Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/17 11:50:54
Read Gene S.A. - przykład współpracy biznesu oraz Pomorskiej Akademii Medycznej

WSTĘP

Pomorska Akademia Medyczna nawiązała współpracę ze spółką Read-Gene SA notowaną na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, co zaowocowało objęciem ochroną patentową i wprowadzeniem na rynek innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki nowotworowej – testów służących we wczesnym diagnozowaniu nowotworów mózgu, płuc, narządów rozrodczych kobiet i mężczyzn, okrężnicy, czerniaka oraz raka piersi.

PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA

Polska znajduje się w niechlubnej grupie państw, w których wzrasta liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Jak wynika z badań opublikowanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL1 współczynnik umieralności wśród mężczyzn chorujących na nowotwory złośliwe w roku 2004 (i w porównaniu do lat 60 XX w.) wzrósł niemalże dwukrotnie. Nowotwory są drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów mężczyzn w Polsce.

Rys. 1. Porównanie przyczyn zgonów mężczyzn w Polsce w roku 1963 oraz 2004 (kliknij w rysunek, aby powiększyć)

 

Z kolei w przypadku kobiet współczynnik umieralności w przypadku chorób nowotworowych wzrósł o jeden punkt procentowy w porównywanych okresach (również porównanie lat 1963 i 2004).

Rys. 2. Porównanie przyczyn zgonów kobiet w Polsce w roku 1963 oraz 2004 (kliknij w rysunek, aby powiększyć)

 

Wyniki nie napawają optymizmem. Współczynniki można tłumaczyć wzrostem liczebności populacji czy też starzeniem się populacji (zarówno kobiet, jak i u mężczyzn); przy analizie wyników należy jednak uwzględniać takie czynniki, jak rozwój cywilizacyjny, wzrost jakości życia, a także stały postęp nauk medycznych wpływające na długość życia. W przypadku Polski ogromnym problemem jest także kulejąca profilaktyka antyrakowa polegająca m.in. na regularnych wizytach u lekarzy – specjalistów czy też poddawaniu się badaniom okresowym (w tym badaniom piersi, jelita grubego, badaniom cytologicznym czy też badaniom krwi lub okresowym prześwietleniom płuc). Wśród Polaków nadal pokutuje przekonanie, że zachorowanie na nowotwór oznacza rychłą śmierć. Zmiana świadomości społecznej następuje powoli acz systematycznie – Polki mają coraz większą wiedzę na temat nowotworów piersi oraz szyjki macicy, zaś osoby palące obydwu płci – są świadome faktu współzależności występowania nowotworu płuc lub krtani w przypadku nikotynizmu. Niestety odsetek zgonów wśród osób chorujących na nowotwór jest nadal bardzo wysoki – zwłaszcza w porównaniu do analogicznej grupy chorych objętych leczeniem na terenie Unii Europejskiej oraz USA. Badania porównawcze przeprowadzone w latach 1994-1999 wskazują, że odsetek przeżywalności wyznaczany w badaniu EUROCARE – 4 jest dla Polski bardzo niski. W przypadku wykrycia nowotworu złośliwego w Polsce przeżywalność kobiet w okresie 5 lat od stwierdzenia nowotworu wynosi 48,3 % zaś mężczyzn 38,8 %. Analogiczne wskaźniki dla mężczyzn w Unii Europejskiej wynoszą 55,8% a w USA – 62,9%. Są więc wyższe o ponad 20%. Z kolei w przypadku kobiet różnice nie są aż tak drastyczne, przy czym są nadal bardzo wysokie; przeżywalność kobiet w UE w okresie 5 lat od stwierdzenia choroby nowotworowej wynosi 55,8%, a w USA- 62,6%.

Rys. 3. Wskaźnik pięcioletnich przeżyć względnych pacjentów, u których w latach 1995-1999 rozpoznano nowotwór złośliwy (na podstawie badania EUROCARE-4)2

  Kobiety Mężczyni
Polska 38,8% 48,3%
Unia Europejska 55,8% 55,8%
USA 62,9% 62,6%

Najniższe przeżyć całkowitych dotyczą w Polsce pacjentów z rakiem płuca i żołądka oraz chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i chłoniaki nieziarnicze, natomiast najwyższe - chorych na raka jądra i tarczycy oraz pacjentek z rakiem trzonu macicy i rakiem piersi.” Podają w swoim opracowaniu prof. dr hab. Z. Wronkowski, dr n. med. Sz. Brużewicz3

(kliknij w rysunek, aby powiększyć)

Przyczyną wysokiej umieralności może być m.in. zbyt późny kontakt chorego z lekarzem specjalistą lub po prostu nieświadomość zagrożenia płynącego z przynależności do grup ryzyka.

Badania populacyjne w województwie zachodniopomorskim

W 2001 roku zespół onkologów pod kierownictwem prof. dra hab. Jana Lubińskiego rozpoczął populacyjne badania przesiewowe skierowane na wyodrębnienie grupy osób z predyspozycją do zachorowania na nowotwory. Badania przeprowadzono w okresie 2001-2002 i były one finansowane przez istniejącą wtedy Zachodniopomorską Regionalną Kasę Chorych. Pielęgniarki i lekarze przed rejestracją pacjenta przeprowadzali z nim krótką rozmowę, w której uzyskiwali informacje nt. ewentualnych przypadków nowotworów występujących w rodzinie do drugiego pokolenia. Pytano o to, czy ktoś w rodzinie już chorował, jeżeli tak to kiedy, czy nowotwór okazał się śmiertelny czy też u chorego nie występowała reemisja. Następnie ankieta z danymi przekazywana była do Szczecina, gdzie następowała żmudna obróbka danych.

Z grona 1.258.401 osób wyodrębniono 600.000, które następnie skierowano na konsultacje lekarskie genetyczno – onkologiczne łącznie z testami DNA i dodatkowymi badaniami klinicznymi (w tym endoskopie, badania radiologiczne, biochemiczne). Tak poprowadzone badania pozwoliły na wykrycie 100.000 przypadków (w samym województwie zachodniopomorskim 25.000 przypadków) wysoką, uwarunkowaną genetycznie predyspozycję do nowotworów, przy czym:

 1. predyspozycję do zachorowalności na raka jajnika/ piersi wykryto u członków 1634 rodzin, zaś mutacje genu BRCA1 u 291 rodzin;

 2. w przypadku 341 rodzin wykazano skłonność na zachorowanie na zespół Lyncha (dziedziczny rak jelita grubego związany z polipowatością. Przy czym u kolejnych 8 rodzin wystąpiła dziedziczna polipowatość;

 3. dziedziczny rak żołądka został wykryty u 592 rodzin;

 4. 176 rodzin cierpiało z powodu dziedzicznego raka nerki;

 5. dziedziczny rak krtani dotknął 85 rodzin;

 6. zaś w przypadku 62 rodzin stwierdzono dziedzicznego raka prostaty4.

Z wyliczeń przedstawionych przez zespół badawczy wynika, że nakłady finansowe poczynione na badania profilaktyczne stanowią ok. 1/5 kwoty, którą należy przeznaczyć na leczenie osoby chorej. Biorąc również pod uwagę czas potrzeby na zastosowanie leczenia oraz rehabilitacji ulegają stosownemu zwiększeniu.

Uważna analiza wskaźników ekonomicznych i społecznych jednoznacznie wskazuje na to, iż inwestycje i nakłady na profilaktykę nowotworową są obecnie koniecznością, a nie tylko zbędnym wydatkiem dyktowany przejściową modą. Co więcej, specjalistycznymi działaniami profilaktycznymi można objąć wyselekcjonowane grupy pacjentów, których leczenie byłoby o wiele bardziej kosztowne.

READ GENE

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński jest jednym z najbardziej znanych lekarzy specjalistów z zakresu onkologii i genetyki. Wraz ze stworzonym przez siebie zespołem badawczym opracował w toku swojej ponad 20-letniej pracy naukowej wiele unikatowych rozwiązań wiążących się z profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych. Niestety ich wdrożenie i objęcie ochroną własności intelektualnej okazało się zbyt kosztowne dla Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Należy bowiem zauważyć iż procedura uzyskania patentu w zakresie nauk medycznych w Polsce i poza terytorium kraju jest obarczona opłatami – w Polsce opłata patentowa wynosi 500 zł (przy składaniu wniosku w formie elektronicznej) przy czym chcąc zagwarantować sobie ochronę prawną należy opłacić oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa – opłata wynosi 100 zł. Opłata za udzielenie prawa ochronnego na zgłaszany wynosi 100 zł. Do tych opłat należy doliczyć opłaty okresowe wiążące się z ochroną prawną w określonym czasie i wynoszą od 48 zł do 1550 zł.

zainteresowana może również ubiegać się o ochronę w ramach Układu o Współpracy Patentowej5 i powinna liczyć się z dodatkowym kosztem w wysokości ok. 300 zł.

Kolejną możliwością objęcia patentu ochroną prawną jest patentu przez Europejskie Biuro Patentowe (vide http://www.epo.org/) gwarantujące ochronę prawną na terenie całej Unii Europejskiej. Opłata rejestracyjna rozpoczyna się od 105 euro (w przypadku rejestracji on-line)6.

W przypadku rejestracji patentu na terenie USA opłaty mogą zależeć od rodzaju udzielanej ochrony (począwszy od czasu, na jaki udzielana jest ochrona, jak również ochrony na określonym terytorium) – mogą nawet przekraczać kwotę 8.000 $.7

Ze względu na wysokość opłat, rzadko którą uczelnię wyższą w Polsce stać jest na rejestrację opracowanego patentu i zagwarantowanie mu należytej ochrony prawnej, toteż powołanie do życia READ GENE SA okazało się być koniecznością. READ GENE została powołana do życia w 2005 roku w formie spółki aukcyjnej – najbardziej dogodnej formy przy ekspansji na rynki zagraniczne oraz mogącej pozyskać środki na inwestycje w optymalny sposób.

Celem spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i badawczej związanej z komercjalizacją patentów zgłoszonych oraz tych, które w przyszłości będą uzyskane i/lub zgłoszone w zagranicznych urzędach patentowych (powstałych w wyniku prac prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych i/lub Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że, na podstawie umowy łączącej podmioty, przekazuje na rzecz Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 20% przychodów pochodzących ze sprzedaży testów oraz konsultacji.

„Cały proces ustalenia relacji pomiędzy READ-GENE i Uczelnią trwał 2-3 lata. To był wspólny wysiłek Rektora PAM, naszych przyjaciół z kręgów biznesowych i naszego zespołu. Najpierw powstała odpowiednia z Akademią Medyczną i na tej bazie powstała . Choć był to proces długotrwały jesteśmy zadowoleni, że udało się nam stworzyć takie przedsięwzięcie” mówił prof. Jan Lubiński w wywiadzie udzielonym portalowi Inwestycje Alternatywne 8.

Na podstawie umowy licencyjnej podpisanej z PAM w grudniu 2005 r., Spółka posiada dostęp do technologii wytwarzanej w ramach PAM. licencyjna daje READ GENE SA wyłączność na komercjalizację technologii, w skład której wchodzą:

• patenty,
• baza próbek biologicznych i danych klinicznych pacjentów zarejestrowanych w MCND,
• tajemnice handlowe,
• dane techniczne,
• inne informacje chronione jako know-how.

Zastosowana forma umowy licencyjnej umożliwia Pomorskiej Akademii Medycznej zachowanie praw do technologii oraz pobierania pożytków wynikających z udostępnienia praw licencjobiorcy. taka zabezpiecza obydwie strony umowy i umożliwia stosowanie rozwiązań biznesowych w sferze nauki.

W treści umowy strony wyznaczają przedmiot umowy i pola eksploatacji, na jakich wykorzystywane będzie udzielone prawo. Strony mogą zastrzec, że jest podmiotem korzystającym z udzielonego prawa na zasadzie wyłączności (tzw. wyłączna) lub też postanowić, iż z udzielonego prawa może korzystać więcej, niż jeden podmiot (tzw. niewyłączna). nie ma jednak uprawnień, aby udzielać sublicencji (zezwalać na korzystanie innym podmiotom). Okres obowiązywania umowy może być dowolnie oznaczony przez strony na czas określony- do lat 5; po upływie tego okresu uznaje się, że została udzielona na czas nieokreślony. W umowie strony regulują również kwestie finansowe dotyczące odpłatności za udzielone prawa. licencyjna jest tzw. umową nazwaną uregulowaną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych9; nie została ona wymieniona w katalogu10 czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, więc nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto taka zabezpiecza kontrahentów przed ewentualnymi naruszeniami prawa własności intelektualnej.

READ GENE zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianą prewencją onkologiczną, specjalizując się w nowotworach dziedzicznych: mózgu, płuc, narządów rozrodczych kobiet i mężczyzn, okrężnicy, czerniaka czy też raka piersi – czyli nowotworów stanowiących najczęstszą przyczynę zgonów w przypadku zachorowalności na raka.

W ofercie Spółki znajdują się testy adresowane do poszczególnych grup zainteresowanych osób, które wcześniej poddały się konsultacji medycznej. W cenie każdego z oferowanych testów wliczony jest sam test jak również koszt konsultacji medycznych. Badaniu podlega próbka krwi pobierana do specjalnego pojemniczka, która powinna być jak najszybciej odesłana do siedziby READ GENE. Po uzyskaniu wyników osoba zainteresowana może uzyskać kontakt z wybranym lekarzem i w przypadku, gdy zaistnieje konieczność dalszych testów i badań będzie pozostawać pod kontrolą lekarzy. Taki sposób działania odróżnia READ GENE od większości firm komercyjnych, które są nastawione na diagnostykę bez możliwości objęcia opieką lekarską osób wymagających dalszego leczenia.

Zainteresowanym oferuje się:

 1. Test obniżonego ryzyka raka piersi, który pozwala na wykluczenie obecności panelu zmian związanych z wysokim i umiarkowanie zwiększonym ryzykiem raka piersi stwierdzonych w polskiej populacji.

 2. Test wysokiego ryzyka raka prostaty umożliwiający wykrycie ryzyka zachorowalności na raka prostaty u osób, u których występuje mutacja genów BRCA1, NBS1 i CHEK2, u których w rodzinie stwierdzono co najmniej jedno zachorowanie na raka prostaty.

 3. Test wysokiego ryzyka raka piersi – wielogenowy adresowany jest do osób, których DNA zawiera zmiany w genach CHEK2, CYP1B1 i BRCA2, z których każda pojedynczo powoduje umiarkowanie zwiększone ryzyko raka zaś ich nagromadzenie u jednej kobiety w odpowiednich kombinacjach związane jest z pięciokrotnie wyższym ryzykiem raka piersi już od 40 roku życia.

 4. Test wysokiego ryzyka raka piersi – jednogenowy wykrywający 21 powtarzalnych mutacji występujących w genach BRCA1 i BRCA2 w polskiej populacji, oraz 7 zmian w genach ATM i p53, powodujących zwiększone ryzyko raka piersi.

 5. Test wysokiego ryzyka raka jelita grubego wykrywa mutacje występujące w genach MSH2, MSH6, MLH1 i APC stwierdzonych w polskiej populacji, które wskazują na wysokie ryzyko zachorowalności na raka jelita grubego.

 6. Test umiarkowanie zwiększonej wielonarządowej predyspozycji do nowotworów umożliwia wykrycie 28 zmian występujących w 15 genach, wskazujących na umiarkowane zwiększenie ryzyka wystąpienia nowotworu: piersi, płuc, jelita grubego, prostaty, nerki, trzustki i czerniaka złośliwego. Jest to możliwe dzięki analizie zmian występujących w genach takich jak: BRCA2, XPD, MC1R, VDR, CYP1B1, p53, NOD2, CHEK2, FGFR2, MAP3K, TNRC9, CDKN2A, MTHFR, ATM i NBS1. Ze względu na dużą częstość występowania w populacji i zalecany jest wszystko osobom dorosłym, niezależnie od wywiadu rodzinnego.

 7. Test kwalifikacji do udziału w próbie klinicznej leczenia inhibtorem PARP raka jajnika u pacjentek z mutacją BRCA zalecany pacjentkom z zaawansowaną postacią raka jajnika związanego z mutacją genową BRCA1 lub BRCA2, u których chemioterapia oparta na pochodnych platyniny przyniosła oczekiwanych skutków, zaś istnieje duże prawdopodobieństwo powodzenia leczenia preparatem AZD2281 oraz lizosomalną doksorubicyną.

 8. Test kwalifikacji do udziału w próbie klinicznej leczenia cisplatyną nowotworów złośliwych przeznaczony dla nosicieli mutacji w genie BRCA1, która rokuje pozytywne wyniki w leczeniu cisplatyną11 .

Testy opracowane przez pracowników PAM w Szczecinie, a oferowane i wdrażane przez READ GENE, adresowane są głównie do populacji polskiej jako jednorodnej genetycznie, ponieważ zostały one opracowane na podstawie badań zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2001 – 2002 opisanych powyżej. Niektóre z testów, za względu na swój uniwersalny charakter, mogą być stosowane w innych populacjach pochodzenia słowiańskiego. Do badań zachęca także cena samego testu, który można nabyć na terenie kraju za kwotę nieprzekraczającą 60 euro; podobne testy oferowane na terenie USA (testy amerykańskie budzą wiele kontrowersji zarówno pod względem medycznym, jak i bioetycznym)

Spółka uzyskała dotychczas 7 patentów polskich oraz 5 patentów zagranicznych, zaś kolejnych 38 patentów czeka na rejestracje na terenie Polski oraz poza jej granicami12. Koszt procedur patentowych to ok. 800.000 zł. Żadna z polskich placówek badawczych bez udziału finansowania zewnętrznego nie byłaby w stanie z własnego budżetu wyasygnować takiej kwoty na ochronę własnych patentów.

READ GENE SA planuje również rozszerzenie własnej oferty sprzedaży o produkty żywnościowe wspomagające profilaktykę antyrakową np. pieczywo o obniżonym poziomie selenu, który, jak wykazały badania kliniczne, może przyczyniać się do wzrostu zachorowalności na nowotwory i wodę mineralną wzbogaconą o tlen wspomagający leczenie nowotworów oraz regenerację organizmu. Sektor spożywczych produktów funkcjonalnych (np. wzbogacanych środkami mineralnymi) jest jednym z szybciej rozwijających się sektorów przemysłu spożywczego, ponieważ Polacy coraz częściej wprowadzają do swojej codziennej diety zdrową żywność lub produkty z dodatkiem suplementów. W chwili obecnej w READ GENE kontynuowane są prace nad rolą kwasu foliowego oraz witamin E i D3 w procesie zapobiegania nowotworom.

W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Spółki READ-GENE S.A. poinformował, iż uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania nr 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wniosek nr POIG.04.05.02-00-007/09 pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”. Kwota wsparcia wyniosła 4.650.000 zł i przeznaczona jest na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych, które umożliwi rozwój badań zainicjowanych przez PAM w Szczecinie i READ GENE SA. W ramach dofinansowania Spółka zamierza wybudować oddział chemioterapii i laboratorium molekularne o łącznej powierzchni ok. 1,4 tys. m2 oraz wykończyć i wyposażyć dwie z trzech powstałych części. Trzecia część budynku, na którą składa się przychodnia lekarska oraz sala konferencyjna, zostanie wykończona wraz z uzyskaniem większych przychodów przez Spółkę. o dofinansowanie inwestycji została podpisana 16 grudnia 2009r. Sama budowa ośrodka badawczo rozwojowego rozpoczęła się zgodnie z planem 1 grudnia 2009r13 zaś samo centrum ma rozpocząc swoje działanie na przełomie 2010/2011.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

READ GENE została wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w dniu 12 lutego 2008 roku. Akcje Read-Gene zostały sprzedane jeszcze przed giełdowym debiutem, w drodze prywatnej emisji. Z zaproszenia skorzystało kilkadziesiąt osób. W ten sposób pozyskała ponad 4,6 mln zł na dalszy rozwój. Uzyskane fundusze zostaną w szczególności rozdysponowane na:

 • pozyskiwanie dalszych zleceń na realizacje badań klinicznych poprzez rozwijanie posiadanych kontaktów biznesowych oraz prezentacje oferty Spółki podczas wydarzeń branżowych;

 • promocja serwisu sprzedaży testów genetycznych;

 • budowa sieci sprzedaży Sel-BRCA1 (w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku badań klinicznych) opartej na współpracy z poradniami onkologicznymi opiekującymi się pacjentkami z historią nowotwór piersi w najbliższej rodzinie;

 • budowa ośrodka badawczo-rozwojowego wraz z przychodnią genetyczną, który umożliwi zwiększenie marży na oferowanych produktach i usługach oraz umożliwi rozpoczęcie własnych projektów badawczo - rozwojowych.

READ GENE zostało tym samym trzecią polską firmą wykorzystującą innowacyjne zdobycze biotechnologii, która zdecydowała się na rozwój poprzez wejście na rynek NewConnect. Wcześniej pojawiły się między innymi Pharmena oraz Euroimplant. Notowany na GPW jest również Bioton z patentem na produkcję insuliny i Optopol Technology, który korzystając z opracowanej przez toruńskich fizyków technologii tomografii spektralnej dna ludzkiego oka opracował i wdrożył urządzenie, którym chce podbić szpitale i gabinety optyczne na świecie14.

Spółka zanotowała w 2009 roku zysk netto w wysokości 325.655,38 zł. Dla porównania w roku 2008 zysk netto wyniósł 47.045,52 zł. Ponad sześciokrotny wzrost zysku wygenerowany został nie tylko poprzez sprzedaż testów opisanych powyżej, ale również poprzez współpracę z korporacjami farmaceutycznymi zainteresowanymi dostępem do bazy danych chorych i ich krewnych opracowanych i zarządzanych przez READ GENE SA. Specjaliści oceniają bardzo wysoko dalsze możliwości rozwoju oraz optymistycznie szacują wzrost wartość akcji READ GENE przede wszystkim z powodu unikalnego rodzaju prowadzonej działalności na polskim rynku oraz stałego rozwoju medycyny w dziedzinie tzw. personalized medicine czyli stosowania zindywidualizowanego leczenia opartego na analizie genetycznej pacjenta i nacisku na zindywidualizowanej profilaktyce w przypadku skłonności do zachorowania na nowotwór.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Warto również zwrócić uwagę na zagadnienia wiążące się z udostępnianiem baz danych osobowych gromadzonych przez Pomorska Akademię Medyczną i udostępnianą przez READ GENE, ponieważ co do zasady, gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie zdrowia oraz kodzie genetycznym są w polskim porządku prawnym zabronione15. Ustawodawca zdecydował się jednak uczynić odstępstwo od tej ogólnej zasady i w dalszej treści art. 27 §2 ust. 7 i 9 wskazał, iż gromadzenie informacji o stanie zdrowia i kodzie genetycznym pacjenta jest możliwe w przypadku podmiotów świadczących usługi medyczne, a także w przypadku, gdy jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych.

Informacje o kodzie genetycznym należą do kategorii danych sensytywnych objętych ochroną prawną i to osoba zainteresowana musi wyrazić zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie. Orzecznictwo sądów polskich jednoznacznie wskazuje, że zgoda udzielana przez osobę zainteresowaną bezwzględnie musi być udzielana na piśmie i musi wskazywać zakres przetwarzania pozyskanych danych oraz ich ewentualne udostępnianie podmiotom trzecim. Ponadto w przypadku pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych zgoda powinna być udzielona dopiero po uzyskaniu informacji ocelach, ryzyku i niedogodnościach związanych z badaniem klinicznym, warunkach, w jakich ma ono zostać przeprowadzone. Pacjenci muszą być również poinformowani w sposób wyraźny o możliwości i konsekwencjach wycofania się z prowadzonych badań.

W przypadku READ GENE jest to kluczowe zagadnienie wiążące się z funkcjonowaniem spółki, gdyż dysponuje ona jedną z największych na świecie baz danych pacjentów zdefiniowanych genetycznie (sama baza ma ogromną wartość rynkową przede wszystkim dla koncernów farmaceutycznych). Stąd też szczególna dbałość READ GENE o zapewnienie ochrony pacjentom przy jednoczesnym umożliwieniu im kontaktu z koncernami farmaceutycznymi wprowadzającymi na rynek leki nowotworowe. Na podstawie stosownych umów z bazy danych osobowych skorzystały m.in. AstraZeneca, Kudos i Pharma Net.

Przykład współpracy Pomorskiej Akademii Medycznej i READ GENE może stanowić inspirację dla podmiotów zainteresowanych współpracą z ośrodkami naukowymi w tych dziedzinach, które obiegowo ocenia się jako mało rentowne czy też- niszowe. Wyniki finansowe oraz szybki rozwój READ GENE mogą przekonać największych sceptyków. 

1 Nowotwory złośliwe w Polsce prof. dr. hab. Z. Wronkowski, dr n. med. Sz. Brużewicz, opublikowane na witrynie internetowej stan lipiec 2010 r.

2 Ibidem.

3 Op. Cit.

4 Cytowane za badaniami prof. dra hab. Jana Lubińskiego opublikowanymi na stronie http://genetyka.pam.szczecin.pl/download/13.pdf (stan na lipiec 2010 r.)

5 Układ o współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty) jest Międzynarodową Konwencją, która weszła w życie w 1970 roku; umożliwia ona uzyskiwanie patentów w państwach-stronach układu ( w chwili obecnej obowiązuje w 134 państwach) w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie międzynarodowe PCT).

6 Szczegółowe udostępnione zostały na witrynie http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/$File/schedule_of_fees_04_10.pdf (stan na lipiec 2010).

7 Zainteresowanych procesem rejestracyjnym oraz kosztami wiążącymi się z rejestracją patentu na terenie USA odsyłam na stronę Amerykańskiego Biura Patentowego WWW.uspto.gov; tabela opłat dostępna na stronie http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm (stan na lipiec 2010)

8 Pełen tekst wywiadu dostępny na stronie http://www.inwestycjealternatywne.pl/publikacje/wywiady/irvw_18,0,0,0.html (stan na lipiec 2010)

9 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

10 z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych(Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.)

11 Informacje zaczerpnięte ze strony http://read-gene.iai-shop.com/cat-pol-1227103189-Testy-DNA.html (stan na lipiec 2010)

12 Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.read-gene.com/pl/informacje/wlasnosc-intelektualna (stan na lipiec 2010)

13 Cytowane za Sprawozdaniem Zarządu Spółki za rok obrotowy 2009.

15 Art. 27 § 1 Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.)

 

Autor:Martyna Majewska, dr Tomasz Królikowski 

Martyna Majewska.

Prawniczka, nauczycielka, trenerka organizacji pozarządowych.  Obecnie zdobywa kwalifikacje mediatora sądowego. Członkini Stowarzyszenia PRO HUMANUM, Alumni of U.S. State Department Exchange Programs oraz Stowarzyszenia Mediatorów Polskich. Współpracowała m.in. z CODN, MSZ, British Council Polska oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Autorka wielu publikacji o charakterze edukacyjnym, współautorka projektów  finansowanych ze środków publicznych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podstawowe pole zainteresowań autorki to wielokulturowość oraz wieloetniczość we współczesnym świecie.

Napisz do autora

dr inż. Tomasz Królikowski.

W 2004 roku obronił pracę doktorską. Pracuje w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej oraz Uczelnianym Centrum Kształcenia na Odległość, gdzie przygotował 99 publikacji, które zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Od 1999 roku jest Biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. W okresie 1999-2009 r. wykonał ponad 30 opinii sądowych. Od 2002 r. jest ekspertem oceniających projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej (ocenił około 40 projektów). Od 2007 roku jest Dyrektorem Uczelnianego Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET. Temat jego pracy habilitacyjnej to: „Teoretyczne i doświadczalne podstawy minimalizacji energii w procesach szlifowania”. Wielokrotnie był zapraszany do realizacji grantów naukowych, jak również projektów UE.

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości