Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/05/20 10:06:16
Lubelskie: Silny potencjał uniwersytecki

Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm na Lubelszczyźnie mogą liczyć na znaczne wsparcie. Działa tu park naukowo-technologiczny, który stawia na współpracę z Białorusią i Ukrainą oraz liczne klastry. Dostępne są też różnorodne źródła finansowania innowacji.

Województwo lubelskie położone jest przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, gdzie graniczy z Ukrainą i Białorusią. Przez region prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina, Warszawy, Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska oraz Moskwy. Przejścia graniczne w regionie obsługują blisko połowę ruchu osobowego i towarowego przypadającego na całą polską granicę wschodnią. W Koroszczynie funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali odpraw towarowych, zaś w Małaszewiczach największy w tej części kontynentu kolejowo-samochodowy port przeładunkowy. Olbrzymie znaczenie dla spedycji towarów na szlaku z Azji do Europy ma Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Stolica województwa – Lublin posiada cztery uniwersytety, politechnikę i kilka prywatnych uczelni. W praktyce znaczy to tyle, że 25 procent mieszkańców miasta to studenci. Taka ich liczba plasuje Lublin na pozycji lidera ośrodków akademickich w Polsce oraz w transregionie wschodnim. Lubelskie uczelnie są również Alma Mater dla tysięcy młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i innych krajów byłej Wspólnoty Niepodległych Państw. Akademicką paletę uzupełniają państwowe instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe, takie jak: Instytut Agrofizyki PAN, Krajowe Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki, Instytut Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Nawozów Sztucznych, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, Zakład Doświadczalny Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Należy podkreślić, że powyższe uczelnie oraz placówki naukowo-badawcze za cel stawiają sobie innowacje, uznając je za główną drogę postępu i rozwoju wszelkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego.

Jak powszechnie wiadomo, gospodarczą wizytówką Lubelszczyzny jest rolnictwo (chmiel, maliny, porzeczki, truskawki itd.), a także produkcja i przetwórstwo zdrowej, certyfikowanej żywności, a od niedawna również uprawa roślin energetycznych. W przemyśle zaś dzięki bogatym złożom wapienia, kredy, margla i pasku dominuje sektor budowlany. Z kolei bogactwo lasów sprzyja rozwojowi branży drzewnej i meblarskiej. W województwie lubelskim są także niemałe zasoby węgla kamiennego. Doskonałe tradycje ma branża lotnicza, produkcja maszyn rolniczych i budowlanych. Ogromne możliwości rozwojowe posiada turystyka. Wystarczy wymienić miasto Zamość, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ponadto są setki innych atrakcyjnych miejsc do zwiedzania i wypoczynku, które sprzyjają rozwojowi każdej formie spędzania wolnego czasu dla osób w każdym wieku.

Park innowacji

Gdyby tylko pobieżnie spojrzeć na cele i misję Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA (LPNT), to na tle innych w Polsce nie wyróżnia się niczym specjalnym. Ale jak to w życiu bywa, diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie one decydują o jego tożsamości oraz pozycji rynkowej.  Wystarczy wskazać obecnie realizowany projekt „Informacyjny Ekspres Innowacyjny”. Ma on na celu wzmocnienie wśród pracowników sfery B+R, przedsiębiorców oraz w sektorze małych i średnich firm świadomości i upowszechnienie znaczenia badań, osiągnięć naukowych, prac rozwojowych dla rozwoju gospodarczego oraz promocji zagadnień ochrony własności przemysłowej i transferu technologii. Innymi słowy, projekt ten jest przewodnikiem, jak powyższe założenia już będą w przyszłości wdrażane w działaniu. A jak to już wygląda w praktyce? Obecnie Lubelski Park Naukowo-Technologiczny oferuje standardowy pakiet, czyli sale konferencyjne, powierzchnię laboratoryjną, biurową wraz z całym infrastrukturą i zapleczem socjalnym. To, co dodatkowo wyróżnia LPNT, to skrytki biznesowe oraz wirtualne biuro.

W ramach pierwszej możliwości, czyli skrytki biznesowej, otrzymuje: adres do korespondencyjny oraz skrytkę odbiorczą zlokalizowaną w głównej części segmentu laboratoryjno-biurowego. Jak podkreślają władze Parku jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących firmę w domu lub nie posiadających jeszcze stałej siedziby. Stanowi dogodne rozwiązanie dla rozpoczynających działalność firm, które chcą posiadać adres korespondencyjny w rozpoznawalnej lokalizacji, co pozwala minimalizować prowadzenia działalności, oszczędzając wysiłek i czas. Z kolei w ramach usługi wirtualne biuro obok adresu, skrytki odbiorczej lub MŚP otrzymuje rotacyjne biuro, czyli miejsce do przyjmowania gości w profesjonalnym otoczeniu biznesowym wraz z pakietem bezpłatnych usług biurowych i konferencyjnych. Ponadto dane teleadresowe takiej firmy umieszczane są na stronie internetowej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz na jego materiałach reklamowych.

Władzom Parku szczególnie bliskie są spółki typu spin off, czyli takie, które powstają poprzez wydzielenie z jednostki macierzystej podmiotu, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. To właśnie z myślą o osobach zainteresowanych rozpoczęciem samodzielnej działalności został opracowany przez LPNT poradnik Innowacyjny Informator Lubelski (IIL).  Z niego można się dowiedzieć, czym jest typu spin off i dlaczego warto ją założyć oraz z jego pomocą można samodzielnie przeprowadzić cały proces jej tworzenia i rejestracji. Ale poza tym są jeszcze szczegółowe i podane w bardzo przystępny sposób informacje o zawiłych zagadnieniach z dziedziny komercjalizacji wiedzy oraz transferu technologii. Niewątpliwym atutem tej publikacji są przykłady dobrych praktyk z terenu województwa lubelskiego.

Jeśli jakiś albo inna osoba jest zainteresowana współpracą gospodarczą z firmami z Białorusi i Ukrainy, to takie informacje znajdzie w Innowacyjnym Informatorze Lubelskim wraz z praktycznymi radami. Kolejną zaletą Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest, a dokładniej – niedługo będzie, Sala Wystawiennicza, która zostanie oddana do użytkowania pod koniec 2011 roku. W ten sposób zostanie zrealizowana cała idea wzmocnienia świadomości i upowszechnienie badań oraz osiągnięć naukowych dla rozwoju gospodarczego. Już w 2012 roku planowane są pierwsze wystawy o wymiarze krajowym i międzynarodowym i już dziś można rezerwować na nich powierzchnię wystawienniczą

Komplementarnym elementem LPNT jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT). Ma ono za zadanie podejmować takie działania, które w maksymalnym stopniu będą sprzyjać efektywnemu transferowi technologii z instytucji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw oraz wspomagać innowacyjne projekty, w tym nowe innowacyjne przedsiębiorstwa zakładane przez pracowników i absolwentów uczelni. Ten ostatni cel jest realizowany między innymi poprzez udostępnienie infrastruktury biurowej i badawczej pomoc instytucjom naukowo-badawczym i przedsiębiorstwom w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów innowacyjnych. W efekcie tych działań Centrum zrealizowało samodzielnie już łącznie kilkanaście projektów i przy tylu też współpracowało. Najbardziej interesujące i będące w trakcie realizacji przykłady to:

 1. Transfer wiedzy i innowacji poprzez rozwój sieci współpracy w regionie lubelskim.
 2. Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej.
 3. Uczelnie i biznes - współpraca gwarancją sukcesu.
 4. Zainwestujmy w innowacje - .
 5. Science2Business.
 6. Transfer wiedzy i technologii szansą na gospodarczy rozwój Polski.

Naprawdę jest w czym wybierać i osoby oraz firmy zainteresowane rozwojem swoich innowacyjnych pomysłów znajdą w każdym z tych programów pomoc. Warto także prześledzić już zamknięte projekty. Dlaczego? Ważne jest to dlatego, że pokazują one tendencję i kierunek myślenia, a zapoznanie się z osiągniętymi wynikami dają wiedzę o praktycznych możliwościach rozwoju małych i średnich firm na danym terenie w perspektywie średnio i długookresowej. Centrum Innowacji i Transferu Technologii poza wdrażaniem powyższych programów świadczy także usługi badawcze w obecnie istniejących czterech centrach naukowo-badawczych lubelskich uczelni ściśle związanych z CITT. Już niedługo do tej wysokospecjalistycznej grupy dołączą kolejne cztery.

Region klastrów

W województwie lubelskim jest 5 klastrów, z czego jeden jest ewenementem zarówno w skali regionu jak i kraju, bo przypomina konglomerat, czyli taką formę organizacji, gdzie w ramach jednego podmiotu istnieją inne, które funkcjonują w różnych działach i gałęziach gospodarki. Klastry te to:

 • Lubelskie Drewno.
 • Lubelski Ekoenergetyczny.
 • Restauratorów i Hotelarzy.
 • Kultury Lubelszczyzny.
 • Klastry Lubelskiej Izby Rzemieślniczej.

  Lubelskie Drewno stawia sobie różne cele, ale jednym z najciekawszych jest biobudownictwo. Celem projektu jest zdefiniowanie obszarów wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami działającymi w ramach Klastra Lubelskie Drewno poprzez budowanie świadomości na temat biobudownictwa, jako innowacyjnej formy rozwiązywania problemów mieszkaniowych województwa lubelskiego i realizację przedsięwzięć, które przyczynią się do promocji regionu lubelskiego, jako lidera wdrażania innowacyjnych rozwiązań ekobudowlanych.

Lubelski Ekoenergetyczny został utworzony w 2008 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny. Jego celem jest wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii w regionie. Skupia się na pięciu obszarach: surowce, badania i rozwój (B+R), produkcja energii elektrycznej i cieplnej, produkcji maszyn i urządzeń oraz wdrażanie nowych technologii na potrzeby rozwoju branży odnawialnych źródeł energii, rozwoju energetyki odnawialnej.

Lubelszczyzna od wieków cechowała się gościnnością i otwartością na przyjezdnych, a niepowtarzalne piękno tutejszej przyrody przeplatanej zabytkami architektonicznymi sprawia, że zapada w pamięci na długo. Ten atut zdecydowali się wykorzystać przedsiębiorcy w ramach Klastra Restauratorów i Hotelarzy. Jest on jedynym stowarzyszeniem skupiającym przedstawicieli branży horeca w regionie. Celem jego działalności jest poprawa konkurencyjności i wzmocnienie potencjału ekonomicznego przedstawicieli branży funkcjonujących na Lubelszczyźnie. ten jest bardzo pomocny we wdrożeniu różnego rodzaju standardów oraz innowacyjnych metod promocji oferty w tym również zarządzania restauracyjno-hotelarskim przedsięwzięciem.

Jeśli lub MŚP chciałaby zajmować się turystyką po ziemi lubelskiej, to jak to zaplanować dowie się w Klastrze Kultury Lubelszczyzny. Otrzyma tu informacje, na co i na jakie zabytki przyrody oraz kultury materialnej trzeba zwrócić uwagę przy planowaniu własnej oferty, by przedsięwzięcie się powiodło oraz gdzie zasięgnąć eksperckiej rady.

Najbardziej rozbudowanym ze wszystkich jest Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. To bardzo swoista dla regionu instytucja gospodarcza. Rzemieślnicy, którzy z mocy prawa są już zgrupowani przestrzennie oraz powiązani systemowo w jeden większy podmiot dodatkowo zmobilizowali swoje siły i utworzyli osiem zrzeszeń branżowych w walce o poprawę własnej pozycji rynkowej. Obok wyżej wymienionego klastra Lubelskie Drewno, pozostałe to:

1. Lubelski Cebularz - Regionalny w Lublinie;

2. Lubelska Poligrafia - Regionalny w Lublinie;

3. Lubelski Edukacyjny;

4. Lubelska Motoryzacja - Regionalny w Lublinie;

5. Lubelska Kosmetyka - Regionalny w Lublinie;

6. Lubelskie Fryzjerstwo - Regionalny w Lublinie;

7. Lubelskie Żagle - Regionalny w Lublinie.

Niewątpliwie ten przykład obala obiegową opinię, że rzemieślnictwo bądź inne formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej stanowią przeszkodę w rozwijaniu innowacyjnej przedsiębiorczości. Jest raczej na odwrót, ponieważ ich wewnętrzny system zorganizowania gwarantuje wysoką jakość już na starcie klastra. Rzecz w tym tylko, by umieć je dostrzec i wykorzystać.

Inkubatory

Obecnie w województwie lubelskim realizowane są dwa największe projekty inkubacyjne. W obu bierze udział Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (CITT LPNT).Są to Zainwestujmy w innowacje - oraz Science2Business.Pierwszy z nich - Zainwestujmy w innowacje -  -  ma za zadanie wspomagać przyszłych przedsiębiorców, chcących wdrożyć innowacyjne rozwiązania oparte o prowadzone przez siebie badania naukowe poprzez inwestowanie w tworzenie nowych firm. Uwadze przedsiębiorców oraz właścicieli lub osób kierujących małymi lub średnimi firmami należy szczególnie polecić priorytety i oraz procedurę zgłoszenia i przyjęcia danego pomysłu do realizacji. Przede wszystkim należy pamiętać, że postępowanie, mimo poniżej opisanych zasad, w każdym przypadku ma charakter zindywidualizowany z wykorzystaniem eksperckiej pomocy. Całe postępowanie składa się z trzech etapów.

Etap I - Poszukiwanie pomysłów

Można powiedzieć, że dobry pomysł to taki, który jest prosty i załatwia co najmniej jedną  potrzebę przyszłych klientów. Eksperci tego inkubatora podkreślają, że liczą się dla nich te osoby, które są zainteresowane rozwojem własnych pomysłów, w oparciu o możliwości jakie daje ten inkubator. Co ważne nikt tam nie czeka aż ktoś przyniesie własny pomysł, tylko w myśl zasady, że życie nigdy nie śpi, samodzielnie poszukiwane są interesujące rozwiązania z wykorzystaniem Internetu, czy też bezpośrednio na uczelniach wyższych. Gdy ktoś jest zainteresowany współpracą musi wypełnić stosowny formularz. Zgłoszone pomysły poddawane są wstępnej analizie ekonomicznej i technologicznej, którą przeprowadzają  eksperci-członkowie Rady Inwestycyjnej. Następnie dokonana zostanie selekcja formalna, a do następnego etapu zakwalifikowane będą innowacyjne pomysły, posiadające potencjał komercjalizacyjny.

Etap II – Wybór projektów do preinkubacji

W tej fazie przeprowadzana jest ocena innowacyjności pomysłu i jego potencjału biznesowego. Jeśli wypadnie ona pozywanie i przedsięwzięcie zawierać będzie w sobie wymierne korzyści ekonomiczne, to przechodzi do etapu preinkubacji. Znaczy to tyle, co merytoryczne wsparcie, zarówno w kwestiach branżowych jak i biznesowych. Pomysłodawcy od tej chwili mają dostęp do specjalistycznej pomocy w postaci mentoringu, coachingu, ekspertyz, warsztatów czy też seminariów. Wszystko to służy przygotowaniu przedsiębiorców i menadżerów do rozpoczęcia działalności biznesowej oraz zarządzania nią w dalszych etapach. Na tym etapie wsparcie i doradztwo polega m.in. na: badaniu i testowanie technologii, stworzeniu prototypu, opracowaniu audytów i analiz dotyczących możliwości wprowadzenia technologii,  produktu,  usługi na rynek. Ponadto sporządzany jest biznes plan przedsięwzięcia, który stanowić ma  podstawę do zaangażowania środków finansowych w inwestycję oraz ustalane są ramy prawno-czasowe planowanych działań. Po zaakceptowaniu zgłoszonego rozwiązania następuje wycena pomysłu: technologii oraz know-how, które mogą stanowić wkład własny pomysłodawcy.

Etap III - Inkubacja

Ostatecznego wyboru dokonuje Rada Inwestycyjna, która swoją decyzję opiera na oszacowaniu najwyższego potencjału zwrotu z inwestycji. Ocenione najwyżej pomysły i zarazem zakwalifikowane uzyskują zdolność ekonomiczno-prawną do powstania spółki, w której Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego obejmuje udziały lub akcje do 175 tysięcy euro. Łączny ich pakiet nie może przekroczyć 50 %, a czas trwania inwestycji - sześciu lat. Po osiągnięciu przez firmę dojrzałości biznesowej, CITT LPNT wycofuje udziały, odsprzedając je wspólnikom, pomysłodawcom (prawo pierwokupu), inwestorowi strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najważniejsze informacje w skrócie:

Główna specjalizacja branżowa inkubatora to przetwarzanie energii ze źródeł łatwo dostępnych i odnawialnych w formę możliwą do użycia podczas zasilaniu urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle jak i gospodarstwach domowych. Maksymalna wielkość środków możliwych do zainwestowania przez Fundusz to 175 tysięcy euro pochodzących z PO IG, a łączny pakiet udziałów lub akcji obejmowanych przez Fundusz nie może być większy niż 50%. Oczekiwany okres inwestycji – do 6 lat

Drugi inkubator - Science2Business nie jest ściśle związany z Lubelszczyzną. Jego centrala znajduje się w Warszawie. Z uwagi jednak na to, że jest to jeden z większych polskich inkubatorów innowacyjności, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego podjęło z nim współpracę. Eksperci CITT LPNT nie tylko chcą skorzystać z doświadczenia swoich kolegów, ale i przedsiębiorcy oraz MŚP z województwa lubelskiego mogą podjąć starania o objęcie inkubacją ich pomysłu lub przedsięwzięcia. Jak podkreślają władze Centrum z jego pomocy korzystają polscy naukowcy, inżynierowie i pomysłodawcy w komercjalizacji pomysłów, ochronie własności intelektualnej, a także budowaniu firm, z których chcą czerpać zyski. Na powstałe przy tym inkubatorze przedsiębiorstwa czeka wsparcie ekspertów, zaplecze do testów i badań oraz do 200 tys. euro. Science2Business działa w bardzo perspektywicznych branżach, takich jak (i telemedycyna), energia odnawialna oraz technologie informatyczne i mobilne.

Gdyby jednak przedsiębiorcom powyższe instytucje nie miały nic do zaoferowania, to  swoje wątpliwości mogą oni przedyskutować z Aniołem Biznesu, który dzięki swojej znajomości konkretnej branży (sektora) potrafi wyjaśnić wszelkie zawiłości i jednocześnie, niemalże od ręki, oszacować stopień ryzyka i powodzenia całego przedsięwzięcia. W Lublinie działa centrum Aniołów Biznesu, skupiający ekspertów, którzy jak żadni inni znają specyfikę ekonomiczno-technologiczną województwa lubelskiego.

Finansowanie z innych źródeł

Innowacyjne pomysły i projekty mogą być finansowane przez Lubelską Fundację Rozwoju. Ma ona do zaproponowania trzy rodzaje wsparcia kapitałowego. Pierwsze to poręczenia kredytów, drugie –

pożyczki, a trzecie inwestycje kapitałowe.

Poręczenia kredytowe wydawane są przez Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. (PFG) Jego beneficjentem może być , który jednocześnie spełnia następujące warunki:

 • Jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą. Definicja mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 8.8.2008 r. oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004.
 • Posiada zdolność kredytową i nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE 2004 C 244/02 z 01.10.2004).
 • Znajduje się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy, przy czym wymogu tego nie stosuje się w przypadku poręczeń kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorców. 

Oprócz tego, musi posiadać siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, na terenie RP. Nie może też prowadzić działalności w ramach sektora rolniczego (produkcja roślinna i zwierzęca), zbrojeniowego, tytoniowego oraz monopolowego. Poręczeniem może być objęty kredyt lub pożyczka, które są przeznaczone na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powinny być one oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki.

Poręczenie z PFG może wynosić od 15 tys. zł do 1,5 mln zł, a jego wartość  nie może przekroczyć 70 % wartości kapitału udzielonego kredytu lub pożyczki. Poręczenie jest terminowe i co do zasady udzielane jest na okres zgodny z okresem spłaty kredytu lub pożyczki wydłużony o trzy miesiące, przy czym okres poręczenia kredytu lub pożyczki nie może przekraczać 5 lat.

W zależności od rodzaju wnioskowanego kredytu istnieje możliwość uzyskania poręczenia dostosowanego do potrzeb beneficjenta. W grę wchodzi poręczenie standardowe - udzielane dla każdego rodzaju kredytu na czas jego trwania powiększony o min. 3 miesiące, nie dłużej jednak niż 5 lat, poręczenie pomostowe - na czas do ustanowienia podstawowego zabezpieczenia np.: prawomocnego wpisu hipoteki, zastawu rejestrowego, poręczenie na ściśle określony czas - nie dłuższy niż 5 lat (zasadniczo stosowane dla kredytów o terminie spłaty powyżej 5 lat), poręczenie dla kredytów unijnych - możliwość uzyskania poręczenia i skorzystania z kredytu inwestycyjnego z dotacją Unii Europejskiej.

Z kolei pożyczki są realizowane w ramach projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Lubelskiej Fundacji Rozwoju", będącego częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2007-2013. Krąg podmiotowy jest podobny do tego jaki jest wymieniony wyżej. Pożyczka może być udzielona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub inwestycyjnej,  w tym wydatków związanych z zapłatą podatku VAT, a jej kwota wynosi od 5 tys. zł do 120 tys. zł.

Inwestycja kapitałowa (czyli jedna z form inwestycji ) realizowana jest przez Lubelski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (LFK), która jest spółką zależną Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Stawia sobie ona za główny cel pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa lubelskiego poprzez wsparcie m. in. ich przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzania na rynek nowych produktów, rozwoju sieci dystrybucji oraz finansowanie ich bieżącej działalności, zapewniając przy tym środki na niezbędny w fazie wzrostu kapitał obrotowy. LFK obejmuje dostarczanie średnio- lub długookresowego kapitału w wysokości nie przekraczającej równowartości 200.000 dolarów, a w ramach tej kwoty pożyczkę (z warunkami spłaty dostosowanymi do potrzeb danego projektu), leasing; w razie potrzeby – pomoc merytoryczną, szczególnie w zakresie planowania i zarządzania finansami.

Warunki współpracy: finansowania typu skierowana jest do przedsiębiorstw, któremają siedzibę na terenie województwa lubelskiego, zatrudniają nie więcej niż 250 osób, posiadają udział polskiego i prywatnego kapitału przynajmniej w 51%, nie zajmują się produkcją rolną, a także produkcją alkoholu, wyrobów tytoniowych, broni. Preferowaną formą organizacyjno-prawną w tego typu współpracy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Dopuszczalna jest także inna forma organizacyjno-prawna, gdyż jak podkreślają władze Funduszu zasadniczą rolę odgrywa potencjał przedsiębiorstwa oraz kwalifikacje, i doświadczenie kadry zarządzającej.

Na Lubelszczyźnie nie brakuje instytucji wspierających budowanie innowacyjnej gospodarki. Istnieje park technologiczny, liczne klastry, a także różne formy finansowania działalności. Wystarczy więc odpowiednia dawka determinacji, by odnieść sukces w tym kluczowym dla rozwoju polskich innowacji regionie.

Zdjęcia: JG/Smartlink

:Jacek Strzelecki 

Dziennikarz, prawnik, sinolog. Od 1997 zajmuje się gospodarką, finansami i prawem Chin. Obecnie dziennikarz miesięcznika „Gazeta Bankowa”. kilkuset tekstów na temat chińskiej gospodarki i finansów oraz rozmówek polsko-chińskich: „Jak to powiedzieć po chińsku” dla wydawnictwa Powszechna oraz poradnika „Jak robić interesy w Chinach” Almanach Eksportera 2009 dla Domu Wydawniczego KIG. W 2010 roku wyróżniony w VIII edycji konkursu NBP dla dziennikarzy o nagrodę im. Władysława Grabskiego. Napisz do autora

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości