Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/05/12 12:53:20
Jednolity, europejski rynek – jednolity,

W ramach Ustawy o Jednolitym Rynku, Komisja Europejska przedstawiła pakiet dwóch wniosków legislacyjnych, które radykalnie obniżą ów w Europie (aż 80%). Jednolity, umożliwi przedsiębiorcom jednoczesną ochronę własności intelektualnej w 25 krajach członkowskich. Przedstawione przepisy określają zasady i warunki uzyskania unijnego patentu, jego skutków prawnych oraz stosownych ustaleń, dotyczących tłumaczeń ów. Komisja ma nadzieję, że Hiszpania i Włochy również poprą wzmocnioną współpracę ws. ów.

Jednolity rynek pozostaje centralnym elementem i główną siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej. Stanowi również największy atut Europy w zmaganiu się z trwającym kryzysem gospodarczym. Mimo postępów dokonanych od czasu stworzenia jednolitego rynku w 1992 roku, potencjał jego wzrostu nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Musi on wejść w nowy etap, tworząc podstawy nowego wzrostu gospodarczego, który byłby bardziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu społecznemu. Przyjęta w kwietniu br. przez Komisję Europejską o Jednolitym Rynku (Single Market Act) zakłada realizację w 2012 roku dwunastu projektów – instrumentów stymulujących wzrost gospodarczy, które przyczynią się do ożywienia jednolitego, europejskiego rynku. Projekty te obejmują różnorodne dziedziny – m. in. mobilność pracowników, finansowanie MSP, ochronę konsumentów, treści cyfrowe, system podatkowy czy sieci transeuropejskie. Ich zadaniem jest ułatwienie życia wszystkim podmiotom, działającym na jednolitym rynku: przedsiębiorstwom, obywatelom, konsumentom i pracownikom.„Jednolity rynek zawsze był siłą napędową naszego rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, stanowi nasz największy atut w obliczu kryzysu. 12 uruchamianych przez nas projektów pozwoli dać mu zdecydowany impuls, z którego skorzystają przedsiębiorstwa, pracownicy i konsumenci. Naszym celem jest silniejszy, jednolity rynek w 2012 roku!”– oświadczył Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso.

Jeden z 12 projektów zakłada reformę zasad ochrony własności intelektualnej w Europie. Komisja Europejska uznała, że ochrona własność intelektualnajest tak samo ważna jak surowce czy baza przemysłowa: zależy od niej od 44% do 75% zasobów europejskich przedsiębiorstw. Zatem kluczowe znaczenie dla konkurencyjności europejskiej gospodarki ma ustanowienie ochrony wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie państw członkowskich, przy czym celem jest pierwszych jednolitych ów już w 2013 roku. „Celem jednolitej ochrony patentowej jest ułatwienie przedsiębiorcom i wynalazcom w całej Europie korzystania z nowatorskich rozwiązań” – wyjaśnia Michel Barnier, unijny Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług - „Przyniosłaby ona ogromne ułatwienia, poprzez zniesienie zbędnych formalności, a także zdecydowanie zmniejszyłaby patentu, co stanowiłoby silny impuls dla rozwoju innowacji w Europie. Nie tracę nadziei, że do wzmocnionej współpracy przyłączą się w końcu wszystkie państwa członkowskie. Osobiście nie wątpię, że to podstawa, na której musimy oprzeć nasz trwały wzrost gospodarczy. Nie ma zaś innowacji bez skutecznej ochrony własności intelektualnej”.

Obowiązujący obecnie w Europie system patentowy jest skomplikowany i kosztowny, szczególnie ze względu na wymogi dotyczące tłumaczeń dokumentów po przyznaniu patentu. Europejski Urząd Patentowy () – międzyrządowy organ Europejskiej Organizacji Patentowej, stowarzyszającej 38 państw (27 z UE i 11 państw europejskich spoza UE) – analizuje wnioski patentowe i jest odpowiedzialny za przyznanie patentu europejskiego, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Jednak, aby przyznany był ważny na terenie dowolnego państwa członkowskiego, musi ubiegać się o jego uznanie na poziomie krajowym oddzielnie w każdym państwie, gdzie ma być chroniony. Proces ten pociąga za sobą konieczność poniesienia poważnych nakładów związanych z wymogami tłumaczeniowymi i administracyjnymi. Utrzymywanie ochrony patentowej wiąże się również z corocznymi opłatami za jej przedłużenie w każdym kraju osobno.

Projekt unijnego patentu zakłada, że posiadacze ów europejskich będą mogli ubiegać się o jednolitą ochronę na terytorium 25 państw członkowskich za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego. Wnioski patentowe będzie można składać w dowolnym języku, jednak w oparciu o dotychczasową praktykę będzie w dalszym ciągu prowadził postępowanie w celu analizy wniosku i udzielenia patentu po angielsku, francusku bądź niemiecku (a więc w jednym z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego). W przypadku wnioskodawców z siedzibą w UE, składających wniosek patentowy w innym języku, tłumaczenia na jeden z trzech języków uznawanych za urzędowe będą rekompensowane. Po udzieleniu patentu, treść zastrzeżeń patentowych, określających zakres ochrony, będzie tłumaczona na oba pozostałe języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego. W ciągu maksymalnie dwunastoletniego okresu przejściowego konieczne będzie przetłumaczenie na angielski ów europejskich o jednolitej skuteczności wydanych po niemiecku bądź francusku. Wszystkie obowiązujące patenty w języku angielskim będzie trzeba przełożyć na jeden z języków urzędowych UE. Tłumaczenia te będą wymagane tak długo, dopóki nie pojawi się możliwość korzystania z tłumaczeń maszynowych wysokiej jakości, rozwiązujących problem dostępu do informacji patentowej.

Dyskusja nad europejskim patentem trwa już ponad 10 lat, a przyczyną przedłużania się debaty jest kontrowersyjna kwestia reguł językowych. W czerwcu 2010 roku Komisja Europejska wysunęła wniosek dotyczący wymogów w zakresie tłumaczenia unijnego patentu. Rada Unii Europejskiej nie zdołała jednak osiągnąć jednogłośnej decyzji w kwestii właściwego systemu tłumaczeniowego. Dlatego też w grudniu 2010 roku Komisja przedłożyła wniosek, otwierający drogę do wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie. W marcu 2011 roku, po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski, Rada ds. Konkurencyjności uchwaliła decyzję, upoważniającą do ustanowienia jednolitej ochrony praw patentowych na terytoriach 25 uczestniczących państw członkowskich. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich uzgodnienie między sobą postępu w danej dziedzinie. Jest to ostatnie możliwe rozwiązanie na wypadek, gdyby nie udało się w rozsądnym czasie osiągnąć zadowalającego konsensu w skali całej UE. Pozostałe państwa członkowskie mogą zdecydować o dołączeniu na dowolnym etapie - przed rozpoczęciem wzmocnionej współpracy lub po jej rozpoczęciu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop//index_en.htm

Informacje na temat dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie wprowadzenia europejskiego patentu dostępne są pod linkami:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3E870A7188644B43A912B63587C326DF

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=4074A17F3E1848B7B4FB97B9A9DC1961

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86198.asp?soid=8CCA8CB7BFC142C9933ED6F52C03A438

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=473A5791B4FA4DD78A97A17B15DB6F62

Opracowanie: Justyna Siwińska

 

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości