Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/11/21 08:37:42
2017 Global Index

Global Index mierzy ekosystem przedsiębiorczości danego kraju. W najnowszym raporcie zostało zaprezentowanych 137 państw zrzeszonych w Global Network (GEN). Polska w tegorocznym rankingu zajęła 31 miejsce, awansując z 34 miejsca.

Logo GEM

Raport GEI 2017 prezentuje ocenę ekosystemów 137 państw zrzeszonych w Global Network (GEN). W przygotowaniu raportu brane były pod uwagę takie czynniki jak m.in. indywidualna postawa przedsiębiorcza, umiejętności i aspiracje mieszkańców oraz istniejąca infrastruktura społeczna i gospodarcza. Indeks służy do diagnozowania kluczowych wyzwań związanych z rozwojem przedsiębiorczości.

GEI mierzy ekosystem przedsiębiorczości danego kraju, łącząc poszczególne dane, takie jak rozpoznawanie szans, umiejętności startupowe i akceptacja ryzyka, z wykorzystaniem środków instytucjonalnych, urbanizacją, edukacją i wolnością gospodarczą. Pomiary te pomagają odróżnić i tzw. przedsiębiorczość replikacyjną (odtwórczą) od innowacyjnych, wydajnych i szybko rosnących przedsięwzięć, które istotnie napędzają wzrost gospodarczy. W tym roku znalazły się cztery nowe elementy ekosystemu przedsiębiorczości cyfrowej: e-obywatel, e-administracja, e-rynek i (Digital Citizenship, Digital Governance, Digital Marketplace, Digital Business).

GEI 2017 zawiera kluczowe informacje dla decydentów i rządów krajów na całym świecie w celu wzmocnienia ich ekosystemów cyfrowych i promowania wysokiego wzrostu przedsiębiorczości. Autorzy szacują, że poprawa warunków pomocy przedsiębiorcom w tworzeniu nowych firm może przynieść gospodarce światowej dodatkowo 22 bilionów USD (szerzej na ten temat w dalszej części).

Na szczycie rankingu dominują kraje, które opierają swój rozwój na innowacjach. Pierwsza "10" rankingu nie uległa od ubiegłego roku większym zmianom. Niezmiennym liderem pozostały Stany Zjednoczone (83,4 pkt). Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: Szwajcaria (niespodzianka – awans z 8 miejsca), Kanada, Szwecja, Dania, Islandia, Australia, Wielka Brytania, Irlandia i Holandia. W czołówce najwięcej mamy przedstawicieli Europy, w tym m.in. 3 kraje nordyckie. Najwyżej sklasyfikowane kraje z Azji to Tajwan (16 miejsce), Singapur (25) i Japonia (25).

Z najbardziej zaludnionych krajów UE, jedynie Wielka Brytania została sklasyfikowana w najlepszej dziesiątce. Inne duże kraje zajęły dalsze pozycje – Niemcy (12), Francja (13), Hiszpania (32), Włochy (48). Wielka Brytania, Niemcy i Francja odznaczają się zrównoważonym zbilansowaniem uwzględnionych wskaźników. Z kolei Hiszpania, Włochy, a także Polska, są mniej wydajne w niektórych parametrach. Podobny problem dotyczy m.in. Japonii. Być może wynika to z niższego poziomu przedsiębiorczości, który został odnotowany w ostatniej dekadzie. Przejawem tego jest problem krajów europejskich do tworzenia nowych firm, wartych ponad miliard dolarów.

GEM Tabela 2

GEM Mapa

GEM Graf

Największy wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Szwajcaria, Irlandia, Finlandia i Wielka Brytania. Największy zaś spadek dotyczył takich krajów jak: Belize, Argentyna, Chorwacja i Tajwan. Szczegółowe zestawienie zostało przedstawione poniżej.


GEM Tabela 5

Dane pokazują, że kraje o wysokim dochodzie, mają zazwyczaj lepiej rozwinięte ekosystemy przedsiębiorczości. Pewne zaburzenia są w krajach, które posiadają bogate złoża mineralne (np. Norwegia, czy kraje Zatoki Perskiej) – ich poziom PKB jest bardzo wysoki w porównaniu z wynikami dotyczącymi wskaźnika przedsiębiorczości. Podobnie jest także w Singapurze, który odznacza się wysoką urbanizacją i koncentracją działalności gospodarczej.

GEM wykres

Powyższe sugeruje, że wysoki wskaźnik przedsiębiorczości nie jest niezbędnym czynnikiem do tego, aby kraj był bogaty. Jak się okazuje jest wiele dróg do bogactwa państw, a przedsiębiorczość jest jedną z nich. Ponadto, wysokie dochody nie zawsze są wystarczające do osiągnięcia wysokiego stopnia przedsiębiorczości. Istotne znaczenie dla zdrowego ekosystemu przedsiębiorczości mają tu dodatkowo struktura gospodarki, czy czynniki kulturowe. Zaobserwowano także, iż zwiększenie PKB może przyczyniać się do zwiększenia wskaźnika przedsiębiorczości. Bazując na tej relacji określono, że gdyby w każdym kraju odnotowano wzrost GEI na poziomie 10%, to przyniosłoby to światowej gospodarce wzrost PKB na poziomie 22 bilionów USD. W przypadku tylko polskiej gospodarki wzrost ww. wskaźnika o 10% przełożyłby się na dodatkowe 177 mld dolarów w PKB (wzrost o ponad 1/3 [1]).

GEM Tabela 7

Kolejną istotną konkluzją jest istnienie silnego związku pomiędzy przedsiębiorczością a ekosystemem cyfrowym i wykorzystywaniem nowoczesnych technologii. Współczynnik korelacji jest w tym przypadku jeszcze wyższy niż w porównaniu z PKB.

Przedsiębiorczość i cyfrowa są obecnie silnie ze sobą powiązane – nie da się rozwinąć modelu biznesowego bez digitalizacji procesów. Istotna jest w tym kontekście integracja użytkowników, przejawiająca się nie tylko poprzez konwersję w kupujących, ale także w dostarczycieli informacji (wykorzystanie big data). Jak wynika z analizy, wskaźnik przedsiębiorczości dla Polski jest wyższy w porównaniu ze wskaźnikiem dotyczącym ekosystemu cyfrowego. Polska ma więc w wykorzystywaniu technologii cyfrowych pewne zaległości, których zniwelowanie przełoży się na wzrost GEI.

GEM Wykres

14 Filarów ekosystemu przedsiębioczości

GEI składa się z trzech bloków i wskaźników cząstkowych, powiązanych z przedsiębiorczością („3A”): postawy, umiejętności i aspiracje (ang. entrepreneurial attitudes, entrepreneurial abilities, entrepreneurial aspirations). Powyższe bloki obejmują 14 czynników dotyczących aspektów przedsiębiorczości na poziomie zarówno mikro jak i makro. Filary te przedstawiają się następująco:

Entrepreneurial Attitudes Pillars

Pillar 1: Opportunity Perception (możliwość percepcji)

Pillar 2: Startup Skills (umiejętności startupowe)

Pillar 3: Risk Acceptance (akceptacja ryzyka)

Pillar 4: Networking (networking)

Pillar 5: Cultural Support (czynniki kulturowe)

Entrepreneurial Abilities Pillars

Pillar 6: Opportunity Startup (możliwości dla startupów)

Pillar 7: Technology Absorption (absorpcja technologii).

Pillar 8: Human Capital (kapitał ludzki).

Pillar 9: (konkurencja)

Entrepreneurial Aspirations Pillars

Pillar 10: Innovation (innowacyjność produktowa)

Pillar 11: (innowacyjność procesowa)

Pillar 12: High Growth (możliwości wysokiego wzrostu)

Pillar 13: Internationalization (internacjonalizacja)

Pillar 14: Risk Capital (kapitał podwyższonego ryzyka)

Polska w tegorocznym rankingu zajęła 31 miejsce (46,6 pkt.), awansując z 34 miejsca. Wśród krajów europejskich nasz kraj zajął 19 pozycję. Przed Polską zostały sklasyfikowane m.in. Estonia, Słowenia i Litwa. Za Polską znalazły się m.in. Hiszpania, Słowacja, Turcja, Łotwa, Czechy, Włochy, Węgry i Grecja.

Wśród silnych stron Polski zostały wskazane czynniki internacjonalizacji, umiejętności startupów, innowacyjności produktowej i kapitału podwyższonego ryzyka. W tych obszarach Polska wyróżnia się na tle Europy. Wśród obszarów problemowych wskazano m.in. networking, konkurencję, innowacyjność procesową oraz akceptację ryzyka.

GEM graf

Źródło: 2017 Global Index

Opracował: Paweł Chaber, Departament Analiz i Strategii PARP

 


[1] Przyjmując PKB na poziomie 474,7 mld USD (na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego za rok 2015: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, October 2016[dostęp 2016-11-16]).

 

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości