Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/03/26 14:41:40
Mobilizacja branż kreatywnych w Europie!

W dniach 27-28 lutego br. w Mediolanie oficjalnie rozpoczęto pilotażowy projekt na rzecz branż kreatywnych w Europie pn. „Europejski Sojusz Sektora Kreatywnego” (European Alliance – ECIA). W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, w tym przedstawiciele 28 organizacji partnerskich – pierwszych uczestników międzysektorowej inicjatywy.

Komisja Europejska wspiera kreatywność

Komisja Europejka (KE), widząc potrzebę aktywniejszego wspierania branż kreatywnych w Europie, zainicjowała powołanie Europejskiego Sojuszu Sektora Kreatywnego. Ma on pomóc w zwiększeniu konkurencyjności, poziomu zatrudnienia oraz stanowić wsparcie dla zmian strukturalnych w gospodarce. Działania Sektora mają szansę odnieść sukces, tym bardziej, że KE dodatkowo przeznaczy na branże kreatywne 100 mln euro.

Międzysektorowa inicjatywa ECIA ma formułę otwartą. Obecnie znajduje się w niej 28 organizacji partnerskich z 12 krajów członkowskich. Ich działania skupiają się na wspieraniu branż kreatywnych zarówno politycznie, jak i finansowo – poprzez mobilizację dodatkowych funduszy oraz stymulowanie popytu na usługi i produkty, także pośród pozostałych branż i sektorów.

W ramach ECIA wprowadzone zostaną nowe narzędzia służące rozwojowi i integracji branży, w tym nowa platforma (Policy Learning Platform) dla europejskich, krajowych i regionalnych polityków, decydentów, przedstawicieli podmiotów z branży oraz pozostałych osób z doświadczeniem (m.in. z zakresu innowacji) zainteresowanych prowadzeniem polityki na rzecz rozwoju branż kreatywnych, w tym klastrów. Do 29 marca br. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE przyjmuje zgłoszenia do udziału w tej platformie. Więcej informacji na stronie Policy Learning Platform.

Klastry w sektorze kreatywnym

ECIA podejmuje liczne działania na rzecz klastrów, w szczególności promujące współpracę w ich ramach oraz wspierające internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw poprzez klastry. Wśród tego typu inicjatyw znajduje się The European Creative Lab, którego zadaniem jest wzmocnienie branży kreatywnej poprzez m.in. szkolenia dla koordynatorów klastrów, budowę międzynarodowej sieci współpracy klastrów kreatywnych oraz współpracy między klastrami kreatywnymi a klastrami przemysłów tradycyjnych. W tej inicjatywie udział bierze m.in. miasto stołeczne Warszawa.

Potencjał branż kreatywnych w kryzysie

Europejskie branże kreatywne wykazują duży potencjał wzrostowy. Branże te (włącznie z sektorem kultury) mają udział sięgający 4,5% w PKB Unii Europejskiej oraz zatrudniają 3,8% pracowników w UE, co daje 8,5 miliona miejsc pracy (bez efektów zewnętrznych powstających w innych sektorach gospodarki). Co więcej, w czasie odczuwanego w Europie kryzysu gospodarczego tempo wzrostu tych branż jest wyższe od średniej. Branże kreatywne, jako jedne z niewielu, oferują swoje usługi i produkty większości z pozostałych sektorów gospodarki. Są one coraz bardziej istotne, w szczególności gdy o obecności na rynku decyduje m.in. nowoczesne wzornictwo, ergonomiczność, reklama, media, oprogramowanie albo obowiązujące trendy.

Specyfika branż kreatywnych

Sytuacja sektora kultury oraz branż kreatywnych w dostępie do środków na finansowanie ich działalności, rozwój, utrzymanie konkurencyjności oraz internacjonalizację jest znacznie trudniejsza niż w innych branżach ze względu na niematerialny i często niepowtarzalny charakter wielu aktywów tych sektorów, brak gotowości inwestycyjnej podmiotów w nich działających oraz niewystarczająca gotowość instytucji finansowych do inwestowania. Wprawdzie wobec problemu z dostępem do finansowania stoją wszystkie MSP, jednak warto zwrócić uwagę, że w tej branży szczególną rolę pełnią mikro i małe przedsiębiorstwa. W przemyśle gier komputerowych 90% przedsiębiorstw skupia się wokół procesu tworzenia wartości dodanej tworzonej przez małe zespoły. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku innych branż, takich jak film, muzyka czy design.

Klastry-klastrom – branże kreatywne szansą na rozwój przemysłu tradycyjnego

Dotychczasowe wyobrażenie wspierania klastrów było kojarzone głównie ze wsparciem kierowanym do tradycyjnych przemysłów (w tym opartych na naturalnych zasobach), czy też wysokiej i nowoczesnej technologii. Ten sposób postrzegania sytuacji wzmacniała „widoczna” infrastruktura (m.in. budynki, laboratoria), a także współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi przy wspólnych badaniach i patentach.

Wraz ze zmianami społeczno-gospodarczymi niektóre branże, w tym również kreatywne, ujawniły swój potencjał, co przy ich dynamicznym rozwoju prowadzi do tworzenia się klastrów. Rozwój branż kreatywnych może też pomóc w rozwoju przemysłu tradycyjnego – dając nowe narzędzia. Również Komisja Europejska zwróciła na to szczególną uwagę i zaprasza m.in. inicjatywy klastrowe do składania wniosków w ramach projektu Europejskich Dzielnic Kreatywności (European Creative Districts). Jego celem jest zademonstrowanie potencjału w wykorzystaniu innowacyjnych usług i produktów z branż kreatywnych w tradycyjnych przemysłach. Z drugiej strony ma to również propagować i stymulować popyt na usługi i produkty z innych sektorów gospodarki. Sesja informacyjna o konkursie odbędzie się 12 kwietnia br. w Brukseli. Ostateczne wnioski można składać do 4 maja 2012 r. Więcej informacji znaleźć można na stronach KE.

Kultura i Kreatywność – nowy wymiar europejskiej polityki

Europa postawiła przed sobą nowe wyzwanie. Chce, aby zrównoważony rozwój nie pomijał tak ważnej sfery życia, jaką jest kultura, oraz jej działalności ponad krajowymi granicami. Program ma równocześnie sprostać wyzwaniom powstałym na skutek globalizacji, w szczególności poprzez wpływ technologii cyfrowych, oraz wydajniej zagospodarować korzyści płynące z branż kreatywnych. Ma również przyczynić się do realizacji celów strategii „Europa 2020”. W kolejnych latach dojdzie do konsolidacji funkcjonujących obecnie jako odrębne programów dla kultury i branż kreatywnych (Culture – MEDIA – MEDIA Mundus) w jeden kompleksowy. Od 2014 roku KE uruchomi program „Kreatywna Europa” z przeznaczeniem na rozwój kultury i branż kreatywnych w UE – budżet projektu wyniesie 1,8 mld euro. Środki mają być przeznaczone m.in. na promowanie nowego wymiaru polityki europejskiej na różnych poziomach, badania nad rolą branży kreatywnej w gospodarce i wpływie na inne sektory, jak i aktywizacji środowiska twórców. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na indywidualne cechy poszczególnych branż i ich specyfikę, co powinno zaowocować stworzeniem projektu uwzględniającego różne grupy docelowe i ich konkretne potrzeby.

 

 

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

 „Przedsięwzięcie PARP jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego PARP„Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.”

Autor:Miłosz Pieńkowski 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości