Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/06/01 11:19:23
O własności intelektualnej na forum z udziałem przedstawicieli Urzędu Patentowego RP oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seminarium pt. „Intellectual (IP) Policies in Universities and Research Institutions in the Visegrad Group” oraz spotkanie ekspertów w zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu technologii zostały zorganizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej () w Genewie z inicjatywy Urzędu Patentowego RP w dniach 29-30 maja br., w ramach prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej sprawowanej przez Polskę. Zagadnienia ujęte w programie wydarzeń, jak i wnioski wypracowane przez ich uczestników były spójne z „Deklaracją Warszawską”, podpisaną 28 marca br. przez premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej. w znacznej mierze został poświęcony budowaniu konkurencyjności gospodarek w oparciu o innowacje i nowe technologie.

Przedsięwzięcia te doskonale wpisują się także w zakres kompetencji oraz misję edukacyjną Urzędu. Zarówno bowiem efektywna współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jak i upowszechnianie wiedzy na temat własności intelektualnej m. in. w środowisku akademickim, stanowią strategiczne działania Urzędu. Z satysfakcją należy przyjąć inicjatywę w zakresie wspierania procesu ochrony własności intelektualnej oraz transferu technologii w różnych krajach. Idea powstania wspólnego dokumentu zarządzania IP w szkołach wyższych z pewnością okaże się istotną pomocą dla wielu ośrodków uczelnianych w tworzeniu wewnętrznych regulacji w zakresie ochrony własności intelektualnej. Natomiast planowane seminarium stanowiło forum wymiany doświadczeń oraz prezentacji najlepszych praktyk w tej dziedzinie. już od wielu lat docenia potencjał Polski, w tym Urzędu Patentowego RP, w zakresie tworzenia nowych instrumentów prawnych i podejmowania wielu inicjatyw w obszarze ochrony własności intelektualnej.

W obradach Polskę reprezentowali przedstawiciele Urzędu Patentowego: Prezes UPRP – dr Alicja Adamczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności – dr Piotr Zakrzewski, starszy specjalista ds. wspierania innowacyjności – Paulina Jaworska. W wydarzeniu wzięli też udział pracownicy naukowi Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Justyna Ożegalska-Trybalska oraz dr Dariusz Kasprzycki. W seminarium uczestniczył również – obok innych ambasadorów w Genewie państw Grupy Wyszehradzkiej – Ambasador RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie – Piotr Stachańczyk oraz Radca-Minister w Zespole Stałego Przedstawicielstwa – Wojciech Piątkowski. Na zaproszenie do Genewy przybyło kilkudziesięciu ekspertów w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną, reprezentujących nie tylko państwa Grupy Wyszehradzkiej, ale także Izrael, Stany Zjednoczone, Jordanię, Kamerun, Kolumbię czy też Republikę Południowej Afryki.  

Urząd Patentowy RP wspiera szkoły wyższe w tworzeniu i stymulowaniu ekosystemu innowacji, którego jednym z istotniejszych elementów jest ochrona wyników ludzkiej kreatywności. Problematyka własności intelektualnej obejmuje bowiem praktycznie wszystkie dziedziny życia, jest ważna dla każdego człowieka, niezależnie od posiadanego wykształcenia czy prowadzonej działalności. Istotny problem naszego społeczeństwa stanowi z jednej strony brak świadomości konieczności ochrony wyników swej pracy, z drugiej zaś bezprawne korzystanie z cudzej twórczości, czyli występowanie zjawiska „piractwa intelektualnego”.

Z inicjatywy Urzędu Patentowego udało się tę problematykę upowszechnić w środowisku szkolnictwa wyższego i nauki:

  • od 2007 r. zagadnienia dotyczące problematyki ochrony własności intelektualnej zostały wprowadzone do standardów kształcenia dla programów studiów pierwszego stopnia na niemal wszystkich kierunkach;
  • Urząd Patentowy RP współpracował ze środowiskiem akademickim przy realizacji kilku projektów mających na celu opracowanie propozycji programowych, materiałów i pomocy dydaktycznych, a także utworzenie studiów podyplomowych dla przyszłych wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej;
  • Prawa własności przemysłowej chroniące wynalazki, wzory użytkowe, oraz wzornictwo przemysłowe zostały uwzględnione szerzej niż dotychczas w tzw. ocenie parametrycznej jednostek naukowych. We współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”, zagadnienia te zostały wprowadzone, jako nowe kryterium oceny „innowacyjność”, w prestiżowym rankingu szkół wyższych.
  • 2011 r. – nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która m.in. wprowadziła Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (przejście z systemu nakierowanego na proces uczenia się do systemu skupiającego się na efektach kształcenia). Zagadnienia ochrony własności intelektualnej i zarządzania prawami wyłącznymi zostały włączone do efektów kształcenia we wszystkich obszarach studiów wyższych.

Seminarium oraz spotkanie ekspertów były zatem dobrą okazją zarówno do prezentacji polskich doświadczeń w zakresie upowszechniania wiedzy i podnoszenia kompetencji społecznych dotyczących IP, jak i przedstawienia merytorycznych propozycji do projektu realizowanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. „Uważam, że krajowe urzędy patentowe pełnią niezwykle istotną rolę w procesie podnoszenia świadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej – mówił podczas podsumowania obrad Dyrektor Departamentu Krajów Rozwiniętych i w Okresie Transformacji dr Michal Svantner – mogą bowiem z jednej strony inspirować różne działania poprzez formułowanie konkretnych rozwiązań dotyczących IP adresowanych do gremiów rządzących, z drugiej zaś – stanowić platformę wymiany już istniejących dobrych praktyk pomiędzy różnymi grupami społeczno-zawodowymi, w tym w środowisku nauki i przedsiębiorców”.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Urząd Patentowy RP


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości