Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/14 10:03:42
Miasta i klastry

Coraz częściej rozwój miast łączy się z ich aktywnym działaniem w lokalnej gospodarce. Miasta wspierają np. budowę parków technologicznych, czy też angażują się we wspieranie klastrów. Przykładem takiej aktywności jest udział miast w projektach, takich jak „Rozwój i Wspieranie Potencjału Przemysłu Kreatywnego w Miastach Europy Centralnej" (Creative Cities) zaprezentowany 17 listopada na międzynarodowej konferencji INNO3city w Gdańsku.

Tematyka wydarzenia koncentrowała się wokół zagadnień związanych z kreatywnym i innowacyjnym podejściem do biznesu. W tym roku w wykładach, warsztatach i panelach tematycznych wzięło udział ponad 400 osób. Jeden z paneli poświęcono klastrom kreatywnym – dyskutowano o ich roli w budowaniu konkurencyjności lokalnych gospodarek oraz dzielono się doświadczeniami m.in. z projektu Creative Cities. Omówiono kwestie związane z wpływem klastrów kreatywnych na rozwój lokalnej gospodarki i miast. Uczestnicy podkreślili, że promowanie działalności lokalnych branż artystycznych na forum krajowym i zagranicznym, przyczynia się do otwierania nowych firm, przyciągania inwestycji oraz kolejnych przedstawicieli klasy kreatywnej, czyli osób, które „kreują nowe formy”: zalicza się do nich m.in. naukowców, inżynierów, wykładowców, artystów, pisarzy, aktorów, architektów oraz reprezentantów środowisk opiniotwórczych. Są to również osoby działające w branży nowoczesnych technologii, usług finansowych, zarządzania, medycyny, prawa – wszyscy, których praca polega na kreatywnym rozwiązywaniu problemów i szukaniu innowacyjnych rozwiązań.

Gdańsk w europejskiej sieci klastrów kreatywnych

Uczestnicząc w projekcie Creative Cities, Gdańsk chce wzmocnić swoją konkurencyjność oraz atrakcyjność poprzez wsparcie dla branż kreatywnych. Sieć współpracy w projekcie ma na celu wymianę doświadczeń między partnerami oraz analizę potencjału rozwoju tej branży w poszczególnych miastach. Przygotowana została strategia działania, która ma integrować przedstawicieli środowiska branży kreatywnej, zachęcić do dalszej współpracy oraz podejmowania działalności gospodarczej. W przyszłości strategia ma również pomóc w powstaniu inicjatywy klastrowej z branży kreatywnej na terenie Metropolii Gdańskiej.

Udział Gdańska w projekcie jest zgodny z dotychczasowymi działaniami miasta na rzecz kultury i aktywizacji jej członków. Obecnie miasto realizuje szereg cyklicznych imprez oraz projektów kulturalnych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Są to m.in. Gdańsk Dźwiga Muzę, All About Freedom i międzynarodowy festiwal teatrów ulicznych FETA.

Miasta realizujące projekt Creative Cities. / Źródło: www.creativcitiesproject.eu

Wspieranie klastrów na poziomie miast

W Polsce w każdym z regionów działa kilka inicjatyw, których animatorami lub mecenasami są miasta. Sukcesy zlokalizowanych tam inicjatyw klastrowych stanowią o ich sile i budują pozytywny jako miejsca przyjaznego biznesowi z możliwościami do dalszego rozwoju firmy. Koordynacja klastrów przez miasta koncentruje się głównie na obszarach pozaprzemysłowych. Taka sytuacja wynika z roli, jaką miasto pełni w tych obszarach:  prowadzi miejskie ośrodki i instytucje edukacyjne, kulturalne. Skupia wokół siebie działalność edukacyjną czy turystyczną. Przykładem miast pełniących rolę koordynatorów klastrów jest m.in. Poznań (Poznański Edukacyjny) oraz Sopot (Sopocki Turystyczny).

Działania podejmowanie przez miasta na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki i społeczności są dostrzegane również na arenie międzynarodowej. Przykładem jest nagroda przyznawana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej dla innowacyjnych przedsiębiorstw „Award for Innovative Enterprises”. W 2011 roku w Polsce otrzymały ją m.in. miasto Kielce oraz Zamek Cieszyn (jednostka kulturalna miasta Cieszyn) za inicjatywy na rzecz promowania wzornictwa i innowacyjności oraz budowy platformy innowacji. Ponadto w nagrodzonych miastach działają inicjatywy klastrowe: LabDesign oraz Śląski Dizajnu. Oprócz tego Zamek Cieszyn jako partner brał udział w międzynarodowym projekcie Sharing Experience Europe. Projekt ten, który dotyczył regionalnych strategii i polityk innowacji poprzez lepsze wykorzystanie potencjału designu, otrzymał nagrodę RegiStars 2011 w kategorii promującej sieciowanie i rozwój klastrów za innowacyjne projekty finansowane w ramach unijnej polityki regionalnej.

„Miejska” polityka klastrowa w Europie

Również europejskie miasta wspierają „miejskie” klastry. W październiku br. w Lyonie odbyła się konferencja kończąca międzynarodowy projekt CLUSNET. Projekt ten miał na celu wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia inicjatyw klastrowych, przeglądu polityki klastrowej oraz jej usprawnienia na poziomie miast. Projekt miał pomóc w doborze jak najlepszych narzędzi we wspieraniu klastrów. Wśród dziesięciu miast biorących udział w projekcie znalazły się m.in. Dortmund, Budapeszt, Barcelona oraz Goeteborg.  W tych miastach zidentyfikowano inicjatywy klastrowe z różnych sektorów gospodarki. Były to m.in. inicjatywy z branży ICT/IT, logistycznej, farmaceutycznej, chemicznej, motoryzacyjnej oraz kreatywnej.

Uczestnicy projektu wskazali na potrzebę synergii działań prowadzonych przez miasto. Sama klastrowa powinna się skupić na rozwiązywaniu trudności wokół zidentyfikowanych luk innowacji, tj: wspólnych badań, edukacji, finansowania działalności, rodzaju wsparcia, współpracy między firmami, współpracy między pozostałymi miejskimi klastrami  oraz internacjonalizacji.

Sieć współpracy miast europejskich – nowy nabór

Miasta, które są zainteresowane współpracą z innymi europejskimi miastami na rzecz rozwoju gospodarczego mogą skorzystać z programu URBACT. Od 1 grudnia br. mogą składać wnioski do nowego naboru w ramach sieci współpracy miast europejskich. Nabór jest skierowany głównie do miast, które chcą promować przedsiębiorczość. Projekt ma polegać na wymianie doświadczeń (pomysłów, dobrych praktyk) między co najmniej ośmioma miastami. Rezultatem będzie adaptacja dobrych rozwiązań poprzez stworzenie lokalnego programu działania przez każde z miast. W projekcie mogą wziąć udział również miasta, które planują lub realizują politykę wspierania gospodarki poprzez koordynowanie klastrów i chcą się wymienić doświadczeniami z innymi europejskimi miastami.

15 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędzie się bezpłatny warsztat poświęcony trzeciej rundzie naborów w ramach programu URBACT. Wnioski można składać do końca marca 2012 r.

 

Źródło: Projekt Clusnet, Projekt Creative Cities, , Komisja Europejska, Kongres Kultury Polskiej, MRR, Richard Florida „Miasta i klasa kreatywna”

 

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

 „Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Miłosz Pieńkowski 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości