Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/06/29 08:35:42
Wyszehradzki Instytut Patentowy

Od 1 lipca br. rozpoczyna działalność Wyszehradzki Instytut Patentowy obejmujący cztery państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry.

Celem nowej instytucji patentowej jest zapewnienie zgłaszającym z tych państw łatwiejszego i bardziej przyjaznego niż dotychczas dostępu do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie ( Cooperation Treaty) administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej ().

Układ o współpracy patentowej () został zawarty w Waszyngtonie w 1970 r. Umożliwia on zgłaszającym dostęp do uproszczonej i tańszej procedury uzyskiwania ów w 148 krajach należących do Układu. Dzięki tej procedurze zgłaszający, dokonując tylko jednego zgłoszenia międzynarodowego i wnosząc za nie tylko jedną opłatę, może ocenić swoje szanse na uzyskanie patentu w dowolnej liczbie państw członkowskich , w których zamierza ubiegać się o ochronę swojego wynalazku.

W ramach procedury zgłaszający może dokonać zgłoszenia międzynarodowego albo za pośrednictwem swojego krajowego urzędu własności przemysłowej, który pełni wówczas funkcję urzędu przyjmującego, albo bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym . W pierwszym przypadku, jeśli zgłaszający jest podmiotem polskim, może on dokonać międzynarodowego zgłoszenia wyłącznie w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który obecnie jest dla polskich zgłaszających jedynym Międzynarodowym Organem Poszukiwań i Badań Wstępnych. W drugim przypadku może on dokonać zgłoszenia w języku polskim, ale w ciągu jednego miesiąca od daty takiego zgłoszenia zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia na jeden z języków urzędowych EPO (tj. angielski, francuski lub niemiecki). Zgłoszenie poddawane jest międzynarodowej procedurze przed Międzynarodowym Organem Poszukiwań i opcjonalnie na wniosek zgłaszającego przed Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych. Organy te sporządzają odpowiednio sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki i sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego. Sprawozdania te stanowią dla zgłaszającego  podstawę do oceny jego szans na uzyskanie patentu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. zgłaszający z państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej będą mogli również korzystać z usług Wyszehradzkiego  Instytutu Patentowego (WIP), który, tak jak EPO, będzie działał jako oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych. Zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego będą wykonywały krajowe urzędy własności przemysłowej państw członkowskich WIP, przy czym każdy dla podmiotów z własnego kraju, umożliwiając tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa członkowskiego. Wybierając WIP polscy zgłaszający uzyskują więc możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego RP w języku polskim, przy czym zgłaszający będzie zobowiązany do dostarczenia (dla celów publikacji) tłumaczenia na jeden z 10 języków wskazanych w Regulaminie w ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.  

Wyszehradzki Instytut Patentowy jest organizacją międzyrządową do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. Organem zarządzającym jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Siedzibą Instytutu jest Budapeszt, natomiast urzędy własności przemysłowej umawiających się państw pełnią funkcję  Instytutu.

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego przynosi istotne korzyści krajowym użytkowników systemu  , a zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki temu, że Urząd Patentowy RP, w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, będzie pełnił funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych , polscy użytkownicy zyskają możliwość procedowania w języku polskim we własnym kraju.

Zgłaszający, który wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako /Badań Wstępnych uzyska refundację 40%  opłaty za sporządzenie przez Instytut sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, o ile skorzysta z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Pełna opłata ustalona przez wynosi obecnie 1875 euro, praktycznie więc zamiast tej kwoty zgłaszający zapłaci jedynie 1125 euro. Dodatkową korzyścią jest również możliwość odroczenia konieczności dostarczenia do tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa, a w przypadku uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie i wówczas nie będzie musiał ponosić w ogóle kosztów tłumaczenia. Ponadto w przypadku ubiegania się o europejski w ramach procedury zgłaszający, posiadający  międzynarodowe   sporządzone przez WIP, będzie mógł skorzystać ze zniżki w opłacie za dodatkowe europejskie , którą zobowiązani są wnosić zgłaszający, jeśli ich /badań wstępnych pochodzi od innych Organów Międzynarodowych niż Europejski Urząd Patentowy. Zamiast pełnej opłaty 1300 euro, zgłaszający zobowiązany będzie do wniesienia obniżonej opłaty wynoszącej 190 euro.  

Wyszehradzki Instytut Patentowy będzie mógł wykonywać także inne zadania z zakresu współpracy patentowej np. prowadzenie poszukiwań i badań na zlecenie innych urzędów patentowych, które nie posiadają odpowiedniej kadry ani odpowiednich narzędzi do samodzielnego wykonywania tych zadań, lub też mają tak dużą liczbę zgłoszeń, że muszą korzystać z pomocy innych instytucji. Do dodatkowych zadań Instytutu będzie również należało m.in. przeprowadzanie na wniosek zgłaszającego dodatkowych poszukiwań międzynarodowych oraz poszukiwań typu międzynarodowego po wejściu w życie przygotowywanej nowelizacji Ustawy prawo własności przemysłowej.

 

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości