Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/11/28 10:08:30
Jak ułatwić inwestycje na wczesnych etapach rozwoju firmy?

Inwestowanie w nowości stanowi wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorstw, a szczególnie firm znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju. Towarzyszy mu podwyższony poziom ryzyka oraz zwiększone zapotrzebowanie finansowe. Nie ułatwia to zdobywania odpowiednich środków finansowych na rynku i wymaga wzięcia pod uwagę możliwości korzystania z innych instrumentów niż klasyczne, tj. związanych z dokapitalizowaniem przedsiębiorstwa m.in. przez czy prywatnych inwestorów. 

W Polsce ten sposób finansowania wciąż nie jest dostępny w skali porównywalnej do najbardziej rozwiniętych rynków, takich jak USA czy Wielka Brytania, jednak odgrywa coraz ważniejszą rolę w finansowaniu niewielkich spółek, również takich, które nie miałyby szans na pozyskanie kapitału z innych źródeł.
 
Uczestnicy odbywającej się 26 listopada 2012 r. w Warszawie konferencji pt. ”Perspektywy rozwoju rynku VC w Polsce – Inwestycje na wczesnych etapach rozwoju – polskie i zagraniczne doświadczenia finansowania innowacyjności i przedsiębiorczości” zorganizowanej przez PARP, przedstawili rekomendacje zmian w zakresie prawa podatkowego i handlowego, a także wprowadzenia dobrych praktyk, które przyczynić się mogą do efektywniejszego działania rynku VC w Polsce. Rekomendacje wypracowane zostały ze środowiskiem VC, sieci aniołów biznesu i funduszy seed capital w czasie warsztatów zorganizowanych przez PARP we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym dla programu CIP przy Związku Banków Polskich. 
 
Johan Gorecki - CEO Globe Forum, Piotr Nogajczyk – Partner w PwC, Rafał Stroiński z kancelarii adwokackiej Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal oraz Anna Hejka – Partner Zarządzający funduszy Poland Growth
 
Awersja do ryzyka i nieelastyczność systemu prawno-podatkowego w Polsce to dwie cechy, które zdaniem biorących udział w konferencji, generują transakcyjne zwłaszcza po stronie przedsiębiorców i funduszy . Konsekwencje tych kosztów ponoszą wszyscy uczestnicy rynku – również państwo. 
 
Michał Bańka – Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP
 
Wśród zgłoszonych postulatów zmian znalazły się m.in.: propozycja utworzenia funduszu koinwestycyjnego aniołów biznesu, który wypełni lukę finansową w inwestowaniu pomiędzy etapem seed capital a , stworzenie zachęt podatkowych dla osób uzyskujących wysokie dochody a decydujących się na inwestycje w start-up’y, wprowadzenie finansowania długiem start-up’ów w działalności funduszy wysokiego ryzyka, potrzeba intensywnego coachingu i mentoringu start-up’ów, w które zostały zainwestowane fundusze a także informowania i edukowania przedsiębiorstw w zakresie możliwości wsparcia przez fundusze VC. Rekomendacje te są zbieżne z propozycjami PARP, które zostały zebrane w dwóch publikacjach: „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy”, pod redakcją: Krzysztofa B. Matusiaka i Jacka Gulińskiego (http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_95093.asp) oraz „Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji” autorstwa: Ewy Dąbrowskiej oraz Władysława Halbersztadta (http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_95641.asp)
 
Choć w ostatnich latach dokonano wiele zmian legislacyjnych, które sprzyjają zakładaniu nowych firm i inwestycjom VC, zdaniem inwestorów, sytuację zdecydowanie poprawiłoby rozszerzenie prawa do ulgi na nowe technologie. Ulga ta aktualnie obejmuje jedynie nabycie nowej technologii, nie obejmuje zaś samodzielnego jej wytworzenia przez przedsiębiorcę. Ze względu na problemy z wyceną i niejednokrotnie brak funduszy po stronie firm znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju, zarekomendowano zwolnienie z podatku lub modyfikację opodatkowania aportu praw majątkowych stanowiących własność intelektualną. Przesunięcie momentu opodatkowania aportu na etap zbycia udziałów w spółce powinno ten proces ułatwić. 
 
Zgłoszono także postulat dotyczący zwiększenia elastyczności tworzenia podatkowych grup kapitałowych oraz rozszerzenia zakresu autonomii w kreowaniu statutu spółki akcyjnej, tak aby zapisy umowy inwestycyjnej mogły znaleźć odzwierciedlenie w statucie spółki (jedną z dróg wyjścia inwestora z inwestycji jest giełda a przeprowadzenie tego procesu wymaga właśnie powołania spółki akcyjnej).
 
Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali, że problem jest jednak głębszy niż tylko system podatkowy. W procesie budowania ekosystemu dla  polskich innowacji istotnego znaczenia nabiera szeroko pojęte zaufanie, przełamywanie bariery psychologicznej między środowiskiem naukowym a biznesem, nieodłączne kwestie kultury i tradycji, wzajemnego postrzegania się stron dialogu i chęci współpracy. Akcentowano szczególną rolę uczelni wyższych w tym procesie, które są niejako warunkiem funkcjonowania ekosystemu innowacji (przykładem niech tutaj będzie słynny Uniwersytet Stanforda i rozwój przedsiębiorstw w Dolinie Krzemowej). Wskazano na potrzebę tworzenia marki uczelni, wyłaniania uczelni wiodących, które powinny mieć duże znaczenie w zakresie rozwoju i finansowania przedsiębiorczości w Polsce.
 
Polska wciąż za mało wykorzystuje swój innowacyjny potencjał. Ilość zainwestowanych środków prywatnych i publicznych to nadal „kropla w morzu potrzeb”. Dzięki środkom alokowanym m.in. w ramach działania 3.1. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej” (kwota 580 mln zł), stworzono pokrywającą obszar Polski sieć 43 instytucji zajmujących się preinkubacją przedsięwzięć innowacyjnych (http://www.web.gov.pl/startup/inkubatory/). Dotychczasowe wyniki działań tych funduszy to utworzenie 320 innowacyjnych firm (http://www.web.gov.pl/startup/startups/). Szacuje się natomiast, że po zrealizowaniu programu liczba ta osiągnie ponad 600. W ramach preinkubacji, fundusze dokonują identyfikacji szans na komercyjny sukces opracowywanego przedsięwzięcia, pomagają w stworzeniu biznesplanu i niezbędnych analiz. Pomysły, które pomyślnie przeszły fazę preinkubacji mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 200 000 euro. Wśród dotychczas powstałych spółek dominują firmy wywodzące się z branż tj. ICT, telekomunikacyjna, medyczna i biotechnologiczna.
 
Proces poszukiwania innowacyjnych pomysłów trwa. Wprowadzenie zachęt i zmian, które ułatwią proces powstawania nowych innowacyjnych firm i inwestowania w nie wydaje się więc niezbędne. Tym bardziej, że na świecie dostrzegany jest duży potencjał intelektualny Polaków, byłoby nie wykorzystać go w kraju.
Autor:Agnieszka Katowicz , Współpraca: Łukasz Sztern


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości