Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Artykuły analityczne
2011/06/29 14:25:17
Badania naukowe i innowacje jako wzrost jakości życia

Ludzie są z natury leniwi, jednak to lenistwo skłania nas do szukania rozwiązań ułatwiających nam życie. I tak zarówno koło w starożytności, jak i komputery kwantowe w niedalekiej przyszłości będą wpływać na wzrost naszego zadowolenia.

W niniejszym artykule przybliżone zostaną podstawowe problemy, jakie napotyka świat nauki na drodze do wdrażania nowych rozwiązań. Omówione zostaną podstawowe informacje na temat badań naukowych i rozwoju, programy ramowe Unii Europejskiej, które pozwalają na  finansowanie badań naukowych oraz pilotażowa edycja programu Top 500 Innovators i Wspólne Centrum Badawcze.

Zacznijmy od początku, czy badania naukowe są nam w ogóle potrzebne? Bez badań i wynalazków nie byłoby wielu m.in. ułatwiających życie urządzeń, leków, żywności. Nie wiedzielibyśmy o dużej ilości chorób i możliwości ich leczenia. Badania pozwalają np. na opracowanie protez, implantów itp., które pomagają społeczeństwu w codziennym życiu i obowiązkach. Na badania naukowe mogą składać się różnego rodzaju eksperymenty, analizy oraz wnioski z ich przeprowadzania. Unia Europejska coraz bardziej promuje i popiera skuteczniejszą komunikację i popularyzację w zakresie publikacji wyników i analiz przeprowadzanych badań naukowych. Inwestycje w badania naukowe owocują innowacyjnymi projektami, które pomagają w rozwoju gospodarki, a co za tym idzie poprawie jakości życia codziennego każdego człowieka. Prowadzenie badań naukowych to także przyczynianie się do wzrostu i polepszenia rozwoju kraju. Nowe rozwiązania powinny wspierać kreatywność i innowacyjność przede wszystkim w sferze społeczno-gospodarczej, a rozwój cywilizacyjny i gospodarczy w większym stopniu zależy od innowacyjności i kreatywności. Dlatego też badania naukowe i innowacje w znaczącym stopniu przyczyniają się do wzrostu jakości życia społeczeństwa.

Czym są innowacje?

Otóż innowacje określane są jako bardzo ważny element polityki UE. Innowacje długo określane były w kategoriach korzyści ekonomicznych i nadal tak jest, jednak teraz postrzegane są również jako strategiczny cel społeczno-gospodarczy UE. Innowacje to nie tylko tworzenie nowych towarów czy usług, ale także działania, które zwiększą dobrobyt społeczny oraz będą stymulowały rozwój społeczeństw.

Czym zatem są badania i rozwój (B+R)?

Badania i Rozwój (B+R) są ze sobą ściśle powiązane. Przyczyniają się do zwiększenia zasobów ludzkiej wiedzy w każdej dziedzinie życia. Dzięki połączeniu procesu badań i rozwoju powstają nowe produkty, technologie i inne innowacje, które sprzyjają rozwojowi gospodarki, a co za tym idzie polepszeniu jakości życia. Badania i rozwój zaliczane są jako pierwszy etap cyklu życia produktu. Prowadzenie prac rozwojowych i badawczych pozwala na opracowanie innowacyjnych produktów i usług.

W sferze badań i rozwoju wyróżnia się trzy obszary:

 • badania podstawowe, które realizowane są w teorii - zalicza się do nich także przeprowadzanie eksperymentów. Badania podstawowe przeprowadzane są w celu zwiększenia zasobów wiedzy na temat przyczyn zjawisk i zdarzeń, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce.
 • badania stosowane przyczyniają się do zdobycia wiedzy, która pozwala osiągnąć cele w praktyce. Badania te pozwalają również na poszukiwania zastosowań uzyskanych już wyników podstawowych.
 • prace rozwojowe natomiast przyczyniają się do wykorzystania istniejącej już wiedzy do ulepszenia istniejących produktów i usług lub opracowania zupełnie nowych. W ramach prac rozwojowych leży też między innymi przygotowywanie prototypów.

W Polsce od wielu lat badania i rozwój nie są na zbyt wysokim poziomie. Powodem może być między innymi brak funduszy. Dlatego tez Ministerstwo wraz z Unią Europejską zdecydowało się wspomóc finansowo naukowców i co jakiś czas przeznacza specjalne fundusze w ramach organizowanych konkursów na działalność badawczo - rozwojową. Stwarza to większą możliwość na prowadzenie nowych badań i eksperymentów, a także na wdrażanie ich w życie.

Dla polepszenia sektora B+R znowelizowano również ustawę o jednostkach badawczo – rozwojowych. Biznes i Rozwój sprzyjają budowie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, która jest oparta na wiedzy. W związku z tym przeprowadzanie badań naukowych przyczynia się w dużym stopniu do podniesienia innowacyjności i podniesienia jakości życia społeczeństwa.

W ramach polepszenia, kierunków rozwoju i stosowania badań naukowych istnieją programy badawcze oraz instytucje i jednostki naukowo-badawcze, które zajmują się i wspomagają przeprowadzanie badań w różnych dziedzinach. W Polsce istnieje bardo dużo takich programów i jeszcze więcej tego typu instytucji. Największa baza instytutów naukowych w Polsce przypisywana jest Polskiej Akademii Nauk, więc to jej działalność zostanie najpierw przybliżona.

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN) została utworzona w 1951 roku w celu zapewnienia polskiej nauce warunków rozwoju oraz nadania badaniom naukowym kierunku odpowiadającego potrzebom społeczeństwa. Akademia jest samodzielną instytucja naukową, która służy rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu, a jej działalność określana jest jako ogólnokrajowa. Polska Akademia Nauk przyczynia się także do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Instytucja zaangażowana jest w działalność dydaktyczną i prowadzi studia doktoranckie oraz podyplomowe w swoich placówkach. Polska Akademia Nauk wnioski z przeprowadzanych prac badawczych publikuje na swojej stronie internetowej: www.portalwiedzy.pan.pl.

Struktura Polskiej Akademii Nauk obejmuje:

 • Wydziały Akademii, które zajmują się między innymi: wydawaniem opinii w sprawach dyscyplin naukowych, opieką nad działalnością komitetów naukowych oraz współdziałaniem z komitetami i towarzystwami naukowymi.
 • Oddziały, które zajmują się wykonywaniem zadań Akademii w określonym regionie kraju. Oddziały w szczególności pełnią funkcje integracyjne życia naukowego danego regionu, są rzecznikami Akademii do terenowych organów władzy i administracji państwa, samorządu i organizacji społecznych.
 • Komitety naukowe i problemowe, gdzie komitety naukowe działają przy wydziałach Akademii, natomiast komitety problemowe przy Prezydium Akademii. Do zakresu zadań komitetów naukowych zaliczyć można między innymi: kompleksową problematykę danej dziedziny naukowej, udział we wdrażaniu i upowszechnianiu wyników badań, zachęcanie i rozwijanie współpracy z ośrodkami i organizacjami naukowymi spoza granic kraju. Komitety problemowe zajmują się badaniem spraw i problemów naukoznawczych, społecznych i gospodarczych,
 • Jednostki naukowe, do których należą: instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne i inne jednostki badawcze oraz naukowe placówki pomocnicze. Działalność jednostek naukowych finansowana jest głównie z budżetu państwa. 

Spośród wielu istniejących programów wspierających działania naukowe warto przedstawić Naukowych i Prac Rozwojowych (KPB), który został ogłoszony jesienią 2005 roku, natomiast w 2007 roku ewoluował w Naukowych i Prac Rozwojowych. Program ten powstał w celu ułatwienia prowadzenia polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa dostosowanej do światowych i europejskich ów.

Celem programu jest zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zacieśnienie współpracy gospodarki ze sferą naukowo - badawczą oraz wzrost jakości życia społeczeństwa polskiego. W głównej mierze chodzi o to, aby wyniki przeprowadzanych badań były dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Przyczyni się to do większej integracji świata nauki oraz pozwoli na osiąganie lepszej jakości prowadzonych badań naukowych.

Struktura Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych określa Priorytetowe obszary badawcze oraz proponuje w ich zakresie Priorytetowe kierunki badań. Jest to podstawa do sformułowania Strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Celem priorytetowych obszarów badawczych jest realizacja długookresowej polityki państwa w zakresie nadania działaniom badawczym cech zrównoważonego rozwoju. Natomiast celem strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych jest realizacja zadań badawczych, które służą rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych i społecznych.

Naukowych i Prac rozwojowych obejmuje pięć priorytetowych obszarów badawczych:

 1. Społeczeństwo w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – w ramach tego obszaru nacisk stawiany jest między innymi na podniesienie wiedzy i jej upowszechnianie w społeczeństwie, modernizację instytucji publicznych, zapewnienie swobody gospodarczej i naukowej oraz spójność społeczną i międzypokoleniową.
 2. Zdrowie – W ramach tego obszaru nacisk kładzie się na poprawę jakości życia i zdrowia społeczeństwa. Jednym z największych  zagrożeń zdrowotnych są choroby cywilizacyjne takie jak: nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość, alergie oraz różnego rodzaju uzależnienia. Szybki postęp wiedzy spowodowany dzięki badaniom naukowym pozwala na lepsze poznanie i zapobieganie w przyszłości ryzyka zachorowań. Wynajdywanie nowych leków umożliwia w coraz większym stopniu na skuteczniejsze leczenie chorób oraz na zapobieganie im.
 3. Energia i infrastruktura – w ramach tego obszaru nacisk kładzie się na innowacyjne technologie i materiały, które pozwalają realizować ważne cele gospodarcze oraz społeczne. Konieczne jest generowanie projektów badawczych, które pomogą w osiąganiu konkretnych celów takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, technologie będące w zgodzie z naturą, paliwa nowej generacji, nowe metody pozyskiwania energii odnawialnej, przyspieszenia i polepszenia przy budowie dróg i w budownictwie, wykorzystanie recyklingu oraz utylizacja materiałów.
 4. Nowoczesne technologie dla gospodarki – w ramach tego obszaru nacisk kładzie się na badania z zakresu chemii, biologii, informatyki i fizyki, które pozwolą na powstanie nowych i ulepszenie istniejących produktów i materiałów poprawiających bezpieczeństwo i życia. Ważne jest także wdrożenie rozwiązań umożliwiających rozwój kraju i prowadzenie do konkurencyjności przemysłu a tym samym do wzrostu produkcji. Kluczowa rolę odgrywa uzyskiwanie innowacyjnych materiałów i technologii o nowych właściwościach i zastosowaniach, które można wykorzystać niemal w każdej sferze życia gospodarczego i społecznego.
 5. Rolnictwo i środowisko - w ramach tego obszaru nacisk kładzie się na ocenę stanu, zagrożeń i użytkowania zasobów naturalnych. Chodzi tutaj głównie o możliwość ich efektywniejszego wykorzystania w gospodarce przy zachowaniu środowiska w stanie pozwalającym na jego naturalne odtwarzanie się i funkcjonowanie. Natomiast w rolnictwie wykorzystanie nowej wiedzy powinno służyć doskonaleniu istniejących technologii oraz wytwarzaniu nowych w zakresie przede wszystkim produkcji bioenergii oraz wytwarzania nowych materiałów i surowców. Ważne jest również zapewnienie wysokiej jakości wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz ustanowienie norm i ów w odniesieniu do żywności genetycznie modyfikowanej.

W jaki sposób zdobyć fundusze z UE na finansowanie badań?

Jak wszyscy doskonale wiedzą jedną z ważniejszych rzeczy przy prowadzeniu badań naukowych i wdrażaniu innowacji są fundusze. Coraz częściej osiągnięcia na poziomie światowym w dziedzinie nauki przypisywane są Polakom, jednak nie mamy wystarczającej ilości inwestorów i funduszy na przeprowadzanie badań naukowych na szerszą skalę. Podobnie wygląda sytuacja jeżeli chodzi o wdrażanie innowacji. Niestety współpraca nauki z polskimi przedsiębiorstwami nadal jest niezadowalająca. Wyniki prac naukowo-badawczych w niewielkich ilościach trafiają do gospodarki polskiej. Jest to bariera, z powodu której niemożliwe jest wykorzystanie wszystkich nowych szans dla gospodarki. Fundusze przeznaczane na zakup nowych aparatur oraz dokształcanie pracowników naukowych są wciąż wysokie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza większe możliwości na korzystanie z form wsparcia finansowego przeznaczonego między innymi na badania naukowe i  innowacyjne projekty. Ostatnie lata pokazują jak bardzo dynamiczny stał się wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Przeznaczane finanse pozwalają nie tylko na budowanie i uzupełnianie laboratoriów i organizacji badawczych, ale także na rozwój umiejętności pracowników naukowych. W praktyce wygląda to tak, że zainteresowanie przedsiębiorstw dofinansowaniem do badań jest dużo wyższe niż przeznaczany na nie budżet. Przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi:

Na wykresie obserwujemy zależność, gdzie widać jak z roku na rok powiększa się różnica między wartością kwotową składanych wniosków w stosunku do budżetu oferowanego z konkursów. 

Komisja Europejska chce zmodyfikować programy, które wspierają innowacje. Jednak zanim przystąpi do pracy, chce wysłuchać propozycji najbardziej zainteresowanych podmiotów. Dlatego też wydano „Zieloną Księgę”, w której znajduje się 27 pytań na temat wspierania badań naukowych i innowacyjnych rozwiązań. Zainteresowani wnioskodawcy chcą przede wszystkim uproszczenia procedury związanej ze składaniem wniosków o dofinansowanie, zwiększenia kwot dla małych i średnich przedsiębiorstw, przeznaczenia funduszy na zatrudnianie osób wykwalifikowanych do wdrażania innowacji oraz wsparcie nie tylko dla oryginalnych technologii ale także tzw. dyfuzji innowacji. Unia Europejska stwarza możliwości finansowania badań naukowych w ramach czterech postępujących po sobie programów ramowych, które zostały pokrótce opisane poniżej:

a) czwarty program ramowy – 4 PR

Czwarty Program Ramowy składał się z programów naukowo-badawczych i podzielony był na cztery obszary działalności:

 • badania Naukowo Techniczne (RTD) i programy demonstracyjne,
 • współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi,
 • rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań,
 • wspieranie podnoszenia kwalifikacji badaczy.

Czwarty Program Ramowy aktywny był w latach 1994-1998.

b) piąty program ramowy – 5 PR

Piąty Program Ramowy miał za zadanie podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę warunków i jakości życia, wsparcie polityk wspólnotowych oraz wzmocnienie sfery nauki z przemysłem w Unii Europejskiej. Stworzenie 5PR miało przyczynić się do podniesienia poziomu europejskiego „know-how” i innowacyjności. Piąty Program Ramowy aktywny był w latach 1998-2002.

c) szósty program ramowy – 6 PR

Szósty Program Ramowy stworzony był głównie do finansowania badań w Europie, inicjowania i poprawy międzynarodowej współpracy w sferze badań, wymianie wiedzy i doświadczeń naukowych. 6PR miał na celu stworzenie w Europie środowiska opierającego się na innowacjach oraz wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Szósty Program Ramowy aktywny był w latach 2002-2006.

d) siódmy program ramowy – 7 PR

Siódmy Program Ramowy jest nie tylko największym programem badawczym na świecie, ale także jednym z najsprawniej zarządzanych narzędzi finansowania. Jest to program siedmioletni realizowany obecnie i na lata 2007-2013. Tegoroczny program ma za zadanie wspieranie innowacyjności a fundusze z 7 PR zostaną przeznaczone na rozwój centrów badawczych.

Siódmy Program Ramowy ma na celu:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych,
 • zwiększenie potencjału ludzkiego w dziedzinie badań i technologii poprzez edukację i szkolenia, łatwiejszy dostęp do infrastruktury badawczej oraz zachęcanie badaczy i naukowców do rozwijania kariery,
 • zwiększenie społecznego zaufania do nauki poprzez poprawę współpracy między społeczeństwem w Europie a światem nauki,
 • wspieranie stosowania i rozpowszechniania wiedzy z działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

W skład 7PR wchodzą cztery programy szczegółowe uzupełnione o program obejmujący badania nuklearne (EURATOM) oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego (JRC).

Wspólne Centrum Badawcze („Joint Research Centre” − JRC),które można też spotkać pod nazwą Wspólnotowe Centrum Badawczejest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. WCB to siedem Instytutów Badawczych zlokalizowanych w pięciu Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, tj. Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Dyrekcja Generalna Centrum zajmuje się udzielaniem pomocy przy tworzeniu takiej Europy, która ma być bardziej konkurencyjna, zdrowsza, czystsza i bezpieczniejsza. Natomiast misją Centrum jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej. WCB prowadzi badania w prawie każdej dziedzinie, poczynając od ów bezpieczeństwa zabawek dla dzieci, poprzez doskonalenie materiałów do implantacji biodrowych, aż do wykorzystania systemu satelitów do monitorowania i wykorzystania gruntów. Działalność Wspólnego Centrum Badawczego prowadzona jest w ścisłej współpracy z europejskimi zespołami naukowymi, uniwersytetami i organizacjami badawczymi. Dodatkowo Centrum angażuje się w szkolenia młodych naukowców oraz udzielanie pomocy nowym państwom członkowskim w sferze naukowo-technicznych praw Unii Europejskiej. Dyrekcja Generalna JRC swój roczny budżet  przeznacza na bezpośrednie wsparcie instytucji w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). W ramach programu 7PR Wspólne Centrum Badawcze przeznaczy środki z budżetu na bezpośrednie badania w czterech obszarach polityki:

 1. Dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy – działania w zakresie badań i łączenia zasobów (networking). Celem działań jest wspieranie, dostarczanie informacji i analizowanie polityk Unii Europejskiej oraz łączenie ze strategią lizbońską. Do obszarów priorytetowych zalicza się: konkurencyjność i innowacje, wspieranie europejskiej przestrzeni badawczej, przeprowadzanie badań w zakresie transportu i energii odnawialnej i czystej ekologicznie, społeczeństwo informacyjne oraz nauki o życiu i biotechnologia.
 2. Solidarność i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami – działania nad określeniem podejść ukierunkowanych na uzyskanie zrównoważonego rozwoju w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Obszarami priorytetowymi są: zrównoważony rozwój w obszarach wiejskich, rolnictwie i rybołówstwie, podejście do gospodarki zasobami naturalnymi w sposób całościowy, zdrowie, środowisko oraz zapobieganie zmianom klimatycznym.
 3. Bezpieczeństwo i wolność – działania w tym zakresie ukierunkowane są na badania, dzięki którym możliwe będzie opracowanie środków technicznych przeznaczonych do wykrywania i analizowania zagrożeń oraz dostarczania narzędzi do poprawy monitorowania i zarządzania ryzykiem. Do obszarów priorytetowych zalicza się: bezpieczeństwo wewnętrzne, reagowanie i zarządzanie katastrofami oraz bezpieczeństwo i jakość żywności i paszy.
 4. Europa jako światowy partner – działania w tym zakresie mają na celu wspieranie wysiłków politycznych Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji globalnej w sferze bezpieczeństwa. Do działań tych zalicza się również pomoc przy wyposażaniu unijnej polityki współpracy w dziedzinie rozwoju w takie narzędzia jak Obserwatorium do spraw rozwoju i  środowiska w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Obszary priorytetowe obejmują kwestie globalnego bezpieczeństwa i współpracy na rzecz rozwoju.

Każdego roku instytuty WCB ogłaszają i organizują w krajach europejskich warsztaty oraz zaawansowane szkolenia skierowane do ekspertów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących i stowarzyszonych z 7 PR. Instytucje Badawcze w ramach JRC oferują również stypendia, staże i pracę tymczasową.

Wydaje się, że to jednak wciąż mało. Temat badań  naukowych i innowacji musi być stale rozwijany i finansowany. Dlatego też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało się na ogłoszenie i rozpoczęcie pilotażowej edycji programu Top 500 Innovators - Science - Management – Commercialization. Projekt wydaje się być ciekawy i z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem, dlatego też należy opisać  jego najważniejsze cechy i funkcje. Top 500 Innovators jest programem stażowo-szkoleniowy, którego celem jest  podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizowany projekt ma posłużyć jeszcze lepszemu wykorzystywaniu funduszy przeznaczonych specjalnie na badania naukowe. Wykorzystane środki mają zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki. Projekt  Top 500 Innovators dotyczy przede wszystkim zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.

Pilotażowy projekt skierowany jest do:

 • pracowników naukowo – badawczych z polskich jednostek naukowych,
 • członków zespołów badawczych, którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników badań w dziedzinie nauk: przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych medycznych i o zdrowiu,
 • pracowników centrów transferu technologii, zaangażowanych w pracę zespołów badawczych,
 • menadżerów innowacyjności zajmujących się komercjalizacją wyników badań w ramach wyżej wymienionych dziedzin nauki, również realizujący projekty współfinansowane ze środków na naukę oraz ze środków Unii Europejskiej

Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tylko i wyłącznie droga elektroniczną od 1 czerwca 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku. Podmioty zgłaszające się do pilotażowego projektu muszą wypełnić formularz aplikacyjny, który znajduje się na stronie: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0817fd4c0dbb4cb19ce78e12be69fcee

Sam formularz zgłoszeniowy nie jest skomplikowany i wymaga wypełnienia między innymi takich danych jak:

 • dane personalne i kontaktowe
 • pełne wykształcenie z podaniem stopnia i nazwy uczelni
 • miejsce pracy – rodzaj jednostki zatrudnienia oraz dziedzina naukowa, w której beneficjent prowadzi badania.
 • stopień znajomości języka angielskiego
 • 6 pytań otwartych m.in. na temat „Co badasz i dlaczego?”

Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie kandydaci składają dokumenty aplikacyjne. Natomiast osoby, które zakwalifikują się do drugiej części, przejdą rozmowy i postępowanie kwalifikacyjne. Na podstawie wyników rekrutacji zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na program szkoleniowo – stażowy w roku 2011, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt przewiduje do 2014 roku wysłać na staże i szkolenia 500 osób do najlepszych uczelni światowych z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). Według wstępnego harmonogramu na przełomie października, listopada i grudnia 2011 roku w części pilotażowej projektu planowany jest dwumiesięczny wyjazd dla 50 osób, podzielonych na dwie grupy po 25 osób w dwóch ośrodkach akademickich. Następne trzymiesięczne wyjazdy planowane w latach 2012-2014 dla 150 osób w każdym roku.

Szkolenia z pilotażowego projektu  Top 500 Innovators będą trwały 2-3 miesiące, a tematyką szkoleń będzie:

 • współpraca nauki z gospodarką
 • zarządzanie badaniami naukowymi
 • komercjalizacja wyników badań

Osoby biorące udział w wyjeździe będą miały okazję spotkać się z przedstawicielami i przedsiębiorcami Venture Capital. Drugą korzyścią będzie możliwość wzbogacenia i zweryfikowania swoich pomysłów na badania naukowe i sposób ich prowadzenia podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców tych uczelni. Wyjazd stwarza również możliwości przyjrzenia się dokładnie działaniu firm zagranicznych, które zostały stworzone na potrzeby komercjalizacji badań.

Projekt Top 500 Innovators charakteryzuje się tym, że stwarza większą możliwość na profesjonalne zarządzanie projektami naukowo – badawczymi oraz na komercjalizację wyników tych badań. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma nadzieję, że realizacja projektu Top 500 Innovators z wykorzystaniem funduszy polskich i europejskich pozwoli zwiększyć innowacyjność i zapewni lepszą współpracę między B+R a gospodarką. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stara się prężnie informować i reklamować projekt wśród pracowników naukowych i uczelni, co powinno dać owocne wyniki z przeprowadzenia pilotażu.

Innowacyjność staje się coraz większym miernikiem atrakcyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym, a działania innowacyjne znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki, szczególnie w czasach gwałtownie zachodzących zmian technologicznych. Ważne jest zatem, aby stale podnosić przewagę konkurencyjną opierającą się głównie na innowacjach, co zwiększą szansę i gwarancję stałego rozwoju gospodarczego. Wzrasta także świadomość społeczeństwa, które coraz częściej zwraca uwagę na produkty uznawane jako innowacyjne i docenia je. Należy mieć jednak świadomość, że korzystanie z dobrodziejstw współczesnej nauki nie byłoby możliwe bez poprzedzających je nierzadko wieloletnich badań naukowych. Dlatego wskazana jest cierpliwość przy inwestycjach w nowatorskie rozwiązania, gdyż nie gwarantują one zysków w swojej początkowej fazie. Ilość pracy jak i ich długoletni wymiar nierozłącznie wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Dlatego warto skorzystać z możliwości jakie daje UE na dofinansowanie badań naukowych. W artykule tym zostały opisane tylko niektóre z instytucji pomagających w uzyskaniu środków pieniężnych na badania i rozwój.
Zapewnienie lepszego dostępu do finansowania sfery naukowo-badawczej ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzania badań naukowych i tym samym wdrażania innowacji. Wzrost ilości i jakości przeprowadzanych badań naukowych jak i wdrożenie ich wyników znacząco przyczynia się do generowania ciągłego rozwoju gospodarki oraz poprawy indywidualnego i zbiorowego dobrobytu. Ułatwienia w życiu codziennym jak i wygoda dla wszystkich są ważne. Zapewne większość z nas chciałaby żyć i móc wykonywać swoją pracę w sposób bardziej efektywny a zarazem przyjazny. Mało kto potrafi sobie wyobrazić codzienność bez elektryczności lub mniej drastycznie bez Internetu, a jednak gdyby nie działania osób zdeterminowanych do kreatywnego myślenia może nadal kaganki oświetlałyby nam ulice. Tak więc szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych dzięki badaniom naukowym i innowacjom w znaczącym stopniu przyczynia się do poprawy jakości życia, a badania naukowe odgrywają dużą rolę w życiu każdego człowieka, nie tylko naukowca.

 Literatura:

1. Raport Innowacyjność 2010 - PARP

2. http://www.deon.pl/

3. http://www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/index.html

4. http://europa.eu/pol/rd/index_pl.htm

5. http://www.nauka.gov.pl/

Autor:Alicja Haraf Miłosz Wójcik 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości