Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/28 14:55:33
Umowy jako narzędzie transferu innowacji

Miło nam poinformować, iż "Umowy jako narzędzie transferu innowacji"  autorstwa Andrzeja Szewca, Karoliny Zioło i Mariusza Grzesiczaka jest już dostępna do pobrania na Portalu Innowacji.

Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii" to dostarczająca niezbędnych informacji związanych z prawnymi aspektami transferu technologii. Niniejsze opracowanie ma funkcjonalną, dwuczęściową strukturę. W pierwszej części, którą można umownie określić jako „teoretyczną”, zawarto elementarne wiadomości z zakresu będącego przedmiotem publikacji umów rozumianych jako prawne narzędzie transferu innowacji (określanego także jako ). Jest to kompendium wiedzy niezbędnejdo prawidłowego posługiwania się tak skomplikowanym narzędziem, jakim są kontrakty prawa cywilnego.Z kolei druga część opracowania zawiera wzory umów służących do transferu technologii.

W częściteoretycznejzawarte są dwa obszary tematyczne: ogólny i dotyczący ściśle umów prawa cywilnego. W rozdziale ogólnym wyjaśniono przede wszystkim samo pojęcie technologii, podkreślając, że w przypadku transferu technologii () słowo to oznacza nie tyle sposoby wytwarzania (technologie produkcyjne) czy postępowania (jak sposoby użytkowania,przechowywania, konserwacji itp.), lecz odnosi się do wszelkich innowacji technicznych, a więc także do nowych urządzeń, materiałów i ich nowych zastosowań.

Autorzy wyjaśnili także znaczenie własności przemysłowej, na którą składają się prawa majątkowe do innowacji technicznych, takie jak np. na czy na wzór użytkowy.Przedstawiono rolę tej własności w działalności gospodarczej oraz znaczenie jej ochrony prawnej − omówiono podstawy ochronywłasności przemysłowej w prawie polskim, w ustawodawstwie unijnym i w prawie międzynarodowym (konwencjach, traktatach, porozumieniach itp. umowach międzynarodowych). W końcowej części tego rozdziału przedstawiono ponadto organizacyjno-prawne formy transferu technologii w ramach międzynarodowej kooperacji gospodarczej, w tym umowy o tzw. partnerstwo strategiczne orazumowy o produkcję oryginalnego wyposażenia.

Drugi obszar tematyczny odnosi się bezpośrednio do umów (kontraktów) prawa cywilnego. Punkt wyjścia stanowiło założenie, że adresaci tego opracowania – przedsiębiorcy (a zwłaszcza mali przedsiębiorcy) nie są dostatecznie obeznani z arkanami prawa cywilnego– zauważono, że nawet jeśli przy zawieraniu umów przedsiębiorcy korzystają z fachowej pomocy prawnej, np. rzecznika patentowego (co znowu nie jest aż tak częste), to dla zwiększenia efektywności tej współpracy powinni mieć ogólne pojęcie o zobowiązaniach umownych. W związku z powyższym postanowiono przybliżyć przedsiębiorcom wybrane aspekty prawa zobowiązań. W rozdziale tym omówiono pojęcie umów, obszernie przedstawiono funkcje, jakie umowy (zwane też „kontraktami”) spełniają w obrocie gospodarczym i dokonano ich systematyki, ważnej z praktycznego punktu widzenia(wyróżniając między innymi umowy jedno- i dwustronnie zobowiązujące, umowy wzajemne, umowy odpłatne i nieodpłatne oraz umowy przedwstępne). W dalszym ciągu tego rozdziału znalazły się kwestie dotyczące zawierania umów (w tym sposobówich zawierania) oraz formy umów, a także przedstawiono ogólną charakterystykę kontraktowych stosunków obligacyjnych, czyli zobowiązań, których źródłem są umowy. Tu w szczególności wskazano cechy tego rodzaju zobowiązań, omówiono zasady ich wykonywania, wygaśnięcie tych zobowiązań i wynikających z nich roszczeń.

Zgodnie z zasadą kolejnego przybliżenia, w rozdziale trzecim omówiono rolę, jaką umowy pełnią w procesach transferu technologii. Po wyjaśnieniu pojęcia i form transferu technologiiwskazano główne bariery dopływu innowacji do małych i średnich przedsiębiorstw (takie jak: bariera świadomości, bariera wiedzy, mała innowacyjność polskiej nauki oraz niedrożność kanałów przepływu technologii ze sfery nauki do praktyki gospodarczej i – chyba najważniejsza – bariera finansowa).

W pozostałej części rozdziału określono i scharakteryzowano ważniejsze typy umów służących do transferu technologii, a w szczególności: umowyo wykonanie prac z zakresu wynalazczości (np. umowao dokonanie innowacji, umowao wdrożenie innowacji), umowy o korzystanie z cudzej innowacji z umową licencyjną na czele, o (np. o sprzedaż prawa do uzyskania patentu),a także o wspólności prawa− np. o wspólności patentu. Nie pominięto także umów, może jeszcze nie tak szeroko stosowanych w obrocie własnością przemysłową, ale coraz bardziej w naszej gospodarce popularnych, jak np. umowy o obciążenie prawa do innowacji prawem rzeczowym osoby trzeciej (np. zastaw patentu pod kredyt na wdrożenie chronionej nim technologii), tzw. franchisingu (po polsku: franczyza lub franszyza), leasing, o sprawowanie zarządu cudzą własnością przemysłową (jej upowszechniającą się ostatnio odmianą jest tzw. spółki ), a nawet dzierżawy prawa wyłącznego.

Część pierwszą zamykają praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego postępowania stron przyszłej umowy w fazie poprzedzającej sporządzenie i podpisanie kontraktu, zwłaszcza przy formułowaniu postanowień umowy (klauzul umownych) i redagowaniu tekstu umowy. Doświadczenie poucza, że zaniedbania i nieprawidłowości popełnione na tym etapie procedury kontraktowej mogą mieć fatalne skutki.Stąd sformułowano swoisty „dziesięciu przykazań” dla kontraktujących stron.

Druga część opracowania to zbiór wzorów umów wykorzystywanych przy transferze technologii. W przeciwieństwie do powszechnej w piśmiennictwie tendencji do tworzenia gotowych szablonów, Autorzy wzorów zamieszczonych w tym opracowaniuuznali, że taka formuła niezbyt dobrze służy potrzebom ichodbiorców. Nieczęsto bowiem gotowy wzór dokładnie spełnia oczekiwania użytkownika. Na ogół wymaga daleko idącej modyfikacji, przy czym ingerencja użytkownika w tekst wzoru rzadko daje dobre rezultaty. Z reguły narusza jego logiczną strukturę i prowadzi do niespójności jego postanowień. Chcąc tego uniknąć postanowiono zastosować rozwiązanie bardziej elastyczne − zamiast sztywnych wzorów sformułowano wariantowe moduły klauzul poszczególnych umów, z których czytelnik − niczym z klocków Lego −może konstruować umowy wedle własnych potrzeb. Warunkiem, zwłaszcza w początkowym okresie posługiwania się tymi wzorami, jest jednak by robić to rozważnie i w razie wątpliwości konsultować się z fachowcami: prawnikami specjalizującymi się w sprawach ochrony własności przemysłowej albo rzecznikami patentowymi.

do pobrania

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości