Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2012/03/01 15:16:17
Infrastruktura dla innowacji

Transfer i komercjalizacja wiedzy oraz implementacja wyników badań w gospodarce to najważniejsze cele polskiej nauki, a jednocześnie szansa dla przedsiębiorstw na dynamiczny, innowacyjny rozwój. Dla uruchomienia tego procesu konieczne jest jednak nie tylko przełamanie barier mentalnościowych (w tym także spotykanej czasami niechęci środowisk akademickich do angażowania się w projekty komercyjne i biznesu do finansowania badań), ale także zniesienie ograniczeń infrastrukturalnych. Stworzenie odpowiedniego zaplecza, godzącego specyficzne uwarunkowania i potrzeby obu środowisk – nauki i biznesu – jest jednym z fundamentów rozwoju całego kraju.

Do powstania innowacyjnego pomysłu wystarczy kreatywny, otwarty umysł, ale jego realizacja wymaga już laboratoriów, centrów technologicznych, ośrodków analiz, itd. W Polsce istnieje wiele ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, których zasadniczym zadaniem jest inicjowanie i rozwijanie różnych kanałów transferu wiedzy oraz technologii między sektorem nauki a biznesu. Szczególnie ważnymi elementami infrastruktury sprzyjającej innowacjom są akademickie centra przedsiębiorczości i parki naukowo-technologiczne. W Polsce widoczny jest bowiem problem braku instytucjonalnych i merytorycznych powiązań środowisk naukowych z biznesem oraz komercjalizacji wiedzy, co rodzi zapóźnienia w zakresie wdrażania nowych technologii, ogranicza innowacyjność przedsiębiorstw, a w konsekwencji zmniejsza konkurencyjność całej gospodarki. Zarówno akademickie centra (inkubatory) przedsiębiorczości, jak i parki naukowo-technologiczne są tymi strukturami, które dysponują efektywnymi narzędziami wspomagającymi współpracę przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Dlatego też ich rola w pobudzaniu innowacyjnego rozwoju gospodarki jest trudna do przecenienia.

Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze, dysponujące niezbędnym dla rozwoju innowacji zapleczem techniczno-technologicznym oraz kapitałem intelektualnym. Ich działalność ukierunkowana jest na wspieranie nowo powstających firm i dotyczy dwóch zasadniczych obszarów – pomocy lokalowej i usług okołobiznesowych. W większości inkubatorów maksymalny okres pobytu firmy wynosi od 3 do 5 lat. W tym czasie korzysta z wszechstronnego wsparcia, co zwiększa jego szanse na pokonanie barier wejścia na rynek i utrzymania się na nim. W ostatnim okresie inkubatory przedsiębiorczości stały się w Polsce domeną ośrodków naukowych – powstają jako centra przedsiębiorczości przy uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), powstające przy zaangażowaniu środków uczelnianych i unijnych, stworzyły już ogólnokrajową sieć wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i kadry naukowej. Aktywizacja tych środowisk jest szczególnie ważna z uwagi na ich ponadprzeciętny potencjał innowacyjności. Obecnie – zgodnie z danymi AIP Group – przy 31 polskich uczelniach funkcjonuje ok. 40 inkubatorów. Istotną rolę, jaką odgrywają w innowacyjnym rozwoju gospodarki, zilustruję na przykładzie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.


innowacje

Skoncentrowanie na jednym obszarze zaawansowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej, wysokiego kapitału intelektualnego i nowoczesnych firm to przepis na sukces w gospodarce XXI wieku. Przepis ten zastosowała Politechnika Białostocka, która w budynku byłej – nomen omen – stołówki tworzy nowoczesny Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii (AIPiWNT). Inkubator jest platformą współpracy sektora nauki i biznesu, środowiskiem powstawania i rozpowszechniania innowacji w lokalnej gospodarce, centrum przedsiębiorczości akademickiej w regionie. Zlokalizowanie ośrodka na terenie kampusu Politechniki Białostockiej przyniesie wymierne korzyści co najmniej w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, zminimalizuje znaczenie logistycznych barier w dostępie do specjalistycznej aparatury badawczo-szkoleniowej dla przedsiębiorców poszukujących nowatorskich rozwiązań technologicznych. Po drugie, wzmocni interakcję i kooperację pracowników naukowych z biznesem. AIPiWNTPolitechniki Białostockiej powoduje, że współpraca obu sektorów w regionie przestaje być zjawiskiem incydentalnym i akcyjnym jak obecnie (organizowanym ad hoc – od projektu do projektu), lecz staje się systemowa i regularna, a jej wynikiem jest większa dyfuzja wiedzy i innowacyjności, wzrost liczby wdrożeń, lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i biznesowego regionu. Zadaniem AIPiWNT Politechniki Białostockiej jest więc taka stymulacja kooperacji sektora nauki i biznesu, by implementacja innowacyjnych rozwiązań była efektywna i skuteczna. - Realizacja projektu- mówi prof. dr hab. Lech Dzienis, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej - pozwoli na szersze wykorzystanie możliwości Politechniki Białostockiej, jako największej uczelni w regionie, poprzez wykorzystanie dorobku badawczego w zastosowaniach komercyjnych. Innymi słowy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Technologii Politechniki Białostockiej z założenia ma być platformą umożliwiającą swobodny przepływ innowacyjnych idei w kierunku przedsiębiorstw, jak również ma na celu zbieranie informacji o problemach i potrzebach gospodarki, które mogą być przedmiotem pogłębionych prac badawczych. Swoistym „katalizatorem” współpracy przedsiębiorstw i środowisk naukowych, ma być wspomaganie postaw przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów i pracowników uczelni wyższych - grup z założenia mających największe skłonności do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, iż realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsięwzięć biznesowych, a zatem wpłynie pozytywnie na gospodarkę regionu

Inkubator Politechniki Białostockiej będzie uczestniczył w realizacji przedsięwzięć o charakterze biznesowym i komercyjnym, wymagających innowacji techniczno-technologicznych, do których wytworzenia, udoskonalenia i/lub praktycznego zastosowania konieczne jest wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego Uczelni. Istotnym obszarem jego aktywności będzie także zbieranie informacji z otoczenia gospodarczo-biznesowego w celu właściwej identyfikacji najważniejszych potrzeb przedsiębiorców w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji, patentów i licencji. Inkubator Politechniki Białostockiej będzie więc pełnił rolę obserwatora rynkowych trendów, w które warto inwestować czas, wiedzę i zasoby finansowe zarówno Uczelni, jak i biznesu. Uruchomienie mechanizmu tzw. feedback’u jest podstawowym warunkiem racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów każdej ze stron – nauki i biznesu. Zaletą takich struktur, jak AIP jest fakt, iż system przepływu informacji pozostaje wolny od czynników zakłócających prawidłowy przebieg komunikacji, ponieważ jest zbudowany na dwóch filarach. Po pierwsze, rozwiązaniach instytucjonalnych i formalnych, które ułatwią organizację oraz finansowanie wspólnych naukowo-biznesowych przedsięwzięć; po drugie - bezpośrednich kontaktach pracowników naukowych z przedsiębiorcami, najlepsze pomysły rodzą się bowiem na gruncie dyskusji, w żywej wymianie opinii i poglądów.

Inkubatory przedsiębiorczości działające przy uczelniach wzmacniają skłonność środowiska naukowego do angażowania się w działalność gospodarczą, dostarczając niezbędnych instrumentów organizacyjnych, formalno-prawnych i finansowych do tworzenia spółek typu i spin-out. Jednocześnie ułatwiają powstawanie w regionie nowych firm, opierających swój rozwój na wiedzy, innowacyjności, współpracy z sektorem B+R. Inkubowane przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w najtrudniejszych, pierwszych etapach działalności - fazie seed i fazie start-up. Preinkubajca i inkubacja należą do najbardziej wymagających okresów w działalności każdej innowacyjnej firmy. Konieczne jest wówczas nie tylko wsparcie finansowe, ale także pomoc w postaci , zarządzania, obsługi prawnej, dostępu do infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz szkoleniowej. Istotą  tego wsparcia nie jest maksymalizacja bieżących zysków przedsiębiorstwa, lecz jego trwały rozwój, polegający na realizacji innowacyjnych projektów.    

- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej - podkreśla prof. Lech Dzienis - będzie jednym z inkubatorów funkcjonujących w regionie. Jednakże, tym co będzie go odróżniać od innych, będą przede wszystkim przedmiot działalności, ścisłe powiązanie z największą uczelnią techniczną w regionie, własna baza badawczo-szkoleniowa w postaci interdyscyplinarnego laboratorium komputerowego oraz pracowni szkoleniowej praktycznego programowania i obsługi obrabiarek CNC. Inkubator stanie się kanałem transferu wiedzy do regionalnej gospodarki, na podstawie której będą wytwarzane konkretne produkty i usługi. W ten sposób współpraca nauki z biznesem ze sfery teorii i deklaracji wejdzie w sferę realnych działań. AIPiWNTPolitechniki Białostockiej jest swoistym pośrednikiem i doradcą zarówno dla pracowników naukowych, którzy chcą skomercjalizować wyniki swoich badań, jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują naukowego zaplecza dla realizacji swoich biznesowych pomysłów.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości należy postrzegać jako sposób na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w wymiarze regionalnym i loklanym. Atutem AIP jest połączenie potencjałów nauki i biznesu. Przedsiębiorcy najlepiej znają realia rynkowe, są ściśle zintegrowani z system gospodarczym regionu, trafnie identyfikują jego potrzeby i oczekiwania. Przedstawiciele środowiska akademickiego dysponują natomiast niezbędnymi dla tworzenia i wdrażania innowacji zasobami , narzędzi analitycznych, instrumentów laboratoryjnych. Zsumowanie tych potencjałów jest konieczne do utworzenia gospodarczych uwarunkowań sprzyjających innowacyjności, komercjalizacji wyników badań, dyfuzji wiedzy. Inkubatory wychodzą naprzeciw przyjętemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunkowi rozwoju polskiego sektora naukowego. Uczelnie wyższe powinny aktywniej podejmować współpracę z biznesem, zacieśniać wzajemne relacje, poszukiwać możliwości realizowania konkretnych działań, których wynikiem będzie wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości są efektem takiego prorynkowego spojrzenia na rolę i zadania współczesnej nauki. Spowodują z jednej strony zangażowanie w prace badawczo-rozwojowe kapitału pochodzącego ze środowiska przedsiębiorców, z drugiej – inspirowanie projektów naukowych oczekiwaniami i potrzebami biznesu. Ten dwukierunkowy mechanizm sprzężenia zwrotnego zapewni większą efektywność prac badawczych i umożliwi znaczące podniesienie liczby wdrożeń.

Współpraca sektora nauki i biznesu w ramach AIP w perspektywie długoterminowej doprowadzi do wzrostu produktywności regionalnych przedsiębiorstw, które zyskają dostęp do nowoczesnej wiedzy, technologicznie zaawansowanych czynników produkcji i wysokiego kapitału intelektualnego. Działalność Inkubatorów przyczyni się również do dynamicznego wzrostu liczby nowych przedsiębiorstw, szczególnie tych najbardziej pożądanych w nowoczesnej gospodarce – form przedsiębiorczości akademickiej (spółek typu i spin-out) – a tym samym wykreowania wielu nowych, specjalistycznych miejsc pracy. Wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionów, ponieważ nowoczesne, innowacyjne i dynamicznie rozwijające się firmy, które mogą stać się wysokiej klasy podwykonawcami dla globalnych koncernów, są jednym z najważniejszych czynników przyciągających kapitał zagraniczny. Warto podkreślić pozytywny wpływ Inkubatorów na szersze otoczenie nie tylko gospodarczo-ekonomiczne, ale także społeczne. Tworzenie w ramach tych ośrodków sieci współpracy i interakcji przedstawicieli świata nauki ze środowiskami biznesowymi sprzyja budowaniu kapitału społecznego, wzmacnia lokalne więzi, przełamuje paradygmat bezwzględnej walki konkurencyjnej, ukazując współpracę jako pożądaną i cenną wartość w życiu gospodarczym i społecznym.

Parki naukowo-technologiczne

Parki naukowo-technologiczne na trwałe wpisały się już w gospodarczy krajobraz kraju. Najstarsze z nich powstały w połowie lat 90-tych XX wieku i były wyrazem nowego sposobu myślenia o rozwoju gospodarczym, którego fundamentem miała stać się nie okazjonalna, lecz stała i systematyczna współpraca nauki i biznesu. Na przestrzeni lat szczegółowe uwarunkowania funkcjonowania parków – prawne, finansowe, organizacyjne – uległy pewnym zmianom, niemniej jednak główna idea pozostała niezmienna: tworzenie na styku nauki i biznesu środowiska innowacji zdolnego przekształcać teoretyczną wiedzę w praktyczne produkty i usługi. Innymi słowy, parki naukowo-technologiczne są zredukowanymi w skali, ale bardzo funkcjonalnymi i niezbędnymi dla współczesnej gospodarki systemami innowacji. Są miejscem kreowania i doskonalenia innowacyjnych rozwiązań, umożliwiają rzeczywistą współpracę nauki z biznesem. Zdaniem autorów raportu „Parki Przemysłowe i Specjalne Strefy Ekonomiczne” podstawowym kierunkiem dalszego rozwoju tych struktur jest ich specjalizacja: Nastawienie na konkretną gałąź innowacyjnej gospodarki pozwoli poszczególnym parkom na adekwatne dostosowanie oferty do danego rynku, tworząc przy tym unikalną sieć powiązań klastrowych, wspierających wzajemne działania. Kierunek rozwoju działalności poszczególnych instytucji to właśnie specjalizacja, która pozwoli uniknąć tzw. „efektu zatrzymania”. Brak tego typu działań prowadzi wprost do sprowadzenia roli parku jako miejsca o atrakcyjnych cenowo powierzchniach biurowych - niszcząc przy tym samą ideę leżącą u podstaw powstania organizacji (http://www.ipo.pl/raporty/parki_strefy_2011.pdf).

Obok parków naukowo-technologicznych funkcjonują także parki technologiczne. Zasady i cele ich działania są podobne, chociaż nietożsame. Różnicę tę dobrze określa Roman Trzaskalik, Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych: - O ile parki naukowo-technologiczne powinny być związane z ośrodkami naukowymi, o tyle parki technologiczne mogą funkcjonować niezależnie od ośrodków naukowych. Parki technologiczne to często główne siedziby firm z sektora Hi-Tech, za którymi stoi  współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi z zagranicy. Tym samym jest to szansa zarówno dla przedstawicieli polskiego biznesu, jak i nauki, do dalszej kooperacji i implementacji wspólnych przedsięwzięć na rynku polskim. Skupione w parkach technologicznych firmy przyciągają inwestorów zagranicznych i wpływają na rozwój najbliższego otoczenia biznesowego i całego regionu.   

W Polsce działa ponad 80 parków naukowo-technologicznych i przemysłowych. Prezentują one bardzo różnorodną, a przez to bogatą i komplementarną wobec siebie ofertę. W praktyce każdy przedsiębiorca, który poszukuje infrastruktury dla realizacji swoich innowacyjnych projektów, może znaleźć odpowiedni ośrodek (zob. tabela). Oto niektóre z nich.   

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

BPN–T położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowanych i zabudowanych nieruchomości o funkcji usługowej oraz terenu podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednym z głównych celów projektu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przyciąganie nowoczesnych technologii z kraju i ze świata. BPN-T będzie oferował pomoc nowopowstającym przedsiębiorstwom, a także firmom już istniejącym które przy wsparciu Parku będą chciały wdrażać lub rozwijać innowacyjne projekty. Pomoc w zależności od zakresu oraz podmiotu, do którego jest skierowana, będzie udzielana na zasadzie częściowej lub pełnej odpłatności.

 

Kielecki

Kielecki to innowacyjne środowisko biznesowe, funkcjonujące w obrębie nowoczesnej infrastruktury. Oferuje powierzchnie biurowe, laboratoryjne, produkcyjne oraz uzbrojone i doskonale przygotowane tereny inwestycyjne. Korzyścią dla lokatora KPT jest możliwość wynajmu powierzchni na preferencyjnych stawkach (30% stawki rynkowej). Wsparcie dla nowopowstających oraz funkcjonujących już na rynku firm realizowane jest w zakresie trzech najważniejszych obszarów działalności Parku, tj. wynajmu nieruchomości, usług biznesowych i usług rozwojowych. 

 

Park Przemysłowy Gminy Leżajsk

Park zlokalizowany jest w województwie podkarpackim. Lokatorzy Parku mają możliwość korzystania zezwolnień od podatku od nieruchomości oraz od podatku dochodowego. Drugim atutem Parku w Leżajsku, poza zachętami finansowymi, jest dobry klimat inwestycyjny. W praktyce oznacza to wsparcie inwestorów przy formalno-administracyjnych procedurach, a także pomoc w rekrutacji pracowników. W Parku Przemysłowym Gminy Leżajsk zainwestowało już 14 firm zajmujących się m.in. usługami: drukarskimi, budowlanymi, teleinformatycznymi, logistycznych czy obróbką metalu.

 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Misją Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez tworzenie zinstytucjonalizowanej platformy dla współpracy lubelskich uczelni i biznesu. Długookresowe cele Parku to: zbudowanie realnego partnerstwa na poziomie regionalnym między sektorem nauki i biznesu oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Park oferuje szereg usług, w tym m.in.: wynajem specjalistycznej powierzchni laboratoryjnej, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal szkoleniowych, szeroki wachlarz szkoleń w ramach realizowanych projektów, kompleksową obsługę logistyczną szkoleń, konferencji, wynajem mobilnej sali komputerowej.

 

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny to zaawansowana i kompleksowa forma aktywizacji rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności opartej na wiedzy i innowacyjności. PPN-T stanowi płaszczyznę praktycznej współpracy instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych i szeroko rozumianego biznesu w zakresie badań nad nowoczesnymi technologiami i produktami rynkowymi oraz ich transferu do procesów produkcji.

 

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach to ośrodek, którego misją jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej i rozwój ekonomiczny makroregionu Polski Północno-Wschodniej. Działania suwalskiego Parku skoncentrowane są na wspieraniu przedsiębiorczości zorientowanej na wykorzystanie innowacyjnych technologii i rozwój współpracy międzynarodowej. Usytuowanie Parku stwarza szansę na skupienie w Suwałkach możliwości kapitałowych, naukowych, kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia liczącego się w Polsce i Europie środowiska innowacyjnego.

 

Dolnośląski T-Park

T-Park to atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej, obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniający się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi wraz z systemem wsparcia finansowego. Podstawowym celem ośrodka jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, firm wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających

 

Park i Inkubator LifeScience

Parkiem Zarządza spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI), oferująca – poza wynajmem powierzchni laboratoryjnej – możliwość finansowania projektów badawczych o potencjale komercyjnym oraz kompleksową realizację badań kontraktowych. Unikalną cechą JCI jest komplementarność oferowanych usług: spółka oferuje infrastrukturę Parku, dofinansowanie w ramach realizowanych inwestycji kapitałowych, wsparcie merytoryczne. działalności Parku jest istotnym wyróżnikiem w sytuacji, gdy większość parków technologicznych oferuje głównie przestrzeń biurowo-magazynową.

 

Krakowski

Krakowski wspiera rozwój firm na wszystkich etapach ich rozwoju. Początkujące przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc w ramach usług inkubatora technologicznego. Dzięki realizowanym przez KPT projektom dla firm obejmuje także możliwość finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w ramach Funduszu Zalążkowego KPT. Spółki mogą liczyć na bezpłatne doradztwo oraz szkolenia związane z prowadzeniem biznesu i rozwijaniem profilu technologicznego przedsiębiorstwa. Rozwiniętym i gotowym do realizacji nowych inwestycji firmom, KPT umożliwia uzyskanie pomocy publicznej wraz z pakietem usług z tym związanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

 

KGHM LETIA Legnicki  

LETIA to wspólne przedsięwzięcie KGHM Polska Miedź S.A, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Misją KGHM LETIA jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu poprzez tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  przedsiębiorczości. KGHM LETIA skierowana jest zarówno do dużych przedsiębiorstw pragnących ulokować się na terenie Parku, jak również małych i średnich firm, a także mikroprzedsiębiorstw. KGHM LETIA oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący m.in.: procesów biznesowych, wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych, wsparcie w poszukiwaniu partnerów naukowych i biznesowych, organizowanie szkoleń.

 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny realizuje obecnie program opierający się na rozwoju sfery technologicznej i naukowo-badawczej. Główne kierunki rozwoju Parku określone w programie dotyczą stworzenia warunków i pozyskania inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, prowadzących działalność w centrach outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Centres, BPO) i centrach usług wspólnych (Shared Service Centres, SSC) oraz dla inwestorów z sektora badawczo-rozwojowego.

 

 

Tabela. Charakterystyka wybranych P N-T w Polsce

Nazwa PN-T

Zasoby/zaplecze

Dane kontaktowe

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

W projekcie zaplanowane jest kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie 23 ha terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową, jak również zagospodarowanie terenów o powierzchni ok. 3 ha poprzez wybudowanie 2 obiektów: Inkubatora Technologicznego i Administracji BPNT oraz budynku Centrum Technologicznego. Pomieszczenia zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia, które dadzą możliwość przeprowadzenia badań na potrzeby poszczególnych firm.

 

 

Biuro Innowacyjnej Gospodarki

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

 

tel. (+ 48 85) 869 62 26

 

bpnt@um.bialystok.pl

www.bpnt.bialystok.pl

 

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach

 

W skład Parku wchodzą cztery obiekty stanowiące jeden kompleks funkcjonalno-użytkowy: , cztery laboratoria badawczo-rozwojowe, hala procesów technologiczno-logistycznych orazMiędzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji. Korzystne położenie geograficzne Parku jest jego atutem przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych z podmiotami z krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza nadbałtyckich i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Park zlokalizowane jest przy ważnych szlakach transportowych – linii kolejowej Rail Baltica oraz połączeniu drogowym Via Baltica – będących elementami transeuropejskiego korytarza transportowego, łączących Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.

 

 

ul. Noniewicza 10
16-400 Suwałki

tel. (+48 87) 562 84 77
tel./fax (+48 87) 562 84 78

park@park.suwalki.pl
www.park.suwalki.pl

 

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

 

W PPNT funkcjonują trzy jednostki: , Centrum Przedsiębiorczości i Centrum Technologiczne. Inkubator Technologicznyzapewnia młodym firmom, ukierunkowanym na rozwój w oparciu o nowe technologie, warunki rozwoju podnoszące ich konkurencyjność. Firmom rozpoczynającym działalność oraz funkcjonującym na rynku nie dłużej niż 3 lata Inkubator oferuje m.in.: preferencyjne stawki czynszu za wynajem lokali, dostęp do usług doradczych, szkoleniowych oraz sekretarsko-biurowych, dostęp do sal konferencyjnych. Centrum Przedsiębiorczości to powierzchnia dedykowana podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową, dydaktyczną i doradczą. Na Centrum składają się funkcjonalna i wielomodułowa sala konferencyjna oraz przyjazne sale szkoleniowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Na terenie obiektu istnieje możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą łączy LAN i WiFi. Natomiast Centrum Technologiczne będzie odpowiednim zapleczem dla firm w fazie rozwoju oraz firm po fazie inkubacji. Zadaniem Centrum będzie ułatwianie transferu nowych technologii do sfery biznesu.

 

 

ul. Mościckiego 1

24-110 Puławy

 

tel. (+48 81) 886 30

 

biuro@ppnt.pulawy.pl

www.ppnt.pulawy.pl

 

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny jest właścicielem segmentu V oraz segmentu IV wielofunkcyjnego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą biznesową. W segmencie V znajdują się pomieszczenia laboratoryjne, pomieszczenia biurowe oraz pięć sal konferencyjno-szkoleniowych (na 30-40 osób). Realizowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury Parku, w ramach której powstają kolejne segmenty. Na zaplecze Parku złożą się m.in.: sala konferencyjna na 420 miejsc siedzących, powierzchnia wystawiennicza, powierzchnia biurowa.

ul. Dobrzańskiego 3
20–262 Lublin

 

tel. (+48 81) 534 61 00
tel./fax (+48 81) 531 85 48
 

biuro@lpnt.pl

www.lpnt.pl

 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

 

Oferowane tereny obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi (halami produkcyjnymi, pomieszczeniami magazynowymi i biurowymi), jak również tereny inwestycyjne wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną. Obszary ulokowane są w dwóch miejscowościach w okolicy Leżajska: Wierzawice oraz Stare Miasto. Część terenów stanowi podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Łączna powierzchnia dostępnych nieruchomości to 35 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych z trzema nowo wybudowanymi halami.

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

 

tel./fax (+48 17) 242 60 94

 

sm-park@sm-park.pl

www.sm-park.pl

 

Kielecki

 

W ramach KPT funkcjonują dwie strefy:

1. - kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla nowopowstających firm którego misją jest minimalizacja barier z jakimi spotykają się przedsiębiorczy ludzie podejmując decyzję o uruchomieniu własnej firmy.

2. Centrum Technologiczne – przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji
i usług.

 

 

ul. Piotrkowska 6 
25-510 Kielce 


tel. (+48 41) 36 76 385

tel./fax (+ 48 41) 36 76 355
 

technopark@um.kielce.pl

www.technopark.kielce.pl

 

Dolnośląski T-Park

T-Park położony jest w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, ma dogodne położenie komunikacyjne, znajduje się w odległości 65 km od Wrocławia, 200 km od Pragi, 420 km od Warszawy, 390 km od Wiednia oraz 335 km od Berlina. Miasto usytuowane jest w pobliżu ważnych połączeń komunikacyjnych  skrzyżowania autostrady A4 (30 km) i projektowanej drogi ekspresowej S3 (15 km). Od przejścia granicznego z Czechami jest oddalony o 20 km, natomiast od granicy z Niemcami o 130 km. W promieniu 70 km Wałbrzych otacza pięć dużych miast – Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko i Świdnica.

 

ul. Szczawieńska 2

58-310 Szczawno-Zdrój

 

tel. (+48 74) 648 0450

fax. (+48 74) 648 0451

 

info@t-park.pl

www.t-park.pl

www.t-park.eu

Park i Inkubator LifeScience

 

Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience) to kompleks 3 połączonych budynków o łącznej docelowej powierzchni blisko 20 000 metrów kwadratowych, zlokalizowany przy ulicy Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Park LifeScience jest pierwszym specjalistycznym centrum biotechnologicznym w Europie Środkowej, wyróżniającym się doskonałą lokalizacją na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwia to lokatorom Parku stały kontakt i współpracę z uniwersyteckimi naukowcami. Dodatkowo, lokatorzy Parku i jednostki współpracujące ze spółką korzystają ze wsparcia, jakiego udziela im regionalny LifeScience będący porozumieniem kooperacyjnym ponad 70 członków - firm, uczelni, szpitali i jednostek badawczo-rozwojowych z branży. Podobne wsparcie oferuje Polska Platforma Biotechnologii (PPB), której działalnością również administruje JCI.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji

ul. Bobrzyńskiego 14 (PARK LIFESCIENCE)

30-348 Kraków

 

Tel. (+48 12) 297 46 00

Fax (+ 48 12) 297 46 46

 

 jci@jci.pl

 www.jci.pl

 

Krakowski

Krakowski jest jedynym parkiem w Polsce posiadającym status specjalnej strefy ekonomicznej. dla przedsiębiorców dostępna w ramach pakietu specjalnej strefy ekonomicznej, a więc terenów pod inwestycje, powierzchni biurowych do wynajęcia oraz zwolnień podatkowych dla inwestujących tu firm, uzupełniona jest w przypadku KPT przez usługi okołobiznesowe parku technologicznego w formie nowoczesnej infrastruktury i rozmaitych działań na rzecz ich wszechstronnego rozwoju. Obecnie powierzchnia strefy wynosi 528,84 hektarów, a KPT wydał 86 zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

 

Al. Jana Pawła II 41 L

31-864 Kraków

 

tel. (+48 12) 640 19 58

fax (+48 12) 640 19 45

 

biuro@sse.krakow.pl

www.sse.krakow.pl, www.kpt.krakow.pl

 

KGHM LETIA Legnicki

Dla przedsiębiorców poszukujących terenów inwestycyjnych oferujemy 29,50 ha zlokalizowanych na obrzeżach Legnicy. Działki należące do Parku znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 364, a także w pobliżu autostrady A4. Dogodne położenie w centrum Dolnego Śląska, zapewnia szybki dojazd autostradą, zarówno do  granic Niemiec (90 km) oraz Czech (80 km), jak i do międzynarodowego lotniska we Wrocławiu (70 km).

 

ul. Złotoryjska 194

59-220 Legnica,

tel. (+ 48  76) 747 54 40

fax (+ 48 76) 747 54 44,

 

sekretariat@kghm.letia.pl
www.kghm.letia.pl

 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest obszarem inwestycyjnym powołanym z inicjatywy Miasta Płock i ORLEN S.A. dla tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw. Położony jest w centrum Polski w granicach administracyjnych miasta Płock, w północno-zachodniej części woj. mazowieckiego w odległości ok. 100 km od Warszawy, Torunia oraz Łodzi. Obecnie inwestycyjna parku to ok. 130 ha skomunikowanych gruntów wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną – gotowych do zainwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów z sektora przemysłowego i produkcyjnego. Dla firm, które chcą zainwestować w PPPT oferowany jest bardzo atrakcyjny program zwolnień w podatku od nieruchomości, w którym okres zwolnienia w zależności od wartości inwestycji wynosi 10 lub 15 lat.

 

Źródło: Opracowanie własnych na podstawie źródeł internetowych.

Jednym z priorytetów strategii rozwoju Unii Europejskiej jest wzrost gospodarczy w oparciu o innowacje. Celu tego nie da się osiągnąć bez stałego rozbudowywania infrastruktury odpowiedniej dla realizacji i wdrażania innowacyjnych projektów. Parki naukowo-technologiczne czy inkubatory przedsiębiorczości to ogniwa tego samego systemu, który ma umożliwić aktywizację potencjału tkwiącego w gospodarce opartej na wiedzy. Odpowiednie wykorzystanie tej infrastruktury wymaga jednak zaangażowania lokalnych środowisk – przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków akademickich. Infrastruktura pełni bowiem jedynie rolę służebną, nie jest celem samym w sobie, lecz – wprawdzie niezbędnym, ale jednak tylko – narzędziem do realizacji innowacyjnego wzrostu.      

Autor:Waldemar Wierżyński 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości