćod takich ośrodków takich jak Drezno, Ostrawa, Praga oraz dogodny układ komunikacyjny (autostrada A4 - stanowiąca część transportowego korytarza paneuropejskiego z Francji na Ukrainę). Gdy do tego obrazu potencjału ekonomicznego jeszcze dodać potencjał żeglugi śródlądowej na Odrze oraz rozwijające się szkolnictwo wyższe, to ostateczny wyglądałby imponująco.

Region ma jednak swoje problemy. Miasto Opole oraz całe województwo opolskie boryka się z problem z bezrobociem. Eksperci podkreślają, że poważnym utrudnieniem dla jego ograniczania i jednocześnie wzrostowego pobudzenia koniunktury są niewystarczające wysiłki i wsparcie dla rozwoju zasobów ludzkich oraz potencjału gospodarczego regionu. Województwo opolskie jest najmniejszym obszarowo regionem w kraju oraz jednym z najmniejszych pod względem potencjału ludnościowego. Warto podkreślić, że na tle kraju wyróżnia się wysokim, ujemnym saldem migracji w większości spowodowanym zagranicznymi wyjazdami zarobkowymi, głównie do Niemiec oraz ujemnym przyrostem naturalnym, który, zgodnie z prognozami demograficznymi na najbliższe 30 lat, będzie się nadal utrzymywać. Niestety stanowi to dość istotną barierą jego rozwoju. Z kolei pozytywnym aspektem migracji zarobkowej jest przejmowanie europejskich wzorców lepszej organizacji pracy oraz  import nowych technologii. Zbyt długotrwałe utrzymywanie się silnych tendencji migracyjnych, w tym migracji zarobkowej, stanowi jednak zagrożenie dla regionalnego rynku pracy, gdyż następują drenaż wykwalifikowanych kadr, wyludnianie się wsi i miast, jak również nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodzin, przez co zwiększa się liczba rodzin niepełnych oraz spada liczba urodzeń. To z kolei wpływa ostatecznie na całokształt potencjału ekonomicznego oraz zdolności rozwojowych województwa. Dlatego też jednym z priorytetowych celów dla innowacyjnej Opolszczyzny jest wzmocnienie konkurencyjności województwa oraz wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Smak innowacji

Od czego zacząć działania na rzecz promocji innowacji? Pytanie to jest, i łatwe, i trudne jednocześnie, bo jak wiadomo z doświadczenia, rzeczy najłatwiejsze i najbardziej oczywiste są zarazem najtrudniejsze do wymyślenia. Okazuje się jednak, że w województwie opolskim wymyśloną metodę, która już zmienia nadal niełatwą rzeczywistość. Tym panaceum okazał się Projekt Innowacyjność dla każdego. Jego celem jest stworzenie sieci współpracy i wymiany informacji między przedsiębiorstwami a naukowcami w zakresie innowacji i transferu technologii. Skierowany jest on w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) województwa opolskiego, w których skala wprowadzanych innowacji jest zdecydowanie zbyt mała. Jak podkreślają jego autorzy, nie wynika to z braku potencjału, ale z braku wiedzy na temat praktycznych aspektów wdrażania innowacji. Drugą, najważniejszą grupą docelową programu są pracownicy jednostek naukowych na terenie województwa opolskiego. Poprzez cykl dni otwartych i wizyt w przedsiębiorstwach, projekt pomoże im poznać przedsiębiorców zainteresowanych badanymi przez nich technologiami. Efektem tego ma być możliwość wprowadzenia tych rozwiązań w życie. Współpraca przyczyni się także do rozpowszechniania informacji o ofercie B+R i instytucji okołobiznesowych.

Efekty programu już są widoczne.  Szacuje się, że 17 proc. zainteresowanych małych i 35 proc. średnich firm zastosowało nowe sposoby wytwarzania. Zdaniem Krzysztofa Barana, konsultanta Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i promotora projektów innowacyjnych w ramach działań 4.2, 4.4 PO IG na lata 2007-2013, znaczny wzrost ilości wdrażanych innowacji w województwie opolskim jest skutkiem możliwość pozyskania współfinansowania projektów z RPO WO  oraz z PO IG.

To, jak przebiega proces unowocześniania województwa opolskiego, można w bardzo łatwy sposób samodzielnie zweryfikować. Wystarczy wejść na stronę Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), by zobaczyć, jakiego rodzaju już wykorzystywane są narzędzia oraz zapoznać się z planami, co do przyszłości. Co ważne, w oparciu o te narzędzia można samodzielnie zaplanować rozwój własnej firmy bez potrzeby zasięgania rady u ekspertów.

5 kroków do sukcesu

W województwie opolskim nie ma jeszcze ani siedziby, ani oddziału żaden fundusz inwestycyjny typu , oferujący wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach funduszu zalążkowego (kapitał zalążkowy lub – po angielsku – seed capital). Tego typu instytucje, najbliżej Opola są we Wrocławiu, co z uwagi na niedużą odległość i dobre skomunikowanie nie powinno stanowić wielkiego problemu dla zainteresowanych przedsiębiorców oraz małych i średnich firm wsparciem kapitałowym tego rodzaju. W stolicy Dolnego Śląska Wrocławiu istnieje kilka instytucji oferujących dofinansowanie w ramach funduszy zalążkowych. Są to na przykład MCI Management SA oraz MCI BioVentures. Pierwszy specjalizuje się w spółkach technologicznych, a drugi w biotechnologiach. Wsparcie dostępne jest też we wrocławskich parkach technologicznych.

Gdyby jednak dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wsparcie z takich funduszy nie było interesujące, to mogą one podjąć kroki w celu pozyskania pieniędzy ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO). Choć znaczna część środków RPO WO została już rozdysponowana, to warto pamiętać, że województwo otrzymało niedawno dodatkowe 54 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania. Choć trudno jeszcze powiedzieć, na jakie cele te pieniądze zostaną wykorzystane (Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do planów zgłoszonych przez władze regionu), to warto poznać filozofię działania RPO WO. Można ją przedstawić w pięciu punktach, mówi ona bowiem wiele o tym, jak rozumie się innowacyjność na Opolszczyźnie.

1. Zapoznaj się z priorytetami rozwoju w regionie

Informacje o głównych zamierzeniach dla województwa opolskiego należy szukać w dokumencie Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.  Są w nim dokładnie opisane cele główne i strategiczne wraz z ich uzasadnieniem. Celem głównym jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Z tego zaś wynikają cele strategiczne, ściśle związane z rozwojem innowacji:

 • Wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz ich upowszechnianie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim.
 • Zwiększenie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
 • Wzmocnienie roli edukacji i oświaty, wzrost znaczenia kultury na rzecz zwiększenia atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego dla zapewnienia efektywności regionalnych zasobów pracy.
 •  Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitalizacji.

Należy podkreślić, że konkretne przedsięwzięcie małej lub średniej firmy, ubiegającej się o dofinansowanie, musi w swojej głównej idei spełniać jedną z przesłanek wskazanych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla województwa opolskiego.

2. Sprawdź, jakie są podstawowe zasady i warunki otrzymania unijnej dotacji

Podstawowym źródłem informacji na ten temat jest Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 26 (Dokument Osi Priorytetowych). Jest to opasły dokument, którego objętość raczej zniechęca do czytania zabieganych przedsiębiorców i menadżerów. Jak wiadomo, wszystko trzeba robić z głową, tak więc i w tym przypadku można postąpić identycznie bez szwanku dla całego przedsięwzięcia. Otóż z całości należy zapoznać się przede wszystkim z dwoma rzeczami. Na samym początku należy zapoznać się z zagadnieniami w rozdziale pierwszym, a w drugim rozdziale szczególnie trzeba zwrócić uwagę na takie kwestie, jak  i system wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Dopiero po zapoznaniu się z tymi fundamentami można przejść dalej. Kolejną częścią, z którą należy się zapoznać dotyczy już działań, w ramach których planujemy zrealizować projekt.

3. Przemyśl projekt, przygotuj biznesplan/studium wykonalności, i wypełnij wniosek

Szczegółowo problemy wraz z konkretnymi propozycjami rozwiązań są opisane Vademecum dla beneficjentów RPO 2007-2013. Co się można dowiedzieć z tego dokumentu? Przede wszystkim, jakie należy zebrać na poszczególnych etapach ubiegania się o dofinansowanie dokumenty oraz jak je przygotować. W tym miejscu istnieje także możliwość wygenerowania wniosku z witryny internetowej RPO Województwa Opolskiego.

4. Złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami we wskazanym terminie

Z podjęciem decyzji o aplikowaniu z RPO WO nie należy czekać zbyt długo, bowiem środki kończa się z reguły bardzo szybko. Wkrótce możemy spodziewać się decyzji o podziale środków z KRW, a informacje o nowych konkursach powinny pojawić się w tym miejscu.

5. Pytaj, konsultuj, wyjaśniaj

Ten, kto choć raz już starał się o wsparcie finansowe ze środków unijnych wie, że to nie jest łatwa procedura. Nie brak więc głosów mocno krytycznych i zniechęcających do wysiłku. Dlatego niezwykle ważne jest, by w razie jakichkolwiek wątpliwości utrzymywać stały kontakt z ekspertem, który pomoże rozwiązać napotkane problemy. Ale nie trzeba fatygować się osobiście do Opola, by uzyskać radę. Tę samą pomoc doradczą można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacji o Funduszach Europejskich, których łącznie w całym województwie opolskim jest 11. Ponadto są jeszcze miejsca, gdzie można zasięgnąć rady dotyczącej konkretnej branży, współprac transgranicznej, dedykowanej specyficznym problemom małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MSP wspiera łącznie kilkanaście publicznych i niepublicznych instytucji okołobiznesowych. 

O sukcesie nie decydują jedynie dokumenty same w sobie i ich lektura. One są oczywiście istotne, ale jest jeszcze coś, czego często firmom i ich menadżerom brakuje. Chodzi o determinację i umiejętność wykazania innowacyjności istniejącego przedsięwzięcia lub dopiero planowanego. Ich brak najczęściej wynika z poczucia, że konkretna mała nie jest na tyle silna, by mogła czerpać zyski z takich programów, jak RPO, o PO IG nie wspominając. Jest to nieprawda, gdyż wiele – niegdyś bardzo niewielkich – firm właśnie dzięki nim działa z sukcesem dla siebie i dla regionu. Wiele problemów można rozwiązać już w zarodku, w tym celu warto polecić szczególnej uwadze menadżerów pytania przedsiębiorców i odpowiedzi udzielane przez ekspertów RPO WO na stronie internetowej programu.

Finanse i cenne informacje

Na temat źródeł dofinansowania z dokładnym określeniem projektów i wysokości kwot można dowiedzieć się w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), które jest wyspecjalizowaną agencją województwa opolskiego. Spektrum działania OCRG jest bardzo szerokie. Obok wspierania finansowego promuje działania aktywizujące innowacyjne metody wspierania przedsiębiorczości, a w szczególności pobudzające powstanie parków naukowych, technologicznych, przemysłowych, inkubatorów, klastrów, lokalnych biur rozwoju gospodarczego, centrów przedsiębiorczości i innowacyjności.

Jest to jedno z cenniejszych źródeł informacji o województwie i to nie tylko od strony szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Można się wiec dowiedzieć kiedy odbywa się Giełda Innowacji, jakie targi technologiczne są warte polecenia szczególnej uwadze, czy też można śledzić informacje o zagranicznych inwestorach, pojawiających się Opolszczyźnie. To ostatnie ma tę wartość, że pojawienie się obcego kapitału z branży dotychczas nieobecnej na rynku w województwie opolskim jest dowodem na pojawienie nowy trend. Jest to niebagatelna informacja dla potencjalnych kooperantów z sektora MŚP. Inwestor z nowej branży nie tylko zapewni nowe miejsca pracy, ale  wpłynie istotnie na modernizację i przekształcenie dotychczasowego obrazu przedsiębiorczości w województwie. Odpowiednio wczesne dostrzeżenie tej zmiany przez małe i średnie firmy, nie tylko pozwoli im się przygotować pod względem konkurencyjności, ale  przede wszystkim na tyle sprofilować, by inwestor zagraniczny chciałby z nimi nawiązać stałą współpracę. Niewątpliwie ten, kto zrobi to najszybciej, a do tego ma wysoki wskaźnik innowacyjności ma największe szanse. Cóż, taki jest rynek.

W Opolu, podobnie jak i w innych województwach, działa Regionalna Instytucja Finansująca, której operatorem jest lokalna fundacja promująca rozwój regionu oraz przedsiębiorczości. Główną rolą RIF jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców w ubieganiu się o środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Twórcy innowacji

Gdzie w Opolu bije serce innowacyjności? W dwóch miejscach - najczęściej pada odpowiedź. A są to: Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski. Obie szkoły wyższe w zakresie przedsiębiorczości oraz komercjalizacji wyników badań wzięły sprawy w swoje ręce, z tym, że większą inicjatywą odznacza się szkoła techniczna. To właśnie staraniem władz Politechnik Opolskiej w 2001 roku utworzony został Opolski Park Naukowo-Technologiczny (OPNT), którego misją jest tworzenie środowiska innowacyjnego zwiększającego konkurencyjność i dynamikę wzrostu gospodarki regionu opartej na wiedzy i nowych technologiach zdolnej do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce? Idea parku naukowo-technologicznego na obecnym etapie ma formę edukacyjno-informacyjną, gdyż trwa jego budowa. Oddanie do użytku Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego przewidziane jest w 2012 roku. Poza informowaniem postępuje także konsolidacja sił wokół OPNT. Obok Politechniki Opolskiej, do najważniejszych partnerów OPNT należą także Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Szkoła Wyższa im. Jańskiego oraz województwo opolskie i miasto Opole. Proces jednoczenia sił przez środowisko naukowe i biznesowe w regionie jest odbierany bardzo dobrze i można usłyszeć komentarze, że jest to krok do zwiększenia innowacyjności województwa i rozwoju gospodarki w skali całego kraju. Siedziba Parku będzie się mieścić na terenie centrum kongresowo-wystawienniczego przy ulicy Wrocławskiej w Opolu. Na miejscu będą m.in. laboratoria dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania na rzecz przemysłu. Z kolei powiązanie Parku z centrum wystawienniczo-kongresowym jest dobrze przemyślanym ruchem i działaniem synergicznym. Dlaczego? Dlatego, że ulokowanie w obiekcie wielofunkcyjnym, takim jak Centrum, które służy do organizacji targów, wystaw, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze masowym, pozwoli obu instytucjom ograniczyć i jednocześnie zmaksymalizować efektywność we własnym obszarze działalności. Z drugiej strony, komplementarność i synergiczne łączenie różnych dziedzin będzie sprzyjać wymianie informacji i podglądaniu trendów oraz nowinek, co ostatecznie będzie zmierzać do realizacji jednego celu: popularyzacji innowacyjnej przedsiębiorczości.

Ponadto Opolski Park Naukowo-Technologiczny już dziś oferuje pomoc w opracowaniu projektu przedsięwzięcia innowacyjnego, ocenie jego ryzyka, opracowaniu biznesplanu, opracowaniu projektów i wniosków o granty i środki pomocowe. Ale to nie wszystko. Eksperci OPNT służą pomocą w kojarzeniu partnerów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, pozyskiwaniu terenów, lokali oraz niezbędnego wyposażenia do realizacji projektu. W imieniu firmy lub inwestora przygotują wnioski i wystąpienia do instytucji finansowych oraz administracji lokalnej oraz pomogą w nawiązaniu międzynarodowych kontaktów lub w działaniach marketingowych i promocyjnych produktów za granicą.

Do młodych świat należy

Opolanie, podobnie jak i reszta Polaków z innych województw, należą do ludzi przedsiębiorczych i aktywnych, jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej stanowi nierzadko pewien problem. Dlatego już na etapie akademickim promowana i wspierana jest chęć i zdolność do podejmowania różnych inicjatyw biznesowych oraz rozwijania pomysłów. Najlepsze wzorce w tym zakresie są na Politechnice Opolskiej, w ramach której działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości(Inkubator). Jego eksperci kładą szczególny nacisk na przełamywanie obaw przed podejmowaniem pracy na własny rachunek. W rozmowach z adeptamiprzedsiębiorczości podkreślają przede wszystkim, że nim zrobią pierwszy krok, to muszą sobie odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co produkować, sprzedawać, jakie usługi świadczyć?
 • Jak produkować, sprzedawać, świadczyć usługo?
 • Dla kogo produkować, komu sprzedawać?

Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania można myśleć o formalizowaniu własnej inicjatywy. Proces rejestracji krok po kroku można prześledzić na witrynie internetowej Inkubatora, a w razie wątpliwości zasięgnąć bezpośredniej rady u jego ekspertów. Szczególnie wartym uwagi jest przestudiowanie konkretnych i autentycznych przypadków współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Jest to bardzo bogate źródło wiedzy.

Drugim ważnym ośrodkiem promocji ekspansji młodej przedsiębiorczości jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (Inkubator Uniwersytecki). Jego jest podobna do Inkubatora działającego przy Politechnice Opolskiej. Inkubator Uniwersytecki, między innymi, udziela pomocy w tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności:

 • wynajmuje dla młodej firmy po konkurencyjnych cenach pomieszczenia biurowe,
 • prowadzi księgowości firmy,
 • udziela porad przy zawieraniu umów, dokonywaniu transakcji finansowych,
 • udziela porad prawnych, ekonomicznych,
 • udostępnia biuro wraz z sekretariatem,
 • pozyskuje środki na funkcjonowanie firmy
 • organizuje szkolenia, warsztaty,
 • wspiera w reklamie i promocji,
 • czuwa nad rozwojem firmy.

Inkubatory przedsiębiorczości w regionie opolskim, poza opisanymi wyżej, są jeszcze trzy. Są to:

 1. Inkubator Przedsiębiorczościprzy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości”.
 2. Namysłowski Inkubator Przedsiębiorczości przy Namysłowskim Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych.
 3. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Inkubator Przedsiębiorczościprzy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości” zaadresowany jest do osób bezrobotnych, uruchamiających własną firmę, firm rozpoczynających działalność oraz osób posiadających własną firmę, rozszerzających działalność, zwiększających zatrudnienie lub wprowadzających innowacje.

Drugi wspomniany inkubator zaś pod swoje skrzydła przyjmuje nowo powstałe firmy (w tym te funkcjonujące w oparciu o pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy) i przedsiębiorstwa, którym może pomóc w rozwoju, jak również przedsięwzięcia, które mogą pełnić funkcje usługowe dla pozostałych użytkowników. Przewidziano także pomieszczenia dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Z kolei Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu ma przede wszystkim charakter informacyjno-promocyjny. Funkcja operacyjna realizowana jest wyłącznie z obszaru stolicy Dolanego Śląska, co nie znaczy, że nie można w tak nakreślonych ramach podjąć się realizacji indywidualnej działalności gospodarczej na terenie województwa opolskiego.

Trzy synergie

Województwo opolskie cechuje się niskim stopniem zaawansowania rozwoju sieci współpracy (klastrów), co wynika z małej świadomość konieczności współpracy, zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i między firmami a instytucjami B+R oraz lokalnymi władzami. Eksperci podkreślają – o czym niejednokrotnie pisał też Portal Innowacji – że ogromną barierą jest także bardzo małe zaufanie między przedsiębiorstwami, a to znacząco utrudnia współpracę i blokuje mechanizmy rozwojowe firm. Ogólna ocena jest jeszcze gorsza, gdy zestawi się opolski wskaźnik innowacyjności firm z krajowym. To wszystko przekłada się na brak trwałych synergii między różnymi podmiotami rynku, umożliwiających efektywną wymianę informacji oraz tworzenie spójnych strategii innowacji na poziomie regionalnym. Dlatego władze samorządowe każdego szczebla, przedstawiciele środowisk akademickich oraz biznesowych zdecydowali o wypracowaniu ogólnej, wspólnej idei klastrowej współpracy, a następnie przeniesieniu jej na konkretne branże. Celem ogólnym projektu jest podniesienie w całym regionie konkurencyjności, poprzez stworzenie warunków do wykorzystania potencjału adaptacyjnego opolskich przedsiębiorstw i ich pracowników. Ponadto kładziony jest nacisk na budowanie trwałych powiązań przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami wsparcia biznesu i samorządami. W przełożeniu na praktykę ma to wyraz w powołaniu trzech klastrów:

 1. Żywnościowy
 2. Turystyczny
 3. Chemiczny

Pierwszy z nich, Żywnościowy (KŻ) dzieli się jeszcze na trzy branże: przetwórstwo rolno-spożywcze, mięsno-wędliniarski, piekarsko-cukierniczy. Jak podkreślają założyciele KŻ, jego siłą na Opolszczyźnie są wielowiekowe tradycje, relatywnie wysoka kultura rolna oraz dogodne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi, takie jak: korzystne uwarunkowania klimatyczne, dobra jakość gleb oraz sprzyjające uprawom ukształtowanie terenu.

Z kolei firmy zrzeszone w Klastrze Turystycznym(KT) chcą przybliżyć piękno regionu opolskiego bogatego w jeziora, ogrody, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, ale i zabytki, takie jak zamki, pałace, dworki i kościoły. Ponadto można w tych miejscach skosztować lokalnych specjałów kulinarnych. Wszystko to ma zapewnić wyśmienity wypoczynek potencjalnym gościom. Jakie miejsca należy zwiedzić, czego z miejscowej kuchni należy spróbować oraz gdzie wypocząć, tego można dowiedzieć się ze witryny internetowej Klastra Turystycznego.

W celu przełamania negatywnego wizerunku branży chemicznej, radzenia sobie z restrykcyjną polityką środowiskową Unii Europejskiej, niepewnością i wysokimi kosztami dostępu do surowców oraz  trudnościami w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje utworzony został Chemiczny. Udział regionu w produkcji niektórych wyrobów jest znaczący w skali całego kraju – opolskie odpowiada za 40% produkcji koksu oraz 14% krajowej produkcji wyrobów chemicznych, zajmując pod tym względem 3 miejsce w Polsce. Niestety, widać choćby po zawartości treściowej stron internetowych klastrów, że w każdym z nich jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Należy jednak podkreślić, iż dotychczas wykonana praca oraz działania synergiczne są krokami w dobrym kierunku.

Dla Opolszczyzny rozwój innowacyjnej gospodarki to w dużym stopniu wciąż zadanie na przyszłość. dopiero rozwija swoje skrzydła, klastry – podobnie jak i w wielu innych regionach – nie należą do najbardziej aktywnych, a i finansowania innowacyjnych firm pozostawia sporo do życzenia, szczególnie jeśli porówna się ją z sąsiednim, prężnym województwem dolnośląskim.  Najważniejszym atutem Opola pozostają jednak ludzie i ich potencjał. A to już doskonała podstawa do budowania nowoczesnej gospodarki przyszłości. Pozostaje mieć nadzieję, że region dobrze wykorzysta swoją szansę.

fot. Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości