Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/09/27 11:29:23
Jak finansować badania i rozwój?

Wykorzystanie wyników prac badawczo – rozwojowych jest w polskiej gospodarce wciąż niskie. Dlatego tak ważne jest zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań. W ostatnich latach Polska przeżywa pod tym względem intensywny rozwój – dzięki środkom z UE, z budżetu państwa oraz z innych źródeł modernizują się laboratoria badawcze, poprawia się infrastruktura IT nauki, a z uczelni do biznesu staje się bardziej dostępny. Portal Innowacji przedstawia najciekawsze rozwiązania wspierające finansowanie sektora badawczo – rozwojowego.

to z jednej strony atrakcyjne źródło pozyskania kapitału, posiadające wiele zalet, z drugiej – korzystanie z nich często oznacza dla właścicieli biznesu konieczność oddania znacznej części udziałów w spółce.Ale i tak VC ma zalety przeważające np. nad kredytem bankowym, wymagającym wysokich zabezpieczeń i regularnych spłat czy nad związaniem się z inwestorem branżowym, który będzie oczekiwał całkowitej kontroli nad spółką. Menedżerowie pozwalają często spółce nabrać wiatru w żagle bez tych uciążliwości. Dysponują wiedzą w zakresie zwiększania przychodów ze sprzedaży, docierania na nowe rynki czy wprowadzania do oferty nowych produktów. Oprócz pieniędzy fundusz może też zaoferować spółce swoje doświadczenie w zwiększaniu wartości firmy. Jak lubią przekonywać menedżerowie funduszy, ta forma finansowania innowacji ma też przewagę nad giełdą. Pozyskanie kapitału z giełdy bywa często loterią, bo cenę spółki w dniu debiutu mogą wyznaczyć czynniki całkowicie od niej niezależne, np. niepomyślne dane makroekonomiczne napływające ze Stanów Zjednoczonych.

. Przez długi czas krytykowany za zbyt ambitne zasady udzielania wsparcia, przeżył niedawno prawdziwą rewolucję. Przyjęte przez Sejm zmiany dotyczące kredytu technologicznego spełniły wiele z postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców. Obecnie wsparcie można uzyskać także na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Już sam brak konieczności posiadania patentu znacząco podnosi atrakcyjność kredytu technologicznego. Do tego dochodzą zmian w sposobie wyliczania premii technologicznej – inaczej niż poprzednio jest ona obecnie obliczana nie od wydatków sfinansowanych kredytem technologicznym, ale od całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez firmę. Również kolejna zmiana spotkała się z dużym uznaniem ze strony przedsiębiorców – do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć również zakup gruntu (maksymalnie do 10 proc. całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych), budowę budynków oraz usług doradczych. Umożliwia to udzielenie wsparcia tym projektom, które wymagają ulokowania nowej technologii w nowych budynkach. Przedsiębiorcy już docenili te zmiany. W sierpniu 2011 r. pula środków przeznaczona na nowy nabór wniosków była już wyczerpana, pojawiły się jednak informacje, że może zostać zwiększona o 200 mln zł.

 

Usprawnienie procesu transferu technologii z instytucji naukowych do gospodarki przez wsparcie starań o uzyskanie ochrony patentowej wynalazków powstających w tych instytucjach wspiera program PLUS, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przykładowi beneficjenci programu to uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, jednostki naukowe, konsorcja badawczo-rozwojowe oraz parki technologiczne.

Zakres finansowy programu jest atrakcyjny, bowiem można uzyskać pokrycie nawet 90 proc. kosztów realizacji projektu. Zainteresowana jednostka naukowa może się starać o dofinansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • Dofinansowanie/refundacja kosztów opracowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym lub w różnego rodzaju procedurach regionalnych. W grę wchodzi też złożenie wniosku wyłącznie w kraju innym niż Polska.
  • Pozyskiwanie partnerów do komercjalizacji wynalazków, dofinansowanie szkoleń, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Nabór w programie trwa do września 2011 r. Będzie to ostatni nabór. Dodatkowe informacje o programie Plus znajdują się na stronach Portalu Innowacji oraz na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Naukowcy, którzy nie mają szans na pozyskanie finansowania z innych programówmogą zainteresować się programem Exterius / Poza Szlakiem Fundacji na rzecz Nauki. Exterius dofinansowuje wszelkie nietypowe inicjatywy i projekty o dużym – w ocenie władz FNP – znaczeniu dla całego świata nauki. Na pomoc mogą liczyć najlepsi badacze i ich zespoły badawcze, jednostki naukowe, ale też organizacje pozarządowe działające w sektorze nauki. Największe szanse na wsparcie mają projekty unikalne, nowatorskie i innowacyjne. Ważnymi kwestiami przy ocenie wniosku są: rozwój potencjału młodej kadry naukowej, zacieśnianie współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami, perspektywy sukcesu w skali świata. Wśród dotychczas dofinansowanych projektów znajdziemy np. dofinansowanie 40 stypendiów dla młodych matematyków, umożliwiających im udział w 6 Europejskim Kongresie Matematyki w Krakowie w roku 2012; dofinansowanie instalacji kamery gamma do badań nad optymalizacją kolimatorów dla obrazowania funkcjonalnego w medycynie; dofinansowanie przeprowadzenia projektu związanego z informatyzacją pracy nad Atlasem Historycznym Polski. Nabór wniosków w programie w 2011 r. jest już zakończony, kolejnej edycji można spodziewać się prawdopodobnie w 2012 r. Czytaj więcej oprogramie Exterius / Poza Szlakiem na stronach Portalu Innowacjioraz na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zachęcanie młodych uczonych do powrotu do Polski(dotyczy badaczy, którzy wcześniej wyjechali z Polski) oraz zachęcanie do przyjazdu do Polski badaczy z zagranicy jest celem programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Warunkiem podstawowym udziału w programie jest posiadanie min. stopnia naukowego doktora i znajdowanie się na wczesnym etapie kariery naukowej (do 4 lat po doktoracie). Pobyt za granicą, kwalifikujący do uczestnictwa w programie, powinien być związany z pracą naukową oraz trwać co najmniej 9 miesięcy. Niezbędne będzie też posiadanie pracy w polskiej jednostce naukowej albo posiadanie promesy zatrudnienia. Możliwe do pozyskania środki to m.in. subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł, przeznaczone na realizację projektu badawczego oraz stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Czytaj więcej o programie Homing Plus na stronach Portalu Innowacji oraz na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Laureaci ERC Starting , czyli konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC), którzy planują prowadzić w RP badania naukowe, mogą pozyskać finansowanie w ramach programu Idee dla Polski Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.Wsparcie mogą otrzymać badacze, których dotychczasowe osiągnięcia dają gwarancję samodzielności naukowej oraz gwarantują prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Stypendium może trwać maksymalnie sześć lat, a jego wysokość uzależniona jest od specyfiki projektu finansowanego z grantu ERC. Nabór w tym konkursie prowadzony jest w sposób ciągły. Więcej informacji o programie – na stronach Portalu Innowacji oraz na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Projekty naukowe, mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez najmłodsze osoby ze świata nauki – studentów, absolwentów i doktorantów wspiera program VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Można zgłaszać projekty z praktycznie każdej dziedziny nauki, jeśli tylko mają one znaczenie dla praktycznego wykorzystania w gospodarce.Realizacja projektu musi zamknąć się w okresie od roku do trzech lat, zaś finansowaniu podlegają: badawczy w kwocie nie przekraczającej 35 tys. zł rocznie oraz stypendium naukowe dla kierownika projektu (1,5 tys. zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów). Najbliższy ogłoszony przez FNP nabór trwa od 30 sierpnia do 31 października 2011 r. Na stronie FNP warto zapoznać się z materiałem wideo prezentującym program. Więcej informacji o VENTURES – na stronach Portalu Innowacji oraz na stronach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Projekty badawcze z wykorzystaniem metody mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działań koordynowanych przez Ośrodek Przetwarzania Innowacji.Żeby skutecznie budować gospodarkę opartą na wiedzy, trzeba najpierw zidentyfikować kluczowe kierunki rozwoju badań naukowych oraz prac rozwojowych, z uwzględnieniem ich znaczenia dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności Polski na rynkach międzynarodowym. Narzędziem, które idealnie nadaje się do tego typu celów jest metoda . Projekty dofinansowane w ramach tego poddziałania mają szansę przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz do poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa. Czytaj więcej o tym poddziałaniu na stronach Portalu Innowacji

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych także mogą liczyć na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Dzięki wsparciu z PO IG powstają strategiczne programy badawcze oraz rozwojowe. Możliwe staje się ukierunkowanie badań na takie dziedziny naukowe, które mogą odnieść największy wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy kraju. Opracowane programy przydają się następnie w tworzeniu polityki innowacyjnej i naukowej państwa. Wśród beneficjentów tego poddziałania można wymienić: jednostki naukowe, w tym także te wchodzące w skład konsorcjów naukowych oraz konsorcjów naukowo przemysłowych (z wyłączeniem CBR-ów), uczelnie wyższe, NCBiR oraz spółki powołane z udziałem wyżej wymienionych podmiotów, jednak nie działające dla zysku. Czytaj więcej o tym poddziałaniu na stronach Portalu Innowacji.

Jakie rozwiązania organizacyjne i finansowe w sektorze B+R są najbardziej efektywne? Odpowiedzi na to pytanie mają stać się możliwe dzięki zrealizowaniu tzw. projektów systemowych, prowadzonych przez przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Celem projektu MNiSW jest dostarczenie danych o najefektywniejszych rozwiązaniach organizacyjnych i finansowych w sektorze B+R, które można będzie wdrożyć poprzez regulacje prawne i rozwiązania instytucjonalne. Poddziałanie 1.1.3 PO IG umożliwia także od strony finansowej kontynuację przedsięwzięcia Narodowego Programu . Z kolei projekt NCBiR ma służyć monitorowaniu i ocenie postępów przy realizacji projektów z działań 1.1 oraz 1.3 PO IG, które zostały umieszczone na liście projektów kluczowych. Budżet tego poddziałania wynosi 465 mln euro. Czytaj więcej na Portalu Innowacji.

Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki jest niezbędne, by polska nauka mogła dorównać poziomem tej na świecie. Jedną z bolączek jest na przykład niekorzystna struktura wiekowa pracowników tego sektora. Istnieją jednak mechanizmy finansowe, mające pomóc odwrócić niekorzystne tendencje.W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka przewidziano działania, mające zachęcać młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej i jednocześnie – stymulować podnoszenie poziomu kadry oraz zachęcać do ściślejszej współpracy międzynarodowej. Dzięki środkom zgromadzonym w tym działaniu, możliwe jest dofinansowanie m.in.: projektów realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów, mających zastosowanie w gospodarce, projektów zagranicznych badaczy pracujących w Polsce, zarówno tych doświadczonych, jak i początkujących, a także projektów realizowanych przez naukowców wracających do pracy naukowej, na przykład po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka. M.in. ze środków na realizację tego typu działań korzysta Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w trakcie realizowania prowadzonych przez siebie programów. Czytaj więcej na Portalu Innowacji.

Popyt na innowacje i ich podaż decydują o tym, jaka jest gospodarka danego państwa. O ile znanym problemem jest wciąż zbyt niskie zainteresowanie przedsiębiorców innowacjami, to innym, równie ważnym wyzwaniem jest zwiększenie w środowisku naukowym podaży innowacyjnych rozwiązań, które mogą znaleźć zastosowanie w biznesie. Dotację można uzyskać na projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym, mogące znaleźć zastosowanie w branżach o dużym znaczeniu dla gospodarki. „To poddziałanie [projekty rozwojowe PO IG 1.3.1 – dop. red.] miało największy budżet z zadań realizowanych przez nas [OPI – dop. red.] w ramach PO IG. Wsparcie na projekty rozwojowe bardzo dobrze wpisało się w potrzeby polskich uczelni, finansując duże, wieloletnie i kosztowne projekty, wymagające często zakupu dedykowanego sprzętu czy zatrudnienia dodatkowego personelu o wysokich kwalifikacjach. Środki przeznaczane na tego typu cele mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju polskiej nauki” – komentowała to poddziałanie Elżbieta Erecińska, zastępca dyrektora ds. wdrażania funduszy w Ośrodku Przetwarzania Informacji w wywiadzie udzielonym magazynowi „Innowacyjni”, wydawanemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Czytaj więcej o poddziałaniu 1.3.1 na Portalu Innowacji.

Naukowcy mogą chronić swoją własność intelektualną z wykorzystaniem dotacji. Jednostki naukowe mające siedzibę w Polsce mogą uzyskać dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce oraz za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstającej w tych jednostkach w ramach prac badawczo – rozwojowych.Wśród beneficjentów mogą znaleźć się jednostki naukowe, w tym także wchodzące w skład konsorcjów naukowych lub naukowo – przemysłowych (jednak z wyłączeniem CBR-ów), uczelnie oraz spółki powołane przez wspomniane podmioty, jeśli tylko nie działają dla zysków. Co ważne, można pozyskać aż 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie projektów tego typu odbywa się w ramach poddziałania 1.3.2 PO IG (Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R), którego celem jest szersze stosowanie w gospodarce rozwiązań wypracowanych na uczelniach. Za przeprowadzanie konkursów odpowiedzialny jest Ośrodek Przetwarzania Informacji. Czytaj więcej o poddziałaniu 1.3.2 na stronach Portalu Innowacji.

Nauka bliżej biznesu. Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych (badania przemysłowe i prace rozwojowe) otrzymują dotacje udzielane w konkursach prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą wybrać, czy przeprowadzą badania samodzielnie czy zlecą ich przeprowadzenie odpowiednim jednostkom naukowym lub innym firmom, które posiadają w tym obszarze wymagane kompetencje. Z działania 1.4. PO IG (Wsparcie projektów celowych) można sfinansować także powstanie prototypu. „Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to szansa dla tych firm, które stawiają na innowacyjne rozwiązania w swoich dziedzinach – rozwiązania technologiczne, produkcyjne lub produktowe. Pieniądze z Unii Europejskiej w ich wypadku z pewnością przyczynią się nie tylko do zmian rynkowych, ale także do zmian w naszym sposobie życie” – czytamy w artykule poświęconym temu zagadnieniu. Więcej informacji o działaniu PO IG 1.4 na stronach Portalu Innowacji. Wśród przedsiębiorców te dotacje uchodzą za jedne z najbardziej atrakcyjnych w programie Innowacyjna Gospodarka. 

Zbliżeniu nauki z biznesemsłużą też programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nich warto wymienić:

  • INNOTECH, który jest skierowany do podmiotów specjalizujących się w pracach badawczych i wdrożeniowych, związanych z wdrożeniem innowacyjnych technologii, produktów i usług, mających na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Celem INNOTECH jest zwiększenie wzrostu popytu na nowoczesne technologie ze strony polskich firm. Program posiada dwie ścieżki. In-Tech to ścieżka skierowana do przedsiębiorców, konsorcjów i CBR, a Hi-Tech to ścieżka dla firm z sektora MSP działających w branży zaawansowanych technologii. Szczegóły dotyczące ubiegania się o wsparcie oraz terminy konkursów można sprawdzić na stronie NCBiR.
  • KADTECH, służący wzmacnianiu współpracy między firmami i specjalistami ze sfery naukowo-badawczej. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców  realizujących projekty polegające na opracowaniu i/lub wdrożeniu innowacji technologicznej związanej z wykorzystaniem wyników badań.
  • BROTECH, mający służyć zwiększeniu skuteczności transferu technologii z nauki do gospodarki. Ma się to odbyć poprzez wsparcie finansowe usług doradczych świadczonych przez brokerów technologii na rzecz jednostek naukowych lub przedstawicieli sektora MSP. Dzięki programowi ma ulec wzmocnieniu pozycja sektora usług doradczych z obszaru obrotu technologiami.

Sprzęt na Twojej uczelni jest przestarzały i uniemożliwia prowadzenie nowoczesnych badań? Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.W ramach działania PO IG 2.1 (Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym) wspiera się inwestycje w zakup lub wytworzenie aparatury naukowo - badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane oraz zakup obiektów budowlanych. Wśród beneficjentów mogą znajdować się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie wyższe, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku. Działanie to stanowi zastrzyk prawie 700 mln euro dla polskiej nauki. Czytaj więcej o działaniu 2.1 PO IG na stronach Portalu Innowacji.

Stworzenie wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych, polegające na przenoszeniu lub zakupie wspólnej infrastruktury badawczej jest celem projekt wspieranych w ramach działania 2.2 PO IG. Wśród beneficjentów działania znajdują się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie wyższe, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki powołane z udziałem tych podmiotów nie działające dla zysku.) Podstawą działania jest założenie, że we wspólnej Europie konieczna jest ścisła współpraca jednostek naukowych oraz integracja ich infrastruktur badawczych. Tylko w ten sposób Unia Europejska będzie w stanie budować innowacyjną, konkurencyjną w skali świata gospodarkę opartą na wiedzy. To jednocześnie obszar, który wymaga w Polsce pilnego doinwestowania. Czytaj więcej o tego typu projektach na stronach Portalu Innowacji.

Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki mogą liczyć na szerokie wsparcie z PO IG.Szczególnie warto zainteresować się trzema poddziałaniami programu - Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki (2.3.1), Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej (2.3.2), Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych (2.3.3). Mają one na celu zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii ICT oraz zapewnienie jednostkom naukowym, mającym siedzibę w Polsce, łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Dzięki działaniu 2.3 PO IG infrastruktura IT nauki może lepiej służyć zastosowaniom w takich strategicznych obszarach, jak telemedycyna czy edukacja. Usprawnienia w tym obszarze pozwolą polskiej nauce na pełne włączenie się w międzynarodowy obieg naukowy i korzystanie z superkomputerów, szerokopasmowego internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych.

Wsparcie B+R uwzględnione jest również w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Warto tu wymienić Program Europy Środkowej, priorytet 1 i w jego ramach obszary interwencji „Poprawa ramowych warunków dla innowacji”, „Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji” oraz „Wspieranie rozwoju wiedzy”. Do grupy docelowej w pierwszym rzędzie zaliczają się decydenci (lokalni, regionalni, krajowi) oraz instytucje specjalizujące się w edukacji, badaniach i rozwoju, transferze wiedzy, technologii, rozwoju regionalnym, czyli np. uniwersytety, agencje rozwoju regionalnego, instytuty badawcze, stowarzyszenia, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, organizacje pracodawców i związki zawodowe. Czytaj więcej na stronach Portalu Innowacji.

Blisko 54 mld euro na naukę zapewnia 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7. PR). Program oferuje bogate możliwości dla naukowców.Warto w tym miejscu wymienić m.in. program szczegółowy PEOPLE (Ludzie), który wspiera rozwój kadr sfery B+R. Dokumenty programu podkreślają konieczność wzmacniania potencjału ludzkiego w obszarze B+R w Unii Europejskiej, podnoszenia atrakcyjności Europy jako miejsca pracy dla najlepszych naukowców z innych części świata, zatrzymania w UE najlepszych badaczy, a także zachęcenia większej liczby młodych ludzi do rozpoczęcia kariery naukowej. Program PEOPLE zawiera 10 typów projektów badawczo-szkoleniowych, które nazywane są akcjami Marie Curie. dla naukowców daje możliwości m.in.: realizacji przez doświadczonych naukowców indywidualnych projektów szkoleniowo-badawczych w instytucjach zlokalizowanych w innych krajach członkowskich oraz stowarzyszonych; poprawy perspektyw zawodowych młodych naukowców przez włączenie ich do europejskich zespołów badawczych; stypendiów przyjazdowych oraz wyjazdowych; tworzenia programów stypendialnych regionalnych, krajowych i międzynarodowych; nagród dla wybijających się badaczy; organizacji akcji popularyzujących naukę. Więcej informacji o programie PEOPLE można znaleźć na stronach Portalu Innowacji, w serwisie Cordis Komisji Europejskiej oraz bezpośrednio na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego.

CAPACITIES (Możliwości) to kolejny program szczegółowy 7. Programu Ramowego. Zapewnia on skuteczne wykorzystanie istniejącego w UE potencjału w zakresie B+R oraz innowacji. Kluczowe obszary programu to: wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora MSP, a także jego zdolności do wykorzystania wyników prac badawczych; optymalizacja wykorzystania infrastruktur badawczych oraz ich rozwój. Środki w programie pozwalają małym i średnim firmom zmierzyć się ze stojącymi przed nimi problemami technologicznymi, działania trzeba jednak prowadzić w ramach konsorcjów składających się z minimum trzech przedstawicieli MŚP, pochodzących z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE oraz dwóch niezależnych wykonawców badań. W grę wchodzi również sfinansowanie rozwiązania problemów typowych dla większej grupy firm z sektora MSP – w takiej sytuacji o wsparcie wnioskują izby gospodarcze lub stowarzyszenia firm. Także wtedy istnieje wymóg przeprowadzenia działań w ramach konsorcjów z uczestnikami z różnych krajów. Przy wsparciu z programu finansuje się badania i działania związane z rozwojem technologii (RTD), których celem jest pozyskanie nowej wiedzy, opracowanie nowych technik lub technologii. MŚP – przy wykorzystaniu środków z programu – mogą przetestować wyniki badań, a także zająć się etapem przygotowawczym do wdrożenia. Kolejny przykład projektu możliwego do realizacji w tym programie to działania demonstracyjne, które pozwalają sprawdzić zastosowanie nowej technologii w praktyce i zademonstrować jej funkcjonalność w celu łatwiejszego wdrożenia do produkcji. Czytaj więcej o możliwościach programu CAPACITIES na stronach Portalu Innowacji, w serwisie Cordis Komisji Europejskiej oraz na stronachKrajowego Punktu Kontaktowego.

Uzyskanie finansowania w bardzo wczesnej fazie rozwoju, kiedy uzyskanie kredytu jest utrudnione oraz uzyskanie gwarancji jest możliwe dzięki

Programowi Ramowemu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP 2007-2013). Program zawiera działania wspierające innowacyjność, poprawiające dostęp firm do finansowania oraz poprawiające, jakość usług okołobiznesowych w regionach. Rolą programu jest zapewnić spójność działań podejmowanych przez Unię w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorczości, sektora MŚP, innowacyjności, rozwoju i zastosowania technologii komunikacyjnych, konkurencyjności przemysłu, a także rozwoju i promowania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (inteligentnej energii). Budżet programu to przeszło 3,6 mld euro. O programie czytaj więcej na stronie Portalu Innowacji oraz na stronie programu. Szczegółowych informacji o ofercie programu udzielają Krajowe Punkty Kontaktowe, których dane adresowe znajdują się na tej stronie. O programie czytaj też więcej nastronie Portalu Innowacji oraz na stronie programu.

Działań wspierających sektor B+R nie brakuje. Do dyspozycji badaczy i przedsiębiorców jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalne Programy Operacyjne, 7. Program Ramowy, programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także wiele innych instrumentów. Jeśli tylko środki zostaną dobrze wykorzystane (a na to się zanosi), Polska ma szansę na zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy, a także na zbliżenie się do realizacji celów

 fot. Smartlink

Autor:Krzysztof Garski  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości