Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/02 11:52:57
Raport Competitivness 2011

W roku 2010 Unia Europejska przygotowała strategię „Europa 2020”, za główny cel obierając rozwój innowacji. Realizacji strategii służy m.in.projekt „”, zakładający wzmacnianie innowacji na wielu płaszczyznach. Podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania projektu zostało przedstawione w raporcieInnovation Union Competitivness 2011.

Celem „Unii Innowacji” jest poprawa warunków i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie stopnia komercjalizacji wyników prac badawczych, tak abyprzyczyniało się to do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Cel jest niewątpliwie ambitny, bowiemtwórcy projektu właśnie w innowacyjności widzą szanse na sprostanie wyzwaniom rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach oceny stanu realizacji projektu „”, UE ma zamiar stosować kilka mechanizmów. Pierwszym z nich ma być, jeszcze nie opracowany, syntetyczny wskaźnik pozwalający monitorować postępy w zakresie innowacji (który ma bazowaćna udziale osób zatrudnionych w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach innowacyjnych). Po drugie, określaniu bieżącej sytuacji pod względem innowacji ma służyć corocznie opracowywana tablica wyników, czyli Scoreboard. Ostatnim elementem jest sprawozdanie strategiczne, które ma zawierać wyjaśnienie osiągniętych wyników oraz proponować działania sprzyjające poprawie sytuacji. Raport taki ma być przygotowywany co 2 lata, a opierać się ma na szczegółowych analizach statystycznych i ekonomicznych. Warto zaprezentować, jakie wnioski dla dalszych działań w budowaniu innowacyjnej gospodarki w UEformułuje pierwszy z tych raportówopublikowany w 2011 r.

W raporcie postawionodwanaście głównych tez dotyczących potencjału innowacyjnego UE, które podzielono na trzy grupy:

  1.        Inwestowanie w przyszłość
  2.        na rzecz wydajniejszego systemu badań naukowych i innowacji
  3.        Badania naukowe i innowacje na rzecz zrównoważonej gospodarki i lepszej jakości życia

Pierwsza grupa wniosków nakreśla niekorzystną sytuację UEpod względem badań i innowacji w sektorze prywatnym. Przedsiębiorstwa w małym stopniu inwestują w B+R, a na pogorszenie sytuacji wpłynął dodatkowo kryzys gospodarczy. Unia pozostaje pod tym względem w tyle za czołowymi gospodarkami takimi jak Stany Zjednoczone czy Japonia. Niedostateczne jest także wykorzystanie wyników badań w praktyce gospodarczej, mimo znacznego potencjału naukowego i wielu tworzonych rozwiązań. Ponadto wciąż zbyt mały odsetek unijnych naukowców pracuje w sektorze prywatnym (w UE jest to zaledwie 54%, w porównaniu do 73% wJaponii i 80%w USA).

W odniesieniu do drugiego obszaru zostały przedstawione m.in. konkluzje na temat rosnącej roli UE w międzynarodowych projektach. Wzrasta nie tylko współpraca badawcza w obrębie UE, ale także cała wspólnota staje się bardziej otwarta na resztę świata. Trudnym do rozwiązania problemem, pozostaje nadal niski transfer wiedzy z nauki do biznesu, mimo przeprowadzenia w krajach UE reform w funkcjonowaniu publicznej sfery naukowej.

W trzecim obszarze, w którym również zostały poruszone kwestie dotyczące sektora prywatnego, zwraca się uwagę na fakt, że europejskie, innowacyjne MSP nie rozwijają się w odpowiednim stopniu. Wpływ na to mająm.in. złe rozwiązania ramowe dla działalności B+R w przedsiębiorstwach oraz rozdrobnienie europejskiego rynku innowacji. Dla poprawy sytuacji konieczne są zmiany strukturalne.

Raport w zasadzie potwierdza, że w zakresie badań i rozwoju,Unii Europejskiej sporo jeszcze brakuje do światowej czołówki. Konkurenci wygrywają rywalizację przede wszystkim dzięki lepszym rozwiązaniom systemowym, co powoduje, że sektor prywatny w większym stopniu włącza się w prace naukowe i jest odbiorcą wyników prac prowadzonych w sferze nauki. W związku z opisaną sytuacją, w sprawozdaniu zostały też przedstawione pewne rekomendacje, dzięki którym możliwa będzie pomyślna realizacja projektu , a końcowo też osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”.

Autor:Agata  Ostrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości