Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/03/14 08:49:36
Standardy zarządzania klastrem w obszarze „współpraca z otoczeniem”

„Współpraca z otoczeniem” jest już ostatnim obszarem ów zarządzania klastrem. Nie przypadkowo standardy zostały ułożone w takiej a nie innej kolejności. W ramach obszaru „organizacja” jednym ze ów było posiadanie przez strategii i planu działania. Do ów tych nawiązywaliśmy również w kolejnych obszarach. To samo tyczy się stabilności finansowej z obszaru „zasoby”. Z zagadnieniem tym spotkaliśmy się jeszcze niejednokrotnie na naszej drodze „przez standardy”. Dlatego Drodzy Państwo jeżeli czytacie ten artykuł rozważając wdrożenie ów w swoich klastrach w zakresie omawianego obszaru, nie mając wdrożonych ów z zakresu pozostałych obszarów, gorąco zachęcamy do ich wdrażania w odpowiedniej, proponowanej w dokumencie „Standardy zarządzania klastrem”, kolejności. Przy czym odpowiednia kolejność nie tyczy się ów, a obszarów.

Wszystkie standardy w ramach „współpracy z otoczeniem” są opcjonalne dla fazy embrionalnej, dlatego zakłada się, że wdrożeniem ów w ramach tego obszaru będą zainteresowane klastry w fazie rozwoju i dojrzałości. Na tym etapie dojrzałości klastra koordynator wchodzi w nieustanne interakcje z otoczeniem zewnętrznym, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, czy też koordynatorami innych klastrów.

Obszar składa się z czterech podobszarów, w ramach których wyróżniamy łącznie 5 ów.

Lista standardów obszaru "współpraca z otoczeniem"

Rysunek 1 Lista ów obszaru "współpraca z otoczeniem"

Klastry, szczególnie na etapie dojrzałości, mogą realnie oddziaływać na rozwój regionalny. Z tego względu stają się ważnym partnerem m. in. w tworzeniu założeń lokalnych i regionalnych strategii rozwoju i innych ów o charakterze planistycznym. Współpraca z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu umożliwia wszystkim stronom współpracy osiągnięcie realnych korzyści. Dla członków klastra są to preferencyjne warunki dostępu do usług badawczych, doradczych, szkoleniowych, a jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu zyskują klienta o znacznym potencjale w zakresie zleceń oraz możliwość włączania się w procesy gospodarcze.

Współpraca z klastrami polega na nawiązaniu trwałej współpracy z innymi klastrami, przy czym „trwała” oznacza, że współpraca nie kończy się na podpisaniu listu intencyjnego/umowy/porozumienia.

Poniżej prezentujemy już ostatnią listę ów podkreślając jak ważne są dla rozwoju klastra i jego członków. Każdy niesie za sobą szanse i pewnie jakieś trudności, jednak krajowe i zagraniczne pokazują, że można ale przede wszystkim warto je wdrożyć.

5.1.1. Nawiązana trwała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

jest spełniony jeśli posiada aktualną umowę/porozumienie/list intencyjny/inny potwierdzający współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego obszarach współorganizacji wydarzeń, działań promocyjnych, opiniowania i współtworzenia ów planistycznych i strategicznych. Również partnerstwo z władzami samorządowymi przy realizacji wspólnych projektów (np. organizacji imprez regionalnych, warsztatów, konferencji, inwestycji itp.) spowoduje, że zostanie spełniony. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób spełnienia standardu: koordynator w imieniu klastra powinien aktywnie uczestniczyć w procesach współtworzenia lub też konsultacji ów o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu.

jest szansą na poznanie wzajemnych oczekiwań: lokalnego sektora publicznego i sektora biznesu. Pozwala również na ustalenie wspólnych działań dla lokalnego rynku, społeczności i rozwoju i daje możliwości wspólnej promocji regionu i lokalnego biznesu.

Dotychczas napotkanymi trudnościami we wdrożeniu standardu były wzajemna niechęć i uprzedzenia  sektorów wobec siebie, rozbieżności co do oczekiwań oraz brak wsparcia sektora publicznego w promocji działań klastra. Oczywiście nie zawsze tak jest. Często spotykamy się przecież z sytuacją, że to sektor publiczny jest pomysłodawcą inicjatywy klastrowej.

Dobra praktyka: Pomorski ICT Interizon.

Strategia klastra zakłada współpracę z administracją w ważnych inicjatywach regionalnych. Podmioty tworzące miały okazję wziąć udział w konsultacjach społecznych dużych projektów regionalnych takich jak: rozwiązania ICT do zarządzania szpitalami i danymi chorych dla Urzędu Marszałkowskiego, pomiar poziomu hałasu w mieście dla Urzędu Miejskiego czy Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności. włączył się także w konsultacje Regionalnych Programów Strategicznych Rozwoju Gospodarczego.

Dobra praktyka: Przemysłu Lekkiego.

Prezydent Grudziądza oraz Prezes Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego podpisali list intencyjny zacieśniający współpracę pomiędzy samorządem a klastrem. W dokumencie zawarto zapisy dotyczące utworzenia szkół zawodowych o kierunkach, które zapewnią zatrudnienie w przyszłości w grudziądzkich firmach. Głównym celem współpracy jest pozyskanie chętnych osób do nauki w zawodzie szwaczki i mechatronika. 

5.2.1. Nawiązana trwała współpraca z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu w ramach regionalnego sytemu innowacji

zostanie spełniony jeśli koordynator posiada aktualny potwierdzający współpracę klastra z instytucją otoczenia biznesu i/lub jednostką naukową lub realizuje wspólne przedsięwzięcia z udziałem jednostek naukowych i/lub instytucji otoczenia biznesu które nie należy do klastra, a jej siedziba znajduje się w regionie lokalizacji klastra lub w sposób regularny uczestniczy w spotkaniach z tymi instytucjami w celu zapoznania się z aktualną ofertą lub uzgodnienia zasad współpracy.

Głównymi trudnościami są niechęć nauki do współpracy z małymi i mikro przedsiębiorcami oraz niechęć pracowników firm do zmian, a także wysokie prac badawczo rozwojowych i wdrożeniowych. Warto jednak starać się nawiązać taką współpracę, gdyż jest ona szansą dla klastrów. Wspomaga rozwój i wdrażanie innowacji: klastry mają możliwość korzystania z bazy laboratoryjnej, badawczej, zasobów ludzkich jednostki B+R, a także współuczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych. Zyskują również pierwszeństwo we wdrażaniu wypracowanych innowacji lub wyników badań.

Rekomendujemy udział na warsztatach, szkoleniach i konferencjach branżowych, gdyż jest to najlepsza okazja do nawiązana trwałej współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu w ramach regionalnego sytemu innowacji.

Na zrealizowanej w 2013 r. przez Instytucji Otoczenia Biznesu konferencji „Współpraca drogą do rozwoju – klastrów Polski Wschodniej” zostały podpisane aż trzy listy Intencyjne. Pierwszy dotyczył współpracy Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Drugi, współpracy Biznes Klastra z Fundacją „Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”. Trzeci z kolei: współpracy Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną. Oczywiście nie na każdej konferencji podpisywane są listy intencyjne, a ich brak nie oznacza, że spotkanie jest nieudane. Zwracamy jednak uwagę, że jest to dobra okazja do nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi i IOB.

Dobra praktyka: Pomiędzy Wschodni ICT a Spółką Consilium z siedziba w Warszawie został podpisany list intencyjny będący deklaracją współpracy, której celem było: promocja instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu na Ukrainie, w Gruzji, w Kazachstanie, Rosji, Białorusi i w Polsce oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z organizacją staży dla kadry naukowej z uczelni ukraińskich, gruzińskich, rosyjskich, białoruskich i z Kazachstanu.

5.3.1. Nawiązana trwała współpraca z innymi klastrami   

jest spełniony jeśli koordynator posiada aktualny potwierdzający współpracę z innymi klastrami zarówno z kraju, jak i za granicą, inicjuje lub uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami innych klastrów w celu np. nawiązywania współpracy lub realizuje wspólne projekty z innymi klastrami.

Wybierając partnera do współpracy warto wcześniej zidentyfikować braki kompetencyjne wewnątrz klastra, aby współpraca te braki uzupełniła. Należy również określić obszary działania współpracy. Z jakimi trudnościami możemy się spotkać? Ze zdominowaniem jednego klastra przez drugi. Problemy z połączeniem oczekiwań członków obydwu klastrów. Konflikty między koordynatorami klastrów o przywództwo w porozumieniu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wszystkie kwestie formalne związane ze współpracą zostały uzgodnione przez podpisaniem porozumienia. Warto pokusić się o potraktowanie współpracy tych kilku klastrów jako nowej „inicjatywy klastrowej”, która wymaga wybrania koordynatora, stworzenia strategii i planu działania oraz dokumentu regulującego sposób rozwiązania i zarządzania konfliktem interesów pomiędzy członkami porozumienia.

jest szansą dla klastra, zwiększa bowiem siłę oddziaływania wobec np. władz centralnych. Klastry zyskują możliwość wymiany doświadczeń i udziału w rynkach, zwłaszcza międzynarodowych. Bardzo ważną kwestią jest dopilnowanie, aby informacja o naszym klastrze pojawiła się na stronie partnera zagranicznego z którym podpisaliśmy porozumienie.

Dobra praktyka: Ogólnopolski e-Zdrowie, Polski Innowacyjny Medyczny PIKMED, Nowoczesna Medycyna oraz Innowacyjna Medycyna.

Informacja o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy klastrami medycznymi

Rysunek 2 Informacja o podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy klastrami medycznymi

Klastry medyczne: Ogólnopolski e-Zdrowie, Polski Innowacyjny Medyczny PIKMED, Nowoczesna Medycyna oraz Innowacyjna Medycyna podpisały porozumienie, w ramach którego planuje się stworzenie platformy współpracy i informacji. Klastry mają również wyjść na rynek międzynarodowy.

Dobra praktyka: Ogólnopolski Innowacyjnych Przedsiębiorców, Jastrzębski Innowacji, Polski Innowacyjny Medyczny PIKMED, Innowacyjne Regiony, Polski Weterynaryjny i for Africa.

Kastry podpisały porozumienie o współpracy polegające na wspólnej realizacji projektów mających na celu umożliwienie wspomnianym podmiotom i klastrom nawiązanie współpracy gospodarczej i naukowo-badawczej, poprawę konkurencyjności oraz tworzenie wspólnych ofert. Klastry zobowiązały się również wspomagać działalność badawczą i naukową, wymieniać doświadczeniami i informacjami (również ze środowiskiem naukowym), prowadzić wspólne badania. Obszarem współpracy jest również organizowanie szkoleń, seminariów, staży i konferencji oraz wzajemna promocja.

5.4.1. Obecność klastra w mediach

jest spełniony jeśli na stronie WWW klastra znajduje się zakładka skierowana do mediów lub koordynator współpracuje z mediami w zakresie upowszechniania informacji nt. klastra i podejmowanych przez niego działań.

W zakładce dedykowanej mediom należy umieścić m. in. elementy identyfikacji wizualnej klastra, syntetyczny opis klastra, jak też informacje prasowe nt. bieżących wydarzeń związanych z jego działalnością. Z kolei współpraca koordynatora z mediami rozumiana jest jako przygotowanie materiałów prasowych dostosowanych do potrzeb mediów, pozyskiwanie patronatów medialnych, czy też działalność publicystyczna. Wskaźnik nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy koordynator zamawia płatną reklamę czy też artykuł sponsorowany.

Zachęcamy do stworzenia takiej specjalnej zakładki poświęconej mediom. Warto umieścić tam wszystkie informacje prasowe oraz internetowe jakie się o klastrze do tej pory ukazały.

Obecność w mediach to dla klastra jest reklama, możliwość prezentacji swoich osiągnięć, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu trochę więcej czasu. Poprzez częste „wspominki” w mediach, zyskuje na wiarygodności (oczywiście dotyczy to jedynie dobrego PR). Zainteresowani klastrem potencjami klienci będą mogli bardziej szczegółowo zapoznać się działalnością klastra.

Rekomendujemy promowanie wydarzeń, działań, osiągnięć i podmiotów w nich uczestniczących. Pamiętajmy również o ciągłym uaktualnianiu strony. Aktywność w portalach społecznościowych jest również zalecana.

Dobra praktyka: LifeScience Kraków.

Wykaz informacji które ukazały się w mediach nt. Klastra LifeScience

Rysunek 3 Wykaz informacji które ukazały się w mediach nt. Klastra LifeScience

zawiera zakładkę „ w mediach” na której zamieszcza informacje prasowe i internetowe pojawiające się w danym roku kalendarzowym.

Dobra praktyka: Śląski NANO.

posiada zakładkę „ w Mediach” na której umieszczone są, poza standardowymi informacjami prasowymi i internetowymi, reportaże filmowe.

Podobne praktyki można zaobserwować za granicą. Przykładami są GCE Subsea z Norwegii oraz Carbon Composites e. V z Niemiec, posiadające złotą odznakę jakości.

Strona www klastra GCE Subsea z Norwegii

Rysunek 4 www klastra GCE Subsea z Norwegii

Strona www klastra Carbon Composites e. V z Niemiec

Rysunek 5 www klastra Carbon Composites e. V z Niemiec

Klastry posiadają na swojej stronie www specjalne zakładki poświęcone mediom. Dodatkowo Carbon Composites e. V wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontakty z mediami.

5.4.2. Rozpoznawalność klastra przez organizacje realizujące politykę klastrową

jest spełniony jeżeli jest umieszczony na Mapie Klastrów PARP lub/i uczestniczy w badaniach klastrów lub/i bierze aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty realizujących politykę klastrową na poziomie regionalnym i krajowym lub/i należy do European Collaboration Platform, European Observatory, European Strategic Partnership.

Przykładowym badaniem w którym może wziąć udział, aby spełnić jest Klastrów w Polsce (lub też jakiekolwiek inne badania realizowane z udziałem klastrów).

Rekomendujemy rejestrację klastra na mapie polskich klastrów – to nic nie kosztuje, oraz uczestnictwo w wydarzeniach związanych z klastrami. Na spotkaniach tych klastry mają możliwość podzielenia się swoimi problemami i sukcesami, wymiany doświadczeń z innymi klastrami, poznania dobrych praktyk.

Dobra praktyka: Innowacji w Agrobiznesie, Lubelska Medycyna – Usług Medycznych i Prozdrowotnych, Świętokrzysko-Podkarpacki Budowlany INNOWATOR, South Poland Cleantech Sp. z o.o. - posiadające brązową odznakę jakości, Mazowiecki Bio TechMed – srebrna odznaka jakości.

Klastry posiadają odznaki jakości i są wpisane na Mapę Klastrów PARP.

Drodzy Państwo, a zatem nic prostszego! Aby spełnić wystarczy wpisać się na Mapę Klastrów (przy czym nie należy zapominać o obowiązku aktualizowania danych) lub wziąć udział w następnych badaniach benchmarkingowych klastrów.

Dobra praktyka: Mazowiecki ICT.

Mazowiecki Klaster ICT należący do ESCP

Rysunek 6 Mazowiecki ICT należący do ESCP

posiada Srebrną Odznakę Jakości Zarządzania przyznawaną przez ESCA. należy również do ESCP.

To już ostatni artykuł, kończący cykl traktujący o wszystkich obszarach ów zarządzania klastrem. Bardzo Państwu dziękujemy. Tych z Państwa dla których artykuł ten jest pierwszym który czytacie zapraszamy do pozostałych czterech artykułów opisujących kolejno obszary: organizacja, zasoby, procesy, usługi na rzecz członków klastra.

Mamy nadzieję, że teraz – po cyklu artykułów – rozumieją już Państwo dlaczego przy pierwszym artykule pokusiliśmy się o tak śmiałe stwierdzenie jak „wdrożenie ów nie tyle przybliża do osiągnięcia wyznaczonego celu ale w ogóle jego osiągnięcie umożliwia.”

Tym z Państwa którzy są z nami od samego początku przypominamy zaś, że sama czym standardy są jest niewystarczająca aby je wdrożyć. Jest jednak KONIECZNA.

Dlatego pamiętajcie, żeby to zrobić przede wszystkim w sposób uporządkowany i kontrolowany, gdyż tylko takie działanie zapewni odpowiedni poziom tego wdrożenia. Przypominamy koordynatorom aby usystematyzowali, ujednolicili i stworzyli pewien schemat wdrożenia ów zarządzania swoimi klastrami.

Nie zapominajmy o korzyściach jakie niesie za sobą wdrożenie ów: możliwość uzyskania odznaki jakości dla organizacji klastrowych, uzyskanie statusu Regionalnego lub Krajowego Klastra Kluczowego oraz zwiększenie możliwości ubiegania się o środki UE. Znak jakości jest okazją do bezstronnego sprawdzenia jakości zarządzania, a wyniki tego sprawdzianu są akceptowane i rozpoznawane na świecie. Stanowi również wartość promocyjną dla klastra, który może w ten sposób potwierdzić swoją biegłość i przedstawić dowód wysokiej jakości działań. To właśnie odznaka jakości w wielu sytuacjach jest argumentem przetargowym w negocjacjach z klientami, partnerami biznesowymi czy przedstawicielami władz. Jest nie tylko znakiem wartości, ale również sygnałem gotowości do utrzymania najwyższego poziomu zarządzania. Z kolei klastry ze statusem Krajowego Klastera Kluczowego to klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju. Wyróżnia je istotny potencjał, efekty działań, rozpoznawalność i zdolność do konkurowania na arenie międzynarodowej oraz powiązanie z kierunkami rozwoju kraju, w szczególności z inteligentnymi specjalizacjami.

Bio autorów:

Bogdan Kępka - animator, ekspert ds. clusteringu, współautor wielu ów organizacyjnych i strategii dla klastrów, ekspert w dziedzinie klastrów biznesowych.

Danuta Kacperek - konsultant biznesowy, doradca w zakresie zarządzania organizacją, certyfikowany kierownik projektu z wieloletnim doświadczeniem, szkoli przedsiębiorców, menedżerów i kierowników projektów.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości