Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/03/11 13:44:14
Scoreboard 2014

Scoreboard 2014 to już 13 od czasu wprowadzenia Europejskiej Tablicy Wyników Innowacyjności w 2001 r. Innowacyjność jest mierzona za pomocą wskaźnika złożonego – który podsumowuje wyniki szeregu różnych wskaźników. Tablica Wyników rozróżnia 3 główne typy wskaźników - „katalizatory” innowacyjności oraz wyniki, ale również działalność na poziomie firm, które z kolei określają 8 innowacyjnych wymiarów wrażonych w sumie 25 wskaźnikami.

Według najnowszego raportu Scoreboard 2014, Polska osiągając syntetyczny wskaźnik innowacyjności na poziomie 0,279 znalazła się wśród krajów o umiarkowanej innowacyjności, określanej jako moderate innovators wyprzedzając Rumunię (0,237), Łotwę (0,221) i Bułgarię (0,188). W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku awansowała z grupy słabych innowatorów do grupy umiarkowanych innowatorów.

Wykres 1. Potencjał innowacyjny krajów Unii Europejskiej (28).


Źródło: Opracowanie na podstawie: Scoreboard 2014.

Podział krajów na liderów (innovation leaders), doganiających (innovation followers), umiarkowanych (moderate innovators) i skromnych innowatorów (modest innovators) dokonywany jest według następujących kryteriów:

  • do grupy liderów (innovation leaders) zaliczane są kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności przyjmuje wartości powyżej 120%  średniego wskaźnika dla krajów Unii Europejskiej,
  • w grupie doganiających (innovation followers) są kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności przyjmuje wartości z przedziału 90%-120% średniego wskaźnika dla krajów UE,
  • z kolei umiarkowani innowatorzy (moderate innovators) to kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności  znajduje się pomiędzy 50% a 90% średniego wskaźnika dla krajów UE.
  • do ostatniej grupy skromnych innowatorów (modest innovators) należą kraje, których sumaryczny wskaźnik innowacyjności wynosi poniżej 50% średniego wskaźnika dla krajów UE.

Sumaryczny wskaźnik innowacyjności dla Polski w 2013 r. stanowi 50,5% średniego wskaźnika dla krajów UE co zadecydowało, że Polska znalazła się wśród umiarkowanych innowatorów (na ostatnim miejscu). W latach ubiegłych wskaźnik dla Polski stanowił: 53% (2008), 53% (2009), 51% (2010), 53% (2011), 49% (2012) średniego wskaźnika dla 28 krajów UE. Sumaryczne wskaźniki dla krajów UE w latach 2006-2013 wykazują wyraźny trend rosnący. Polska na tym tle prezentuje się dość stabilnie z minimalnym trendem pro-wzrostowym.

Wykres 2. Sumaryczny wskaźnik innowacyjności i linia trendu dla Polski i UE w latach 2006-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Scoreboard 2014.

Autor:Melania Nieć, Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością PARP  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości