Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2010/09/17 09:58:43
JRC – centrum możliwości, czyli stypendia, staże, eksperci

Już od czterech lat 7. Program Ramowy (7.PR) jest źródłem możliwości współpracy, realizacji pomysłów i rozwoju potencjału ludzkiego UE. Oprócz czterech głównych priorytetów, w strukturze 7. PR znajduje się również obszar nazywany Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC).  Współpraca z JRC jest szansą dla polskiego świata naukowego na płynne włączenie się w Europejską Przestrzeń Badawczą.

Wspólnotowe Centrum Badacze, z siedzibą w Brukseli, jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i traktowane jest jako jej zaplecze badawcze. W skład struktury JRC wchodzi siedem Instytutów Badawczych zlokalizowanych w pięciu krajach europejskich (Belgia, Włochy, Hiszpania, Holandia, Niemcy), Dyrektoriat Strategii Naukowej w Brukseli oraz Dyrektoriat ds. Zasobów z siedzibą w Brukseli i Isprze (Włochy), a także  Rada Rządowa, wspierająca Dyrektora Generalnego w sprawach związanych z naukowym, technicznym i finansowym zarządzaniem JRC.

Aby zapoznać się z szeroką ofertą współpracy JRC, warto na samym początku zaznajomić się z działalnością Instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego (opracowano w oparciu o materiały Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej – KPK):

  • Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli, Włochy, Ispra (The Institute for the Protection and of the Citizen, IPSC). Główne obszary działalności IPSC to wsparcie w zakresie bezpieczeństwa obywateli (monitoring występowania zagrożeń, technologie informatyczne bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom finansowym), rolnictwo (ocena bezpieczeństwa żywności, wpływ zmian klimatycznych na środowisko), aspekty morskie (bezpieczeństwo transportu morskiego, nadzór w transporcie), technologie radarowe i bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (bezpieczeństwo  granic, zaawansowany radar, techniki telekomunikacyjne dla bezpieczeństwa), bezpieczeństwo nuklearne (techniki pomiaru materiałów nuklearnych, fizyczne modelowanie i analizy systemów i instrumentów) oraz ekonometryczne i statystyczne wsparcie zapobiegania oszustwom finansowym.
  • Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Włochy, Ispra (The Institute for Environment and Sustainability, IES). Główne obszary działalności IES to zmiany klimatyczne (badanie powiązań pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a zmianami klimatycznymi w skali europejskiej i globalnej), globalny monitoring środowiska (ochrona i konserwacja mórz europejskich, systematyczne obserwacje ziemi i oceanów, monitoring zasobów naturalnych,  globalny monitoring zasobów leśnych), transport i jakość powietrza (zrównoważony transport, technologie transportowe i emisje, zanieczyszczenie powietrza i jego skutki), rolnictwo, zasoby wodne, ekosystemy (zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, europejskie normy jakości wody, zarządzanie ekosystemami), monitoring zagrożeń naturalnych w przyrodzie (monitoring zasobów ziemi, lasów, systemy wczesnego ostrzegania).
  • Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Włochy, Ispra (Institute for Health and Consumer Protection, IHCP). Główne obszary działalności IHCP to produkty chemiczne, REACH (rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów w UE), alternatywne metody testowania leków (inne niż metody testowania na zwierzętach), produkty konsumenckie i żywność organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) żywieniu ludzi i zwierząt , aspekty zdrowotne w odniesieniu do nanotechnologii, zanieczyszczenia powietrza, badanie ryzyka technologii stosowanych do produkcji produktów konsumenckich Dodatkowo instytut prowadzi dwa Wspólnotowe Laboratoria Odniesienia: The Community Reference Laboratory on Food Contact Materials (CRL-FCM) oraz The Community Reference Laboratory for GM Food and Feed (CRL-GMFF)
  • Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów, Belgia, Geel (The Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM). Główne obszary działalności IRMM to materiały odniesienia i pomiarów (materiały odniesienia dla analiz środowiskowych, żywnościowych, produktów chemicznych, wstępne pomiary izotopów), żywność, biotechnologie, zdrowie (GMO, alergeny, mykotoksyny, żywność organiczna i zrównoważony rozwój w rolnictwie, BSE), analizy środowiskowe (materiały odniesienia do badań środowiskowych,
    radioaktywność w środowisku, pomiary izotopowe), badania w obszarze energii nuklearnej
  • Instytut Pierwiastków Transuranowych, Niemcy, Karlsruhe (The Institute for Transuranium Elements, ITU). Główne obszary działalności ITU to zarządzanie paliwami i odpadami nuklearnymi, bezpieczeństwo materiałów nuklearnych, opracowywanie metodologii w zakresie aplikacji środowiskowych i medycznych, badania podstawowe aktynowców.
  • Instytut Energii, Holandia, Petten (The Institute for Energy, IE). Główne obszary działalności IE to bezpieczeństwo nuklearne w poszerzonej UE, nowe metody leczenia w medycynie nuklearnej, magazynowanie i transport odpadów nuklearnych, bezpieczeństwo działania i przyszłość reaktorów nuklearnych, energie odnawialne, paliwa z biomasy i innych odpadów, nowe technologie energetyczne 
  • Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych, Hiszpania, Sewilla (The Institute for Prospective Technological Studies, IPTS). Główne obszary działalności IPTS to zrównoważony rozwój (zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska,  zarządzanie odpadami, recykling, zrównoważona produkcja, czyste technologie), energia i transport (trendy technologiczne, zmiany klimatyczne, opracowywanie scenariuszy rozwoju, mechanizm z Kyoto), badania i innowacje (ERAWATCH, polityki naukowe w krajach UE, zasoby ludzkie, mobilność, Foresight), społeczeństwo informacyjne (badania i rozwój w ICT, innowacje w ICT, jakość życia, e-learning, e-governanace, e-health, e-inclusion), rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich (Wspólna Polityka Rolna – CAP, klonowanie zwierząt) nauki o życiu (biotechnologie, testy genetyczne, inżynieria tkankowa, genetyka).

Budynek Instytutu Studiów Perspektyw Technologicznych w Sewilli (fot. JRC)

Działalność instytutów JRC skupia się na wielu kluczowych obszarach badawczych, dlatego też podjęcie współpracy z ośrodkami możliwe jest  m.in. w dziedzinach związanych z żywnością, produktami chemicznymi, zdrowiem (IRMM, IHCP, IPTS), środowiskiem i zrównoważonym rozwojem (IES, IE, IPTS i IHCP) czy bezpieczeństwem (ITU, IE, IRMM i IPSC).

Instytuty JRC podejmują również działania horyzontalne, dotyczące analiz techno-ekonomicznych (IPTS), materiałów odniesienia i pomiarów (IRMM) oraz bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania oszustwom finansowym (IPSC, IES, IPTS). JRC skupia się także na realizacji priorytetów szczegółowych: celów strategii lizbońskiej, wzmocnieniu zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa UE, zależnościach pomiędzy środowiskiem a zdrowiem oraz zrównoważonym rozwojem w rolnictwie. a

Współpraca z JRC. Razem czy osobno?

Wspólnotowego Centrum Badawczego kierowana jest zarówno do indywidualnych naukowców, będących na różnych etapach kariery, jak i do organizacji badawczych, instytutów naukowych – laboratoriów, organizacji działających w sektorze przemysłowym, instytucji administracji publicznej różnego szczebla z krajów członkowskich UE, kandydujących oraz stowarzyszonych z 7.PR.

Współpraca instytucjonalna z JRC możliwa jest m.in. poprzez tworzenie wspólnych projektów badawczych w ramach 7.PR,  w których Centrum będzie równoprawnym partnerem wraz z innymi podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowych konsorcjów. Należy jednak pamiętać o tym, że konkretne instytuty JRC są częścią Komisji Europejskiej. Oznacza to, że w projektach badawczych w 7.PR, nie mogą pełnić roli koordynatora. Każdy instytut posiada osobę do kontaktu (Enlargement Contact Officer), do której można przesyłać oferty współpracy. Partnerstwo któregoś z instytutów JRC z pewnością podnosi wartość i zwiększa szanse projektu na otrzymanie pozytywnej opinii ekspertów oceniających wniosek.

Kolejna możliwość współpracy instytucjonalnej w ramach JRC to Sieci badawcze (institutional networks). Ze względu na zróżnicowaną działalność poszczególnych instytutów, informacje dotyczące współpracy sieciowej znajdują się bezpośrednio na stronach  poszczególnych jednostek.

Trzeci rodzaj oferty dla instytucji, to możliwość zawierania umów o współpracy bilateralnej z publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uczelniami czy jednostkami administracji rządowej. Dwustronna współpraca może dotyczyć prowadzenia badań w konkretnych dziedzinach naukowych,  wymiany informacji, a także wymiany personelu między partnerami.

Współpraca indywidualna, jaką można podjąć w ramach JRC, opiera się zarówno na możliwości podjęcia pracy czasowej, jak i odbycia stażu, stypendium czy też szkolenia. Aplikujący ma również szansę stać się delegowanym ekspertem krajowym. Rodzaj podjętej współpracy zależy od konkretnego instytutu JRC ogłaszającego konkurs oraz od kwalifikacji samego zainteresowanego.

Grono osób mogących podjąć współpracę z Wspólnotowym Centrum Badawczym KE jest dość szerokie. Są to: doświadczeni i młodzi  naukowcy, studenci, przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej, przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit, przedstawiciele organizacji badawczych oraz przedstawiciele laboratoriów krajowych.

Rodzaj podejmowanej współpracy z instytutami JRC jest możliwy na dwóch zasadach: personelu statutowego (urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi) oraz personelu niestatutowego (stypendia, staże, delegowani krajowi eksperci).

Personel Statutowy (Statutory Staff)

Stażyści – są to absolwenci szkół wyższych oraz ci, którzy ukończyli studia licencjackie, a także osoby, rozpoczynające karierę zawodową po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.Dodatkowym wymogiem, stawianym stażystom, jest znajomość dwóch oficjalnych języków UE, w tym angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. O 3-5 miesięczny staż urzędniczy można ubiegać się we wszystkich instytucjach europejskich: w Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Komitecie Ekonomiczno - Społecznym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Komitecie Regionów.

Staże urzędnicze mają na celu, przede wszystkim, stworzenie młodym absolwentom szansy praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej w czasie studiów oraz umożliwienie pracy w wielokulturowym i zróżnicowanym etnicznie środowisku. Młodzi stażyści zapoznają się również z pracą różnych departamentów w danej instytucji, a także otrzymują miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. 

Co należy zrobić aby ubiegać się o staż w instytucjach europejskich? Przede wszystkim należy pilnować ów naborów na staże, które pojawiają się dwa razy do roku w okresie marzec-lipiec i  październik-luty. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą aplikacyjną. Informacje o stażach zamieszczane są na stronie: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm.  

Urzędnicy (Permanent Officials) – jeśli nie mamy możliwości odbycia stażu, a chcielibyśmy podjąć pracę w którejś z instytucji  europejskich, możemy skorzystać z oferty dla urzędników, a tutaj do wyboru są dwie opcje:

Administratorzy (kategoria "AD") – osoby ubiegające się o pracę administratora muszą mieć ukończone przynajmniej 3-letnie studia wyższe. Należy jednak pamiętać o tym, że wymogi co do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego różnią się w zależności od kategorii. Administratorzy biorą aktywny udział w tworzeniu polityki budżetowej, wspólnej polityki rolnej, koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich, negocjacjach z krajami spoza UE, a także angażowani są w interpretację  i wdrażanie prawa wspólnotowego.

Asystenci (kategoria "AST") – to dla osób, które muszą posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Asystenci wykonują prace sekretarskie i biurowe, archiwalne, dbają o sprawne działanie departamentów administracyjnych, włączani są również w działania zarządzającewewnętrzną strukturą danej instytucji europejskiej (budżet, finanse, personel, informatyka),  a także uczestniczą we wdrażaniu różnych polityk UE.

Jak wygląda procedura rekrutacji? Odbywa się ona poprzez ogłaszane konkursy, które publikowane są w Dzienniku Urzędowymi Wspólnoty Europejskiej i organizowane przez Europejskie Biuro Selekcji Kadr na stronie internetowej: http://europa.eu/epso/index_en.htm. Ogłaszane konkursy zawierają informację o wymogach jakie są stawiane przed kandydatami i dotyczą głównie: wykształcenia i doświadczenia zawodowego, pochodzenia, płynnej znajomości jednego z oficjalnych języków UE i satysfakcjonującej  znajomości drugiego, a także wymogu uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Aplikanci, którzy zdadzą egzaminy, trafiają na listę rezerwową pracowników, z której rekrutowane są osoby na konkretne stanowiska pracy. Procedura aplikacyjna dla personelu statutowego w systemie EPSO trwa około roku i zawiera okres od daty publikacji konkursu do momentu ustalenia listy rezerwowej kandydatów. Dodatkowo czas ten się wydłuża o kilka miesięcy w  przypadku procesu nominowania na konkretne stanowisko.

Personel Niestatutowy (Non-statutory Staff)

Staże – praktyki. (In-service training) – ostaż czy praktykę w instytutach badawczych JRC może aplikować zarówno student, jak i absolwent studiów wyższych i doktoranckich, pochodzący z krajów członkowskich UE, krajów kandydujących oraz stowarzyszonych z 7.PR. Dla naukowców pochodzących z innych krajów, z reguły staże nie są dostępne, ale w szczególnych przypadkach, określonych przez  Dyrektora Generalnego JRC, możliwe jest zastosowanie wyjątku.

Odbywanie praktyk w najlepszych instytutach badawczych daje młodym naukowcom możliwość rozwijania swoich umiejętności i realizacji ambicji naukowych. Dla studenta może to być moment kształtowania własnej drogi naukowej, pogłębiający świeżo zdobytą wiedzę, jak i umożliwiający poznawanie nowych obszarów. Dla wielu młodych naukowców staże są idealnym momentem na przygotowanie pracy magisterskiej czy doktorskiej w wiodących europejskich ośrodkach badawczych.

Staże i praktyki odbywają się w ramach działalności prowadzonej przez poszczególne instytuty JRC. Możliwe są trzy rodzaje współpracy. Pierwsza jest związana z przygotowaniem pracy magisterskiej czy doktorskiej, gdzie cel praktyki musi być bezpośrednio związany z tematem pracy. Druga opcja to podjęcie stażu przez osoby, które pragną zdobyć doświadczenie zawodowe po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej lub stopnia doktora. Trzeci rodzaj współpracy to praktyka dla osób, których program studiów zakładał obligatoryjne elementy współpracy z przemysłem. Czas stażu może wynosić od 3 do 12 miesięcy, ale w szczególnych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego przedłużenia maksymalnie o 12 miesięcy.

W jaki sposób można ubiegać się o staże w JRC? Tak jak we wszystkich akcjach 7.PR, tak i w JRC obowiązują zasady konkursowe. Niestety nie ma jednego miejsca (np. wyszukiwarki konkursów), które dawałoby możliwość szybkiego dotarcia do informacji o aktualnie ogłaszanych konkursach. Ten, kto jest zainteresowany aplikowaniem o praktykę w ośrodkach JRC, musi samodzielnie odszukać na stronach poszczególnych instytutów dostępne oferty. Każdy opublikowany konkurs zawiera: opis projektu, jego numer referencyjny, rodzaj praktyki, wymagane kwalifikacje i dokumenty, formularz aplikacyjny, w jakim należy składać wniosek oraz sposób jego złożenia. Podana jest również osoba odpowiedzialna za rekrutację stażystów w danym instytucie. Praktykant za swoją pracę w instytucie JRC otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, a także jednorazowy zwrot kosztów podróży (podstawą do rozliczenia są zakupione bilety).

Stypendia „Kat.20”, „Kat.30”, "Kat.40" (Research Fellows) – kierowane są do naukowców będących na różnych etapach kariery naukowej, stąd podział na trzy rodzaje kategorii. Stypendia „kat. 20” oferowane są doktorantom, którzy ubiegając się o stypendium, muszą zaświadczyć, iż rozpoczęli studia doktoranckie oraz przedstawić wstępną zgodę opiekuna naukowego na aplikowanie o stypendium. Stypendia „kat. 30” to dla naukowców posiadających stopień doktora lub posiadających minimum 5-letnie doświadczenie na poziomie stopnia magistra. Stypendium "Kat. 40" kierowane jest do naukowców posiadających 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu stopnia doktora lub 15-letnie, po uzyskaniu tytułu magistra.
Tak jak w przypadku staży-praktyk, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przez naukowców z innych krajów. Wszyscy naukowcy, niezależnie od rodzaju stypendium, muszą pochodzić z krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów stowarzyszonych lub kandydujących. Możliwy jest także udział rezydentów przebywający od co najmniej 5 lat w jednym z krajów członkowskich UE.

Naukowcy korzystający z ofert stypendialnych mogą oczekiwać, że podczas pobytu w instytutach JRC będą zaangażowani w zaawansowane prace badawcze, zwiększając tym samym swoje możliwości szkoleniowe i mobilność. Stypendysta zostaje zwyczajowo przypisany do konkretnego projektu, jaki prowadzony jest przez ośrodek JRC, uczestniczy w szeregu szkoleń, warsztatów, konferencji, a tym samym podnosi swoje kwalifikacje. Czas odbywania stypendium zależy od jego rodzaju: Stypendia „Kat.20” i „Kat.30” obejmują okres od 12 do 36 miesięcy, natomiast stypendia "Kat.40" można realizować przez okres od 2 do 24 miesięcy. Dziedziny prowadzonych badań, tak jak w przypadku pozostałych ofert Centrum, określone są przez działalność poszczególnych instytutów. Rekrutacji naukowców dokonują poszczególne instytuty, które w ramach konkursów, ogłaszają nabór na swoich stronach internetowych. Rekrutacja kandydatów uzależniona jest od aktualnych potrzeb instytutu i odbywa się kilka razy do roku. Naukowcy mogą składać swoje oferty przez cały rok (przy użyciu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych, dostępnych na stronach poszczególnych JRC).

W trakcie stypendium w JRC, naukowiec otrzymuje miesięczne wynagrodzenie, które jest różne w poszczególnych instytutach. Stypendysta otrzyma również miesięczny dodatek z tytułu zmiany miejsca pobytu (kwota zależna od dystansu pomiędzy miejscem stałego zamieszkania, a miejscem realizacji stypendium) oraz zwrot kosztów podróży (podstawą do rozliczenia są zakupione bilety).

Delegowany krajowy ekspert (SNE - Seconded National Expert)   kierowana jest do przedstawicieli administracji publicznej, instytucji naukowych, organizacji sektora badawczego, prywatnego lub non-profit, pochodzących z krajów członkowskich UE. Delegowany krajowy ekspert może pochodzić również z krajów kandydujących, stowarzyszonych czy z organizacji międzynarodowych. Ekspert ma, przede wszystkim, pełnić rolę doradcy i służyć Komisji Europejskiej doświadczeniem i wiedzą przy  opracowywaniu ważnych dokumentów i ekspertyz, związanych z badaniami prowadzonymi w danym instytucie JRC. Działania eksperckie mają się skupiać wokół kluczowych obszarów badawczych w jakich działa JRC. Praca ekspercka formalnie odbywa się na zasadach oddelegowania, które nie może być krótsze niż 6 miesięcy i nie dłuższe niż 24 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia do 4 lat).

Rekrutacja kandydatów na stanowisko delegowanego krajowego eksperta odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych na stronach internetowych poszczególnych instytutów JRC. Osoby zainteresowane aplikowaniem, znajdą w nich  informacje o proponowanym stanowisku i wymaganych dokumentach oraz sposobach rekrutacji. Konkursy otwarte na stanowisko delegowanego krajowego eksperta przewidują możliwość składania aplikacji przez cały rok. W trakcie oddelegowania ekspert otrzymuje z JRC dzienną dietę jako uzupełnienie miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez instytucję macierzystą (dieta dzienna uzależniona jest od odległości między miejscem stałego pobytu a miejscem oddelegowania). Ekspert może również liczyć na miesięczny dodatek z tytułu zmiany miejsca pobytu oraz na zwrot kosztów podróży. Dodatkowo ekspertowi przysługuje pokrycie kosztów szkoleń wynikających z potrzeb wykonywanej pracy.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zachęca osoby, które zamierzają ubiegać się o stanowisko Delegowanego Krajowego Eksperta w JRC, o zgłaszanie swoich kandydatur do KPK oraz o sprawdzanie publikacji danego ogłoszenia konkursowego na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl.

Warsztaty i zaawansowane szkolenia – corocznie instytuty JRC, w ramach tzw. "Enlargement and Integration Action”, organizują warsztaty i zaawansowane szkolenia, które odbywają się w różnych krajach europejskich. Do korzystania  z tej oferty uprawnieni są eksperci pochodzący z krajów członkowskich UE, kandydujących oraz stowarzyszonych z 7.PR. Dzięki szkoleniom eksperci mają szansę poznania praktyk stosowanych w instytutach JRC i zdobycia specjalistycznej wiedzy naukowej oraz poznania innych ekspertów pochodzących z różnych krajów europejskich. Oprócz pozyskanej wiedzy, istnieje możliwość zaprezentowania stanowiska swojego kraju w tematyce szkolenia. Wszystkie te doświadczenia mogą w przyszłości zaowocować wspólnymi projektami badawczymi. Dziedzina organizowanych warsztatów i szkoleń, tak jak i w pozostałych ofertach JRC, określona jest przez obszary działania Centrum. Uczestnikom spotkań JRC pokrywa udziału w warsztatach, zwraca podróży oraz wypłaca dzienną dietę.

Aplikowanie do wzięcia udziału w warsztatach i zaawansowanych szkoleniach, powinno odbywać się za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Kandydat zobowiązany jest do wyboru interesującego go warsztatu lub szkolenia, którego dokonuje z listy publikowanej przez JRC i dostępnej na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej JRC http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2390&lang=en. Następnie ekspert przesyła swoje CV wraz z listem motywacyjnym do KPK (http://www.kpk.gov.pl), który przekazuje dokumenty organizatorowi spotkania w konkretnym instytucie JRC. Ostateczny wybór kandydatów do udziału w warsztatach i zaawansowanych szkoleniach należy do JRC.

Złote zasady postępowania z ofertą JRC

Każdy kto chciałby skorzystać z oferty JRC musi mieć świadomość tego, że wszelkie informacje dostępne są bezpośrednio na stronach poszczególnych instytutów. Jeśli chcemy aplikować o pracę jako personel niestatutowy, odpowiadamy na ogłaszany konkurs wybranego ośrodka JRC (zazwyczaj szukamy opcji „Job     
opportunities”). Przestrzegamy zasad określonych w konkursach, w szczególności stosujemy się do wymogów aplikacyjnych (formularze, dokumenty, załączniki). Instytuty JRC zatrudniają wielu pracowników, dlatego ważne jest, aby aplikacyjna trafiła do odpowiedniej osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za przyjmowanie ofert. Pamiętajmy również, że aplikując o pracę czasową w JRC, nie mamy dowolności wyboru tematu, odpowiadamy na zapotrzebowanie na określone stanowisko, przy konkretnym projekcie badawczym realizowanym w instytucie JRC.

7. Program Ramowy to szeroka , skierowana przede wszystkim do naukowców posiadających co najmniej tytuł magistra lub odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu badań, ale nie tylko. Program Wspólnotowego Centrum Badawczego JRC daje ogromne możliwości rozwoju kariery naukowej także studentom, czyli tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. Współpraca z JRC może odbywać się na zasadach indywidualnego zaangażowania naukowców, albo poprzez instytucjonalne projekty skierowane do organizacji badawczych, instytutów naukowych czy instytucji administracji publicznej. Każdy rodzaj podejmowanej współpracy jest szansą dla polskiego świata naukowego na włączenie się w Europejską Przestrzeń Badawczą i odgrywanie w niej roli równorzędnego partnera.

Na skróty. Ogłoszone konkursy instytutów JRC
Na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE opublikowano listę aktualnie ogłoszonych przez instytuty JRC konkursów na stypendia oraz staże, skierowanych do studentów, początkujących i doświadczonych naukowców. Pod wskazanym adresem znajduje się tabela z ogólnymi informacjami dotyczącymi konkursów, natomiast szczegóły dostępne są na stronach poszczególnych instytutów.  

Osoby zainteresowane współpracą w ramach Wspólnotowego Centrum Badawczego, zachęcamy do kontaktów z dr Wiesławem Studenckim, który jest koordynatorem JRC w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (e-mail: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl, Tel: 0-22 828 74 83 w. 241). Zespół ds. JRC w KPK służy swoim doświadczeniem, wiedzą oraz szerokimi kompetencjami w zakresie ofert konkursowych.
 
Autor:Izabela  Stelmaszewska – Patyk 

Jest konsultantką Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń. Pracuje w RPK Centrum Wspierania Innowacji, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości