Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/03/31 11:18:32
Innowacyjna regeneracja olejów odpadowych

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. wraz z Instytutem Nafty i Gazu z Krakowa opracowała i wdrożyła innowacyjną modyfikację procesu przerobu olejów przepracowanych (odpadowych), uzyskując w efekcie wysokiej jakości oleje bazowe. Korzysta na tym nie tylko firma, ale i środowisko.

Oleje smarowe i przemysłowe - podobnie jak inne produkty - w okresie eksploatacji zużywają się i tracą własności użytkowe.Zgodnie z definicją, oleje przepracowane to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które straciły normatywne właściwości fizykochemiczne i nie nadają się do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin oraz oleje hydrauliczne. Zużyty olej zawiera związki chemiczne o silnym działaniu mutagennym i rakotwórczym - co czyni go odpadem wysoce niebezpiecznym i warunkuje specyficzny sposób dalszego postepowania z nim. Aby uświadomić sobie, jak złożony i zróżnicowany jest skład oleju odpadowego, wystarczy wymienić niektóre tylko grupy chemiczne, które mogą wchodzić w jego skład. Są to: sulfoniany, aminy, tiofosforany związków zawierających wapń, cynk, sód, magnez, fosfor, siarkę, azot. Ponadto kwasy organiczne, alkohole, aldehydy, ketony, fenole, WWA, żywice, asfalteny, związki chloru.

 Priorytet regeneracji

Oleje przepracowane zaliczane są do „trudnych i niebezpiecznych” odpadów XXI w., stąd też wymagają specjalnych reguł postępowania oraz odpowiedzialnego i profesjonalnego sposobu i procesu postepowania z tymi odpadami. Zgodnie z hierarchią postępowania zawartą w dyrektywie 2008/98/WE, regeneracja olejów przepracowanych ma priorytet przed spalaniem z odzyskiem energii. W sytuacji, kiedy regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na jakość, oleje te powinny być poddane innym procesom odzysku. Jeżeli natomiast ani regeneracja, ani inne procesy odzysku nie są możliwe, odpad musi być unieszkodliwiony w specjalnych, spełniających rygorystyczne przepisy  spalarniach.

Bariery wyzwaniem

Niepokojącym standardem na rynku polskim jest fakt traktowania zużytego oleju bardziej w kategoriach produktu rynkowego, niż odpadu niebezpiecznego. Organizowane przetargi skutkują zawyżaniem cen, a ponadto - z uwagi na rozcieńczanie odpadów – spada jakość olejów przepracowanych, niejednokrotnie do poziomu nienadającego się do regeneracji z wykorzystaniem stosowanych technologii. W istocie wytwórcy odpadów niebezpiecznych zarabiają na odpadach, zamiast partycypować w kosztach ich zagospodarowania i utylizacji.

Problematyczną kwestią w procesie recyklingu odpadów olejowych w Polsce jest także selektywna zbiórka zużytych olejów. Niejednokrotnie – wbrew obowiązującym przepisom - oleje odpadowe mieszane są z innymi odpadami płynnymi, co jest absolutnie zabronione i stanowi ewidentne naruszenie prawa. Działania takie mają dodatkowo ujemne oddziaływanie na proces regeneracji. Zwiększa to i znacznie utrudnia uzyskanie dobrej jakości oleju bazowego. Mieszanie odpadów, brak zintegrowanego systemu kontroli oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów to główne przeszkody na drodze do właściwego recyklingu olejów odpadowych. - Brak dobrze zorganizowanego i kontrolowanego systemu selektywnej zbiórki olejów odpadowych skutkuje bezpowrotną utratą części surowca do produkcji olejów bazowych z regeneracji oraz utrwalaniem nagannych zachowań wytwórców odpadu olejowego. Moglibyśmy efektywnie przerobić znacznie więcej tego odpadu, mamy do tego wszystkie potrzebne narzędzia i doświadczenie od 1963 roku - komentuje Grażyna Mikrut współtwórca innowacyjnego rozwiązania, Kierownik Biura ds. Rozwoju i Marketingu Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Potencjał i

Polska posiada niezbędny potencjał przemysłowy do profesjonalnego i zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadów olejowych wytwarzanych przez krajowych wytwórców. Od 1963 roku regenerację olejów przepracowanych prowadzi Rafineria Nafty Jedlicze S.A. – Spółka należąca od 1999 r. do Grupy Kapitałowej ORLEN. Regeneracja olejów przepracowanych prowadzona jest w kierunku wysokiej jakości, głęboko rafinowanych olejów bazowych stosowanych do produkcji olejów smarowych. RNJ S.A. posiada zdolności regeneracji olejów przepracowanych na poziomie 80.000 ton rocznie. Obecnie proces regeneracji prowadzony jest na uruchomionej w roku 2001, jako najnowocześniejszej w Europie i jedynej w kraju, instalacji do rafinacji wodorem. Instalacje o podobnej technologii znajdują się także we Włoszech i Indonezji.

Stosowana w RNJ S.A. katalitycznego wodorowego procesu regeneracji olejów odpadowych zapewnia o połowę mniejsze zużycie energii przy wytwarzaniu olejów bazowych, niż w przypadku ich pozyskania z ropy naftowej. Mimo wdrożenia w Polsce nowoczesnej, innowacyjnej, ekologicznej i tańszej metody regeneracji olejów odpadowych, znaczna ilość olejów przepracowanych jest eksportowana. Jest to konsekwencją braku współpracy wielu instytucji państwowych, jak i organizacji działających w służbie ochrony środowiska. - Warto zadbać o własne zdrowie i środowisko przekazując zużyte odpadowe oleje smarowe takim podmiotom jak nasz, które wyspecjalizowały się w zbiórce i zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych. Często spalanie olejów odpadowych odbywa się bez pozwolenia, ale też bez świadomości zagrożenia. Inicjujemy zatem proekologiczną postawę kampanią „Nie wylewaj i nie spalaj zużytych olejów smarowych. Przekaż je do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.”. Skupiamy w tym celu firmy działające w systemie zbiórki olejów odpadowych - dodaje Grażyna Mikrut z RNJ S.A.

Produkt

Z olejów odpadowych można uzyskać wysokogatunkowe oleje bazowe. Są to jasne, klarowne oleje o dobrych właściwościach niskotemperaturowych, wysokiej czułości na dodatki uszlachetniające, a także o niskiej zawartości aromatów i siarki. Oleje bazowe linii „N” uzyskiwane w pełnym procesie regeneracji olejów odpadowych z wykańczającą katalityczną obróbką wodorem stanowią składnik do produkcji: przemysłowych olejów smarowych (maszynowych, hydraulicznych, turbinowych, do sprężarek chłodniczych, do sprężarek powietrznych), olejów technologicznych (do obróbki metali, olejów konserwacyjnych, olejów antyadhezyjnych) oraz do olejów samochodowych (silnikowych i przekładniowych do przekładni manualnych). - Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - jako jedyna w Polsce - posiada specjalistyczny ciąg technologiczny z katalitycznym procesem wodorowym, pozwalający w sposób bezpieczny poddać oleje odpadowe pełnemu procesowi regeneracji, w kierunku wysokiej jakości baz olejowych.Cała ilość wyprodukowanych olejów bazowych znajdujeodbiorców na rynku polskim i zagranicznym- informuje Bogdan Pawlicki, współtwórca technologii, Szef Produkcji Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

Sukces

Linia technologiczna Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. funkcjonująca na zmodyfikowanym wodorowym układzie katalitycznym do regeneracji olejów odpadowych, jak również wytwarzane przez nią produkty otrzymały wiele nagród i wyróżnień. Między innymi: wyróżnienie w Konkursie Polski Produkt Przyszłości 2008; złoty medal dla oleju bazowego N-200 na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2008; srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacyjności Brussels Eureka 2009, a także Godło Promocyjne „Teraz Polska” 2010 w kategorii „Przedsięwzięcia Innowacyjne”.W chwili obecnej Polska wykorzystuje jedynie w połowie możliwości własnej infrastruktury w celu gospodarowania odpadami olejowymi. Miejmy nadzieję, że sukcesy badaczy z krakowskiego Instytutu Nafty i Gazu pracowników Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. zmienią tę sytuację na lepsze. 

Autor:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości