Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/07/19 10:38:47
Jak legalnie kontaktować się z klientem?

Aby odnieść sukces, trzeba możliwie szeroko udostępnić informacje o produktach i usługach przedsiębiorstwa. Jednak nie każdy sposób rozpowszechniania informacji handlowych mieści się w granicach prawa. Zbyt ochocze rozsyłanie informacji handlowych (ulotek, plakatów, e-maili czy innych materiałów marketingowych) może naruszać prawo do prywatności. Czym jest informacja handlowa? W którym momencie kończy się zachowanie zgodne z obowiązującymi przepisami? Kiedy przekroczenie norm prawnych jest wykroczeniem, a kiedy czynem nieuczciwej konkurencji?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług elektronicznych informacją handlową jest każda wiadomość, która w sposób bezpośredni lub pośredni promuje produkty, usługi lub przedsiębiorcy. Informacją handlową nie są informacje umożliwiające dostęp do działalności przedsiębiorstwa, organizacji czy osoby (nazwa domeny, adres poczty elektronicznej, opracowane w sposób niezależny informacje na temat towarów, usług, wizerunku, szczególnie, jeśli udzielane są one bez świadczeń finansowych).

Informacja handlowa zawiera pewne niezbędne elementy:

  • Oznaczenie podmiotu, czyli wskazanie podmiotu, którego informacja dotyczy. W przypadku gdy informacja jest rozsyłana na zlecenie przedsiębiorcy przez firmę trzecią, oznaczenie będzie dotyczyć przedsiębiorcy, a nie tej firmy. Oznaczenie podmiotu to podanie danych przedsiębiorcy wraz z adresami elektronicznymi (adresy email oraz wszystkie adresy pod którymi prowadzi działalność).
  • Wyraźny opis działalności promocyjnej, w tym obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem oraz określeniem warunków niezbędnych do skorzystania z oferty.
  • Wszystkie zastrzeżenia, obostrzenia i postanowienia mające wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron promocji.

Po skonstruowaniu informacji handlowej warto udostępnić ją jak najszerszemu gronu potencjalnych klientów. Jednak osoba fizyczna, czyli ma prawo do ochrony przed niechcianymi reklamami, wystarczy jej wyraźny sprzeciw, z którym ma możliwość się zapoznać, np. jeżeli otrzymuje niechciane materiały reklamowe bez podanego adresu (np. ulotki z pizzerii) wystarczy informacja wywieszona na drzwiach lub skrzynce pocztowej. Z kolei w przypadku przesyłek imiennych konieczne będzie pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy. Dalsze nadsyłanie treści informacyjnych wbrew woli adresata będzie powodować naruszenie jego prywatności, a może wystąpić z pozwem do sądu powszechnego o naruszenie jego dóbr osobistych (prawo do prywatności jest dobrem osobistym, art. 24 Kodeksu cywilnego).

Podstawowym warunkiem wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest uzyskanie zgody od adresata na otrzymywanie treści handlowych. Jest to tzw. „opt-in”. Nadawca wiadomości musi się zwrócić do odbiorcy przed wysłaniem informacji handlowej w celu uzyskania zgody. Może to zrobić poprzez wiadomość email, dobrowolne wpisanie się adresata na listę mailingową, lub przez udzielenie zgody przy podpisywaniu umowy (nie można jednak uzależniać podpisania umowy od udzielenia zgody). Udzielone można w każdej chwili cofnąć.

Kłopotliwe dla przedsiębiorców może być skonstruowanie odpowiedniej wiadomości z prośbą o udzielenie zgody na przesłanie informacji handlowej. Musi ona bowiem spełniać pewne warunki. Nie może być zinterpretowana jako informacja handlowa sama w sobie, czyli nie może zawierać żadnych treści promujących produkty, usługi czy przedsiębiorcy. Informacją handlową nie będzie zatem wiadomość, w której zawiera prośbę o zgodę na przesłanie informacji promujących firmę, ogólny opis przedsiębiorstwa (nazwa, branża), a także sposób na wyrażenie zgody. Jeżeli w tym samym komunikacie znajdzie się nazwa konkretnego produktu, wskazanie na jakieś przewagi konkurencyjne czy elementy oferty, to przekaz zostanie uznany za niezamówioną informację handlową. Brak reakcji adresata należy traktować jako odmowę.

Usługodawca rozsyłający niezamówioną informację handlową może spotkać się z kilkoma rodzajami sankcji. Po pierwsze, zgodnie z art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przesyłanie niezamówionych treści marketingowych jest wykroczeniem, za które sąd może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny (od 20 do 5000 zł). Każda osoba może zgłosić fakt otrzymywania niechcianej korespondencji elektronicznej na policję. Po drugie, rozsyłanie niezamówionych treści handlowych jest uznawane za czyn nieuczciwej konkurencji. Z roszczeniem o zaniechanie niedozwolonych działań, usunięcie ich skutków, złożenie jedno- lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, naprawienie wyrządzonej szkody i bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych oraz zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniężnej na cele społeczne może wystąpić wyłącznie inny lub organizacja, której celem jest ochrona interesów przedsiębiorców. W największym jednak stopniu otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych dotyka osoby prywatne. W obronie ich interesów może wystąpić Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i ów (UOKIK) . Jednocześnie może on nałożyć na przedsiębiorców najbardziej dotkliwą sankcję w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

 

W. Dyl, Informacja handlowa i zgoda potencjalnych odbiorców na jej przesyłanie

M. Jezierski, Informacja handlowa – czyli jak legalnie kontaktować się z potencjalnym klientem

G. Wanio, M. Kluska, Informacja handlowa – jakie warunki musi spełniać?

B. Jankowski, Informacja handlowa oraz SPAM

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Ewa  Burczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości