Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/04/18 11:17:36
PK AERO - polska nauka dla przemysłu lotniczego

Politechnika Rzeszowska jest koordynatorem AERONET - Dolina Lotnicza w Rzeszowie (CZT AERONET DL), w ramach którego ok. 400 naukowców z 11 instytutów naukowo-badawczych współpracuje ze stowarzyszeniem ponad 90 firm z branży lotniczej w celu tworzenia innowacyjnych technologii materiałowych do zastosowania w produkcji lotniczej. Działania te realizowane są w ramach projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, którego wartość wynosi niemal 86 mln zł.

Współpraca nauki z przemysłem na taką skalę to pionierskie doświadczenie w polskiej nauce. Mobilizacja polskiego potencjału badawczo-rozwojowego w dziedzinie lotnictwa na rzecz przemysłu jest bezprecedensowa. (…) W proces badawczy zaangażowana jest najlepsza kadra w danej dziedzinie. Badania są prowadzone wspólnie, ale z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji poszczególnych partnerów . Każde z zadań badawczych realizuje osobny zespół naukowców, reprezentujących różne instytucje” - wyjaśnia prof. Romana Ewa Śliwa z Politechniki Rzeszowskiej, koordynującej realizację projektu.

Celem strategicznym projektu o akronimie PK AERO jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki. Rozwiązania technologiczne, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, zostaną wdrożone przez polskie firmy lotnicze, dzięki czemu wpłyną na poprawę ich produktywności i efektywności, wzmacniając tym samym ich innowacyjność oraz pozycję konkurencyjną na rynku globalnym.Inicjatywa jest częścią Strategicznego Programu Badawczego Polskiego Lotnictwa w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa. Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska, która prace naukowe wykonuje wspólnie z Politechniką Lubelską, Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską, Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Uczelnie te tworzą AERONET - Dolina Lotnicza w Rzeszowie (CZT AERONET DL), w ramach którego współpracują także zeStowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza. Zrzesza ono ponad 90 firm, których przedstawiciele uczestniczą w monitorowaniu wyników prac badawczych i mogą mieć wpływ na ich przebieg.

Jak wskazuje prof. Romana Ewa Śliwa – „Informacje płynące bezpośrednio od przedsiębiorstw wskazują, że realizacja projektu była od dawna oczekiwana przez polski przemysł lotniczy, stąd i zaangażowanie przemysłu jest naturalne. Naszym wspólnym celem jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora przemysłu lotniczego i zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. (…) Wszystkie zadania badawcze są realizowane równolegle przez cały czas trwania projektu. Okresowo są one poddawane weryfikacji, analizie i ocenie. Na tej podstawie możliwe jest modyfikowanie procesu badawczego i dostosowanie go do zmieniających się potrzeb sektora lotniczego w Polsce oraz efektów badań naukowych prowadzonych na świecie. Postęp w lotnictwie jest tak szybki, że konieczne są ciągłe, kontrolowane zmiany, oczywiście w możliwym dopuszczalnym zakresie. Modyfikacje wprowadzane są często po konsultacjach z partnerem przemysłowym”.

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy zrzeszeni w CZT AERONET DL pracują nad innowacyjnymi technologiami materiałowymi dla branży lotniczej. Według realizatorów inicjatywyprzyszłe wdrożenia umożliwią aplikację nowoczesnych rozwiązań i obniżenie kosztów produkcji, a w konsekwencji kosztów eksploatacji statków powietrznych. Przyczynią się również do zwiększenia komfortu lotu, skrócenia czasu jego trwania oraz poprawy jego bezpieczeństwa. Ponadto w ramach projektu PK AERO ma zostać opracowanych 60 różnych zgłoszeń patentowych. Na ich bazie powstawać mają firmy typu , których zadaniem będzie komercjalizacja uzyskanych i opatentowanych wyników badań. Pierwsza spółka - "Transfer B+R" - powstała już na Politechnice Częstochowskiej. Inne uczelnie, biorące udział w projekcie, są w trakcie przygotowywania procedur umożliwiających tworzenie firm odpryskowych. „Oprócz zgłoszeń patentowych i komercjalizacji badań, wymiernym efektem naszego przedsięwzięcia są prace naukowe.” – podkreśla kierownik projektu – „Zakładamy, że w toku realizacji projektu powstaną 64 prace doktorskie, 12 prac habilitacyjnych, 410 specjalistycznych publikacji naukowych oraz 106 prac magisterskich. Dotychczasowe efekty pracy naukowców są prezentowane podczas krajowych i międzynarodowych konferencji. Procesy badawcze są już bardzo zaawansowane, dlatego jestem pewna, że wszystkie zakładane wskaźniki projektu zostaną osiągnięte. Im bliżej finału, który przypada na początek 2014 roku, tym więcej będzie efektów pracy naukowców”.

Realizacja projektu to koszt w wysokości niemal 86 mln zł. Pieniądze na ten cel uzyskało ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Duża ich część przeznaczana jest na aparaturę naukowo-badawczą służącą do badania materiałów i technologii stosowanych w lotnictwie – „Przemysł lotniczy stawia nam bardzo wysokie wymagania, dlatego badania muszą być wykonane na urządzeniach o odpowiednich parametrach technicznych w certyfikowanych laboratoriach. W tym projekcie kluczowym przeznaczono ponad 17 mln zł na unowocześnienie aparatury naukowo-badawczej. Politechnika Rzeszowska uzyskała w ramach tego projektu m. in. dyfraktometr do badania orientacji monokryształów - unikatowe urządzenie powstało we współpracy naszych naukowców z producentem” – wyjaśnia prof. Romana Ewa Śliwa. Dzięki takim inwestycjom znacząco wzrośnie jakość infrastruktury naukowo-badawczej, co umożliwi prowadzenie zaawansowanych badań naukowych jeszcze długo po zakończeniu projektu. W opinii realizatorów inicjatywy prace badawcze w branży lotniczej będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródła:

www.naukawpolsce.pap.pl

www.pkaero.prz.edu.pl

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości