Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/04/29 12:30:47
Transformatywna siła innowacji w sektorze usług – rekomendacje zmian w innowacyjnej polityce Europy

Innowacje w sektorze usług mogą odegrać bardzo ważną rolę w polityce przemysłowej Unii Europejskiej, ponieważ mają potencjał do zwiększania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, dzięki czemu w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji założeń strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego” – to jedna z głównych konkluzji raportu opublikowanego przez Zespół Ekspertów ds. Innowacji w Sektorze Usług Unii Europejskiej( Panel on Service Innovation in the EU).

Zespół został powołany na początku 2010 roku. Jego głównym celem było opracowanie sposobów wspierania innowacji w sektorze usług dla nowej, unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego. Ogłoszony w lutym br. raport „Sprostać Wyzwaniom Strategii Europa 2020: Transformatywna Siła Innowacji w Sektorze Usług” („Meeting the Challenge of Europe 2020: Transformative Powers of Service Innovation”), będący efektem pracy ekspertów, wzywa Europę do zwrócenia przemysłowej i innowacyjnej polityki w kierunku sektora usług. Z raportu wynika, że jego rola we wspieraniu rozwoju gospodarczego znacznie wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu. Niemal cały wzrost zatrudnienia w Europie, przypadający na lata 1995-2007, wynikał z dynamicznego rozwoju sektora usług. Obecnie w sektorze tym pracuje ponad 155 mln ludzi, co stanowi ok. 69% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej. Sektor usług przyczynia się również do generowania 71% europejskiej wartości dodanej. Oznacza to, że innowacyjność tej dziedziny gospodarki ma ogromny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Europy. Raport zawiera zalecenia, dotyczące możliwie najefektywniejszego wykorzystania potencjału sektora usług do wspierania konkurencyjności europejskiej gospodarki, a także prognozy dotyczące roli, jaką sektor ten może odegrać w takich społecznych wyzwaniach jak starzenie się ludzkości, zmiany klimatyczne czy opieka społeczna.

Raport podkreśla przede wszystkim, że budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy nie polega jedynie na generowaniu innowacji technologicznych. Przedsiębiorstwa muszą wykorzystywać najnowsze technologie nie tylko w celu tworzenia nowych produktów i usług, ale również w celu tworzenia nowych struktur organizacyjnych, modeli biznesowych czy nowych kanałów wchodzenia na rynek. Interakcje te wpływają na zamazanie różnic pomiędzy sektorami produkcji i usług. Dobrą wiadomością jest fakt, że europejskie firmy są pod tym względem pionierami w światowej gospodarce, ponieważ są w stanie zintegrować projektowanie innowacyjnych usług z wysokiej jakości produkcją dóbr, na które istnieje popyt (np. telefony komórkowe, samochody). Aby zwiększać konkurencyjność swojej gospodarki, Europa musi podjąć działania, które pozwolą przedsiębiorcom rozwijać tę umiejętność.

W raporcie eksperci wskazują pięć obszarów, w których należy wprowadzić zalecane zmiany, zmierzające do umiejscowienia innowacyjność sektora usług w centrum innowacyjnej i przemysłowej strategii Europy:

1) Przede wszystkim należy dążyć do zwiększania świadomości na temat transformacyjnego potencjału innowacji w sektorze usług oraz ich zdolności do zwiększania konkurencyjności europejskiej gospodarki. Specjaliści zalecają, aby Komisja Europejska utworzyła Europejskie Centrum Innowacji Sektora Usług (European Service Innovation Centre – ESIC) w celu wzmocnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy politykami, przedsiębiorcami i naukowcami. ESIC powinno stanowić centrum wiedzy, którego działalność zmierzałaby do podniesienia świadomości podmiotów działających w sektorze B+R na temat nowych rozwiązań i możliwości, jakie niesie innowacyjność sektora usług.

2) Eksperci rekomendują również wzmocnienie przywództwa politycznego na poziomie europejskim,krajowym i regionalnym – zalecają powołanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Usług dla Przedsiębiorstw (High Level Group on Business Service), która odgrywałaby wiodącą rolę w promowaniu znaczenia innowacyjności sektora usług dla kształtowania polityki innowacyjnej Europy. Ponadto, według specjalistów, również europejskie Regionalne Strategie Innowacyjności powinny uwzględniać istotną rolę, jaką innowacyjne usługi odgrywają we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w raporcie, państwa członkowskie powinny wprowadzić zmiany m. in. w sposobach korzystania z funduszy strukturalnych UE, umożliwiające lepsze wspieranie innowacyjnych usług.

3) Kolejne zalecenia koncentrują się wokół budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne usługi przy jednoczesnej zmianie prowadzenia ich strategii biznesowej. Eksperci wskazują, że Komisja Europejska powinna opracować mechanizm, który zachęcałby przedsiębiorstwa do rozwijania innowacyjnych usług – jako dobrą praktykę w tym zakresie eksperci wskazują Europejski Sojusz Kreatywnych Przedsiębiorstw (The European Alliance) – platformę, wspierającą współpracę pomiędzy politykami i decydentami zainteresowanych stron w zakresie wzmacniania kreatywności i innowacyjnej wydajności gospodarki.

4) Czwarty obszar rekomendacji dotyczy zwiększenia wysiłków w zakresie tworzenia strategicznych programów ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności w sektorze usług. Eksperci wzywają Komisję Europejską do stworzenia programu („Service Gazelles Programme”), mającego na celu przede wszystkim wspieranie małych, innowacyjnych firm o wysokim potencjale wzrostu, które będą w stanie stwarzać wiele nowych miejsc pracy. Inicjatywa ta – według ekspertów – powinna stanowić priorytetowe działanie Komisji Europejskiej.

5) Ostatni, piąty obszar zaleceń dotyczy sposobu wykorzystywania innowacyjnych usług w celu sprostania społecznym wyzwaniom. Specjaliści wskazują, że istotną rolę w tych działaniach mogą spełnić Europejskie Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnership), stanowiące element strategii i rekomendują, aby odgrywały one kluczową rolę w kształtowaniu przyszłej, europejskiej polityki innowacyjnej. Eksperci zalecają również, aby kolejny Program Ramowy na rzecz badań i rozwoju (8PR) skupiał się na technologiach, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w rozwijaniu innowacyjnych usług w takich sektorach gospodarki jak transport i logistyka, budownictwo, energetyka, telekomunikacja oraz usługi finansowe.

Raport „Meeting the Challenge of Europe 2020: Transformative Powers of Service Innovation” dostępny jest pod linkiem:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6684&lang=en

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.1.3.
 

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości