Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/04/02 15:47:29
Top 500 Innovators – wirus innowacyjności!

 

Program „Top 500 Innovators” realizowany przez MNiSW ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. W jego ramach polscy naukowcy i przedstawiciele ośrodków innowacji biorą udział w dwumiesięcznym stażu na najlepszych uczelniach świata. Pierwsza edycja programu przyniosła już ciekawe efekty. Finaliści kolejnej edycji liczą na zdobycie wiedzy i praktycznych doświadczeń, które przyczynią się do usprawnienia procesu komercjalizacji wiedzy w Polsce.

Top 500 Innovators to największy w historii program szkoleniowy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników. Wierzę, że pomoże zrewolucjonizować polskie myślenie o współpracy nauki z gospodarką.” – mówi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka – „Wyszukujemy utalentowanych i pełnych pasji ludzi, którzy podczas dwumiesięcznych staży w najlepszych ośrodkach świata mają okazję spotkać najwybitniejszych współczesnych innowatorów nauki i biznesu. Przywożą do Polski inspiracje, którymi zarażają innych. Wspólnie budujemy nową kulturę innowacyjności”. 

Do programu „Top 500 Innovators - Science-Management-Commercialization” mogą zgłaszać się najlepsi pracownicy naukowi polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, technicznych, rolniczych, medycznych i o zdrowiu, a także pracownicy ośrodków innowacji, zajmujący się komercjalizacją wyników badań i transferem technologii.Ten program jest adresowany nie tylko do naukowców, ale także do pracowników centrów transferu technologii czy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Nam bardzo zależy na tym, aby osoby, które pracują w tych ośrodkach lub zajmują się nauką - szczególnie z punktu widzenia nauk stosowanych - mogły przejść dwumiesięczny kurs na najlepszych uniwersytetach amerykańskich i aby po powrocie do Polski stały się menedżerami innowacyjności.” – wyjaśnia Minister Kudrycka.

Uczestnicy projektu biorą udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata, znajdujących się w czołówce rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University czy Massachusetts Institute of Technology. Program jest w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2012 roku w programie weźmie udział 120 uczestników, natomiast do końca 2015 roku na zagraniczne staże i szkolenia wyjedzie łącznie 500 osób. Podczas dwumiesięcznych kursów uczestnicy projektu będą szkolić się w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich efektów, a także przyglądać się funkcjonowaniu zagranicznych, innowacyjnych firm oraz spotykać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami funduszy .

Pierwsza, pilotażowa edycja programu „Top 500 Innovators” odbyła się jesienią 2011 roku. Wzięło w niej udział 40 naukowców i pracowników ośrodków innowacji, którzy trafili na staż do Stanford University w sercu Doliny Krzemowej. Podczas seminariów poruszana była problematyka związana m. in. z tworzeniem innowacji, zakładaniem i prowadzeniem innowacyjnego biznesu, oceną i wyceną technologii pod kątem jej komercjalizacji, zakładaniem firm start-up czy pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego i wprowadzaniem innowacji w organizacji. Zajęcia teoretyczne prowadzone były przez wykładowców Uniwersytetu Stanforda, którzy oprócz wiedzy akademickiej mają również duże doświadczenie biznesowe – wśród nich znalazł się m. in. doradca prezydenta Baracka Obamy, prof. Behnam Tabrizi. Program stażu obejmował nie tylko zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, ale także wizyty w siedzibach znanych koncernów międzynarodowych tj. Google, NASA, Genentech czy Cisco, które zostały założone jako firmy start-up przez absolwentów Uniwersytetu Stanforda. Dzięki nim uczestnicy kursu mogli zapoznać się ze sposobem powstawania oraz działalnością innowacyjnych firm, które odniosły światowy sukces. Polscy stażyści spotkali się również z przedstawicielami funduszy oraz Angel Capital, co umożliwiło im zapoznanie się z metodami działania tych instytucji oraz oczekiwaniami ich przedstawicieli, dotyczącymi przedstawiania własnych pomysłów na biznes. Minister Barbara Kudrycka w wywiadzie dla TVN CNBC zaznaczała – „Zależy nam bardzo na tym, aby uczestnicy z tą nową energią i nową wiedzą wspomagali uczelnie w prowadzeniu zajęć z przedsiębiorczości. (…) Zależy nam także na tym, aby uczestnicy zachęcali do tego typu działalności również inne osoby, które nie uczestniczą w tym programie. (…) Myślę, że ta pierwsza grupa już nabyła odpowiednie kompetencje i rzeczywiście jest na tyle aktywna, że tego wirusa innowacyjności będzie rozprzestrzeniać”.

Oczekiwania MNiSW znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości – uczestnicy I edycji programu, zainspirowani zdobytymi doświadczeniami i wiedzą, powoli zaczynają wdrażać na polskim gruncie nowe rozwiązania i pomysły. Po powrocie ze stażu jego uczestnicy założyli stowarzyszenie,którego celem jest zapoznanie środowiska naukowego z koncepcjami przedstawianymi podczas kursu oraz działanie na rzecz pogłębienia współpracy między biznesem a nauką w Polsce. Jak wskazuje Iwona Cymerman z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej – „Mamy pomysł zainspirowany ideą „e-corner“ - przedsięwzięcia organizowanego na Stanford University. Jest to seria seminariów liderów biznesu, którzy odnieśli sukces. Swoimi doświadczeniami dzielą się tam również ludzie, którzy zaczynają swój biznes, tworzą tzw. start-up‘y. Mówią o swoich osobistych przeżyciach związanych z tworzeniem firmy, o tym, jakie trudności napotykają. Jest to pewna inspiracja, płynąca od biznesu do naukowców, którzy potencjalnie mogą skomercjalizować swój pomysł“. Nowo utworzone stowarzyszenie zamierza organizować podobne seminaria w Polsce - wzorem tego typu spotkań z szefami Facebook‘a czy Google w USA. Docelowo mają one być transmitowane na żywo we wszystkich ośrodkach naukowych w kraju – „Chcemy zapraszać ludzi, którym w Polsce udało się osiągnąć sukces biznesowy do tego, aby opowiedzieli, jaka była ich droga do osiągnięcia sukcesu, ale również z jakimi trudnościami się spotykali i jak radzili sobie z porażkami, jaka była ich motywacja do tego, żeby – mimo tego, że coś się nie udawało - iść dalej.” – dodaje Iwona Cymerman.

Dwóch innych uczestników I edycji programu „Top 500 Innovators“ po powrocie ze stażu zainicjowało projekt Interdyscyplinarnego Centrum Start-up’ów. Inicjatywa Bartosza Sakowicza i Przemysława Sękalskiego, pracowników Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej, otrzymała pełne poparcie władz uczelni i będzie realizowana w pomieszczeniach przez nią udostępnianych. „Celem Interdyscyplinarnego Centrum Start-up’ów jest zwiększenie przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów i pracowników uczelni w regionie łódzkim. W jej ramach zakłada się pozyskanie rocznie 40-80 uczestników, reprezentujących różne dyscypliny naukowe – zarówno nauki techniczne, jaki i humanistyczne.” – mówi Bartosz Sakowicz – „Rekrutacja będzie odbywała się na wielu wydziałach różnych uczelni wyższych w Łodzi - na początku Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny, w przyszłości być może także Szkoła Filmowa i Akademia Sztuk Pięknych, a także wśród pracowników przedsiębiorstw”. Realizatorzy projektuzakładają się, że kandydaci będą dobrowolnie uczestniczyć w nieodpłatnych, przygotowanych przez nich szkoleniach z zakresu kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. W trakcie spotkań będą mogli zapoznać się m. in. z technikami pracy w grupie oraz metodologią myślenia, prowadzącą do powstawania innowacji. „Wśród uczestników szkoleń zostaną utworzone grupy 6-8 osobowe, w skład których będą wchodzili co najmniej – osoba zajmująca się prawem i/lub rzecznik patentowy, osoba odpowiedzialna za marketing i badanie rynku oraz osoby odpowiedzialne za techniczną realizację produktu.” – wyjaśnia Bartosz Sakowicz – „W drugim etapie projektu grupy będą opracowywały założenia nowego produktu, szacowały potencjalny rynek zbytu oraz określały możliwości ochrony patentowej dla danego wytworu. Następnie będzie opracowywany prototyp, który po walidacji i zabezpieczeniu majątkowych praw autorskich będzie prezentowany potencjalnym inwestorom. Dostęp do inwestorów będzie realizowany głównie poprzez osobiste kontakty inicjatorów projektu z i Venture Capitals z terenów Doliny Krzemowej, nabytych podczas dwumiesięcznego stażu w Stanford University”. Pomysłodawcy projektu przewidują także inne metody finansowania nowo otwieranych spółek, w tym m. in. współpracę z lokalnymi inwestorami. Zaproponowany zakłada otwieranie kilku nowych spółek rocznie. Ich udziałowcami będą przede wszystkim uczestnicy projektu, uczelnia oraz wykładowcy zaangażowani w proces ich tworzenia.

Z kolei pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Weronika T. Adrian, Sławomir Gruszczyński,Eliasz Kańtoch i Daniel Prusak - założyli internetowy blog „Z AGH na Stanford” (http://zaghnastanford.blogspot.com/), na którym dzielą się zdobytymi podczas stażu doświadczeniami – „Wróciliśmy pełni pomysłów i inspiracji oraz gotowi na kolejne wyzwania. Jesteśmy w trakcie pracy nad uruchomieniem internetowej platformy multimedialnej, w której dostępne będą prezentacje przedsiębiorców i nagrania ze spotkań, które będą mogły uczyć i inspirować innych” – piszą autorzy – „Rzeczywistość kursu zaskoczyła nas na tak wielu poziomach, że teraz, po powrocie do kraju, wciąż organizujemy myśli, nowe kontakty, pomysły. Bo tak naprawdę nie dostaliśmy zestawu technicznych narzędzi i procedur, ale zaprezentowano nam i zaangażowano nas w kompletnie inny rodzaj myślenia i działania! Ekosystem Doliny Krzemowej, sposób i treści nauczania na Stanford, mentalność i nastawienie wśród studentów, profesorów, inwestorów i organizacji państwowych - to wszystko układa się w niezwykły obraz, który przywieźliśmy w naszych głowach (i sercach :-) ) do Polski. (…) Jeszcze przed Świętami mieliśmy przyjemność spotkać się z Jego Magnificencją  Rektorem AGH Prof. Antonim Tajdusiem. Pan Rektor z uwagą słuchał o naszych doświadczeniach i obserwacjach dotyczących ekosystemu Doliny Krzemowej oraz roli i działaniu Uniwersytetu Stanforda. Na koniec poprosił o przygotowanie konkretnych pomysłów i projektów zainspirowanych udziałem w stażu”.

Pierwsza edycja programu „TOP 500 Innovators” przyniosła także „miękkie” efekty naukowo-biznesowe. Dr Marcin Binkowski, adiunkt w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zauważa – „W Dolinie Krzemowej poszerzyliśmy horyzonty i nawiązaliśmy ważne kontakty. Wielu kolegom Stanford otworzył drzwi do rektorów, które wcześniej z jakichś powodów były zamknięte“. Anna Czerwoniec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka start-up’u Vitainsilica, wskazuje, że podczas stażu zdobyła doświadczenie i wiedzę, które pomogą jej w prowadzeniu działalności w Polsce – „Swój biznes rozpoczęłam wcześniej, przed wyjazdem na Uniwersytet Stanforda, natomiast wizyta ta i wszystkie zajęcia biznesowe, które odbyliśmy, na pewno w tej chwili bardzo pomagają mi w rozkręcaniu start-up’u. Wiem, w jaki sposób rozmawiać z biznesmenami – to jest taki język, którego my, jako naukowcy, musimy się uczyć i wiadomo, że nie jest to prosta sprawa. (…) Naukowiec, który przedstawia swój pomysł biznesmenowi, powinien go przedstawiać z punktu widzenia użytkownika i klienta w krótkim czasie 60 sekund – w tym czasie, w którym przedstawiciel biznesu jest w stanie skupić się w ogóle na tym, o czym mówi naukowiec. Powinien to robić prostymi słowami i pokazać, jakie będą wymierne korzyści tego biznesu, skąd będą pieniądze i jakie to będą pieniądze. Powinien znać rynek i klienta, dlatego najpierw powinien przeprowadzić badania rynkowe”. Z kolei Jacek Pucher z Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu za szczególnie cenną uznał ideę "design thinking", którą objaśniano podczas warsztatów w USA -  „To, co mi się przede wszystkim przydało, to filozofia ‘design thinking’ – filozofia tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań, która zakłada, że od samego początku te produkty tworzymy z udziałem naszego końcowego użytkownika. Druga sprawa to myślenie zespołowe, tzn. w Polsce od samego początku naszej edukacji jesteśmy uczeni myślenia bardzo indywidualnego i indywidualnej pracy. Tam tak naprawdę zakłada się, że bez zespołu nie ma innowacji”.

O ciekawych doświadczeniach opowiada także Magdalena Powierżaz Ośrodka Transferu Technologii Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej BioTech-IP, która zwróciła uwagę na dwa mechanizmy transferu technologii pomiędzy światem nauki i biznesu, realizowane w Kalifornii. Pierwszym z nich jest realizacja projektów interdyscyplinarnych, które obejmują różne dziedziny naukowe – „W Stanford University realizuje się dużo interdyscyplinarnych projektów. Funkcjonują też wydziały, które łączą różne kierunki nauki, jak np. badania komputerowe w muzyce i akustyce. Projekty interdyscyplinarne zwiększają szanse na opracowanie ciekawych rozwiązań, mających praktyczne zastosowanie.BioTech-IP od dwóch lat realizuje warsztaty projektów interdyscyplinarnych dla naukowców. Mają one na celu ułatwienie nawiązania współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i zachęcenie ich do podejmowania tego typu projektów.” – wyjaśnia Magdalena Powierża. Jako drugi element, sprawiający, że ma w Dolinie Krzemowej rzeczywisty wymiar, uczestniczka stażu wskazuje łatwość wymiany doświadczeń pomiędzy głównymi graczami – „Przedstawiciel dużej firmy o światowej renomie zleca badania wydziałowi w Stanford University. Dzięki dofinansowaniu firmy powstaje grupa badawcza, która prowadzi duży badawczy. Ma on na celu rozwiązanie konkretnego problemu, a tym samym podniesienie wydajności firmy. Proces ten przebiega sprawnie, bez większych komplikacji natury prawnej, takich jak kwestie podatkowe czy te związane z zamówieniami publicznymi. BioTech-IP dostrzega fakt, iż w Polsce taka współpraca dopiero się tworzy. By usprawnić ten proces, BioTech-IP realizuje program staży dla doktorantów i pracowników naukowych w firmach województwa mazowieckiego. Staże trwać będą do 2 miesięcy, w trakcie których uczestnicy naukowi otrzymają dodatkowe wynagrodzenie. Celem programu jest nawiązanie kontaktów na linii nauka-przemysł. Tym działaniem BioTech-IP chciałby przyczynić się do budowania dialogu i relacji biznesowych pomiędzy instytucjami nauki a przemysłem”.

Do II edycji programu zgłosiło się aż 235 kandydatów z wyższych uczelni, instytutów badawczych i centrów transferu technologii w całej Polsce. W rekrutacji ekspertom pomagali uczestnicy I edycji projektu. Ostatecznie wyłoniono 80 osób, które reprezentują aż 50 instytucji naukowych z całej Polski. Wyruszą one na szkolenia w dwóch grupach, w kwietniu i październiku 2012 roku. Jedną z finalistek drugiej edycji „Top 500 Innovators” jest dr Barbara Łania-Pietrzakz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. O projekcie dowiedziała się podczas seminarium zorganizowanego przez Przemysława Hałuba z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, uczestnika I edycji programu. Po powrocie zorganizował on spotkanie z profesorem Piotrem Moncarzem - jednym z opiekunów i mentorów projektu „Top 500 Innovators” – na które zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani pracownicy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz młodzi naukowcy, brokerzy technologii i regionalni specjaliści od transferu technologii. Rozpowszechnienie informacji o programie zaowocowało szerokim odzewem ze strony uczestników spotkania, dlatego też w drugiej edycji projektu MNiSW udział weźmie aż 9 osób w różny sposób związanych z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.„Moje oczekiwania wobec stażu są związane z wykonywaną przeze mnie pracą. Posiadam już doświadczenie praktyczne w komercjalizacji nowych technologii i zarządzaniu własnością intelektualną, nabyte w pracy dla firm handlowych oraz centrum transferu technologii, jakim niewątpliwie jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+. Sądzę, że możliwość wzięcia udziału w organizowanym stażu będzie dla mnie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i nabycia dodatkowych kompetencji - szczególnie w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz w zakresie tworzenia portfela IP, a także zarządzania własnością intelektualną.” – wyjaśnia  Barbara Łania-Pietrzak– „Wiedzę tę pragnęłabym wykorzystać w pracy przy transferze technologii. Moje plany zawodowe prowadzą do osiągnięcia kompetencji profesjonalnego doradcy transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną dla obecnego pracodawcy i w dalszej karierze. Dodatkowo chciałabym pozyskaną wiedzę rozpropagować jak najszerzej zarówno w środowisku akademickim, jak i biznesowym”.

Inną finalistką II edycji programu została Izabela Kowalczyk, która reprezentuje Zespół ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego– „Gdański Uniwersytet Medyczny w osobie władz uczelni widzi korzyści, jakie niesie z sobą dobrze rozwinięty uczelni. Poprzez rozwój zasobów ludzkich zaangażowanych w ten proces (Zespół ds. Innowacji i Transferu Wiedzy oraz wybijający się na uczelni naukowcy, którzy pracują z Zespołem, pełniącym funkcję CTT) korzyści te zwiększają się, a prowadzona komercjalizacja jest realizowana na profesjonalnym poziomie. Od 2009 r. realizujemy to podejście poprzez m. in. udział w bardzo dobrych szkoleniach, dotyczących zagadnień komercjalizacji, transferu technologii, zawierania korzystnych kontraktów itp.” – mówi Izabela Kowalczyk – „Przesłanka dla udziału w tym programie jest bardzo naturalna - to chęć uczenia się przez robienie (learning by doing) i podpatrywanie najlepszych na świecie. Transferu technologii można nauczyć się tylko poprzez udział w konkretnych negocjacjach, zawieraniu umów licencyjnych, współtworzeniu spółek spin-off. Nie da się tego wyuczyć z podręczników czy nawet dobrych przykładów innych opisanych na papierze. Osobiście liczę na to, że udział w programie (pobyt w prestiżowej jednostce naukowej, mającej wielkie sukcesy w komercjalizacji wiedzy) oznaczał będzie dla mnie inspirującą i kształcącą pracę w gronie pracowników najlepszych CTT oraz możliwość promocji polskich wyników badań celem nawiązania naukowej i gospodarczej współpracy. Czuję się ambasadorem nie tylko mojej uczelni, ale i innych ośrodków w Polsce, bo przecież jest to program ministerialny – ogólnopolski. Liczę także na nawiązanie współpracy i budowę networkingu nie tylko na linii GUMed - uczelnie, ośrodki, firmy w Kalifornii, ale również pomiędzy CTT w Polsce, abyśmy mogli łączyć siły i iść do przodu”.

Realizacja projektu „Top 500 Innovators” ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania naukowe w celu zapewnienia transferu ich wyników do gospodarki. Efekty I edycji programu dowodzą, że istnieją duże szanse na osiągnięcie tego celu. Wskazują również, że kolejne kursy będą dla uczestników źródłem wiedzy i doświadczeń, które zaowocują nawiązaniem współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, wypracowaniem nowych technologii oraz wdrożeniami innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki.

Źródła:

http://www.ios.krakow.pl/455,a,top-500-innovators-science-management-commerciallization.htm

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/znamy-uczestnikow-drugiej-edycji-top-500-innovators/

http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2012/1/25/1130/top-500-innovators-science-management-commercialization/

http://zaghnastanford.blogspot.com/

http://www.tvncnbc.pl/11184482,0,0,8,1,innowatorzy-z-doliny-krzemowej,tvn_cnbc.html

http://www.tvncnbc.pl/11162411,0,0,1,0,nowa-szansa-dla-polskich-naukowcow,tvn_cnbc.html

 

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości