Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/09/12 15:23:37
Innowacje w firmie – co stoi na przeszkodzie?

Na drodze do innowacji może pojawić się wiele trudnych do przezwyciężenia barier, szczególnie groźnych dla małych firm. W przypadku polskiej gospodarki, cechującej się niską kulturą innowacji, dość łatwo można odnaleźć niesprzyjające innowacjom czynniki.

Do ogólnych i szeroko pojmowanych barier innowacji w przedsiębiorstwach można zaliczyć: nieufność, brak chęci nawiązywania współpracy z innymi firmami i sferą nauki oraz brak wystarczającej wiedzy w zakresie innowacji. Innowacjom nie sprzyjają takżeniedostateczne rozwiązania prawno-administracyjne dotyczące uzyskiwania koncesji i zezwoleń oraz ochrony własności intelektualnej czy nadmierna biurokracja. Wpływ na nie wywiera także sytuacja ekonomiczna kraju – w okresach złej koniunktury firmy zwykle skupiają się na przetrwaniu, a nie na inwestowaniu w innowacje.

Bariery innowacji mogą dotyczyć kontaktów firmy z otoczeniem. Szczególnie dla przedsiębiorstw sektora MSP pozyskiwanie zewnętrznej wiedzy oraz współpraca powinny mieć duże znaczenie. Jednak nawiązywanie i podtrzymywanie efektywnej współpracyutrudniają: niechęć do zmian, niedostrzeganie korzyści ze współpracy, niski poziom zaufania, brak zainteresowania współpracą, niepełna na temat nawiązywania kontaktów biznesowych,brak umiejętności określania swoich potrzeb w zakresie współpracy. Trudności te powodują, że wprowadzanie innowacji jest realizowaneprzez firmy samodzielnie, własnym nakładem, co często przekłada się na mniejszą skalą podejmowanych inicjatyw.

Niski poziom innowacyjności może wiązać się również z problemami pojawiającymi się wewnątrz firmy. Najczęściej wymienianą barierą jest brak odpowiednich zasobów, szczególnie tych finansowych – działania innowacyjneuważane są zabardzo kosztowne. Barierę stanowi nie tylko niedostatek środków, ale także utrudnionydostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Nawet w sytuacjipozyskania funduszy, pojawiają się trudnościw ich należytym spożytkowaniu i zarządzaniu finansami. Istotny jest także brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Zatrudnione osoby, oprócz posiadania niezbędnych umiejętności, powinny być skłonne do ciągłego doszkalania się i dążenia do pogłębiania swojej wiedzy.

Bez wątpienia łatwiej i bezpieczniej jest prowadzić prace odtwórcze niż twórcze. Dlatego ważne jest, aby kultura organizacji sprzyjała kreatywności oraz zachęcała do podejmowania ryzyka i mierzenia się z nowymi wyzwaniami.Niekorzystna jest sytuacja, w której pracownicy przejawiają niechęć do zmian, a wszelka kreatywność jest blokowana. Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy powinni rozumieć i wprowadzać zasady związane z innowacyjnością. Jednak często zarządzający nie czują się odpowiedzialni za wprowadzanie nowości, a pracownicy nie mają czasu na pracę nad nowymi pomysłami lub uważają, że nie leży to w ich obowiązkach. o niepodejmowaniu działań skierowanych na innowacje może też wynikać np. z wcześniejszych niepowodzeń w tym zakresie czy z niepewnego popytu na innowacje.

Część barier jest bardzo trudna do wyeliminowania, ale rozsądne decyzje i działania mogą odmienić oblicze każdej firmy. Mimo że istnieje szereg wskazówek obejmujących poszczególne aspekty działania przedsiębiorstwa i jego kontakty z otoczeniem, należy przypomnieć, że na początek wprowadzenie ogólnych zasad wzmacniających innowacje, takich jak: tworzenie dobrej atmosfery pracy i dbanie o utożsamianie się pracowników z firmą, pomaga stworzyć podstawę do dalszego wspierania innowacji.

 

Na podstawie:

Prezentacja Anna Wziątek-Kubiak, Bariery innowacyjności polskich firm, seminarium PARP, luty 2011.

Żołnierski A., Potencjał innowacyjny polskich małej i średniej wielkości przedsiębiorstw, Warszawa, 2005.

Wojnicka E.,System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2004.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Agata  Ostrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości